Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 23

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wysychanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań próbek z betonu komórkowego o klasie gęstości 500 kg/m3. Próbki poddano intensywnemu działaniu wody, a następnie suszono w warunkach laboratoryjnych, tj. w temperaturze ok. 20°C i wilgotności względnej ok. 30%. Proces suszenia trwał sześć miesięcy. W kolejnych miesiącach trwania procesu przedstawiano zmienne profile zawartości wilgoci. Proces suszenia dostarcza informacji o materiale w szerokim zakresie wilgotności względnych – od zakresu higroskopijnego do zakresu nasyconego. Jednakże nie ma norm dotyczących badania tego procesu. Nie ma określonego parametru materiałowego, który należałoby wyznaczać. W literaturze można jedynie znaleźć propozycje określania parametrów suszenia.
EN
The article presents the results of an experiment which were conducted on the samples of aerated concrete of density class 500 kg/m3. The samples were previously exposed to excess moisture and then dried in laboratory conditions i.e. at the temperature of approximately 20°C and at the relative humidity of approximately 30%. The drying process has lasted six months. In the following months of the experiment the variable profiles of moisture content through partition thickness were recreated. The drying experiment provides information about the material in a wide range of relative humidity – from the hygroscopic to the supersaturated range. However, there are no standards for testing this process. There is no specific material parameter that should be determined. Only proposals for determining drying parameters are given in the literature.
PL
W pracy przeprowadzono badania porównawcze wpływu włókien polipropylenowych i komercyjnej domieszki redukującej skurcz na skurcz przy wysychaniu, absorpcję wody, a także wytrzymałość na ściskanie betonu. Badano betony o stałej zawartości cementu, współczynniku wodno/cementowym oraz konsystencji z dodatkiem domieszki oraz włókien badanych osobno jak również wprowadzanych razem. Uzyskane wyniki pokazały, że dodatek włókien zwiększa potrzebę stosowania domieszki upłynniającej w celu uzyskania założonej konsystencji. Zastosowanie domieszki redukującej skurcz oraz włókien polipropylenowych pozytywnie wpływa na wytrzymałość na ściskanie i przepuszczalność betonu. Zarówno domieszka redukująca skurcz wysychania jak i włókna spowodowały zmniejszenie skurczu betonu. Wpływ włókien na skurcz był większy niż domieszki. Odnośnie skurczu wysychania wyniki doświadczeń wykazały, że równoczesny dodatek do betonów domieszki i włókien polipropylenowych nie wykazał korzystnego wpływu, wręcz przeciwnie, spowodował jedynie wzrost kosztów.
EN
The paper presents comparative studies on the impact of polypropylene fibers and commercial shrinkage reducing admixture on the drying shrinkage, water absorption, as well as compressive strength of concrete. Concretes with a constant cement content, water/cement ratio and consistency with the addition of admixture and fibers tested separately as well as introduced together were tested. The obtained results showed that the addition of fibers increases the need for a superplasticizing admixture in order to obtain the assumed consistency. The use of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers has a positive effect on the compressive strength and the permeability of concrete. Both the shrinkage reducing admixture as well as the fibers have reduced the drying shrinkage of the concrete. The impact of fibers on shrinkage was greater than the impact of the admixture. Regarding the drying shrinkage, the experimental results showed that the simultaneous addition of shrinkage reducing admixture and polypropylene fibers did not show a beneficial effect, on the contrary, it only caused an increase in costs.
PL
W pracy przedstawiono analizę procesu wysychania warstw wierzchnich piaskowych form i rdzeni odlewniczych (wykonanych z formierskiej sypkiej masy samoutwardzalnej z uwodnionym krzemianem sodu utwardzanej ciekłym utwardzaczem estrowym) poddanych uprzednio procesowi pochłaniania wilgoci. Po 12-godzinnym procesie sorpcji wilgoci z otoczenia w warunkach wysokiej wilgotności względnej powietrza (powyżej 85%) oraz temperatury (28−33°C) analizowano proces wysychania (desorpcji) powierzchniowych warstw form i rdzeni odlewniczych w warunkach odpowiednio niższych wartości temperatury i wilgotności na przykładzie masy ze szkłem wodnym. W badaniach wykorzystano metodę grawimetryczną. Na podstawie uzyskanych wyników wykazano, że zawilgocone powierzchniowe warstwy wysychają z różną intensywnością, uzależnioną od warunków otoczenia oraz rozmiarów ziarna osnowy piaskowej (porów międzyziarnowych). Wiedza na temat przebiegu zarówno procesu sorpcji, jak i desorpcji wilgoci przez wierzchnie warstwy elementów form piaskowych jest niezbędna do zapobiegania powstawaniu powierzchniowych wad odlewów, pojawiających się okresowo w odlewniach.
