Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 71

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  experimentation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
In the present research, a parametric study in Resistance Spot Welding (RSW) of thin AISI 1008 steel sheets is investigated via FEM. All the time steps through the RSW process, including squeeze time, welding time, holding time and cooling time are taken into account. First, the effects of various parameters such as electrical current, welding time and electrode tip diameter are investigated in the nugget geometry. Then, a time history stress diagram and residual stresses are obtained in RSW weldment. FEM results are validated very well by some experiments which were performed in two parts of nugget geometry and residual stresses.
EN
In the study 9 varieties of winter rye: Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko, Walet and one summer and winter sown variety - Bojko cultivated in organic system were compared. The research was conducted in 2012-2013 in two different locations: Grabów (Masovian voivodeiship) and Taraskowo (Podlasie voivodeship). The number of weeds and their dry matter were analyzed in two growing stages of rye: tillering and dough stage. Moreover the analysis of height, number of tillers and yielding of rye varieties were done. In dough stage number of weeds was big, 235 pcs∙m-2 on average, but their dry matter was on the level of 55 g∙m-2 on average. Rye varieties did not differ significantly due to the number of weeds, based on means from 2 years and locations, except of Bojko. Different reactions of rye varieties in relation to weeds in locations were observed. The most competitive varieties according to dry matter of weeds in dough stage were in Grabów: Dańkowskie Złote, Daran and Walet, and in Taraskowo: Bosmo, Dańkowskie Diament and Rostockie. There were no significant correlations between the level of infestation and morphological features of rye varieties: height and tillering. The observed level of weed infestation did not significantly affect grain yield of tested rye varieties.
PL
Porównano zachwaszczenie 10 odmian żyta ozimego uprawianego w systemie ekologicznym: Bojko, Bosmo, Dańkowskie Amber, Dańkowskie Diament, Dańkowskie Złote, Daran, Kier, Rostockie, Stanko i Walet. Badania przeprowadzono w latach 2012-2013 w 2 lokalizacjach: Grabowie n. Wisłą (województwo mazowieckie) i Taraskowie (województwo podlaskie). Oznaczono liczebność oraz powietrznie suchą masę chwastów w dwóch terminach: w fazie krzewienia oraz dojrzałości woskowej pszenicy oraz wykonano analizy wysokości, rozkrzewienia i plonowania badanych odmian żyta ozimego. W fazie dojrzałości woskowej liczebność chwastów w zasiewach żyta była znacząca, średnio 235 szt.∙m-2, ale ich sucha masa nie była duża, średnio 55 g∙m-2. Odmiany żyta ozimego, średnio z 2 lat badań i miejscowości, nie różniły się istotnie statystycznie pod względem liczby chwastów, z wyjątkiem odmiany Bojko. Stwierdzono różną reakcję odmian na zachwaszczenie w miejscowościach. Odmianami o największej konkurencyjności, mierzonej suchą masą chwastów w fazie dojrzałości woskowej były w Grabowie: Dańkowskie Złote, Daran i Walet, a w Taraskowie: Bosmo, Dańkowskie Diament i Rostockie. Nie stwierdzono wyraźnych zależności między poziomem zachwaszczenia a cechami morfologicznymi odmian żyta: wysokością i rozkrzewieniem. Obserwowany poziom zachwaszczenia nie wpływał istotnie na plony ziarna badanych odmian żyta ozimego.
EN
During two storage seasons, in the years 2011/2012 and 2012/2013, a study was conducted in the Experimental Ecological Orchard of the Research Institute of Horticulture in Skierniewice on the extent of pest damage to apples of the cultivars ‘Topaz’ and ‘Pinova’ and on the storability of the damaged fruit. The trees of both cultivars were protected with the pesticides permitted in organic production. It was found that, regardless of the cultivar, the injuries to apples were mostly caused by leafrollers and the rosy apple aphid. On the damaged apples, stored for 5 months in a normal cold store, two diseases had occurred - bull`s eye rot (Pezicula spp.) and brown rot (Monilinia fructigena), but very few skin injuries were the spot of disease development. Only on 6.7% of the ‘Topaz’ apples and on 3.7% of the ‘Pinova’ apples did the diseases develop in the point of a skin injury. The typical wound disease - the blue mould of apples (Penicillium expansum) was not found on the damaged apples.
