Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 635

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  elektrotechnika
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
PL
Przedstawiono początki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, w tym podstawy prawne, scharakteryzowano atmosferę tworzenia podstaw działalności materialnej Uczelni, prowadzenia dydaktyki, tworzenia pierwszych laboratoriów, wykonywania pierwszych prac praktycznych. Opis jest skoncentrowany na realiach Wydziału Elektrycznego, który jest jednym z czterech istniejących od założenia Uczelni. Scharakteryzowano kadrę profesorską, która ukształtowała profil dydaktyczny i badawczy Wydziału, wniosła tradycje dydaktyki i nauki rozwinięte przede wszystkim w Politechnice Lwowskiej. Doświadczenie zawodowe pionierów Wydziału było ukształtowane przez wdrożenia elektrotechniki do zastosowań w skali kraju, nabytych przed wojną oraz w czasie jej trwania, takich jak pierwsze linie przesyłowe energii elektrycznej, osprzęt wysokonapięciowy, radiotechnika, maszyny i przemysłowe napędy elektryczne, energoelektronika, automatyka przemysłowa.
EN
The Genesis of Silesian University of Technology in Gliwice is presented in the paper. Legal framework, the atmosphere of starting material activity of the Technical University, first didactic activities, first laboratories organization, start consideration of first laboratories, and first practical research works are featured. The description is concentrated on factual data of Electrical Faculty which is one of the four existing from the establishing the University. The professor’s staff, forming the didactic and research profile of the Faculty, introduced educational and scientific tradition developed primarily in Lviv Technical University. The professional experience of the Faculty pioneers was formed by electrotechnics implementation in the range of the country, gained before and during the Second World War. It included the first electrical energy transmission lines, high voltage accessories, radio engineering, electrical motors, transformers and drives, power engineering, industrial control.
PL
Politechnika Krakowska, która w roku 2020 obchodzi 75-lecie swego istnienia, w początkowym swym okresie nie prowadziła kształcenia studentów na kierunku – elektrotechnika, ale już wówczas od roku 1945 była tam Katedra Elektrotechniki Ogólnej. W wyniku zmian organizacyjnych w roku akademickim 1975/76 na Politechnice Krakowskiej został utworzony Wydział Transportu, na którym rozpoczęto kształcenie studentów na kierunku – elektrotechnika (specjalność: trakcja elektryczna). W wyniku dalszych przekształceń w roku 1991 powstał Wydział Inżynierii Elektrycznej, który od roku 1997 nosi nazwę Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej. Aktualnie Wydział ten kształci studentów na trzech kierunkach: elektrotechnika, energetyka oraz informatyka.
EN
Cracow University of Technology, which in 2020 celebrates 75 years of its existence, in the beginning it did not carry out the education of students majoring - electrical engineering, but then from 1945 there was a Department of Electrical Engineering General. As a result of organizational changes in the academic year 1975-1976 at the Cracow University of Technology was created Faculty of Transportation, which began training students in the field - electrical engineering (specializing in electric traction). As a result of further transformations in 1991 was created Faculty of Electrical Engineering, which since 1997 is known as the Faculty of Electrical and Computer Engineering. The Faculty currently educates students in 3 areas: electrical engineering, power engineering and computer science. In 1998, the Faculty obtained the right to confer doctoral technical sciences in the field of electrical engineering, and from 2017 a post-doctoral degree. Since 1975, at the Cracow University of Technology is also active Wheels of the Association of Polish Electrical Engineers.
3
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę budżetu Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 1938 roku. Był to ostatni rok normalnej działalności tej organizacji w dwudziestoleciu międzywojennym, odznaczający się też wyjątkowym wydarzeniem – X Walnym Zgromadzeniem w Szwecji i na pokładzie statku „Piłsudski”. Przeanalizowano główne wpływy i wydatki SEP w 1938 roku. Porównano budżet SEP z roku 1938 z budżetem w 2018 roku, w którym z kolei odbył się XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP. Porównano składki członkowskie w 1938 i 2018 roku. Z analizy wyłonił się obraz ówczesnego SEP jako organizacji elitarnej, dysponującej stosunkowo dużymi środkami, przy niewielkiej liczbie dobrze sytuowanych członków.