EN
An analysis of the drying process of surface layers of sand moulds and cores (made of loose self-hardening moulding sand with hydrated sodium silicate hardened with a liquid ester hardener) which was previously subjected to the process of moisture sorption is presented in the hereby paper. After a 12-hour process of moisture sorption from the environment under conditions of high relative air humidity (over 85%) as well as temperature (28−33°C), an analysis was performed using the drying (desorption) process on the surface layers of sand moulds and cores under conditions of lower values of temperature and humidity on the example of water glass moulding sand. The investigations involved the use of the gravimetric method. Based on the obtained results, it was demonstrated that the moistened surface layers dry up with different intensities depending on the environmental conditions as well as the size of the sand grains (intergranular pores). The knowledge of the course of both the sorption and desorption of moisture by surface layers of sand mould components is necessary to prevent the formation of casting surface defects, which periodically appear in foundries.
PL
W artykule zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych przeprowadzonych na próbkach z betonu komórkowego o gęstości 400 kg/m3. W pierwszej kolejności próbki poddano działaniu ciekłej wody, która wprowadzana była do ich wnętrza siłami podciągania kapilarnego. Następnie przystąpiono do pomiarów podstawowych parametrów cieplnych, prowadzonych na próbkach o różnym poziomie zawilgocenia. Wyznaczano współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz objętościową pojemność cieplną cp. Równocześnie część próbek poddano nasycaniu wodą, aż do momentu ustabilizowania się ich masy. Następnie próbki poddano suszeniu w warunkach laboratoryjnych, rejestrując tempo tego procesu przez okres pół roku. Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu było wyznaczenie obydwu parametrów cieplnych dla próbek o różnym stanie zawilgocenia, a następnie odwzorowanie czasowych zmian zachodzących w parametrach cieplnych betonu komórkowego w trakcie jego wysychania z zawilgocenia powodziowego. Zmienne rozkłady wilgotności oraz przewodności i pojemności cieplnej po grubości przegrody odtworzono po upływie 1, 2, 3, 4 oraz 6 miesięcy trwania procesu wysychania.
EN
This paper presents the results of experimental studies which were conducted on the samples of aerated concrete of density class 400 kg/m3. First, the samples were exposed to a strong effect of liquid water which was introduced into their interior by capillary forces. Next, basic thermal parameters were measured and some tests were carried out on samples of various degree of moisture. The coefficient of thermal conductivity λ and the heat capacity cp were determined. At the same time, a part of the samples was saturated with water until they stabilized. Next, the samples were dried under laboratory conditions, recording the rate of this process for a period of half a year. The main goal of the experiment was to determine both thermal parameters for the samples of various degree of moisture and then to map the temporal changes in the thermal parameters of the aerated concrete during the drying out of post flood moisture. The variables of moisture distribution, thermal conductivity and heat capacity across the width of wall were reconstructed after 1, 2, 3, 4 and finally 6 months of drying process.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych zrealizowanych na próbkach z betonu komórkowego o gęstości 400 kg/m3 i 700 kg/m3. W pierwszym etapie próbki poddano działaniu ciekłej wody, która wprowadzana była do ich wnętrza siłami podciągania kapilarnego. Następnie przystąpiono do pomiarów podstawowych parametrów cieplnych, prowadzonych na próbkach o różnym poziomie zawilgocenia. Wyznaczano współczynnik przewodzenia ciepła λ oraz objętościową pojemność cieplną cp. Równocześnie część próbek poddano nasycaniu wodą, aż do momentu ustabilizowania się ich masy. Następnie próbki poddano suszeniu w warunkach laboratoryjnych, rejestrując tempo tego procesu przez okres pół roku. Głównym celem przeprowadzonego eksperymentu było wyznaczenie obydwu parametrów cieplnych dla próbek o różnym stanie zawilgocenia, a następnie odwzorowanie czasowych zmian zachodzących w parametrach cieplnych testowanych betonów komórkowych w trakcie ich wysychania z zawilgocenia powodziowego. Zmienne rozkłady wilgotności oraz przewodności i pojemności cieplnej po grubości przegrody odtworzono po upływie 1, 2, 3, 4 oraz 6 miesięcy trwania procesu wysychania. Dane zebrane w przypadku obydwu badanych klas betonów 400 i 700 wskazują na wyraźnie różny przebieg procesu – tak pod względem jakościowym, jak i ilościowym. Badania dotyczące betonu klasy 400 dowodzą silnego zróżnicowania w rozkładzie badanych wielkości fizycznych (λ, cp oraz Uv) zarówno po miesięcznym, jak i 2-miesięcznym okresie wysychania oraz powrót do stanu zbliżonego do wyjściowego pod względem wilgotnościowym i cieplnym po upływie około 3-miesięcznego okresu wysychania. W przypadku betonu komórkowego klasy 700 okres 6 miesięcy okazał się być niewystarczający, aby uzyskać parametry cieplne i wilgotnościowe zbliżone do wartości, jakie miałby materiał w stanie naturalnej wilgotności.
