Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 58

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Celem niniejszej pracy była analiza składu pierwiastkowego zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych występujących na nasionach bobiku uprawianego w bezpośrednim otoczeniu składowiska odpadów komunalnych. Skład pierwiastkowy zanieczyszczeń chemicznych na powierzchni badanych nasion oraz w glebie analizowano metodą EDS za pomocą mikroskopu elektronowego NOVA NANO SEM s 300. Analizy mikrobiologiczne przeprowadzono metodą seryjnych rozcieńczeń. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały na powierzchni nasion bobiku uprawianego na obszarze i w bezpośrednim otoczeniu składowiska komunalnego obecność zarówno makro- i mikroelementów, jak i pierwiastków z grupy metali ciężkich, a także występowanie bakterii i grzybów. Wykazano, że usytuowanie poletka względem składowiska miało istotny wpływ na stwierdzone na powierzchni nasion bobiku zanieczyszczenia chemiczne i mikrobiologiczne.
EN
The aim of the work was to evaluate the effect of municipal solid waste landfill on the chemical and microbiological contaminants present on seeds surface of horse bean grown in its vicinity. Elemental composition of chemical contaminants on the seeds surface and in the soil was analyzed with the electron microscopy NOVA NANO SEM s 300 with EDS technique. Microbiological analyzes were performed by serial dilutions. Conducted analyses revealed presence of macro and trace elements, including heavy metals, as well as the presence of bacteria and fungi on the surface of faba bean seeds grown in the area of landfill and in its immediate vicinity. It has been shown that the localization of plot to the landfill had a significant effect on chemical and microbiological contaminants identified on the seed surface of horse bean.
PL
Celem badań było poznanie wpływu składowiska odpadów komunalnych na występowanie mezofauny (Acari, Colembola) w środowisku glebowym na terenie składowiska i w jego najbliższym otoczeniu. Badania przeprowadzono na terenie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie w latach 2010–2011. Próbki gleby pobierano z czterech stanowisk zlokalizowanych na terenie składowiska i w jego sąsiedztwie w okresie wiosny, lata oraz jesieni. Izolację mezofauny z gleby przeprowadzono za pomocą aparatu Tullgrena. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że na terenie bezpośrednio przylegającym do czynnego sektora składowiska liczebność mezofauny glebowej była najmniejsza. Wykazano istotną ujemną korelację między zawartością kadmu, niklu, cynku, miedzi, chromu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), takich jak: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, chryzen, benzo(a)antracen, benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten, benzo( a)perylen, a liczebnością skoczogonków w glebie. Występujące w glebie nikiel, miedź i chrom miały istotny wpływ na występowanie roztoczy glebowych na terenie składowiska. Wykazano, że liczebność mezofauny glebowej była większa w glebie o odczynie lekko kwaśnym niż zasadowym.
EN
The aim of the wok was to investigate the effect of municipal landfill in Tarnów on the occurrence of mesofauna (Acari, Colembola) in soil in the landfill site and in its immediate surroundings. The study was conducted at the municipal landfill in Tarnów in 2010–2011. Soil samples were collected in spring, summer and autumn at four sites located in the area of the landfill and in its vicinity. The soil mesofauna was isolated in the Tullgren apparatus. Conducted analyses revealed that the lowest number of soil mesofauna was in soil from plots located near the active landfill sector. There was a significant negative correlation between the content of cadmium, nickel, zinc, copper, chromium and polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) such as: naphtalene, phenanthrene, anthracene, fluoranthene, chrysene, benzo(a)anthracene, benzo(a)fluoranthene, benzo(a)perylene, benzo(a)pyrene, and with the springtails number in the soil. Presence of elements Ni, Cu and Cr in soil had a significant effect on the occurrence of soil mites in the landfill. It has been shown that soil mezofauna was more numerous in the slightly acidic than alkaline soil.
EN
This study aimed to assess microbiological and physicochemical quality of landfill leachate and water in the landfill’s vicinity. Nine samples consisting of groundwater, surface water and leachate were collected within and in the vicinity of a municipal landfill site in Tarnow. Physicochemical analyses of groundwater and leachate included: determination of pH, electric conductivity, heavy metal concentration (Pb, Cd, Cu, Zn, Cr VI and Hg) and sum of policyclic aromatic hydrocarbons. Surface water analyzes were complemented with the determination of Ni, As, Ag, V, volatile phenols concentration, content of total nitrogen and phosphorus, as well as CODCr and BOD5 Microbiological analyzes consisted of determination of total mesophilic and psychrophilic bacteria, Staphylococcus spp., Salmonella spp., the number of coliforms and fecal coliforms, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens, yeast and mold fungi. No threshold values concerning the examined chemical contaminants were exceeded in any of the water or leachate samples. However, the landfill vicinity resulted in severe microbiological contamination of surface and groundwater, which contained high concentrations of not only mesophilic bacteria but also fecal and pathogenic microorganisms. The results of this study revealed that waste and leachates are a major source of microbial emissions. Therefore, there is a need to conduct both physico-chemical and microbiological analyzes of the landfill-surrounding environment and this necessity should be legally enforced.
