Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents the differences in perception of men and women in business. It presents management styles and characteristics for both sexes in accordance with Polish and foreign research. Focus is placed on the role of emotional intelligence, which is the key to achieving professional success. The paper presents research results of other authors and arguments for increasing the share of women in managerial positions in order to diversify team gender balance which increases enterprise effectiveness. It presents the methodology of the research on the perception of men and women from the perspective of emotional intelligence. The research results of a survey carried out in the years 2015-2016 on 228 respondents regarding 33 emotional intelligence competences, divided into 11 groups. It points out competences where men and women in managerial positions were rated similarly and areas where one of the sexes is perceived as better.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące różnic w postrzeganiu kobiet i mężczyzn w biznesie. Przedstawiono style zarządzania i cechy charakterystyczne dla obu płci według badań polskich i zagranicznych autorów. Zwrócono uwagę na rolę inteligencji emocjonalnej, która odgrywa kluczowe znaczenie w kreowaniu sukcesu zawodowego. Przytoczono wyniki badań innych autorów oraz argumenty przemawiające za zwiększeniem udziału kobiet na stanowiskach kierowniczych celem zróżnicowania zespołów pod względem płci, co sprzyja efektywności przedsiębiorstw. Zaprezentowano metodykę badania kobiet i mężczyzn na stanowiskach kierowniczych przez pryzmat inteligencji emocjonalnej. Przedstawiono wyniki badań ankietowych zrealizowanych w latach 2015-2016 na próbie 228 respondentów w zakresie 33 kompetencji z 11 grup kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej. Wskazano kompetencje, w obrębie których zarówno kobiety, jak i mężczyźni na stanowiskach kierowniczych zostali ocenieni podobnie oraz te obszary, w których poszczególne grupy są postrzegane lepiej.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia z obszaru sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Zwrócono szczególną uwagę na procesy sukcesji w polskich przedsiębiorstwach ze szczególnym uwzględnieniem zbliżającej się zmiany pokoleniowej przedsiębiorców rodzinnych. Uzupełnieniem rozważań jest wskazanie czynników warunkujących pomyślny proces sukcesji oraz wskazówek w zakresie planowania tego procesu w przedsiębiorstwach rodzinnych.
EN
The paper presents issues concerning succession of family businesses. Particular emphasis has been placed on succession processes in Polish enterprises, with particular emphasis on the upcoming generational change of family entrepreneurs. The reflections are supplemented with an identification of factors conditioning a successful succession process and guidelines for planning this process in family enterprises.
PL
W artykule przeanalizowano zagadnienia dotyczące sukcesorów współczesnych przedsiębiorstw rodzinnych. Zwrócono szczególną uwagę na pożądany profil kompetencyjny sukcesora ze szczególnym uwzględnieniem trzech grup kompetencji. Podkreślono rolę inteligencji emocjonalnej, która stanowi istotną część kompetencji sukcesora. Wskazano również metody doskonalenia kompetencji z obszaru inteligencji emocjonalnej na podstawie badań cytowanych w opracowaniu autorów oraz wyników badań własnych. Uzupełnienie rozważań stanowią zagadnienia dotyczące roli nestorów w procesie przygotowania sukcesorów do zarządzania przedsiębiorstwem rodzinnym.
EN
The article analyses the issues concerning the successors of contemporary family enterprises. Particular attention was paid to the desired competence profile of the successor, with special regard to three groups of competencies. The role of emotional intelligence, which is an essential competence of the successor, was emphasised. In addition, the methods for improving competencies related to emotional intelligence were indicated based on the results of own studies and studies quoted in the authors' elaboration. The deliberations were supplemented with the issues concerning the role of nestors in the process of preparing successors for managing family enterprises.
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia z obszaru sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych. Szczególną uwagę zwrócono na cztery bariery, które w tym procesie mogą wystąpić, tj. lukę: pokoleniową, wiarygodności, komunikacyjną i emocjonalną. Uzupełnieniem rozważań jest propozycja teoretycznego modelu sukcesji przedsiębiorstw rodzinnych, który zawiera przykładowe metody niwelowania tych zjawisk, celem zapewnienia ciągłości zarządzania w tego typu przedsiębiorstwach.
EN
The paper presents issues concerning succession of family businesses. Particular emphasis has been placed on four barriers which may occur in this process, i.e. the generation gap, the reliability gap, the communication gap and the emotional gap. The reflections are supplemented with a proposal of a theoretical model of family business succession which include sample methods of elimination of those occurrences with the purpose to ensure continuity of management in such enterprises.