PL
W ciągu dwóch sezonów przechowalniczych 2011/2012 i 2012/2013 prowadzono w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach badania nad stopniem uszkodzenia jabłek odmian ‘Topaz’ i ‘Pinova’ przez szkod-niki oraz zdolnością przechowalniczą uszkodzonych owoców. Drzewa obu odmian były chronione środkami dozwolonymi w produkcji ekologicznej. Stwierdzono, że niezależnie od odmiany jabłoni uszkodzenia owoców najczęściej powodowały zwójkówki liściowe i mszyca jabłoniowo-babkowa. Na uszkodzonych jabłkach, przechowywanych przez 5 miesięcy w chłodni zwykłej, wystąpiły dwie choroby - gorzka zgnilizna jabłek (Pezicula spp.) i brunatna zgnilizna jabłek (Monilinia fructigena), jednak nieliczne uszkodzenia skórki owoców były miejscem rozwoju chorób. Tylko na 6,7% owoców odmiany ‘Topaz’ i 3,7% odmiany ‘Pinova’ choroby rozwinęły się w miejscu uszkodzenia skórki. Nie stwierdzono występowania typowej choroby przyrannej - mokrej zgnilizny jabłek (Penicillium expansum).
EN
In 2010-2012, in the Experimental Ecological Orchard of the Research Institute of Horticulture in Skierniewice, a study was conducted on the possibility of reducing populations of the apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) using biological formulations. The tests involved treatments with an extract from the wood of Quassia amara (4 kg/ha) and an extract from the seeds of Azadirachta indica in the form of a ready-made formulation NeemAzal-T/S at a rate of 2.5 l/ha with the addition of a 0.3% sugar solution. A single treatment was performed in the first two years, and two treatments in the last year. The effectiveness of the protection of fruitlets against damage varied and for the Q. amara extract was from 8.3% (one treatment) to 86.1% (two treatments), and for the NeemAzal-T/S formulation from 4.8% (one treatment) to 44.3% (two treatments). In relation to the damage to fruits, the efficacy of the treatments also varied, ranging from 10.3% to 60% for the Q. amara extract, and from 0% to 46.7% for NeemAzal-T/S.
PL
W latach 2010-2012 w Ekologicznym Sadzie Doświadczalnym Instytutu Ogrodnictwa wykonano badania nad możliwością ograniczenia populacji owocnicy jabłkowej (Hoplocampa testudinea Klug) przy pomocy preparatów biologicznych. Badano wywar z drewna gorzkli właściwej (Quassia amara) (4 kg/ha) oraz ekstrakt z nasion miodli indyjskiej (Azadirachta indica) w postaci gotowego preparatu NeemAzal-T/S w dawce 2,5 l/ha z dodatkiem 0,3% roztworu cukru. W pierwszych dwu latach wykonano 1 zabieg, a w ostatnim roku 2 zabiegi. Efektywność zabezpieczenia zawiązków owocowych przed uszkodzeniami była zróżnicowana i wyniosła dla wywaru z Quassia amara od 8,3% (1 zabieg) do 86,1% (dwa zabiegi), a preparatu Nee-mAzal-T/S od 4,8% (1 zabieg) do 44,3% (2 zabiegi). W stosunku do uszkodzeń owoców efektywność zabiegów również była zróżnicowana i wyniosła od 10,3% do 60% dla wywaru z Quassia amara oraz od 0% do 46,7% dla preparatu NeemAzal-T/S.
EN
Several experiments combining analog design with digital parametric design have been presented, where the relationship between material properties and the designed shape of an architectural element play an important role. This approach allows to create digital material formations or to structure freeform surfaces, control their tectonics, through parametric modulation. Similar research tasks were initiated in the years 2003-2004 during the classes conducted at the Architectural Associations School of Architecture in London. In Poland, for the first time, making use of that experience, a number of similar teaching experiments were carried out in 2013 under the academic supervision of Krystyna Januszkiewicz and Mateusz Zwierzycki, at the newly established Research Laboratory of the students of the Faculty of Architecture of Poznan University of Technology.
