Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 104

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  użytkowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
Posadzki są elementem, którego stan techniczny wpływa zarówno na bezpieczeństwo użytkowania, jak również na komfort eksploatacyjny obiektu budowlanego. Jednym z najbardziej popularnych rozwiązań w zakresie betonowych posadzek przemysłowych są posadzki z impregnacją górnej powierzchni z zastosowaniem suchej posypki nawierzchniowej (DST – z ang. Dry Shake Topping). W następstwie błędów i niedociągnięć zarówno projektowych, jak i wykonawczych oraz niewłaściwej eksploatacji posadzki betonowe mogą ulegać przyśpieszonej dekapitalizacji. W artykule opisano najczęściej popełniane błędy przyczyniające się do nadmiernej ścieralności betonowych posadzek przemysłowych, których górna powierzchnia została zabezpieczona suchą posypką nawierzchniową oraz podano sposób ich usuwania. Przedmiot artykułu stanowi również dyskusja na temat współczesnych metod diagnostyki betonowych posadzek przemysłowych w zakresie oceny ich ścieralności.
EN
Floors are an element whose technical condition affects both the safety of use and the operational comfort of a building. One of the most popular solutions in the field of concrete industrial floors are floors with impregnation of the upper surface using dry topping (DST – Dry Shake Topping). As a result of errors and shortcomings in both design and execution, as well as improper operation, concrete floors may undergo accelerated decapitalization. The paper describes the most common mistakes contributing to excessive abrasion of industrial concrete floors whose upper surface has been secured with dry topping and a method of removing them. The subject of the paper is also a discussion on contemporary methods of diagnostics of concrete industrial floors in the scope of assessing their abrasion.
PL
Niniejszy artykuł stanowi subiektywne spojrzenie na wybrane zagadnienia związane z eksploatacją budynków, w szczególności w zakresie utrzymania ich należytego stanu technicznego. Zagadnienia te zostaną przedstawione z punktu widzenia współpracy inżyniera budownictwa (prace eksperckie, projektowanie robót remontowych, nadzorowanie robót) z właścicielami wielorodzinnych budynków mieszkalnych stanowiących własność wspólnot lub spółdzielni mieszkaniowych.
EN
This article is a subjective look at selected issues related to the operation of buildings, in particular in terms of maintaining their proper technical condition. These issues will be presented from the point of view of the cooperation of the construction engineer (expert works, design of renovation works, supervision of works) with the owners of multi-family residential buildings owned by housing communities or cooperatives.
EN
This article will focus on an analytical framework as a research tool in design disciplines. Key problem for an analytical framework in landscape architecture is how to deal with the dynamics of landscape form, design and use in the design process. We start with a short overview will be given of analytical frameworks. In the second part some generic principles of analytical frameworks will be applied in three case studies of 19th century public parks. The third part will focus on how results of such an analysis can be used for the future and how results of people environment studies can be part of that. One of the conclusions is, that people-environment studies can play a role before, during and after the design process. In most cases results of people-environment studies cannot be applied directly but rather as part of an iterative process of research and design
PL
Artykuł skupia się na strukturach analitycznych jako narzędziach badawczych w dyscyplinach projektowania. Kluczowym problemem dla struktur analitycznych w architekturze krajobrazu jest sposób radzenia sobie z dynamiką formy krajobrazu i wykorzystania jej w procesie projektowania. Zaczynamy od krótkiego przeglądu struktur analitycznych. W drugiej części niektóre ogólne zasady struktur analitycznych zostaną zastosowane w trzech studiach przypadków dziewiętnastowiecznych parków publicznych. Trzecia część skoncentruje się na tym, w jaki sposób wyniki takiej analizy mogą być wykorzystane w przyszłości. Jednym z wniosków jest to, że badania ludzie-środowisko mogą odgrywać rolę przed, w trakcie i po procesie projektowania. W większości przypadków wyniki badań ludzie-środowisko nie mogą być stosowane bezpośrednio, ale jako część iteracyjnego procesu badań i projektowania.
