Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  colour change
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Zmiany barwy drewna wenge po obróbce chemicznej i naświetlaniu
PL
Przedstawiono wyniki badań zmiany barwy drewna wenge spowodowane obróbką buforem kwasowym (pH 4) lub zasadowym (pH 10) oraz naświetlaniem światłem UV-VIS o dwóch zakresach długości fal 290–800 i 320–800 nm.
EN
Wood samples after bathing (23°C, 24 h) in acidic (pH 4) or alk. buffers and drying (40°C, 24 h) were light-irradiated (Xenone lamp, 550 W/m2, waves length 290–800 nm or 320–800 nm) for 1–100 h and evaluated for color changes of wood and chem. changes of its surface. The results were compared with those for the untreated wood samples. Colorimetric methods and IR spectroscopy were used to assess discoloration of wood and chem. changes of its surface, resp. Alk. bath and light irradn. at waves length 290–800 nm resulted in the most significant darkening of the wood surface and the largest degrdn. of lignin.
PL
Muzealnicy i archiwiści wciąż poszukują nowych metod dekontaminacji obiektów zabytkowych, które będą skuteczne i bezpieczne, zarówno dla traktowanych obiektów, ludzi oraz środowiska. Pod tym względem obiecującą wydaje się być metoda dekontaminacji za pomocą nadtlenku wodoru w fazie gazowej. W niniejszej pracy podjęto próbę określenia wpływu oddziaływania waporyzowanego nadtlenku wodoru na właściwości wytypowanych materiałów włókienniczych.
EN
Museologists and archivists still look for the new methods of decontamination of historic objects that will be effective and safe for both objects being treated, people and the environment. In this respect, the method of decontamination with hydrogen peroxide in the gas phase seems promising. This paper attempts to determine the influence of vaporised hydrogen peroxide on the properties of selected textile materials.
3
Content available remote Odporność wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na czynniki środowiskowe
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań odporności wybranych wyrobów z kompozytów polimerowo-drzewnych na działanie czynników środowiskowych. Badaniom poddano deski tarasowe wykonane z trzech rodzajów kompozytu: PVC i mączki drzewnej, PEHD i włókien bambusowych oraz PEHD i mączki drzewnej. Wyroby poddano działaniu wody, po którym określono absorpcję wody i zmiany wymiarów. Przeprowadzono także cykle hydrotermiczne i ustalono ich wpływ na wytrzymałość na zginanie. Określono także zmianę barwy po działaniu światła UV. Badane wyroby wykazały absorpcję wody na poziomie do 8%. Zmiany długości i szerokości nie przewyższyły 0,6%, zaś grubości 5%. Wytrzymałość na zginanie desek po cyklach hydrotermicznych kształtowała się powyżej 80% wartości wyjściowej. Zmiana barwy nie przekroczyła 8 jednostek.
EN
This article presents the results of research on weathering resistance of selected products made of wood-plastic composites. The tests were carried on decking profiles, made of three kinds of composites: PVC and wood flour, PEHD and bamboo fibres, PEHD and wood flour. The products were dipped into the water, afterwards water absorption and dimensional changes were analysed. Hydrothermal cycles were conducted to establish the impact to bending strength. Colour changes after the UV radiation were also tested. The tested solutions exhibited water absorption up to 8%. The length and width changes did not exceed 0.6%, and thickness 5%. The bending strength after hydrothermal cycles was above 80% compared with basic value. The colour change was below 8 units.
4
Content available remote Recykling niskoudarowego polistyrenu (GPPS) : struktura, właściwości
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych standardowego polistyrenu (GPPS) poddanego recyklingowi mechanicznemu. Oceniono właściwości przetwórcze i zmianę barwy tworzywa w wyniku procesu recyklingu. Przeprowadzono badania wskaźnika płynięcia oraz lepkości po jedno, cztero i sześciokrotnym recyklingu oraz dokonano pomiaru widm absorpcyjnych tworzyw po jedno- i sześciokrotnym recyklingu. Wyniki badań wykazały wzrost MFI, spadek lepkości wraz ze wzrostem krotności przetwarzania w wyniku mechanicznej i termicznej degradacji polimeru. Analiza widm absorpcyjnych nie wykazała istotnych zmian w budowie chemicznej polistyrenu przed i po recyklingu, natomiast zaobserwowano istotną zmianę koloru recyklatów.
EN
This work covers experimental research of polystyrene (PS) after mechanical reprocessing. The influence of recycling on the rheological properties and the colour change of recycled materials was investigated. The research of mass flow rate and the viscosity after one, four and six cycles of processing of polystyrene was done and the absorption spectrum of the material after one and six cycles of processing was measured. The results showed an increase of the rates and a decrease of the viscosity with increasing the number of processing cycles as the result of mechanical and thermal degradation of the polymer. The spectrum analysis of the infrared spectroscopy did not show any changes in the chemical structure worth mentioning in the investigated virgin and recycled polystyrene. The results showed a significant change in the colour of recycled polymers.
