Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  digital signal
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono działanie i badania trzech, niskokosztowych metod przetwarzania sygnałów cyfrowych na sygnały analogowe (DAC) tj.: wewnętrzny przetwornik DAC mikrokontrolerów rodziny STM32, zewnętrzny DAC typu MCP4726 firmy Microchip Technology oraz przetwornik DAC zrealizowany przy użyciu dwóch wyjść PWM (modulacja szerokości impulsu). Porównano sposób obsługi tych przetworników, ich zniekształcenia oraz współczynnik zawartości harmonicznych THD (ang. Total Harmonic Distortion). Przedstawione metody posiadały zbliżoną dokładność, natomiast współczynnik THD dla częstotliwości 1 kHz, wynosił 10,34% dla metody PWM oraz < 1% dla pozostałych dwóch metod.
EN
The article presents the operation and tests of three low-cost methods of digital to analog (D/A) converting i.e. an internal D/A converter of the STM32 microcontroller, an external MCP4726 converter from Microchip Technology and a converter implemented using two PWM outputs (Pulse Width Modulation). The handling of these converters, their distortions and the THD (Total Harmonic Distortion) content were compared. The presented methods had similar accuracy, while the THD coefficient for the frequency of 1 kHz was 10.34% for the PWM method and <1% for the other two methods.
2
Content available Metody pomiaru prędkości obrotowej w mechatronice
PL
W artykule omówiono metody pomiaru prędkości obrotowej. Przedstawiono metody klasyczne oraz nową metodę wykorzystującą pomiar drgań jako funkcję wejściową w procesie uzyskiwania wyniku prędkości obrotowej wału korbowego. Aby uzyskać prawidłowe INFORMACJE diagnostyczne, wymagana jest klasyczna ścieżka diagnostyczna oraz cyfrowe przetwarzanie sygnału. Praca zawiera również informacje na temat magistrali CAN, a także systemu EOBD.
EN
The article discusses methods of measuring rotational speed. Classical methods as well as a new method using vibration measurement as the input function in the process of obtaining the result of the crankshaft rotational speed were presented. A classic diagnostic path, as well as digital signal processing, is required to obtain the correct diagnostic INFORMATION. The work also includes information on the CAN bus as well as the EOBD system.
3
Content available Binary valves in analog control
EN
Continuous control systems are built with standard transducer measured signal, the controller and actuator. The actuator is responsible for the direct setting of the size of the control object. The actuator is connected to the control valve and the actuator position change signal into the flow rate of the working medium. Since the operating element is required the linear characteristics in the standard signal range to work. The other hand, the control valve provides flow characteristics linear or equal percentage. This flow control principle is used in various control systems. The actuator of the control valve is always equipped with a positioner, which corrects errors in the position of the valve relative to the input signal. The presented design of the control valve is an analogue system. Using the technique of converting multiple digital signal causes, the system is susceptible to damage. Remove the intermediate elements can improve the quality control and safety system. Such benefits give a design of the operating element based on direct digital processing unit and control program. The examples of control present article.
4
Content available remote Analysis of the general digital signals for EMC purpose
EN
In the paper discussed and the comparison of two digital signals. The rising and falling edge of the first signal has the same. The spectrum of this signal is well known from the various literatures. The different rising and falling times has the second signal, what represents a general technical digital signal. This paper provides calculation of spectra of such a signal. Presented paper also contains the calculation of the radiation interferences of the current loop fed with the both analysed signals. Based on the obtained results the thesis is formulated, enabling to reduce radiation of the device when it is processing general digital signal.
PL
W artykule przeanalizowano i porównano dwa sygnały cyfrowe. Pierwszy sygnał opisany jest takim samym czasem narastania i opadania zbocza impulsu. Charakterystyka widmowa takiego sygnału jest znana z literatury. Drugi z sygnałów charakteryzuje się różnymi czasami narastania i opadania zbocza, co reprezentuje sygnały cyfrowe spotykane w praktyce. Artykuł przedstawia metodę wyznaczania widma takiego sygnału. W artykule zamieszczono także obliczenia zaburzeń promieniowanych przez pętlę prądową wytwarzanych przez oba rodzaje sygnałów. Na podstawie otrzymanych wyników zaproponowano rozwiązanie, umożliwiające zmniejszenie zaburzeń promieniowanych przez sygnał cyfrowy.