PL
Celem badań była ocena mikrobiologicznej i fizykochemicznej jakości odcieków oraz wód w rejonie składowiska odpadów komunalnych. Przebadano 9 próbek wód podziemnych, wód powierzchniowych i odcieków zebranych na terenie oraz w rejonie składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie. Analizy fizykochemiczne wód podziemnych i odcieków obejmowały: oznaczenie pH, przewodności elektrolitycznej, stężenia metali ciężkich (Pb, Cd, Cu, Zn, Cr VI i Hg) oraz sumy wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Analizy wód powierzchniowych uzupełniono o oznaczenie stężeń Ni, As, Ag, V, lotnych fenoli, całkowitego azotu i fosforu, a także ChZTr i BZT5 Wykonano również analizy mikrobiologiczne: oznaczenie ogólnej liczby bakterii mezofilnych i psychrofilnych, Staphylococcus spp., Salmonella spp., bakterii grupy coli, bakterii grupy coli typu kałowego, Enterococcus faecalis, Clostridium perfringens, drożdży i pleśni. Za równo w próbkach wód, jak i odcieków nie stwierdzono przekroczenia wartości granicznych dla żadnych z oznaczanych składników chemicznych. Zauważono jednak, że bliskie sąsiedztwo składowiska przyczynia się do znacznego skażenia mikrobiologicznego wód powierzchniowych i podziemnych, w których stwierdzono duże ilości nie tylko bakterii mezofilnych, lecz również wskaźników zanieczyszczenia kałowego, a także bakterii chorobotwórczych. Wyniki niniejszych badań wykazały, że odpady i odcieki ze składowisk są istotnym źródłem emisji drobnoustrojów do środowiska. W związku z tym ważne jest, aby na terenie i w bliskim sąsiedztwie składowisk prowadzone były nie tylko analizy fizykochemiczne, lecz również oznaczenia mikrobiologiczne, a także aby wprowadzić odpowiednie przepisy, regulujące konieczność i częstotliwość wykonywania wymienionych badań.
EN
The aim of this study was to assess the sensitivity of Escherichia coli isolates originating from a municipal waste landfill to the selected heavy metals. The analyses were conducted using environmental strains, isolated from surface water – a stream flowing along the landfill and from leachate and the observations were compared to the reaction of a reference strain EC ATCC 25922. The growth rate of bacterial cultures was evaluated in the liquid medium supplemented with 0.02; 0.1 and 0.5 mg dm–3 of heavy metal salts: chromium, zinc, cadmium, copper, lead and mercury. The bacterial growth was examined turbidimetrically every 24 hours for 5 days. The performed study showed differences between the examined isolates in their response to the addition of the heavy metals in the liquid medium. Additionally, varied intensity of the heavy metals’ effect on bacterial growth was observed, with the weakest growth inhibition being recorded in the case of lead, while chromium and mercury causing the greatest growth inhibition of bacterial strains.
PL
Celem pracy była ocena wrażliwości izolatów Escherichia coli, pochodzących ze składowiska odpadów komunalnych na działanie wybranych metali ciężkich. Badaniu poddano izolaty środowiskowe, pochodzące z wody powierzchniowej – strumienia płynącego wzdłuż składowiska oraz z odcieków, a także szczep wzorcowy EC ATCC 25922. Ocenie poddano tempo wzrostu kultur bakteryjnych w podłożu płynnym z dodatkiem 0,02; 0,1 oraz 0,5 mg dm–3 soli metali ciężkich: chromu, cynku, kadmu, miedzi, ołowiu i rtęci. The Effect of Heavy Metals on the Growth of Waterborne Escherichia coli... 183 Wzrost bakterii badano turbidymetrycznie w odstępach 24-godzinnych przez okres 5 dni. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono różnice pomiędzy badanymi izolatami w ich reakcji na obecność badanych metali ciężkich w podłożu. Zaobserwowano także różną intensywność działania metali, przy czym najsłabsze zahamowanie wzrostu bakterii stwierdzono w przypadku ołowiu, natomiast najsilniejszy efekt hamujący miały chrom i rtęć.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena mikrobiologicznego zanieczyszczenia ziarna oraz składu chemicznego zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni ziaren pszenicy jarej uprawianej w pobliżu składowiska odpadów komunalnych. Skład chemiczny zanieczyszczeń znajdujących się na powierzchni ziaren pszenicy wykonano za pomocą mikroskopu elektronowego NOVA NANO SEM s 300 techniką EDS. Przeprowadzone badania wykazały, że ziarno pszenicy uprawianej w pobliżu składowiska odpadów komunalnych może być zanieczyszczone metalami ciężkimi, a stopień zanieczyszczenia zależy od lokalizacji uprawy względem składowiska odpadów.
EN
The aim of this research was to evaluate the microbiological contamination and the chemical composition of contaminants present on grain surface of wheat cultivated in the vicinity of municipal landfill site. Chemical composition of contaminants present on grains surface was done with the electron microscopy NOVA NANO SEM s 300 with EDS technique. Conducted analyses revealed that grains of wheat cultivated in the vicinity of municipal landfill site are contaminated with heavy metals and the extent of contamination is related to the localization of plots to the landfill site.