PL
W artykule przedstawiono posadzki przemysłowe poddawane zmiennym dynamicznym obciążeniom, które wpływają negatywnie na ich stan i pogłębiają degradację. Przeanalizowano dwie metody badania posadzek na ścieralność– badanie BCA oraz badanie na tarczy Boehemego – które w przybliżony sposób pokazały odporność płyty posadzki na ruch kołowy pochodzący z kół twardych, niepneumatycznych, np. od wózków transportowych. Pokazano przykład realizacji renowacji posadzki przemysłowej poprzedzonej przeprowadzeniem badań odporności na ścieranie.
EN
The article presents industrial floors subjected to variable dynamic loads, which have a negative impact on their condition and deepen degradation. Two methods of examination of abrasion floor – BCA examination and research on Boeheme disk – were analyzed, which roughly showed the resistance of the floor slab to circular motion originating from hard, non-pneumatic wheels, e.g. from transport trolleys. An example of the renovation of the industrial floor preceded by the tests of resistance to abrasion is shown.
7
Content available remote Modelowanie neuronowe systemu eksploatacji pojazdów ciężarowych
PL
Celem pracy jest opracowanie modelu systemu eksploatacji pojazdów ciężarowych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Na podstawie gruntownej analizy literatury zdefiniowano kryteria i charakterystyki mające wpływ na proces eksploatowania pojazdów. Badaniom poddane zostały pojazdy ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony, które realizują usługi przewozowe na terenie Polski i stanowią tabor firm transportowych z sektora MSP. Poprzez wykorzystanie oprogramowania komputerowego zamodelowano sieci neuronowe MLP (ang. Multi-Layered Perceptron).
EN
The purpose of the work is to develop a model of a truck maintenance system using artificial intelligence methods. Based on a thorough analysis of the literature, criteria and characteristics have been defined that affect the maintenance system of vehicles. Trucks with a permissible total weight of 3.5 tons were tested, which provide transport services in Poland and constitute a fleet of transport companies from the SME sector. MLP (Multi-Layered Perceptron) neural networks were modeled by using computer software.
8
PL
Przeznaczenie wielostanowiskowych garaży podziemnych jest ściśle regulowane przez przepisy polskiego prawa. Niestety realia życia w gęsto zurbanizowanych miastach powodują, że jest społeczne przyzwolenie na wykorzystywanie tego typu miejsc do innych celów niż pierwotnie zakładano. W artykule omówiono zagrożenia pożarowe wynikające z nieprzestrzegania przepisów.
EN
The intended use of multi-station underground garages is strictly regulated by Polish law. Unfortunately, the realities of living in densely urbanized cities make it a social consent to use such places for other purposes than originally planned. The article discusses fire risks resulting from non-compliance with regulations.
PL
Przedstawiono wybrane problemy związane z projektowaniem stropów zespolonych z blachami fałdowymi według normy Eurokod 4-1. Zwrócono uwagę na pewne aspekty projektowe, które nie są jasno ujęte w normie, takie jak ograniczenie odkształceń w betonie i minimalne zbrojenie ze względu na nośność i zarysowanie.
EN
The article presents selected problems of designing composite slabs with profiled steel sheeting based on the Eurocode 4-1. The article draws attention to some aspects not quite clearly presented in the standard – concrete strain limitation and the minimum reinforcement.
PL
Artykuł przedstawia zalety korzystania z technologii BIM podczas realizacji każdego z czterech głównych procesów budowlanych – planowania, projektowania, budowania i eksploatacji. BIM w znaczący sposób usprawnia te procesy, pozwalając w każdym momencie na proste i skuteczne zarządzanie projektem. Podczas planowania inwestycji zwiększa możliwości pokazania inwestorowi kilku rozwiązań koncepcyjnych, bez żmudnych poprawek kilkunastu rysunków w 2D. Dzięki wykorzystaniu technologii BIM, proces projektowy odbywa się nieporównywalnie szybciej i sprawniej, aniżeli podczas tradycyjnego projektowania.