PL
W artykule opisano możliwości zastosowania technologii Rapid Prototyping w procesie projektowania i budowy specjalistycznego stanowiska badawczego do obrazowania w podczerwieni procesu skrawania ceramiki cyrkonowej, stosowanej w protetyce stomatologicznej. Opisano technologię FDM, wymagania dotyczące charakteru badań naukowych prowadzonych na projektowanym stanowisku oraz koncepcję budowy. Przedstawiono sposób realizacji budowy stanowiska, uwzględniający specyficzne wymagania dotyczące badań na stanowisku znajdującym się w gabinecie stomatologicznym. Pokazano modele CAD 3D wybranych części oraz prototyp stanowiska.
EN
This study examined possibilities of using Rapid Prototyping technology in the design and construction of specialized test stand for infrared imaging of dental zirconia’s ceramic samples. The FDM technology, requirements for carrying out research and a test stand idea is described. The realization of the test stand is presented taking into account the specific research requirements using test stand installed in the dental office. The 3D CAD models and the prototype test stand is presented.
EN
A hydraulic retention time (retention) also known as HRT is one of the most important parameter in biogas plant exploitation. In practice, there are many substrates with different HRT used in agricultural biogas plant which makes difficulties in fermentation process optimization. The aim of this study was to investigate and compare the efficiency of biomethane production and to determine the dynamics of the fermentation process expressed by reaching 60, 80, 90 and 100% of HRT. The results showed very big differences in efficiency of methane production as well as HRT duration between analyzed substrates. The total fermentation period (100% of HRT) for investigated substrates amounted average 31,5 day (range: 21-41 days). However production of last 10% of methane average out 28%. It proves very low dynamics of fermentation process in the last phase.
PL
W przeprowadzonym doświadczeniu, trwającym 19 dni wykorzystano bioreaktory do określenia kierunków zmian wybranych parametrów kompostowania kory sosnowej z lucerną. Lucerna stanowiła 10, 25 i 50% (w/w) udziału w stosunku do świeżej masy kory. Stwierdzono, że dynamika zmian temperatur w komorach zależała głównie od udziału lucerny w kompostach. Oznacza to, że była ona tym większa im większy był ten udział. Stwierdzono również, że procesowi kompostowania towarzyszyła duża emisja amoniaku oraz sporadycznie H2S. Uzyskane wyniki będą podstawą do dokładniejszego planowania dalszych prac w warunkach kontrolowanych a dotyczących kompostowania kory sosnowej z lucerną, jako źródłem azotu.
EN
In this 19-day-long experiment, a number of bioreactors were used to define direction of changes in chosen parameters during the process of pine bark and alfalfa composting. Alfalfa constituted respectively 10, 25 and 50% (w/w) share in fresh matter. It was concluded that the rate of temperature changes in composting chambers depended mainly on alfalfa share in the mixture. It was also found that the composting process was accompanied by substantial emissions of ammonia and some H2S. The experiment results will constitute a basis for a more detailed planning of further controlled environment research on composting of pine bark with alfalfa as a source of nitrogen.
PL
Słomę najczęściej brykietuje się jako pociętą na sieczkę używając brykieciarek tłokowych bądź ślimakowych. Inną metodą jest brykietowanie całych źdźbeł, do którego używa się brykieciarek walcowych (zwijających). Zagęszczanie tą metodą polega na skręcaniu słomy kilkoma cylindrycznymi lub stożkowymi walcami, ustawionymi pod kątem i obracającymi się w jednym kierunku. W pracy zawarta została analiza wpływu zmienności cech surowca, czynników sterujących i zakłócających na przebieg i parametry procesu brykietowania niepociętej słomy metodą zwijania oraz uzyskiwanych w efekcie brykietów.
EN
Straw is mostly briquetted already chopped using piston or screw briquette presses. Another method consists in briquetting of whole stalks, in which cylindrical (curling) presses are used. The straw compaction with this method is carried on with a number of twisted or tapered cylindrical rollers, arranged at an angle and rotating in one direction. Paper included an analysis of the impact of variability of raw material control and interfering factors on run and briquetting process parameters with the method of the curling of not chopped straw and obtained briquettes.