PL
Celem badań było określenie skuteczności zastosowania zarodników grzyba owadobójczego Isaria fumosorosea (szczep AP 112) w ograniczaniu szkodliwości oprzędzika pręgowanego (Sitona lineatus L.) oraz strąkowca bobowego (Bruchus rufimanus Boh.) w uprawie bobiku. Doświadczenie poletkowe przeprowadzono w latach 2010-2011 w Prusach koło Krakowa. W doświadczeniu zastosowano dwie formy ochrony: zaprawianie nasion zarodnikami grzyba owadobójczego I. fumosorosea oraz opryskiwanie roślin zawiesiną zarodników w okresie wegetacyjnym. W obydwu formach ochrony zastosowano dawkę 1 · 1013 zarodników na ha. Zastosowana ochrona nie wpłynęła istotnie na procent liści uszkodzonych przez chrząszcze oprzędzika pręgowanego, natomiast wpłynęła na ograniczenie stopnia uszkodzeń brodawek korzeniowych bobiku, powodowanych przez larwy oprzędzika pręgowanego. Ponadto, w przypadku roślin chronionych, nasiona bobiku były w mniejszym stopniu uszkadzane przez strąkowca bobowego.
EN
The aim of this research is to evaluate the efficacy of the entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea (AP 112 strain) in limiting the harm caused by the pea leaf weevil (Sitona lineatus L.) and the broad bean weevil (Bruchus rufimanus Boh.) in faba bean cultivation. Experiments in the field were conducted in 2010-2011 in Prusy, near Kraków. Two methods of application were used: seeds dressing with I. fumosorosea spores and spraying the plants with a spore suspension during the growing season. In both cases, I. fumosorosea was applied at a rate of 1 · 1013 spores · ha–1. The applied insecticide did not significantly influence the percentage of faba bean leaves damaged by the pea leaf weevil, but did reduce the damage to the plant’s radicular nipples of faba bean. Furthermore, faba bean seeds that were protected by I. fumosorosea were less damaged by the broad bean weevil.
7
Content available remote Statistical analyses of bioaerosol concentration at municipal landfill site
EN
Air microbial quality of the municipal landfill site and in its surroundings was evaluated. Adverse impact of the municipal landfill site in Tarnow on the atmospheric environment was noted, despite the use of correct waste disposal technology. The sampling site and season of the year significantly affected the numbers of various groups of air microorganisms at the municipal landfill site and in its vicinity. For most cases, the effects of the sampling site on the microbial numbers were stronger than that of the season of the year. In this study, higher microbial numbers were observed at the sampling sites located in the area of the active landfill site compared to those located in its vicinity. The obtained results indicate, that despite the lack of current limits for bioaerosol levels the landfill site, even after its closing and reclamation, may still not be a suitable place for any public usage. Therefore, any regular microbiological studies of air should be carried out for a long time both at the area of landfill site and in its vicinity. These results could allow to define the time, when the landfill site become stable, regarding the numbers of microorganisms released to air.
PL
Celem badań była ocena jakości mikrobiologicznej powietrza na terenie składowiska odpadów komunalnych i w jego otoczeniu. Przeprowadzone badania potwierdzają negatywny wpływ składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie na środowisko atmosferyczne pomimo stosowania prawidłowych technik składowania odpadów. Miejsce poboru próbek powietrza i pora roku oddziaływały wysoce istotnie na liczebność różnych grup drobnoustrojów powietrza na składowisku odpadów komunalnych oraz w jego okolicy. W większości przypadków oddziaływanie stanowiska pomiarowego na ilość liczbę drobnoustrojów było silniejsze niż pora roku. Obserwowano wyższe ilości liczebności mikroorganizmów na stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych na obszarze czynnego składowiska niż położonych w jego sąsiedztwie. Uzyskane wyniki wskazują, że, mimo braku aktualnie opracowanych wartości progowych dla bioaerozoli, to składowisko odpadów nawet po zamknięciu i rekultywacji może nie być jeszcze odpowiednim miejscem użytku publicznego. Dlatego też należy prowadzić regularne badania mikrobiologiczne powietrza na terenie i wokół składowiska w dłuższym okresie, które pozwolą na określenie czasu, kiedy składowisko staje się stabilne pod względem ilości liczby uwalnianych do powietrza mikroorganizmów.
EN
The main aim of the research was the evaluation of the municipal waste dump impact on the quantity of bacteria and fungi in the soil environment in different distances from the collected waste. The field analyses were carried out for 12 months, from June to May, during 2 years. Analytical data show that 1 g of the soil’s dry mass, collected 1230 meters from the municipal waste dump Barycz contains: 27 630 to 4 223 860 cfu of vegetative forms of bacteria and 4580 to 1 806 110 cfu of the bacterial spores. Ratio of bacterial spores and vegetative cells was between 1.3 and 98.6 %. Microscopic fungi – Micromycetes (yeasts and filamentous fungi) occurred in quantities between 1180 and 229 630 cfu/g of the soil’s dry mass.
PL
Głównym celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych na kształtowanie się liczebności bakterii i grzybów w środowisku glebowym w różnej odległości od składowanych odpadów. Badania terenowe związane z tematem pracy prowadzono przez 12 kolejnych miesięcy, od czerwca do maja w okresie 2 lat. Z danych analitycznych wynika, że w 1 g suchej masy gleby na terenie i w odległości do 1230 m od granic składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie występuje; od 27 630 do 4 223 860 jtk/g suchej masy gleby form wegetatywnych i od 4580 do 1 806 110 jtk form przetrwalnych bakterii. Procentowy stosunek przetrwalników do liczby bakterii form wegetatywnych wynosił od 1,3 do 98,6 %. Natomiast grzyby mikroskopowe – Micromycetes (drożdże i grzyby strzępkowe) występowały w ilościach od 1180 do 229 630 jtk/g s.m. badanych gleb.