EN
The article presents the advantages of using BIM technology during the implementation of each of the four main building processes – planning, design, construction and facility management. BIM significantly improves these processes, allowing at any time for simple and effective project management. BIM during the Investment planning increases the possibilities of showing the Investor several conceptual solutions, without tedious corrections of several drawings in 2D. In addition, thanks to BIM, with very complex installations and facilities as well as often with the participation of international teams, the design process takes place incomparably faster and more efficiently than during traditional design.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań pól elektrycznych i magnetycznych z zakresu wyższych częstotliwości, które wytwarzane są przez elektroniczne systemy bezpieczeństwa na rozległych terenach logistycznych. W artykule zaprezentowano również tło środowiska pola elektromagnetycznego. Zniekształcone środowisko elektromagnetyczne może zakłócać pracę urządzeń elektrycznych i elektronicznych, które są użytkowane na obszarze kolejowym. Zwrócono uwagę na oddziaływanie zakłóceń elektromagnetycznych na wybrane elektroniczne systemy bezpieczeństwa.
EN
The article presents the results of research electric and magnetic fields in the field of higher frequencies, which are produced by electronic security systems in large logistics areas. The paper also presents the background of the electromagnetic environment. Distorted electromagnetic environment can interfere with the operation of electrical and electronic equipment that are used in the railway area. Particular attention has been paid to the impact of electromagnetic interference on selected electronic security systems.
PL
Przedstawiono wybrane przykłady imperfekcji będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania i zmian w zakresie konstrukcyjnym w budynkach wykonanych z prefabrykatów wielkowymiarowych.
EN
The article presents selected examples of imperfections created during utilization and resulting from improper use and changes in construction in buildings made of large size precast elements.
EN
Clutch-Brake system is one of the most important element of mechanical press line. The main purpose of it is to transmit the torque from the electric motor and flywheel to gear and main shaft. It ensures slide motion, but also press safety. One of the parameter that needs to be measured periodically is overrun. This value directly shows what is the condition of clutch-brake unit. The longer overrun, the worse brake operation. Unfortunately this one does not show what is the root cause of that situation. From that reason it is necessary to perform deeper diagnosis of complete system. One may find out from this article how to check clutch-brake unit in details- how to correlate slide position and slide speed with hydraulic pressure and position of safety valve (PSV).
PL
Układ sprzęgło-hamulca jest jednym z najważniejszych elementów mechanicznej linii pras. Głównym jego zadaniem przeniesienie momentu obrotowego z silnika i koła zamachowego do przekładni i wału głównego. Realizuje on ruch suwaka, ale również zapewnia bezpieczeństwo prasy. Jednym z parametrów, jakie muszą być okresowo sprawdzane jest wybieg. Jego wartość dobrze obrazuje aktualną kondycję układu sprzęgło-hamulca. Dłuższy wybieg, gorsze działanie hamulca. Niestety sam wybieg nie wskazuje przyczyny źródłowej takiej sytuacji. Z tego powodu niezbędne jest wykonanie głębszej analizy całego układu. Z poniższego artykułu można się dowiedzieć jak dokładnie sprawdzić sprzęgło-hamulec- jak skorelować wartości pozycji oraz prędkości suwaka z ciśnieniem w układzie hydraulicznym i pozycją zaworu PSV.
14
Content available remote Funkcjonalność wnętrz budynku AWF Warszawa
PL
Budynek główny Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, zaprojektowany i zrealizowany przed II wojną światową, jest interesującym przykładem stylu architektonicznego z tego okresu. Obiekt podlegał zmianom funkcjonalnym, co zostało przeanalizowane, jednak zasadniczy układ nie zmienił się i nadal spełnia swoją rolę.
EN
The main building of the Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, designed and completed before World War II, is an interesting example of the architectural style from this period. The object was subject to functional changes, which was analyzed, but the basic layout has not changed and continues to fulfill its role.
PL
W artykule opisano rozwiązania techniczne współczesnych instalacji stosowanych w budownictwie. Charakterystyka techniczna instalacji w budynkach odnosi się do różnych źródeł wytwarzania ciepła dla potrzeb ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej. W opisie technicznych rozwiązań instalacji przedstawiono również dostępne materiały, jak rury, armatura odcinająca, regulacyjna, zabezpieczająca i kontrolno-pomiarowa, a także pompy cyrkulacyjne. W nawiązaniu do stosowanych materiałów instalacyjnych zaprezentowano potencjalne zagrożenia w eksploatacji instalacji przy braku profesjonalnej obsługi i konserwacji podczas użytkowania budynku.