PL
W dolinie Noteci Leniwej, na Łąkach Mościckich, skład florystyczny wykazuje dużą różnorodność. Dominują zbiorowiska półnaturalne, cenne przyrodniczo, głównie z klasy Phragmitetea. Charakter półnaturalny zachowały zbiorowiska głównie siedlisk bagiennych i podmokłych, na których w ostatnich latach ograniczono lub zaniechano użytkowanie. Szansą dla zachowania ich walorów przyrodniczych jest krajowy Program rolnośrodowiskowy. W pracy przedstawiono charakterystykę zróżnicowania florystycznego i glebowego ekologicznych zbiorowisk łąkowych na glebach organicznych. Wykonano analizę florystyczną i zróżnicowanie wilgotnościowe jednostek syntaksonomicznych: Phalaridetum arundinaceae var. z Urtica dioica, zb. Angelico-Cirsietum oleracei i zb. ze związku Filipendulion ulmariae oraz Polygonum hydropiper var. z Rumex crispus. Ponadto dla wymienionych zbiorowisk opisano wyniki waloryzacji przyrodniczej. Wykonane wiercenia i odkrywki glebowe pozwoliły opisać budowę morfologiczną gleb, dokonać ich klasyfikacji typologicznej, przyrodniczej oraz użytkowej. Podstawowe właściwości fizyczne i chemiczne gleb oznaczono przy użyciu powszechnie stosowanych metod w gleboznawstwie.
EN
Plant floristic composition of Mościckie Meadows situated in the Leniwa Noteć River valley exhibits considerable variability. Semi-natural communities of high natural values, primarily from the Phragmitetea class, are dominant. Semi-natural character of the examined communities was particularly common in the case of marshy and wet sites on which utilization was either significantly reduced or completely abandoned in recent years. The natural value of these communities can be preserved if the domestic Agro-environmental Program is implemented. The study presents characteristics of floristic and soil variability of ecological meadow communities situated on organic soils. Analyses of floristic composition and moisture content variability of the following syntaxonomic units were carried out: Phalaridetum arundinaceae var. with Urtica dioica, com. Angelico-Cirsietum oleracei and ass. Filipendulion ulmariae and Polygonum hydropiper var. with Rumex crispus. In addition, results of nature valorisation for the above-mentioned plant communities were described. The performed soil drillings and pits made it possible to describe soil morphological structure and to carry out their typological, natural and functional classification. Basic physical and chemical properties were determined using methods commonly employed in soil science.
PL
Jednym z wymogów narzucanych przez Unię Europejską jest poprawa jakości środowiska, m.in. przez prawidłową gospodarkę odpadami i nawozami naturalnymi oraz organicznymi. W tym zakresie w Polsce poważny problem środowiskowy stanowi m.in. składowanie obornika na polu. Dlatego też zaczęto poszukiwać metod jego waloryzacji. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się być kompostowanie obornika przy odpowiednim dostępie tlenu. Celem pracy było porównanie dwóch metod zagospodarowania obornika bydlęcego (kompostowanie i składowanie beztlenowe) oraz zbadanie możliwości techniczno-eksploatacyjnych dla wdrożenia w małych i średnich gospodarstwach rolnych technologii kompostowania obornika bydlęcego wskutek jego napowietrzania. W czasie badań przeprowadzonych w warunkach jesiennych i zimowych w pryzmie kompostowanej oraz składowanej w tradycyjnej technologii beztlenowej przeprowadzono szereg pomiarów i analiz, na podstawie których można stwierdzić, że otrzymany kompost jest lepszym oraz bogatszym w składniki pokarmowe nawozem niż obornik składowany w tradycyjnej technologii beztlenowej.
EN
One of the requirements enforced by the European Union is an improvement of the environment quality throughout the proper waste management. And in this area, the manure storage on the field is a serious environmental problem in Poland. Thus the search for the manure valorization methods has been started. Composting of the manure with a proper access of oxygen seems to be the best solution. The aim of this study was to compare two methods of cattle manure management (composting and anaerobic storage) and examination of the technically exploitative capabilities for the implementation in small and medium-size farms of a cattle manure composting technology by its aeration. During the research conducted in fall and winter conditions in a pile composted and stored in the conventional anaerobic technology, many measurements and analyses have been carried out which allowed to state that obtained compost is a fertilizer better and more rich in the components than manure stored in traditional anaerobic technology.