EN
The article presents the characteristics of the budget of the Association of Polish Electrical Engineers (SEP) in 1938. It was the last year of the normal activity of this organization in the interwar period, also marked by an exceptional event – the 10th General Assembly in Sweden and on board the ship "Piłsudski". The main inflows and expenses of SEP in 1938 were analysed. The 1938 SEP budget was compared with the 2018 budget, which in turn held the XXXVIII SEP Delegates General Assembly. The membership fees in 1938 and 2018 are compared. From the analysis, a picture emerged of the pre-war SEP as an elite organisation with relatively large resources and a small number of well-off members.
PL
Werner Siemens żył w latach 1816-1892, w czasach niezwykłego postępu w naukach przyrodniczych i największych odkryć w zakresie elektrotechniki. Jako osoba z wykształceniem technicznym i niezwykłym zacięciem naukowym, przez całe życie łączył te dwie działalności.
PL
Z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania niepodległości powstała w środowisku Białostockiego Oddziału SEP myśl, aby w siedzibie Stowarzyszenia – Domu Technika w Białymstoku, mimo dość skromnych warunków lokalowych, urządzić wystawę poświęconą historii i roli piśmiennictwa elektrotechnicznego w Polsce na przestrzeni ostatniego stulecia. Odgrywało ono wielką rolę w przygotowaniu kadr, które nieodzowne były przy odbudowie przemysłu ze zniszczeń spowodowanych obiema wojnami światowymi.
PL
Wychowawca wielu pokoleń inżynierów elektryków, wybitny autorytet w dziedzinie projektowania, budowy i eksploatacji maszyn elektrycznych, zasłużony działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, współtwórca Wydziału Elektrycznego w Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki, Politechnice Poznańskiej oraz współtwórca Wydziału Elektrycznego w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej. Józef Węglarz urodził się 18 lutego 1900 r. w Wiśniowej k. Dobczyc (woj. krakowskie), w rodzinie chłopów gospodarujących na 8 ha ziemi. Od najwcześniejszych lat życia musiał sam się starać o zdobycie środków materialnych na naukę. Dzięki swojej pracowitości, uporowi i wytrwałości ukończył w 1913 r. wiejską szkołę powszechną.
7
Content available remote Pierwsze laboratoria wysokich napięć na ziemiach polskich
PL
W publikacji przedstawiono pierwsze laboratoria wysokich napięć w Gdańsku, Wrocławiu, Lwowie, Warszawie, Gródku oraz osoby, które przyczyniły się do ich powstania. Alfons Hoffmann na Pomorzu, Ignacy Mościcki i Stanisław Jasilkowski we Lwowie i Kazimierz Drewnowski w Warszawie należą do pionierów i propagatorów techniki wysokich napięć w Polsce. Podczas budowy na początku ubiegłego stulecia nowoczesnych laboratoriów wykorzystywali nowatorskie pomysły oraz produkty wiodących firm, m in. fabryki transformatorów Siemens-Schuckert.
EN
The paper shows the high voltage laboratories in Gdansk, Wroclaw, Lwow, Warsaw, Grodek and their organizers. Alfons Hoffmann in Pomerania Province, Ignacy Mościcki and Stanislaw Jasilkowski in Lwow and Kazimerz Drewnowski in Warsaw belong to pioneers of high voltage engineering in Poland. These first laboratories were often equipped in transformers of Siemens-Schuckert company.
EN
To assess the quality of knowledge acquisition by students of technical universities and to acquire relevant competencies, it is proposed to apply the idea of integrating education and the fuzzy mathematical model, supplemented by a procedure of probabilistic processing of fuzzy values. The fuzzy mathematical model is synthesized in the form of the Mamdani knowledge base, whose language variables characterize various parameters of the process of knowledge acquisition by students. A technique of assessing the quality of the knowledge acquisition process with the use of a synthetic model and suggested efficiency evaluation criteria have been developed. The testing of the suggested model and technique was performed in Vinnytsia National Technical University, the results of testing proved their efficiency.