EN
The article describes the issues of technical solutions to contemporary installations used in modern buildings. Technical characteristics of installation systems refer to various sources of heat for building heating and domestic hot water. Description of the technical installation solutions also presents available materials, such as pipes, shutoff valves, regulatory, safety, control and measurement, as well as circulation pumps. In reference to the applicable installation materials there are presented potential threats in operation of the system in the case of the absence of professional service and maintenance during building exploitation.
PL
Szyby, wloty szybowe i zbiorniki retencyjne są to wyrobiska górnicze o bardzo długim okresie użytkowania. Obudowa tych wyrobisk musi być zaprojektowana bardzo starannie, dobrze dobrana do warunków geologiczno-górniczych. Wykonane w początkowym okresie budowy kopalni „Bogdanka" wloty szybowe oraz niektóre odcinki (fragmenty) obudowy szybów w wielu przypadkach ulegały zniszczeniu i wymagały przebudowy. W artykule opisano szczegółowo nowe rozwiązania obudowy tych wyrobisk.
EN
Shafts, shafts inlets and reservoirs are the mining workings of a very long period of use. The lining of these workings must be designed very carefully and must be well-adjusted to the geological and mining conditions. Shaft inlets and some sections (fragments) of the shaft's lining executed at the initial stage of construction of „Bogdanka" mine in many cases got damaged and destroyed and needed reconstruction. The article describes in detail the new solutions of lining of these workings.
PL
Podczas przygotowywania i prowadzenia procesu użytkowania środków transportowych ważne jest uwzględnienie odpowiednich parametrów pracy danego pojazdu, z których najważniejsze są parametry dotyczące obciążenia oraz prędkości roboczej ze względu na to, że mają duży wpływ na zdolności użytkowe, wydajność i koszty generowane podczas użytkowania. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych wśród kierowców,określone zostały pożądane cechy środków transportowych, które stanowią podstawę do dalszych rozważań. Celem artykułu jest ocena zależności pomiędzy sposobem użytkowania środków transportowych przez eksploatatorów, a skutecznością działania tych środków transportowych.
EN
When preparing and carrying out the process of use of transport means, it is important to take into account relevant parameters of the vehicle, the most important of which are the parameters for the load and speed due to the fact that they have a strong influence on the capacity, performance and costs generated during use. On the basis of the studies conducted, in an article an attempt was made to assess the relationship between the way of use of transport means by plant operators and the effectiveness of these measures.
EN
A very dynamic development of the production of polymeric materials and their enormous advantages caused that they began to be widely used in a variety of engineering structures. Performed researches have perfectly demonstrated that analyzed fois and roofing membranes are characterized by great functional properties. Increased choice and guantity of the products demonstrates the immense popularity of the use of foil and roofing membranes.
PL
W artykule omówiono zagrożenia wypadkowe występujące podczas użytkowania i obsługi elektrowni wiatrowych. Przedstawiono wymagania dotyczące kwalifikacji i wyszkolenia operatorów oraz wyposażenia ich w odpowiednie środki ochrony indywidualnej. Opisano również główne zadania, urządzenia ochronne oraz wybrane zasady bezpieczeństwa pracy w elektrowni wiatrowej.
EN
This study discusses accident hazards in wind turbines during their exploitation and operation. The requirements relevant to qualifications and training of their operators and providing them with adequate personal protective equipment are presented. Main operations, safety devices as well as chosen occupational safety rules in wind turbines are also described in the article.
20
Content available remote Long freight trains in Poland, what is the problem of its usage?
EN
The article presents an analysis of possibility of usage of long freight trains in Poland for connection with the modern Silk Railway to China. The desire to use freight trains with a length of more than 600 meters in Poland encounters several problems on the existing infrastructure. Limitations of usage are found here. Also, it presents possible ways for long freight trains.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.