PL
W leśnictwie komposty stanowią szczególny rodzaj nawozów, które wykorzystuje się w nawożeniu gleb, głównie lekkich. Ich zadanie polega przede wszystkim na poprawie właściwości tych gleb. Jednym z odpadów wykorzystywanych w produkcji kompostów jest kora, głównie sosnowa, która charakteryzuje się między innym małą zawartością azotu. Z tego względu konieczny jest dodatek tego składnika, niezależnie od źródła pochodzenia. Może to być azot mineralny, np. mocznik czy saletra amonowa, jak i organiczny (pomiot kurzy, obornik, itp.). Mając na uwadze realia ekonomiczne, często źródłem azotu są rośliny lub ich mieszanki. W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące kompostowania kory sosnowej (4 m3) z dodatkiem zielonej masy roślin (seradela, gryka, peluszka i wyka). Masa dodanej mieszanki wynosiła 2,0 i 3,5 Mgźpryzma-1). Jednym z obiektów była sama kora oraz kora z dodatkiem mocznika. Stwierdzono istotne różnice w wartościach badanych parametrów, przy czym wpływ każdego z czynników był zróżnicowany na wielkość i dynamikę tych zmian. Zawartość suchej masy determinowana była głównie czynnikiem czasu (F=849,9xx), materia organiczna - składem pryzm (F=713,20xx), podobnie jak i zawartość azotu ogólnego (F0.01=146,61). Stwierdzono, że straty azotu ogólnego były największe w kompostach z masą roślinną, głównie w końcowym okresie kompostowania.
EN
In forestry, composts constitute a special kind of fertilizers which are used, primarily, for the fertilization of light soils. Their role consists, first of all, in the improvement of properties of these soils. One of the by-products used for compost production is bark, especially, pine bark which is characterized, among others, by low nitrogen content. For that reason, irrespective of its origin, nitrogen supplementation is necessary. It can be added in the form of mineral, for example urea or ammonium nitrate or organic nitrogen (chicken faeces, farmyard manure, etc.). Bearing in mind economic realities, frequently, plants and their mixtures are often used as sources of nitrogen. This study presents results of investigations regarding composting of pine bark (4 m3) supplemented with plant green material (serradella, buckwheat, field pea and vetch). The mass of the added mixture plant material amounted to 2.0 and 3.5 Mgźheap-1, respectively. One of the experimental treatments was bark alone or bark supplemented with urea. Significant differences were found in values of the examined parameters and the impact of each factor on the level and dynamics of these changes varied. The dry matter content was determined, primarily, by time (F0.01=849.9) and as the content of organic matter (F0.01=713.20) as well as the content of crude nitrogen (F0.01=146.61) by composition of the heap. It was found that losses of total nitrogen (mainly during the final stages of composting) were the greatest in composts supplemented with plant material.
PL
Niniejsza praca miała na celu oszacować wietrzność określonej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego poprzez ujęcie ilościowej oraz jakościowej wietrzności. Dane typowego roku meteorologicznego opracowane dla miejscowości Włodawa przy wykorzystaniu maszty o wysokości 10 m.n.p.g. Analiza wykazała iż potencjał energetyczny wybranej lokalizacji mieścił się w średniej prędkości wiatru w granicy 3,49 m/s, a największe wartości prędkości wiatru (3,58-4,53 i 4,15 m/s) przypadały na okres zimowy.
EN
The aim of the present work was to estimate the breeziness of specific location in the Lublin province by including both quantitative and qualitative wind. Typical year meteorological data were developed for the town Włodawa using masts with a height of 10 m.a.t.l. The analysis showed that the energy potential of the chosen location was in the average wind speed at the limit of 3.49 m / s, and the highest values of wind speed (3.58 - 4.53 and 4.15 m / s) happened in a period of winter.
PL
W pracy przedstawiono wyniki statystycznego testowania wydajności eksploatacyjnej linii rozlewu butelkowego piwa w aspekcie konsumpcyjnego, sezonowego zapotrzebowania. Obiektem przeprowadzonych badań była linia rozlewnicza firmy Krones w wyodrębnionych sezonach produkcji.
EN
The results of statistical testing of beer bottling line in aspect of season consumer demand were presented. The beer bottling line of Krones in separated seasons of production was the objective of the study.