5
Content available Filtration of digital signals using wavelets
EN
The article constitutes a set of research referring to the removal of the noise of Gaussian distribution of signal using wavelet analysis. The thesis has been launched of presentation of existing analysis algorithms, starting of discrete transform related to Mallat’s algorithm, and ending with the selected methods on inverse wavelet transform. The task was carried out by using the simulation scripts of package Wavelet Toolbox in MATLAB. The studies of using on-line filtering algorithms has been undergone. The delay value, which was implemented by the various filtration methods, was determined through simulations. The inclusion of the comparison of results allows to evaluate the quality of filtration.
6
Content available remote Design of DC / DC bidirectional converter based on DSP in renewable energy
EN
This article presents a design method for a novel converter. This method can be applied to design DC/DC unidirectional converters and DC/DC bidirectional converters. Also, a new switching technique and the corresponding algorithm are introduced. This algorithm is implemented on a Spectrum Digital eZdspTM TMS320F2812 card. A laboratory prototype has been built and tested in order to verify the design method and algorithm.
PL
Zaprezentowano metodę projektowania przekształtnika DC/DC. Zaproponowano nową technikę przełączania i odpowiedni algorytm zaimplementowany na procesor TMS320F2812.
PL
Artykuł zawiera opis kanału radiowego w radiowym systemie identyfikacji (RFID), pracującym w zakresie UHF, zgodnym z międzynarodowymi normami. Kanał ten jest wykorzystywany do wymiany informacji miedzy czytelnikiem i rozpoznawanymi identyfikatorami. Przedstawiono działanie systemu RFID z pasywnymi identyfikatorami, uwarunkowania wyboru sposobu modulacji fali nośnej w czytniku, rodzaje tych modulacji, ich zapis matematyczny oraz widma, które wyznaczono na drodze numerycznej. Przedstawiono tez krótko aspekty radiowej komunikacji w kierunku identyfikatory-czytnik.
EN
The paper depicts the radio channel utilized in RFID system operating in the UHF band, according to international standards. The channel is used for exchange of information between the reader (the read-write device) and recognized tags. There are briefly presented a general operation of RFID system with passive tags and conditions for selecting the kind of carrier modulation in the reader. In the more detailed manner there are described the used digital modulations, their math formulas and spectra. Some aspects of radio communications from tags to the reader are also considered.
8
Content available remote Symulacje kodowania sygnałów cyfrowych wykorzystywanych w transmisji danych
PL
W układach przetwarzania i przesyłania danych dominują sygnały cyfrowe. Dlatego też niezbędna jest zamiana dowolnej informacji do postaci ciągu zer i jedynek, które reprezentują sygnał cyfrowy. W artykule przedstawiono kody stosowane w systemach transmisji danych oraz przykładowe ich symulacje w środowisku Multisim 2001 oraz Electronics Workbench 5.12.
EN
In the data transformation and communication systems digital signals are dominating. That is why it is necessary to change any piece of information into the strings of zeros and ones, which represent a digital signal. The article presented the codes used in the data transmission systems and the exemplary computer simulations in Multisim 2001 and Electronics Workbench 5.12 environments.
PL
Przedstawiono architekturę elastycznego systemu sterowania DLH, zaprojektowanego z wykorzystaniem układów DSP/FPGA. Obszar zastosowań systemu obejmuje układy sterowania przekształtników energoelektronicznych i inne aplikacje wymagające przetwarzania sygnałów w czasie rzeczywistym. Zaprezentowano nową generację 32-bitowych kontrolerów DSP TMS320F28xx, jej podstawowe parametry i właściwości. Przedstawiono nowe rozwiązania modułu jednostki centralnej i mikromodułu µDLH, w których zachowana została kompatybilność ze strukturą systemu DLH.