PL
Badania związane z tematem pracy prowadzono w warunkach doświadczenia polowego założonego w sąsiedztwie składowiska komunalnego w Tarnowie. Próbki nasion pszenicy i bobiku oraz bulw ziemniaka do badań pobierano w okresie zbioru plonów (w latach 2006 i 2007), z poletek doświadczalnych położonych z każdej strony od badanego obiektu, w dwóch strefach 50-200 i 250-500 metrów od jego granic. Jak wynika z uzyskanych danych, występowanie najwyższej średniej liczebności grzybów mikroskopowych - Micromycetes odnotowano na powierzchni bulw ziemniaków 382 jtk/g–1 suchej masy (min 10 - max 1100 jtk/g–1), a najniższej na nasionach pszenicy 201 jtk/g–1 (min 10 - max 900 jtk/g–1). Wśród wyizolowanych grzybów pleśniowych stwierdzono szczepy potencjalnie toksynotwórcze np.: Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Fusarium graminearum, Penicillium rugulosum czy Trichoderma viride. Najsilniejszym działaniem fitotoksycznym odznaczały się szczepy: Alternaria alternata, Penicillium rubum i Penicillium lanosum (wyizolowane z bulw ziemniaków), a najsłabszym działaniem szczepy Alternaria alternata i Fusarium oxysporum (wyizolowane z nasion pszenicy). Choroby grzybowe atakujące nasiona i bulwy występowały w największym nasileniu na roślinach uprawianych na terenie zrekultywowanego sektora oraz w bezpośrednim sąsiedztwie czynnego sektora składowiska.
EN
The investigation was carried out as a field experiment in the vicinity of municipal landfill site in Tarnow. Samples of spring wheat seeds and potato tubers were taken at the harvest time (in 2006 and 2007), from plots located on each side of landfill site in two zones: up to 250 m and 250-500 m from its boundaries. Considering the results of the research on the occurrence of Micromycetes it was found that the highest number of these microorganisms was on the surface of potato tubers - 382 cfu•g–1 d. m. (min 10 - max 1100 cfu•g–1), and the lowest on spring wheat seeds 201 cfu•g–1 (min 10 - max 900 cfu•g–1). Among isolated molds were potentially toxin forming strains eg Alternaria alternata, Aspergillus flavus, Fusarium graminearum, Penicillium rugulosum and Trichoderma viride. The most toxic were strains of Alternaria alternata, Penicillium rubum and Penicillium lanosum - isolated from potato tubers, and the least toxic were strains of Alternaria alternata and Fusarium oxysporum - isolated from spring wheat seeds. Fungal diseases of seeds and tubers predominated on plants cultivated on plots located in the area of reclaimed sector and in the vicinity of active sector of landfill site.
PL
Celem przeprowadzonych badań było poznanie wpływu benzyny, oleju napędowego i oleju silnikowego na zdolność nicienia S. feltiae do migracji z miejsca zanieczyszczonego tymi substancjami. Oceniano również śmiertelność larw inwazyjnych S. feltiae aplikowanych na podłoże zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi. Silne zanieczyszczenie ropopochodnymi powodowało zamieranie nicieni, zanim zdołały opuścić miejsce, na które je aplikowano. Zastosowanie benzyny w stężeniu 8000 mg · dm–3 powodowało największą śmiertelność larw inwazyjnych spośród zastosowanych substancji ropopochodnych i ich dawek. Mniejsze stężenia substancji ropopochodnych stymulowały larwy inwazyjne do migracji z miejsca skażonego. Nicień S. feltiae migrował z miejsc zanieczyszczonych, unikając w ten sposób niekorzystnego wpływu toksyn.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect of unleaded petrol, diesel oil and used engine oil on the migration ability of S. feltiae from contaminated area. Also the mortality rate of nematodes applied on contaminated area was investigated. Nematodes applied on highly contaminated area died before they were able to leave contaminated site. Most toxic effect on nematodes had unleaded petrol applied in dose 8000 mg · dm–3. Lower doses of oil derivatives stimulated nematodes larvae to migration from contaminated area. S. feltiae migrates from contaminated area to avoid toxic effect of oil derivatives.
PL
Celem badań było określenie możliwości wykorzystania wybranych szczepów grzyba owadobójczego Metarhizium anisopliae do zwalczania stonki ziemniaczanej. Uzyskane wyniki wskazują, że badane szczepy M. anisopliae charakteryzują się stosunkowo niewielką patogenicznością w stosunku do larw i imago stonki ziemniaczanej. Najbardziej odporne na działanie badanych szczepów okazało się stadium larwalne L3 oraz osobniki dorosłe stonki. Do szczepów, które mogą być wykorzystane do zwalczania stadiów larwalnych i imago stonki, zaliczono dwa szczepy, które izolowano z gleb pola uprawnego w miejscowości Gdów i Łosice.