PL
Badania dotyczące występowania motylkowatych w siedliskach cennych przyrodniczo, przeprowadzono w latach 2009-2010, na podstawie "Dokumentacji przyrodniczej siedliskowej". Jako powierzchnie badawcze wybrano kompleksy łąk zarówno na obszarze Natura 2000, jak i poza nią. W pięciu wariantach siedlisk pakietu 4 i 5 zbadano: ilość, sumę i średnią liczbę gatunków w płatach roślinnych. Ponadto określono jednostki fitosocjologiczne oraz typy siedlisk, w których występują motylkowate, według klasyfikacji Natura 2000, dla poszczególnych wariantów pakietu 5 oraz systematyczny wykaz występowania motylkowatych w różnych wariantach siedlisk przyrodniczych. Stwierdzono występowanie 17 gatunków roślin motylkowatych z 5 rodzajów. Najwięcej gatunków występuje w rodzaju Trifolium - 6 gatunków i rodzaju Vicia - 5 gatunków. Rodzaj: Medicago, Lathyrus i Lotus jest reprezentowany tylko przez 2 gatunki. Wśród motylkowatych cennych siedlisk i o dużych walorach przyrodniczych tylko 2 gatunki zanotowano w wariancie 5.2. - Mechowiska.
EN
Investigations on the occurrence of legumes in naturally valuable sites were carried out in years 2009 and 2010 on the basis of "Site natural documentation". Meadow complexes situated in areas of Natura 2000 as well as outside them were selected as experimental surfaces. The amount, total and mean number of species in individual plots were assessed in five site variants of package 4 and 5. In addition, phytosociological units as well as site types in which leguminous plants occurred were determined on the basis of Natura 2000 classification for individual variants of package 5 and a systematic list of occurrence of legumes in different variants of natural sites. The total of 17 legume species from 5 genera were found to occur with 6 species from the Trifolium genus and 5 species from the Vicia genus. Medicago, Lathyrus and Lotus genera were represented by 2 species each. Among legume valuable sites and of high natural value only 2 species were recorded in variant 5.2. areas with moss.
PL
Przedstawiono wyniki badań wyposażenia gospodarstw ekologicznych w ciągniki rolnicze. Badania przeprowadzono w latach 2007-2010 w 211 gospodarstwach ekologicznych, zlokalizowanych na terenie województw: wielkopolskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego. Stwierdzono, że wyposażenie gospodarstw ekologicznych w ciągniki rolnicze związane jest z ich powierzchnią. Im jest ona większa, tym lepiej gospodarstwa są wyposażone w ten środek mechanizacji i efektywniej nim gospodarują. Wyposażenie gospodarstw ekologicznych w ciągniki rolnicze wskazuje na ich polaryzację. Gospodarstwa do 30 ha dysponują przestarzałym parkiem maszynowym, wykorzystywanym nieefektywnie i odtwarzanym sporadycznie, co wskazuje na ich socjalny charakter. Gospodarstwa większe, powyżej 30 ha, dążą do pełnego wykorzystania posiadanych ciągników, odtwarzając je nie rzadziej niż co 10 lat, co wskazuje na ich towarowy charakter.
EN
The results of research on organic farms tractors equipment. Study was conducted in 2007-2010 in 211 organic farms, located in the provinces of Wielkopolska, Zachodniopomorskie and Pomorskie. It was found that organic farms tractors equipment is associated with the surface of the farm. The bigger it is, the better farms are equipped with this measure of mechanization and more efficiently managed it. Organic farms agricultural tractors equipment points to their polarity. Farms up to 30 ha have obsolete machinery, used inefficiently and played sporadically, indicating that their social character. Farms larger than 30 ha tend to make full use of their tractors, and render them at least every 10 years, which indicates their trademark character.
PL
Przedstawiono metodykę, stanowisko badawcze i wyniki badań trójsystemowego układu odzysku ciepła w oborze bydła mlecznego. Badania dotyczyły możliwości podgrzewania wody pitnej dla zwierząt, do celów sanitarnych oraz technologicznych wykorzystując ciepło odzyskiwane z wody myjącej instalację udojową typu "Rybia ość 2x4", schładzalnik mleka oraz dodatkowo pozyskując ciepło z cieczowego kolektora słonecznego. Badania prowadzono oraz uzyskane wyniki analizowano w następujących kategoriach: 1) wszystkie trzy źródła ciepła działające niezależnie, 2) trzy źródła działające razem 3) wybrane dwa źródła ciepła działające razem. Temperatura wody w dwuwężownicowym wymienniku ciepła, będącego zarazem zbiornikiem na wodę użytkową, z wykorzystaniem tylko pracy kolektora słonecznego osiągała poziom 45-48°C. Odbiór ciepła z instalacji myjącej pozwalał na podgrzanie wody użytkowej do temperatury 14-16°C. Natomiast wspomaganie układu ciepłem z wody myjącej schładzalnik umożliwiło osiągnąć wyższą temperaturę wody w zbiorniku tylko o 2-2,5°C.