PL
Dla jasnej oceny jakości zdobywania wiedzy przez studentów uczelni technicznych i uzyskania odpowiednich kompetencji proponuje się zastosowanie ideę integracji edukacji i rozmytego modelu matematycznego, uzupełnionego o procedurę probabilistycznego przetwarzania wartości rozmytych. Rozmyty model matematyczny jest syntetyzowany w postaci bazy wiedzy Mamdani, której zmienne językowe charakteryzują różne parametry procesu zdobywania wiedzy przez uczniów. Opracowano technikę oceny jakości procesu zdobywania wiedzy z wykorzystaniem modelu syntetycznego oraz sugerowanych kryteriów oceny efektywności. Testowanie zaproponowanego modelu i techniki zostało przeprowadzone na Narodowym Uniwersytecie Technicznym w Winnicy, wyniki testów potwierdziły ich skuteczność.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące organicznych diod świecących OLED i ich wykorzystania do oświetlenia pomieszczeń. We wprowadzeniu omówiono strukturę źródeł OLED i sposób wytwarzania światła. W części praktycznej pracy, przedstawiono wyniki symulacji komputerowych parametrów oświetleniowych w ośmiu pomieszczeniach. Do oświetlenia posłużyły typowe moduły OLED, których liczbę i rozmieszczenie dobrano pod kątem uzyskania wymaganych poziomów średniego natężenia i równomierności oświetlenia pól pracy. Analizowano poziomy względnych natężeń oświetlenia sufitu i ścian, oraz cylindrycznego płaszczyzny odniesieniowej, a także mocy skorygowanej oświetlenia. Uzyskane wyniki pokazują, że zastosowanie lokowanych sufitowo modułów OLED prowadzi do stosunkowo wysokich poziomów wszystkich analizowanych względnych natężeń oświetlenia, co przekłada się na dobre nasycenie światłem pomieszczeń. Jest to efekt korzystny. Niestety, w analizowanych sytuacjach uzyskano poziomy wskaźnika olśnienia przykrego wyższe od 19 i wysokie poziomy mocy skorygowanej oświetlenia: dla siedmiu przypadków wyższe od 4 W/m² na 100 lx, a dla trzech przypadków wyższe od 8 W/m² na 100 lx. Jest to rezultat relatywnie niskiej skuteczności świetlnej modułów OLED i niskiej sprawności oświetlenia rozwiązań oświetleniowych. Konieczne jest udoskonalanie technologii OLED, aby ich wykorzystanie do oświetlenia wnętrz mogło być bardziej racjonalne i powszechne.
EN
The article presents selected issues regarding organic light-emitting diodes OLED and their use for interior lighting. In the introduction the structure of OLEDs and production of light were discussed. In the practical part of the work, the results of computer simulation of lighting parameters in eight interiors were presented. Typical OLED modules were used for simulation, the number and layout of which were selected in order to obtain the required level of average illuminance and uniformity on task area. The levels of relative ceiling and wall illuminances, cylindrical illuminance on reference plane, and lighting system normalised power density were analysed. The obtained results showed that the use of the ceiling OLED modules led to relatively high levels of the all analysed relative illuminances, which corresponded to good lighting saturation in the interiors. This is a beneficial effect. Unfortunately, in the analysed cases high levels of unified glare rating, higher than 19, were obtained and high levels of lighting normalised power density were obtained: higher than 4 W/m² per 100 lx for seven cases and higher than 8 W/m² per 100 lx for three cases. This was the result of relatively low luminous efficacy of the OLED modules and low utilisation factor of the lighting solutions. It is necessary to improve OLED technology to provide more rational and common use in interior lighting.
PL
Symulacja komputerowa jest metodą badania zachowania obwodów, które można analizować bez konieczności ich fizycznego budowania. Pakiet Multisim jest wirtualnym narzędziem, które służy do komputerowej analizy układów analogowych i cyfrowych. Do badanych obwodów można dołączyć różne przyrządy pomiarowe, których obsługa jest podobna do obsługi mierników rzeczywistych. W artykule zostały przedstawione przykłady zastosowania pakietu Multisim w procesie kształcenia inżyniera, a szczególnie w zakresie elektrotechniki, teorii obwodów, elektroniki, techniki cyfrowej, cyfrowego przetwarzania sygnałów.
EN
Computer simulation is a mathematical method of studying the behavior of circuits without the need to physically build them. Demonstrations and simulation studies play a significant role in didactics, research and design, which is primarily determined by economic considerations. There are many programs that enable simulation of various phenomena and systems in the field of electrical and electronic engineering, eg EDA, CAD. In scientific research and teaching, the SPICE environment, Multisim (as SPICE version), Mathcad, Matlab, Simulink, LabVIEW are often used.Multisim environment is a virtual tool that allows simulation of almost every electrical and electronic circuit, used for computer analysis of analogue and digital circuits. Various measuring devices can be connected to the tested circuits, the operation of which is similar to the operation of real meters. The article presents examples of the use of Multisim environment in the process of educating an engineer, especially in the field of electrical engineering, circuit theory, electronics, digital technique, digital signal processing.