EN
The aim of this study was to determine the possibility of using selected strains of the fungus Metarhizium anisopliae to control Colorado potato beetle. The results indicate that the tested strains M. anisopliae are characterized by relatively low pathogenicity against larvae and adults of Colorado potato beetle. The most resistant to investigated fungus strains was the larval stage L3 and imago. Two strains that were isolated from soil in Łosice and Gdów can be used to control larvae and imago of L. decemlineata.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect of oil derivatives on entomopatogenic nematode Steinernema feltiae. The effect of unleaded petrol, diesel oil and used engine oil on the ability of S. feltiae infective juveniles to locate test insect was investigated. The experiments were carried out in laboratory conditions in four replications. In the first experiment the effect of oil derivatives on behavior of infective juveniles on agar medium in the presence of test insects was investigated. Oil derivatives were added to the medium at the rate of : 2000, 4000, 6000 and 8000 mm3 dm–3. Infective juveniles did not dispersed towards test insects on agar medium contaminated with oil derivatives. The application of high doses of oil derivatives had also negative effect on nematodes activity and mortality. In the second experiment infective juveniles were applied into contaminated soil. Soil was polluted with following oil derivatives: unleaded petrol, diesel oil and used engine oil at the rate of : 2000, 4000, 6000 i 8000 mg kg–1. In soil contaminated with oil derivatives test insect mortality was significantly lower than in uncontaminated control. It was also revealed that less extensive infestation of test insects with nematodes was observed in contaminated soil. Reaction of S. feltiae to particular oil derivatives was diverse. The most toxic effect on nematode ability to find host was observed in soil polluted with unleaded petrol. The applied oil derivatives had also an adverse effect on the female/male ratio of nematodes infesting host insect.
PL
Celem badań było poznanie wpływu wybranych substancji ropopochodnych na owadobójczego nicienia Steinernema feltiae. Badano wpływ benzyny bezołowiowej, oleju napędowego i zużytego oleju silnikowego na zdolność larw inwazyjnych S. feltiae do odnajdywania potencjalnego żywiciela. Doświadczenia zostały przeprowadzone w warunkach laboratoryjnych. W pierwszym doświadczeniu badano wpływ ropopochodnych na zachowanie się larw inwazyjnych nicienia na zanieczyszczonym podłożu agarowym w obecności owadów testowych. Substancje ropopochodne zastosowano w następujących stężeniach: 2000, 4000, 6000 i 8000 mm3 dm–3. Na podłożu agarowym silnie zanieczyszczonym substancjami ropopochodnymi larwy inwazyjne nicienia nie kierowały się w stronę owada testowego, pozostając w miejscu aplikacji. Zastosowanie wysokich stężeń ropopochodnych powodowało również wysoką śmiertelność larw inwazyjnych. W drugim doświadczeniu larwy inwazyjne wprowadzono do skażonego podłoża glebowego. Zastosowano następujące stężenia substancji ropopochodnych: 2000, 4000, 6000 i 8000 mg kg–1 s.m. W glebie skażonej ropopochodnymi śmiertelność owadów testowych była istotnie mniejsza niż w niezanieczyszczonej kontroli. Stwierdzono także, że owady testowe były w mniejszym stopniu infekowane przez nicienie w glebie skażonej. Reakcja nicienia S. feltiae zależała od rodzaju substancji ropopochodnej. Zdolność nicieni do odnajdywania żywiciela była najsilniej ograniczana przez skażenie podłoża benzyną bezołowiową. Ropopochodne wpłynęły również na strukturę płciową nicieni, które zdołały wniknąć na owadów testowych.
EN
The aim of this study was to evaluate the effect of a municipal landfill on the number of microscopic fungi in surface water, groundwater and leachate within and in the surroundings of the landfill. Surface water samples were collected from the stream Malinowka and from the stream channel, groundwater samples – from 9 piezometers located around the landfill and a leachate sample – from the leachate reservoir. Water sampling was performed once per month on an annual basis (2011). The number of fungal colony forming units (CFU/cm3) on Malt Extract Agar (MEA, Oxoid, Basingstoke, Great Britain) was determined by plating dilutions method. Based on the conducted study, the presence of microscopic fungi – Micromycetes was found in surface water, groundwater and leachate within and in the vicinity of the examined landfill. Large quantitative, but small qualitative differences were detected in various research sites. In terms of seasons, surface and groundwater samples were characterized by the highest abundance of fungi in summer and autumn, while the lowest abundance was recorded in winter. In the leachate samples the highest fungal abundance was recorded in the autumn-winter season, while the lowest – in spring and summer. This demonstrates the need for regular monitoring of water both within and in the areas surrounding the landfill.
PL
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu składowiska odpadów komunalnych na kształtowanie się liczebności grzybów mikroskopowych występujących w wodach powierzchniowych, podziemnych i odciekowych w jego obrębie i obszarze z nim sąsiadującym. Próbki wód powierzchniowych pobrano z potoku Malinówka i rowu cieku wodnego, wód podziemnych z 9 piezometrów położonych wokół składowiska, a wód odciekowych ze zbiornika na odcieki. Pobranie próbek wody dokonano raz w miesiącu w cyklu rocznym (2011 r.). Liczbę jednostek tworzących kolonie (jtk/cm3) grzybów na agarze słodowym (Malt Extract Agar, MEA, Oxoid, Basingstoke, Wielka Brytania) oznaczano metodą posiewu rozcieńczeń. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że na składowisku odpadów komunalnych i na terenach przyległych stwierdzono w wodach powierzchniowych, podziemnych i odciekowych występowanie grzybów mikroskopowych – Micromycetes. W poszczególnych stanowiskach badawczych stwierdzono duże zróżnicowanie grzybów pod względem ilościowym, natomiast niewielkie zróżnicowanie gatunkowe. W wodach powierzchniowych i podziemnych najwyższe ich liczebności odnotowano w zależności od pory roku w okresie jesiennym i letnim, a najniższe w zimie. W wodach odciekowych najwyższe liczebności grzybów stwierdzono w okresie jesienno-zimowym, natomiast najniższe w okresie wiosny i lata. Świadczy to o konieczności regularnego monitoringu wód znajdujących się na terenie składowiska, jak i na obszarze z nim sąsiadującym.