5
Content available remote Odporność farb i tynków elewacyjnych na zabrudzenia miejskie
PL
Podstawową funkcją tynków i powłok elewacyjnych jest ochrona elewacji przed wpływem zewnętrznych czynników mogących w trwały sposób ją uszkadzać. Kilkuletnia praca badawcza ITB polegająca na obserwacji wpływu czynników zewnętrznych w środowisku miejskim na walory estetyczne powłok elewacyjnych: farb i tynków: silikonowych, silikatowych oraz akrylowych pozwoliła na wysnucie wniosków na podstawie badań poligonowych w aglomeracji miejskiej.
EN
The primary function plaster coatings and facade coatings is to protect the facade against the effects of external factors which could permanently damage it. Several years of research ITB consists in observing the impact of external factors in an urban environment for aesthetic facade coatings: paints and coatings: silicone, silicate and acrylic allowed us to reach a conclusion based on a study in a real urban area.
6
Content available remote Zmiany barwy podczas wielokrotnego wytłaczania PELD
PL
Niniejszy artykuł obejmuje opis metodyki i analizę wyników badań zmiany barwy następującej wskutek wielokrotnego wytłaczania PELD. Zmiany barwy w skali CIE-Lab określono przy pomocy kolorymetru Lovibond RT100.
EN
This article includes a description of the methodology and analysis of test results following the color change after multiple extrusion of LDPE. Changes of color in the CIE-Lab has been scale determined by the Lovibond RT100 colorimeter.
7
Content available remote Impact of laser thermal stress on cotton fabric
EN
The thermal processing of cotton fabrics poses a serious danger for these materials, especially such processes as singeing and burning patterns by laser. The impact of laser radiation on the colour change of dyed samples was evaluated.
PL
Termiczna obróbka tkanin bawełnianych może stwarzać istotne zagrożenia dla struktury materiału. Szczególnie niebezpieczne są takie procesy jak przypalanie i wypalanie ornamentów za pomocą urządzeń laserowych. Tego typu obróbka materiałów bawełnianych spotykana jest np. przy wykańczaniu tkanin dżinsowych. W przedstawionych badaniach stosowano laser typu IR. Badano wpływ natężenia promieniowania laserowego zarówno na zmiany koloru obrabianych tkanin jak również na wygląd tkanin surowych.
EN
The aim of the research was to determine the effect of modification of wood and water-based lacquer with ultra-fine zinc white on colour durability of birch and walnut veneer exposed to light. The research was carried out using methods of accelerated ageing tests consisting in exposure of birch and walnut wood surface to xenon lamp light. It was proved that the use of ultra-fine zinc white in lacquer made it possible to obtain furniture elements of high lightfastness. On the basis of conducted research it may be stated that the changes of birch wood colour is caused mainly by ultra-violet light, whereas the change of walnut wood colour is caused by light and visible light.
PL
Celem badań było określenie wpływu nanocząsteczek bieli cynkowej na poprawę trwałości barwy okleiny brzozowej oraz orzechowej eksponowanych na działanie światła. Zakres badań obejmował ustalenie wpływu nasycania drewna wodną dyspersją tlenku cynku (ZnO) oraz zabezpieczania drewna za pomocą lakieru wodorozcieńczalnego z dodatkiem tlenku cynku na zmianę barwy pod wpływem światła. Badania prowadzono metodą przyspieszonych testów starzeniowych, polegających na naświetlaniu powierzchni drewna światłem lampy ksenonowej. Stwierdzono, że zmiana barwy nieuszlachetnionej okleiny brzozowej w głównej mierze jest determinowana działaniem światła ultrafioletowego, natomiast na zmianę barwy orzecha włoskiego wpływa zarówno światło ultrafioletowe jak i światło widzialne.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu ilości oraz rozmiarów nanocząstek ditlenku tytanu dodanych do lakieru wodorozcieńczalnego na zmianę barwy okleiny brzozowej pod wpływem światła. Badania prowadzono metodą przyspieszonych testów starzeniowych, polegających na naświetlaniu powierzchni światłem lampy ksenonowej. Wykazano, że stosując mikrotonizowaną biel tytanową w lakierze można uzyskać elementy meblowe o dużej odporności na światło.
EN
The aim of this study was to determine the influence of ultra-fine titanium dioxide added to water-based lacquer on the change of birch veneer colour caused by the light. The scope of the research included determination of the influence of light type on photochemical changes occurring in wood after irradiation, determination of effect of the size and percentage share of titanium dioxide nanoparticles added to the lacquer on the colour change of finished natural veneers caused by light. It was observed that a too high share of titanium dioxide in the lacquer may cause whitening of the lacquer coating thus blur the wood design.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.