PL
W artykule przedstawiono początki czasopiśmiennictwa technicznego i pierwszych artykułów o tematyce elektrotechnicznej. Pod koniec XIX w. powstały dwa główne czasopisma techniczne Przegląd Techniczny wychodzący w Warszawie i Czasopismo Techniczne wychodzące we Lwowie. W Przeglądzie Technicznym w latach 1904-1905 i 1911-1919 wychodził dodatek "Elektrotechnika". W 1919 r. powołano Przegląd Elektrotechniczny, który w okresie międzywojennym bardzo się rozwinął.
PL
Wydział Elektrotechniki i Informatyki (WEiI) istnieje na Politechnice Lubelskiej (PL) od 55 lat. Misją jednostki jest kształcenie wysoko wykwalifikowanych i twórczych specjalistów na potrzeby gospodarki i prowadzenie najwyższej jakości badań naukowych z zakresu: elektrotechniki, informatyki, elektroenergetyki, elektrotechnologii, automatyki, inżynierii materiałowej i biomedycznej, optoelektroniki i mechatroniki, przyczyniających się do rozwoju innowacyjnej gospodarki i wzrostu poziomu kształcenia.
14
Content available remote Fracture testing of energy materials for application in electrical engineering
EN
The aim of this paper is to analyse the fracture behaviour of energy materials for application in electrical engineering, and also to determine the relevant parameters that contribute to higher critical values of fracture toughness. The quality assessment of high temperature resistance steel used for pressure vessels of innovative construction of a linear oscillatory synchronous generator designed to be used in a freepiston Stirling engine was determined. For all testing of pressure vessel and the steel specimens the standard test procedures were used.
PL
Celem artykułu jest analiza zachowań niszczących materiały energetyczne w elektrotechnice, jak również określenie istotnych parametrów, mających wkład w wyższe wartości krytyczne wytrzymałości na złamania. Przeprowadzono ocenę jakości stali odpornej na wysokie temperatury używanej w naczyniach ciśnieniowych innowacyjnych konstrukcji generatorów synchronicznych do beztłokowego silnika Stirlinga. W celu wykonania testów naczyń ciśnieniowych oraz próbek stali użyto standardowych procedur badawczych.
15
Content available System monitorowania baterii ogniw ołowiowych
PL
Górnicze maszyny akumulatorowe zasilane są w większości z baterii ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który w określonych stężeniach jest gazem wybuchowym. Świadomość tego zagrożenia jest coraz bardziej powszechna wśród użytkowników maszyn akumulatorowych a swoje zainteresowanie skutecznością wentylacji skrzyń bateryjnych wyrażają pracownicy zakładów górniczych oraz urzędnicy organu nadzoru rynku. W artykule przedstawiono wyniki badań skuteczności wentylacji skrzyń akumulatorowych, oraz wskazano problemy z nią związane. Zaproponowano nowoczesne rozwiązanie poprawiające bezpieczeństwo pracy maszyn akumulatorowych zasilanych z baterii ogniw ołowiowych. Omówiono budowę i zasadę działania autonomicznego systemu monitorowania parametrów pracy baterii ogniw ołowiowych, jak również zastosowane w nim technologie pomiarowe.
EN
Mining machines are often powered by lead-acid batteries. During charging and recharging of the batteries, hydrogen is released from the cells, posing the risk of explosion when a certain hydrogen concentration level is exceeded. Users of the battery powered machines are becoming more aware of the risk, and people working in mining plants as well as mining authorities are more concerned about how efficient battery box ventilation is. The results of tests on the efficiency of ventilation of battery boxes, as well as the problems related to it are presented in the article. A state-of the-art solution to improve the safety of operation of the lead-acid battery powered machines was proposed. The design and operation of the autonomous monitoring system of lead-acid battery parameters as well as the measurement technologies used in it were discussed.
PL
Przeprowadzone analizy wykazały możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowej łącza prądu stałego do regulacji rozpływu mocy biernej w systemie elektroenergetycznym. Odpowiednie wysterowanie przekształtnika pozwala zarówno na ograniczenie, jak i zwiększenie pobieranej przez niego mocy biernej. Istotnym elementem procesu regulacji są też towarzyszące przekształtnikowi urządzenia kompensacyjne, które oddziałują na całość stacji jako węzeł systemu elektroenergetycznego. Wykorzystanie wysterowania przekształtnika wraz z odpowiednią konfiguracją urządzeń kompensacyjnych daje zadowalające możliwości regulacji mocy biernej, co stwarza możliwość wykorzystania stacji przekształtnikowych w procesach regulacyjnych.