EN
The aim of the research was to evaluate the effect of oil derivatives on the occurrence of entomopatogenic nematodes during the bioremediation process. The experiment was carried out in field conditions in two series (with bioremediation and without bioremediation) at the Experimental Station in Mydlniki near Krakow. Soil was polluted with following oil derivatives: unleaded petrol, diesel oil and used engine oil (dose: 6 000 mg of fuel _ kg–1 d.m. of soil). Unpolluted soil was used as control. The extraction of nematodes naturally occurring in the soil was done with trap method. Larvae of Tenebrio molitor were used to isolate nematodes. Soil samples were taken once in each season during two year experiment. Contamination of soil with oil derivatives caused significant reduction of entomopathogenic nematodes occurrence in soil environment. The most long-lasting effect on entomopathogenic nematodes population naturally occurring in soil had used engine oil and diesel oil. Application of the biopreparation into contaminated soil had a favorable effect on enthomopathogenic nematodes occurrence. On objects where biopreparation was applied enthomopathogenic nematodes were isolated significantly faster after initial contamination than on objects where only natural remediation process were carried out. Occurrence of entomopathogenic nematodes seems to be suitable indicator of bioremediation process effectiveness in soil environment contaminated with oil derivatives
PL
Celem badań było poznanie wpływu wybranych substancji ropopochodnych na występowanie nicieni owadobójczych w środowisku glebowym w trakcie procesu bioremediacji. Doświadczenie przeprowadzono w warunkach polowych w dwóch seriach (z bioremediacją i bez bioremediacji) w Stacji Doświadczalnej w Mydlnikach koło Krakowa. Gleba w każdej serii została sztucznie zanieczyszczona następującymi substancjami ropopochodnymi: benzyną, olejem napędowym i zużytym olejem silnikowym (dawka 6 000 mg paliwa _ kg–1 s.m. gleby). Kontrolę stanowiła gleba niezanieczyszczona. Nicienie owadobójcze naturalnie występujące w glebie izolowano metodą owadów pułapkowych, przy wykorzystaniu larw mącznika młynarka. Analizę prowadzono przez okres dwóch lat, pobierając glebę do analizy w każdej porze roku. Zanieczyszczenie gleby ropopochodnymi wpłynęło negatywnie na występowanie nicieni owadobójczych w środowisku glebowym. Z gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi nicienie owadobójcze nie były izolowane. Najbardziej długotrwały, niekorzystny wpływ na nicienie owadobójcze naturalnie występujące w glebie miało zastosowanie oleju silnikowego i oleju napędowego. Zastosowanie biopreparatu miało korzystny wpływ na występowanie nicieni owadobójczych. W obiektach, w których zastosowano biopreparat mikrobiologiczny, nicienie owadobójcze izolowano istotnie wcześniej po ich skażeniu niż w obiektach, w których proces remediacji zachodził w sposób naturalny. Analiza występowania naturalnej populacji nicieni owadobójczych w glebie może być wykorzystana do monitorowania przebiegu procesu bioremediacji gruntu zanieczyszczonego substancjami ropopochodnymi.
PL
Badania przeprowadzono w latach 2010-2011 na terenie gospodarstwa prowadzonego metodami ekologicznymi w województwie małopolskim w gminie Gdów. Celem badań była ocena występowania grzybów owadobójczych w glebie gospodarstwa ekologicznego w różnych porach roku. Analizę wykonywano w czterech terminach, związanych z porami roku (wiosna, lato, jesień, zima). Uzyskane wyniki wskazują, że pora roku oraz sposób użytkowania pól uprawnych, mogą wpływać na liczebność grzybów owadobójczych znajdujących się w glebie. W 2010 roku najwięcej grzybów owadobójczych izolowano w okresie letnim, zaś w 2011 roku w okresie wiosennym. Najmniej grzybów owadobójczych izolowano w okresie zimowym zarówno w 2010, jak i 2011 roku.
EN
The study was conducted in 2010-2011 on the organic farm in the Malopolska province in the municipality of Gdów. The aim of this study was to determine the effect of soil moisture on the occurrence of entomopathogenic fungi in different seasons. Analyses were performed in four sessions: spring, summer, autumn and winter. The results indicate that both season and crop cover, may affect the number of entomopathogenic fungi in soil. In 2010, most of entomopathogenic fungi strains were isolated in summer, and in 2011 in spring. Entomopathogenic fungi were very rarely isolated in winter, both in 2010 and in 2011.
EN
Microbiological air research was conducted on five different marketplaces in Krakow and on the Blonia meadows in different seasons. The air was sampled by using the collision method with a microbiological air-sampler MAS-100 (Merck). Abundance of bacteria ranged from 42 to 2300 CFU/m3. Fungi were seldom present and ranged from 30 to 3460 CFU/m3. Actinomycetes were most uncommon and their quantities ranged from 0 to 140 CFU/m3, but quantities that ranged over 100 CFU/m3 also caused heavy atmospheric air pollution. Research proved a tight correlation between microorganisms’ occurrence and seasons. During summer bacteria appeared in larger numbers whereas fungi and actinomycetes had larger quantities during springtime.