6
Content available Wpływ kobiet na biznes
PL
W artykule przedstawiono wizerunek kobiety we współczesnym biznesie. Przytoczono powody niskiego udziału kobiet na stanowiskach zarządczych. Wskazano argumenty przemawiające za zwiększeniem obecności liczby kobiet na najwyższych stanowiskach, co mogłoby sprzyjać zwiększeniu efektywności przedsiębiorstw. Uzupełnieniem rozważań są zagadnienia dotyczące głównych różnic w stylach zarządzania kobiet i mężczyzn.
EN
The following article presents the image of women in the current business environment. The Author enumerated the reasons for minor presence of women holding managerial positions. The article stipulates arguments for the increase in the number of women holding top executive jobs, which makes enterprises flourish. The deliberations were supplemented by issues related to main differences between male and female management styles.
7
Content available Program sukcesji liderów przedsiębiorstw
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienie sukcesji liderów przedsiębiorstw. Wskazano przesłanki wdrażania programów sukcesyjnych ze szczególnym podkreśleniem problemów kadrowych współczesnych przedsiębiorstw. Zaproponowano program sukcesji liderów w ramach przedsiębiorstwa ukierunkowany na proces zarządzania talentami z uwzględnieniem szczególnej roli pracowników o wysokim potencjale (HiPo), których objęcie koncepcją The Leadership Pipeline może zapewnić ciągłość kompetentnego zarządzania na najwyższym szczeblu, umożliwiając funkcjonowanie przedsiębiorstw w dłuższej perspektywie. Uzupełnieniem rozważań są zagadnienia odnoszące się do procesu sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych.
EN
The following article presents the notion of business leader succession. It enumerates preconditions for implementing succession programs, with a special emphasis given to HR concerns haunting modern companies. A program for business leaders succession is put forward. The program is designed around the talent management process, taking into account a specific role of high potentials (HiPo). The latter, covered by the Leadership Pipeline concept, may ensure the continuity of competent management process at the highest level, allowing companies to be operative for much longer time. The author also ponders the succession process in family-run companies.
8
Content available Lider biznesu w czasach kryzysu
PL
W artykule zaprezentowano zagadnienia dotyczące znaczenia kompetencji liderów biznesu w czasach kryzysu. Zwrócono uwagę na rolę inteligencji emocjonalnej, która determinuje umiejętność sprawnego zarządzania w niepewnych czasach. Przedstawiono również pojęcie komunikacji, z uwzględnieniem jej roli w czasach kryzysu.
EN
The following article presented thoughts related to the importance of the business leaders’ competences in the time of a crisis. An emphasis was placed on the role of emotional intelligence, determining the ability to competently manage an enterprise in uncertain times. Furthermore, the author presented the notion of communication and its role in the time of the crisis.
9
Content available Rola inteligencji emocjonalnej lidera biznesu
PL
W artykule przedstawiono znaczenie inteligencji emocjonalnej liderów biznesu. Zaprezentowano kompetencje przywódcze niezbędne do sprawnego zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami. Artykuł zawiera również przykładowe, współcześnie pożądane style zarządzania, które odpowiadają teraźniejszym i przyszłym warunkom zarządzania przedsiębiorstwami. Uzupełnieniem rozważań jest charakterystyka inteligencji emocjonalnej, determinującej umiejętność sprawnego zarządzania w niepewnych czasach.
EN
The following article proves the importance of emotional intelligence for business leaders. It presents leadership competences, necessary for successful management of contemporary companies. Furthermore, the paper contains examples of desired management styles to be implemented in new times, which styles address both current and future challenges. The considerations are supplemented by characteristics of emotional intelligence that is a prerequisite for effective management in uncertain times.
PL
W artykule zaprezentowano metodę najlepszej praktyki w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną ze szczególnym uwzględnieniem roli zasobów ludzkich w badanym procesie. Zaproponowano przykłady najlepszych praktyk w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną. Omówiono proces personalny, ukierunkowany na pozyskanie pracowników o odpowiednim potencjale kompetencyjnym, jak również kulturę coachingową, wspierającą stały rozwój. Podkreślono szczególne znaczenie delegowania uprawnień i empowermentu jako narzędzi wspierających kreatywność oraz przedsiębiorcze myślenie i działanie pracowników. Szczególną uwagę zwrócono na konieczność zapewnienia otwartego systemu informacyjnego w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną.