EN
The paper describes the results of experimental studies which were conducted on the samples of aerated concrete of density class 400 kg/m3 and 700 kg/m3. Initially, the samples were exposed to a strong effect of liquid water which was introduced into their interior by capillary forces. Next, basic thermal parameters were measured and some tests were carried out on samples of various degree of moisture. The coefficient of thermal conductivity λ and the heat capacity cp were determined. At the same time, a part of the samples was saturated with water until they stabilized. Next, the samples were dried under laboratory conditions, recording the rate of this process for a period of half a year. The main goal of the experiment was to determine both thermal parameters for the samples of various degree of moisture and then to map the temporal changes in the thermal parameters of the tested aerated concretes during the drying out of post flood moisture. The variables of moisture distribution, thermal conductivity and heat capacity across the width of wall were reconstructed after 1, 2, 3, 4 and finally 6 months of drying process. In case of the both classes researched (400 and 700), all collected data indicate at clearly different courses of the process in qualitative and quantitative character. Research concerning 400 class concrete proves strong differentiation in the distribution of the tested physical parameters (λ, cp and Uv) after both, 1 and 2 month periods of drying and return after 3 months to the state similar to the initial one regarding moisture and heat distribution. In case of 700 class aerated concrete, a period of 6 month drying proves to be too short in order to obtain thermal and moisture parameters similar to the values which the material would have in the state of natural conditions.
8
Content available remote Czas wysychania ścian jednowarstwowych z wilgoci technologicznej
PL
Ze względu na zaostrzone wymagania ochrony cieplnej współczesne ściany jednowarstwowe wymagają szczególnych rozwiązań materiałowych i znacznej grubości. Najczęściej wykonywane są z bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego o małej gęstości oraz pustaków z ceramiki poryzowanej. Ze względu na porowatą strukturę materiały te chłoną dużą ilość wilgoci technologicznej z robót wykończeniowych. W konsekwencji wydłużeniu ulega czas dochodzenia do poziomu wilgotności ustabilizowanej. Problematykę tę szczegółowo przeanalizowano w artykule z wykorzystaniem programu komputerowego WUFI® PRO 5.
EN
Due to tighter requirements for thermal protection the contemporary one-layer walls need special material solutions and significant thickness. The offered systems base mostly on autoclaved aerated concrete blocks of low density and aerated blocks of porized ceramics. Because of their structure these materials absorb much of technological moisture during finishing work. As a consequence the stabilised humidity period is increasing. This problem will be discussed by this article in detail.
PL
Powszechnym problemem farb i tynków dyspersyjnych jest ich przedwczesne wysychanie w trakcie nakładania, czego rezultatem są różnego typu defekty powstałe po wyschnięciu na całej powierzchni powłoki. Zjawisko to nasila się w okresie letnim, gdy układy te aplikowane są przy wysokiej temperaturze powietrza, na słońcu oraz przy wietrznej pogodzie. Aby zapobiec zjawisku przedwczesnego wysychania i wydłużyć tzw. czas otwarty stosuje się różne techniki, które opóźniają odparowywanie wody. Między innymi wprowadza się do receptur specjalistyczne dodatki, które zatrzymują wodę w powłoce tworząc na jej powierzchni cienki film zbudowany z cząsteczek specjalnie skomponowanych wosków. Omówiono mechanizm działania emulsji woskowych w farbach i tynkach oraz przedstawiono najnowsze laboratoryjne metody badania czasu otwartego.