PL
Badania mikrobiologiczne powietrza przeprowadzone zostały na pięciu placach targowych Krakowa i na miejskim terenie zieleni (Błoniach) - jako kontroli w różnych porach roku. Próbki powietrza pobierane były metodą zderzeniową za pomocą aspiratora MAS-100 firmy Merck. Liczebność bakterii w powietrzu badanych placów targowych wahała się od 42 do 2300 jtk/m3, natomiast grzybów pleśniowych od 30 do 3460 jtk/m3. Promieniowce występowały najrzadziej w ilościach od 0 do 140 jtk/m3, lecz stwierdzone liczebności wynoszące ponad 100 jtk/m3 również wskazywały na silne zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego. Badania wykazały korelację występowania mikroorganizmów z porą roku. W okresie letnim maksimum swojego występowania miały bakterie, natomiast grzyby i promieniowce w okresie wiosennym.
EN
Research for the present paper was carried out in field experiment localized in the vicinity of the municipal landfill site in Tarnow. In designated areas 8 plots were established, in which horse bean ‘Nadwislanski’ var., spring wheat ‘Zura’ var. and potatoes ‘Kuklik’ var. were cultivated in 2006 and 2007 using the same agricultural technology. Additional plot was located in restored sector of the landfill. On the basis of the obtained results it can be concluded that in soil under cultivation of various agricultural plants, microscopic fungi – Micromycetes occurred with frequency from 8440 to 179150 cfu g–1 of soil dry mass. The abundance of fungi in soil on the plots with spring wheat was lower than under other agricultural plants (potatoes, horse bean). Based on the analyses it was also found that the occurrence of fungi in tested soils was influenced by plot location in relation to the landfill and type and period of growth of the cultivated plant.
PL
Badania do niniejszej pracy zostały przeprowadzone w doświadczeniu polowym zlokalizowanym wokół składowiska odpadów komunalnych w Tarnowie. W wyznaczonych strefach założono 8 poletek doświadczalnych, na których uprawiano w latach 2006 i 2007 bobik odmiany 'Nadwiślański', pszenicę jarą odmiany 'Żura' oraz ziemniaki odmiany 'Kuklik' przy zastosowaniu tej samej agrotechniki. Dodatkowe poletko zlokalizowano w sektorze zrekultywowanego składowiska. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że w glebie na poletkach pod uprawą różnych roślin rolniczych grzyby mikroskopowe - Micromycetes występowały od 8440 do 179150 jtk g -1 s.m. gleby. Stwierdzono, że liczebność grzybów w glebie na poletkach w uprawie pszenicy jarej była mniejsza niż pod pozostałymi ujętymi w doświadczeniu roślinami rolniczymi (ziemniaki, bobik). Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono także, że występowanie grzybów w badanych glebach było zależało od miejsca położenia poletka doświadczalnego względem składowiska oraz rodzaju i okresu wzrostu uprawianej rośliny rolniczej.
PL
Doświadczenie laboratoryjne wykonano na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, w Katedrze Ochrony Środowiska Rolniczego. Nasiona kukurydzy oraz bobiku zostały zaprawione zarodnikami grzyba owadobójczego Isaria fumosorosea w dawce 4,2 x 1011/1 kg nasion. Zarodniki grzyba owadobójczego pozyskano z hodowli na podłożu Sabouraud Dextrose Agar (SDA). Celem doświadczenia było określenie możliwości kolonizacji fyllosfery badanych roślin, a także gleby torfowej, do której zostały wysiane nasiona zaprawione zarodnikami grzyba owadobójczego. Uzyskane wyniki wskazują na możliwość zastosowania grzybów owadobójczych do zaprawiania materiału siewnego, wykorzystywanego w gospodarstwach ekologicznych. Wykazano, iż grzyb owadobójczy Isaria fumosorosea jest zdolny do kolonizacji fyllosfery kukurydzy oraz bobiku. Zaobserwowano występowanie grzyba na liściach badanych roślin. Do oceny kolonizacji gleby zastosowano metodę owadów pułapkowych, z wykorzystaniem larw mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.). Stwierdzono, że grzyb Isaria fumosorosea szybko rozprzestrzenia się w podłożu i wykazuje dużą patogeniczność w stosunku do owadów testowych. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, iż grzyb owadobójczy Isaria fumosorosea może być wykorzystany do ochrony roślin przed szkodnikami zarówno glebowymi, jak i atakującymi nadziemne części roślin.
EN
The experiment was conducted at the Uniwersity of Agriculture in Cracow. The aim of experiment was to evaluate the ability of entomopathogenic fungi to colonised plants phyllosphere and peat soil. The seeds of maize and faba bean were dressed with spores of entomopathogenic fungus Isaria fumosorsea (dose 4,2 x 1011 spores/1 kg seeds). I. fumosorosea was cultured on Sabouraud Dextrose Agar medium. The method of trap insects (larvae of Tenebrio molitor L.) was used for evaluation of soil colonization by I. fumosorosea. The occurrence of entomopathogenic fungus on plant leafs was also observed. The entomopathogenic fungus Isaria fumosorosea applied with seeds can quickly colonizes soil and the phyllosphere of plants. The entomopathogenic fungus I. fumosorosea may be used to protect plants against soil and aboveground insects. The results indicate the possibility of seed dressing with entomopathogenic fungi in ecological farms.