EN
This article presents the methodology, test stand and test results of the three-system heat recovery circuit in the dairy cattle barn. The study concerned the possibility of heating of drinking water for animals, for sanitary purposes, and technology using heat recovered from the water washing of milking installation "2x4 herringbone" Milk Cooler and further extracted heat from the liquid solar collector. The study was carried out and the results obtained were analyzed in the following categories: 1) all three heat sources acting independently, 2) three sources acting together 3) selected two sources of heat together. The water temperature in two-coils heat exchanger, which is also usable water tank, using only work of solar collector reached the level of 45-48°C. Heat removal from the installation allowed for heating the wash water to a temperature of 14-16°C. While the power of heat from the water washing Cooler water allowed to reach in the tank temperature about 2-2.5°C only.
PL
W artykule przedstawiono aspekty konstrukcyjne, eksploatacyjne oraz wyniki badań cieczowego kolektora próżniowego, mogące w bardzo praktyczny sposób okazać się przydatnymi dla przyszłych inwestorów chcących wyeliminować w gospodarstwie domowym tradycyjny sposób uzyskiwania ciepłej wody użytkowej.
EN
The paper presents the design aspects, performance and test results of the liquid manifold vacuum, which can in a very practical way be useful for prospective investors wishing to eliminate a traditional way of obtaining domestic hot water in the household.
PL
W badaniach przeprowadzono redukcję wymiarowości danych z wykorzystaniem metody analizy składowych głównych. Analizie poddano dwie grupy zmiennych: wielkość pogłowia zwierząt gospodarskich oraz areał upraw w Europie. Z wymiaru 13 zmiennych otrzymano dwie główne składowe, które w 95% wyjaśniają zmienności pierwotnych danych.
EN
In the study, dimensionality reduction of data was carried out using the method of Principal Components Analysis (PCA). Two groups of variables were analyzed - size of population of livestock and crop areas in Europe. Two principal components explaining in 95% variability of the original data were obtained from dimension of the 13 variables.
PL
Celem pracy była ocena przydatności środków pochodzenia roślinnego oraz środka zawierającego organizm grzybopodobny do zaprawiania nasion różnych odmian łubinu wąskolistneg i żółtego oraz grochu. W doświadczeniu wykorzystano biopreparaty: Biosept (ekstrakt z grejpfruta), miazgę z czosnku, Polyversum (Pythium oligandrum) oraz syntetyczną zaprawę Vitavax 200 FS. W doświadczeniu laboratoryjnym analizowano energię kiełkowania zaprawionych nasion, natomiast w doświadczeniu szklarniowym oceniano wschody roślin, procent porażonych roślin z objawami zgorzeli oraz wagę części nadziemnej i korzeni. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic pomiędzy badanymi biopreparatami a kombinacja kontrolną w ilości porażonych roślin łubinu oraz stopnia porażenia. Procentowo najmniej porażonych roślin grochu zanotowano po zaprawieniu nasion Vitavax 200 FS, a biorąc pod uwagę średni stopień porażenia, najmniejsze porażenie stwierdzono na roślinach, które były zaprawione przy użyciu Vitavax 200 FS, Biosept 33 SL oraz miazgą z czosnku.
EN
The aim of the study was to evaluate the usefulness of plant origin and containing the fungus-like organism products for dressing seeds of different varieties of blue lupine, yellow lupine, and pea. Four biopreparations were used in the experiment: Biosept (grapefruit extract), garlic pulp, Polyversum (Pythium oligandrum) and a synthetic seed dressing Vitavax 200 FS. In the laboratory experiment seed germination energy was analyzed, while in the greenhouse experiment plant emergence, the percentage of infected plants with symptoms of root rots and the weight of shoots and roots were examined. No significant differences in the number of infected plants of lupine and the level of infestation between tested biopreparations and control were found. The smallest percentage of infected plants of pea was recorded in combination where Vitavax 200 FS was used. The smallest level of infection (average) was recorded in combinations where Vitavax 200 FS, Biosept 33 SL and the pulp of garlic were tested.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.