EN
A common problem with dispersion paints and plasters is their premature drying during application, which results in different defects occurring on the dried surface of the coating. This phenomenon intensifies in summer time, when these systems are being applied at elevated air temperatures, in the sunlight or windy weather. In order to prevent the premature drying, various techniques are applied, which are delaying water evaporation. Among others different additives are introduced which retain water in the coating by creating wax monolayer film on the surface. The phenomena of activity wax emulsions in paints and plasters and different testing methods of the open time evaluation were discussed.
10
EN
The article includes a theoretical and laboratory analysis of moisture flow in drying layered porous media. The lab-results concern the investigations of kinetics and velocity of drying for the specimens of two layers situated in the vertical and horizontal configuration.
11
Content available Odsalanie powierzchni zabytkowych wypraw
PL
W referacie wykonano wstępne badania odsalania z wykorzystaniem okładów z ligniny, często stosowanych w konserwacji obiektów zabytkowych. Zaproponowano metodykę szacowania efektywności tych zabiegów z wykorzystaniem modelu przepływów przypowierzchniowych.
EN
In the paper the preliminary laboratory tests of desalination with the use of lignin poultices were made, often utilized in the maintenance of monumental buildings. In addition, the method of determining of the desalination efficiency was also proposed.
12
Content available remote Modelowanie transportu roztworów soli w trakcie wysychania
EN
The paper presents a model of salt solution flows in porous materials. It contains balance equations for moisture and salt, constitutive equations, initial and boundary conditions. On the basis the numerical solutions was formulated. This model could also be use to formulate the inverse problem.
13
Content available remote Wysychanie zabytkowych murów z cegły
EN
In this paper the random approach to determinate the moisture content in the ceramic brick was assigned. The analytic solution of the differential equation of the moisture balance was introduced in first order. Subsequently for the average values of the concentration the parameter β was marked. He was used to qualification of the concentration function c(t).
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań izoterm adsorpcji jonów chlorkowych w wybranych materiałach budowlanych. Dane te zostały wykorzystane w numerycznej analizie procesu wytrącania się soli podczas wysychania przegrody budowlanej w warunkach stałej wilgotności względnej i temperatury powietrza. Symulacje komputerowe wykonano za pomocą opracowanego ostatnio programu HMTRA-SAL T, bazującego na modelu matematycznym sprzężonego transportu ciepła, wilgoci i soli w porowatych materiałach budowlanych, uwzględniającego zarówno dyfuzyjny, jak i dyspersyjny mechanizm transportu soli. Wyniki symulacji pokazują, że kształt izoterm sorpcji soli ma bardzo duży wpływ na profile koncentracji wytrąconej soli, zwłaszcza w warstwie przypowierz- chniowej przegrody.
EN
In this paper some experimental results conceming the chloride binding isotherms in several building materials are presented. These data were used in numerical analysis of salt precipitation in a building wall during its' drying in ambient with constant relative humidity and temperature. The simulations were performed for three different types of the isotherms by means ofthe recently developed computer code HMTRA-SALT, based on the mathe- matical model of coupled heat, moisture and salt flow in porous building materials, considering both diffusive and dispersive mechanisms of salt transport. The results of the simulations show that the shape of the salt binding isotherms has a very important effect on the precipitated salt content profiles, especially in a surface layer.
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny zjawisk cieplno-wilgotnościowych i wywołanych nimi odkształceń i naprężeń w kapilarno-porowatych materiałach budowlanych. Do modelowania skurczu zastosowano nową teorię naprężeń efektywnych w mateńałach porowatych z rozwiniętą powierzchnią wewnętrzną, uwzględniającą wpływ ciśnienia rozklinowującego. Wyniki tej teorii porównano z klasyczną teorią Terzaghiego i wynikami badań eksperymentalnych dotyczących skurczu betonów zwykłego i wysokowartościowego.
EN
In this paper a mathematical model of hygro-thermal phenomena and related strains and stresses in capillary porous building materials is presented. The recently developed theory of effective stresses in porous materials with a well developed inner surface of porosity, considering effect of the disjoining pressure, is used for modelling of material shrinkage. The results of this theory are compared with the classical effective stres s theory and some experimental data concerning shrinkage of NSC and HPC concretes.
20
Content available remote Popowodziowe badania budynków w systemie Ytong
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.