EN
The paper introduces a flexible architecture of DSP/FPGA-based control system DLH. The system was designed for power electronic converters and other real-time signal processing applications. A new generation of 32-bit DSP controllers is presented. Basic features of the TMS320F28xx family are summarized. Advanced structure of DLH-compatible CPU module and µDLH micromodule is presented. Some application areas are suggested including power conversion equipment, student's projects and DSP laboratory setups.
PL
W niniejszym artykule zawarto analizę wpływu opóźnienia grupowego na parametry cyfrowego sygnału geostacjonarnego łącza telekomunikacji satelitarnej. Przedstawiono podstawy teoretyczne opóźnienia grupowego w kanale satelitarnym, koncepcję laboratoryjnego testowania opóźnienia grupowego w łączu satelitarnym. Przeprowadzono analizę symulacyjną wyników pomiarów testowych wszystkich trzech rodzajów opóźnienia grupowego występującego w łączu satelitarnym dla najczęściej stosowanych typów modulacji: QPSK, 8PSK i 16QAM w aspekcie poprawy technologii transmisji sygnału cyfrowego.
EN
Data rates are rising to support skyrocketing demand for Internet traffic, digital TV and other digital services. For satellite operators this means that digital signals are filling their transponders to the limit. To increase throughput operators resort to crowding the available transponder bandwidth and deploying more efficient digital carriers to cram higher data rates into the that bandwidth. As the signals occupy more of the available bandwidth they deteriorate because the transmission path, including the satellite transponder, uplink and downlink equipment, degrade the signal. To make thinks worse, the more efficient high order carriers that support higher data rates are more susceptible to degradation. One impairment that is inconvenient to measure is group delay variation over frequency. It is also hard to find much information on link degradation as a function of the group delay which is required to estimate performance. This paper includes the analysis of the group delay effect on digital signal parameters of the geostationary satellite telecommunication link. It is presented the theoretical background of the group delay in the satellite channel and the testing laboratory conception of the group delay in the satellite link. It was conducted the simulation analysis of test results for each three types of the group delay that are common for the satellite link. The most common types of modulation: QPSK, 8PSK and 16QAM are used in the satellite link both in the digital signal transmission technology improvement aspect.
PL
W artykule przedstawiono zbiór potencjalnych przyczyn uszkodzeń (delaminacji) kompozytu szklano-epoksydowego podczas cięcia wysokociśnieniową strugą wodnościerną. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano koncepcję układu diagnostycznego opartego na cyfrowych technikach przetwarzania i analizy sygnału w dziedzinach czasu i częstotliwości. Opisano wyposażenie pomiarowe oraz zamieszczono przykładowe wyniki badań.
EN
In the paper a group of potential reasons causing damage possibility in the form of delamina-tion of glass/epoxy composite during high-pressure abrasive waterjet cutting were presented. On this basis a conception of a diagnostic system based on digital time and frequency signal analysis were presented. Applied measuremet equipment was described and exemplary research results were given.
12
Content available remote Kompresja falkowa na potrzeby transmisji sygnału
PL
Zasady działania wielu współczesnych układów i systemów elektronicznych oparte są na cyfrowym przetwarzaniu sygnałów (DSP- ang. Digital Signal Processing). Przykładowo, cyfrowe przetwarzanie sygnałów stosuje się powszechnie w systemach przetwarzania mowy, transmisji danych, sygnałów, obrazów z zastosowaniami w medycynie, diagnostyce teclinicznej, technice satelitarnej itp. Zastosowane tam algorytmy przetwarzania sygnałów mają różną postać. W artykule przedstawiona została nowa idea zastosowania falkowej kompresji do transmisji sygnału.
EN
Digital signal processing plays a central role of a truly enormous range of modem electronic systems. These include, for example, voice, data and video communication and storage systems; medical imaging and diagnostic systems; radar, sonar and satellite remote sensing systems and automated manufacturing systems. Signal processing algorithms required for these kinds take many forms of applications. Efficient speech processing and recognition systems, for example require sophisticated signal analysis algorithms. By contrast, high-speed modems for data communication required not only powerful signal detection algorithms at the receiver, but efficient signal synthesis algorithms at the transmitter. On papers is shown novelty conception to applied wavelet compression of signal transmission.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.