19
Content available remote Municipal waste dumps as the microbiological threat to the natural environment
EN
Municipal waste dumps are one of the biggest potential treats to the people’s health. The collection of waste in the waste dump effects not only the soil, green areas, surface and groundwater degradation, but also in spreading the gas, dust and microbiological contamination in the atmosphere, which can cause serious threat to human health and life. This threat is mainly related to: microorganisms, odors, gas (biogas) emission, noise caused by the car transport, infrastructure and the waste dump’s equipment, outflow of the soaking water from the municipal waste layer and its migration to the watercourses, possibility of the soil contamination by the chemicals and physical pollutants which leads to aggravation of the vegetative conditions. Microbiological analyses related to the municipal waste dumps’ functionality shows the real danger from the waste dumps towards the environment and to people. Municipal waste dump can impact the nearby citizens’ health by pollution of all natural environment’s compartments, such as: air, water and soil not only with chemical but also with microbiological factors. Therefore it seems to be advisable to carry out the complex research on microorganisms’ occurrence in different locations nearby the municipal waste dump. Health effects related to human exposure to environmental pollutants nearby the municipal waste dumps should be one of the priorities for the public health research. Knowledge of the actual state in the given area is crucial to assume if the local population is „especially exposed” to the potential harmful factors emitted by the waste dumps.
PL
Składowiska odpadów komunalnych są jednym z ważniejszych potencjalnych źródeł zagrożeń dla zdrowia człowieka. Efektem gromadzenia odpadów na składowiskach jest degradacja otaczających gleb, wód powierzchniowych i podziemnych, zieleni w pobliżu składowisk odpadów, a także rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń gazowych, pyłowych i mikrobiologicznych w atmosferze, które mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Związane jest to przede wszystkim z: emisją mikroorganizmów, odorów, gazów - biogaz, emisją hałasu powodowanego przez transport samochodowy i sprzęt obsługujący składowisko; ponadto wypływem odcieków ze złóż odpadów komunalnych i ich migracją do cieków wodnych. Łączy się to z możliwością skażenia okolicznych gleb zanieczyszczeniami chemicznymi, fizycznymi prowadzącymi m.in. do pogorszenia warunków wegetacyjnych roślin uprawnych, degradacji krajobrazu oraz emisją egzotoksyn. Analiza badań mikrobiologicznych związanych z funkcjonowaniem składowisk odpadów komunalnych wskazuje na istnienie realnego zagrożenia ze strony składowisk odpadów komunalnych dla środowiska przyrodniczego oraz dla samego człowieka. Oddziaływanie składowiska odpadów na zdrowie ludzi zamieszkujących przyległe tereny może następować poprzez zanieczyszczenia wszystkich komponentów środowiska naturalnego, tj. powietrza, wody i gleby nie tylko czynnikami chemicznymi, ale także mikrobiologicznymi. Dlatego wydaje się celowe prowadzenie kompleksowych badań dotyczących występowania drobnoustrojów w różnych środowiskach w rejonie składowisk odpadów komunalnych. Skutki zdrowotne związane z narażeniem ludzi na zanieczyszczenia środowiskowe w pobliżu składowisk odpadów komunalnych powinny być jednym z priorytetów w zakresie zdrowia publicznego. Znajomość stanu faktycznego na danym terenie jest bardzo istotna, aby stwierdzić, czy populacja lokalna jest „szczególnie narażona” na potencjalne czynniki szkodliwe emitowane przez składowiska.
EN
In the area and environs of the municipal waste dump Barycz in Krakow, all analyzed groundwater samples, taken from piezometers C-1, P-3, P-6, P-8 and G revealed occurrence of bacteria - indicators of bad sanitary conditions. Even periodical pollution of groundwater results in its bad quality. Presence of fecal Coliform bacteria indicates on anthropogenic origin of the groundwater contamination. The number of cfu of fecal Coliform bacteria in water samples taken from piezometers was decreasing with growing distance from the waste dump borders. However, even in a 1230 m distance north from borders of the waste dump in the piezometer G, in spite of the absence of fecal Coliform bacteria, bad sanitary condition was ascertained, according to other microbiological indicators.
PL
Na terenie i w okolicy składowiska odpadów komunalnych Barycz w Krakowie we wszystkich badanych wodach podziemnych, pobieranych z piezometrów C-1, P-3, P-6, P-8 i G, stwierdzono występowanie bakterii - wskaźników złego stanu sanitarnego. Nawet okresowe zanieczyszczenie wód podziemnych kwalifikuje je do kategorii złej jakości. Obecność bakterii coli typu kałowego wskazuje na antropogenne pochodzenie zanieczyszczeń wód podziemnych. Liczba baterii coli typu fekalnego w wodach pobieranych z piezometrów zmniejszała się wraz ze wzrostem odległości od granic składowiska. Jednak nawet w odległości 1230 m na północ od obrzeży sektorów składowiska w piezometrze G, pomimo braku w nim bakterii coli typu fekalnego, stwierdzono zły stan sanitarny wody podziemnej na podstawie innych wskaźników mikrobiologicznych.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.