EN
The paper presents the best practice method in the process of transforming a business into an intelligent organization, with a particular emphasis on the role of human resources in this process. The examples of best practices in the process of transforming the business into the intelligent organization are given. The HR process aimed at acquiring employees with adequate competence potential is discussed, as well as the coaching culture that supports constant development. It is further highlighted that delegation of authority and empowerment, which support employees’ creativity and their personal initiative, are tools of great importance. The necessity of ensuring an open information system in the process of transforming the business into the intelligent organization is specially stressed.
11
Content available Lider a płeć
PL
W artykule przedstawiono wizerunek kobiety we współczesnym biznesie. Zaprezentowano zagadnienia związane ze zróżnicowaniem pod względem płci zespołów, co sprzyja efektywności przedsiębiorstw. Uzupełnieniem rozważań są wyniki badań własnych autorki dotyczące postrzegania kobiet na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach.
EN
The following article describes the image of women in modern business. The author presents issues related to teams differentiated according to sex – the latter having a positive impact on businesses’ effectiveness. The following deliberations were complemented by the author’s own survey where she studied the way female executives are perceived within their companies.
12
PL
W artykule zaprezentowano role liderów biznesu, przed jakimi stoją menedżerowie zarządzający współczesnymi przedsiębiorstwami. Zwrócono szczególną uwagę na przywództwo, jako istotną kompetencję liderów biznesu oraz omówiono style przywódcze liderów biznesu współczesnych przedsiębiorstw. Podkreślono szczególne znaczenie procesu przygotowania następców liderów. Proces ten ma odbywać się poprzez wspieranie rozwoju swoich następców. Uzupełnieniem rozważań jest charakterystyka „przywódców 5 stopnia” jako liderów współczesnych przedsiębiorstw, których zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem celem zapewnienia na tyle dużych jego sukcesów, by potrafiło ono wejść do ścisłej czołówki i utrzymać się w niej przez długi okres czasu.
EN
The following article presents roles of business leaders, which roles have to be assumed by managers of modern companies. A particular emphasis is put on leadership as an essential skill of business leaders; leadership styles of business leaders managing modern companies are also outlined. The Author underlines a particular importance of the process of preparing successors of business leaders through development of the former assisted by leaders acting as coaches. The reflections are supplemented by characteristics of ‘the 5th level leaders’ as leaders of modern companies, whose responsibilities involve managing companies in such a way as to make them successful enough to get to the top and stay there for a long time.
PL
W artykule autorka podkreśla znaczenie kompetencji w procesie przekształcenia przedsiębiorstwa w organizację inteligentną. Prezentuje ideę organizacji inteligentnej w systemie zarządzania oraz charakteryzuje zasoby ludzkie organizacji inteligentnej. Przedstawia proces doskonalenia kompetencji pracowników, determinujący przygotowanie kadry zarządzającej organizacji inteligentnej.
EN
The author stresses significance of competences in a process of transformation of a company into an intelligent organization. She presents characteristics of an intelligent organization in a management system and human resources of an intelligent organization. She defines the process of enhancing employees’ competencies determining the preparation of an intelligent organization’s managers.
14
Content available remote Delegowanie uprawnień jako metoda rozwoju kompetencji pracowniczych
PL
W artykule przedstawiono delegowanie uprawnień jako metodę rozwoju kompetencji pracowniczych. Omówiono pojęcie i proces delegowania uprawnień, w przedsiębiorstwie. Zaprezentowano delegowanie uprawnień, jako szansę na rozwój kompetencji pracownika. Jako uzupełnienie rozważań zostały przedstawione warunki skutecznego procesu delegowania uprawnień.
EN
The article presents delegation of powers as a method of developing employee competency. It discusses the concept and the process of delegating powers in a company. Delegation of powers has been presented as a chance of employee competence development. The discussion is complemented by a presentation of the conditions of an effective process of powers delegation.
15
Content available remote Analiza skuteczności projektu szkoleniowego
PL
W artykule przedstawiono znaczenie oceny efektywności projektu szkole­niowego. Omówiono proces planowania rozwoju zasobów ludzkich. Zaprezentowano główne zagadnienia, związane z oceną oraz pomiarem efektywności projektu szkoleniowego. Uzupełnieniem rozważań jest krótka charakterystyka systemu oceny projektu szkoleniowego ROI, który daje możliwość obliczania wskaźnika zwrotu z inwestycji w szkolenia.
EN
The article presents significance of the training project efficiency. It discusses the planning process of Human Resources development and presents main issues related to assessment and evaluation of the training project efficiency. The discussion is supplemented by a short profile of the ROI system of training project evaluation, which provides a method of calculating the return on investment in trainings.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.