EN
The simulation study’s results show, that HVDC link’s converter station can be considered as a reactive power regulator in the power supply system. There is a possibility of specific activation of the converter to both limit and increase the amount of consumed reactive power. The compensators which cooperate with the converter are also important elements of the regulation process. Although they don’t influence the converter’s operation significantly, they affect the whole converter station as a reative power supply. Using the specific converter’s activation along with changing the compensators’ configuration provides satisfying reactive power distribution regulation capabilities. As a consequence, converters operating within electrical power engineering can be considered as significant elements of reactive power distribution and voltage regulation process in the power supply systems.
18
Content available remote Gabriel Sokolnicki – w 140. rocznicę urodzin
PL
W 2017 roku minęła 140. rocznica urodzin Gabriela Sokolnickiego. Był on uczniem prof. Romana Dzieślewskiego i przykładowo łączył pracę w przemyśle z działalnością dydaktyczną, jako profesor Politechniki Lwowskiej w latach 1921-1939. Później kontynuował pracę na lwowskiej uczelni technicznej (w Instytucie Politechnicznym, w który przekształcono Politechnikę Lwowską po zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną). W 1946 roku, w wieku 69 lat podjął trudną decyzję pozostania we Lwowie, tłumacząc to zaawansowanym wiekiem, pracując na uczelni do roku 1965. W okresie przedwojennym miał wielkie zasługi przy elektryfikacji Polski, zwłaszcza jej ówczesnych terenów południowo-wschodnich. Był wybitym działaczem Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Działał w zakresie przepisów i słownictwa elektrotechnicznego. Wielce szanowany, może być postacią, która łączy polskich i ukraińskich elektrotechników.
EN
In 2017 is the 140th anniversary of the birth of Gabriel Sokolnicki. He was a student of Professor Roman Dzieślewski and, in exemplary way, simultaneously worked at industry, as well as was involved in didactic activity, as a professor at the Technical University of Lvov in 1921-1939. Later he continued his work at the same university, which was transformed to the Polytechnic Institute, when the Red Army began occupation of Lvov. In 1946, at the age of 69, he made a difficult decision to stay in Lvov (which at this time became a part of Soviet Union), explaining this decision with his advanced age, and was working at the university until 1965. In the pre-war period he had great merit in the electrification of Poland, especially, at the time, in its south-eastern areas. He was a prominent activist of the Association of Polish Electrical Engineers. He acted in areas of electrical engineering regulations and vocabulary. Very respected, can be a figure that links Polish and Ukrainian electrical engineers.
PL
W artykule zidentyfikowano funkcje bezpieczeństwa minimalizujące ryzyko związane z zagrożeniami oraz zaproponowano sposób doboru systemów sterowania do ich realizacji. Funkcje bezpieczeństwa realizują funkcje załączenia, wyłączenia, zatrzymania maszyny oraz zatrzymania awaryjnego maszyny. W świetle wymagań dotyczących funkcji bezpieczeństwa wyznacza się architekturę oraz wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa PLr poprzez systemy sterowania. Określenie wymagań jest pomocne przy wykonywaniu oceny ryzyka oraz przy opracowywaniu dokumentacji technicznej projektowanej maszyny górniczej.
EN
Safety functions minimizing the risk of hazards are identified and the method for selecting the control systems to realize these functions is suggested. Safety functions switch off and stop the machine as well as they stop the machine in the case of emergency. Structure and PLr safety level of the control system are determined in the light of safety functions requirements. Determination of requirements is helpful in risk assessment as well as during preparation of technical documentation of the designed machine.
PL
W artykule zdefiniowano funkcję bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego realizowaną przez system sterowania maszyny oraz określono wymagany poziom zapewnienia bezpieczeństwa. Dokonano analizy parametrów elementów systemu sterowania w aspekcie niezawodności funkcji zatrzymania awaryjnego oraz wykazano, że funkcja ta powinna być realizowana przez redundantny system sterowania. Na podstawie wymagań dotyczących funkcji bezpieczeństwa zatrzymania awaryjnego wyznaczono architekturę systemu oraz poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL spełniany przez systemy sterowania.
EN
The emergency stop function executed by the machine control system is defined and safety level required to reduce the risk related to the hazards and to the use of the function itself is determined. Parameter selection for the control system is verified, and it is found that the function ought to be performed by redundant control system. Taking into account the requirements determined for the safety stop function, the architecture of the system is set as well as PL security level is met by the control systems.
first rewind previous Strona / 32 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.