Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 93

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda obliczeń
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W pracy poruszono tematykę analizy obudowy wykopu dla budynku z jedną kondygnacją podziemną, zlokalizowanego w gęstej zabudowie śródmiejskiej. Obliczenia przeprowadzono za pomocą dwóch programów obliczeniowych: GEO 5 (moduł: Ściana Analiza) i Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Całość wyników podsumowano, a wnioski sformułowano w odniesieniu do obecnej sytuacji na rynku budowlanym, charakteryzującej się coraz to trudniejszymi warunkami gruntowymi, gęstszą zabudową śródmiejską oraz trudniejszym ukształtowaniem terenu.
EN
The paper addresses excavation shoring analysis for a building with one underground storey, located in high-density urban development. The paper focuses on available computational methods, vital design assumptions and reduction of the impact of structural works on adjacent buildings sensitive to ground motion. Computations have been conducted and compared in two software variants: GEO 5 (Excavation Design module) and Autodesk Robot Structural Analysis Professional. The results are summarized and conclusions are drawn with regard to the current construction industry status. The latter is characterized by increasingly difficult ground conditions, high-density urban development and demanding terrain topography.
PL
W pracy omówiono zagadnienia związane z projektowaniem zbiorników cylindrycznych na ciecze o układzie koncentrycznym. Przedstawiono argumenty przemawiające za projektowaniem tego rodzaju konstrukcji oraz przykłady ich zastosowania w praktyce. W dalszej części opracowania poruszono kwestie projektowe, tj. obliczenie sił wewnętrznych ścian zbiornika za pomocą wzorów analitycznych według teorii błonowej i zgięciowej oraz Metodą Elementów Skończonych przy wykorzystaniu programu ROBOT Structural Analysis. Wartości sił wewnętrznych w płytach kołowych uzyskano bezpośrednio z programu. Obliczeń dokonano wariantowo w zależności od warunków posadowienia zbiornika. Na koniec porównano wartości sił wewnętrznych otrzymane z obu metod i sformułowano wnioski.
EN
The paper presents the issues related to designing of cylindrical tanks with coaxial system for storage of liquids. The arguments for designing such structures and examples of their practical use have been presented. The author also examines the design issues, namely the calculation of internal forces of the tank walls by means of analytical formulas in accordance with the membrane and flexural theories and of finite-element method with the aid of ROBOT Structural Analysis software. The values of internal forces in round plate were derived directly from the software. The calculations were performed for different variants, depending on the tank placement conditions. The final conclusions were drawn on the basis of comparison of internal forces values calculated with both methods employed.
PL
W artykule opisano na przykładzie istniejącego obiektu gospodarczego z 1903 roku problem dotyczący sprawdzenia wytrzymałości stalowych i żeliwnych elementów konstrukcji stropu w obecnych czasach. Stan wytężenia żeliwnych słupów i stalowych belek, znajdujących się w analizowanym obiekcie, sprawdzono metodą naprężeń dopuszczalnych obowiązującą na początku XX wieku, a belek pośrednich i podciągu obliczono metodą stanów granicznych według eurokodów obowiązujących obecnie. Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że ocena poziomu bezpieczeństwa przekrojów belek zaprojektowanych metodą naprężeń dopuszczalnych jest zbliżona do otrzymanej w metodzie stanów granicznych.
EN
Using the example of an existing outbuilding from 1903, the article describes problem related to verification of strength of steel and cast iron elements of ceiling construction in present times. The state of effort of cast iron columns and steel beams existing in the analysed facility has been checked using the allowable stress method, used in the beginning of the 20th century, whereas the state of intermediate beams and binding joist has been calculated using the borderline state method, according to currently used eurocodes. The conducted analysis revealed that the assessment of the safety level of cross-sections of beams designed using the allowable stress method is similar to the assessment achieved in the borderline state method.
PL
Tematem artykułu jest analiza wybranych typów tafli szklanych poddanych dodatkowej obróbce krawędzi. Przedstawiono parametry, rodzaje i proces produkcji szkła budowlanego oraz możliwe rodzaje obróbki jego krawędzi. Pokazano przebieg badań w maszynie wytrzymałościowej na próbkach poddanych czteropunktowemu zginaniu zgodnie z normą PN-EN 1288-3 w celu określenia siły niszczącej tafle. Otrzymane wyniki badań laboratoryjnych porównano z parametrami nośności badanych płyt szklanych otrzymanymi z obliczeń przeprowadzonych za pomocą analizy numerycznej MES oraz z uproszczonych metod projektowych.
EN
The subject of the article is the analysis of selected types of glass sheets subjected to additional edge processing. In the article presented parameters, types and the process of glass production with possible types of glass edges. The work was presented tests in a testing machine on samples subjected to four-point bending in accordance with the PN-EN 1288-3. The study is shown in order to determine the destructive force of the sheet. The obtained results of laboratory tests were compared with the load capacity parameters of the glass plates tested obtained from the calculations carried out with the help of numerical MES analysis and simplified design methods.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń mających na celu określenie referencyjnego standardu energetycznego wielorodzinnych budynków mieszkalnych na potrzeby wyznaczania ich klasy energetycznej. Obliczenia zapotrzebowania na energię dotyczyły 36 wariantów (4 budynki o różnym współczynniku A/V, 3 rodzaje systemu wentylacji, 3 strefy klimatyczne). Otrzymane wyniki pokazały zależność wskaźnika zapotrzebowania na energię użytkową i końcową do ogrzewania od przyjętego systemu wentylacji, lokalizacji budynku czy współczynnika kształtu A/V. Przeprowadzona analiza nie pozwala na określenie dokładnego referencyjnego standardu energetycznego budynku wielorodzinnego w Polsce, ale jest dobrym punktem wyjścia do dalszych prac, mając szczególnie na uwadze toczące się obecnie w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju prace nad udoskonaleniem systemu świadectw charakterystyki energetycznej budynków.
EN
The article presents the results of calculations aimed at defining the reference energy standard of multi-family residential buildings for the purpose of determining their energy class. Calculations of energy demand were carried out for 36 variants (4 buildings with different A/V ratio, 3 types of ventilation systems, 3 climate zones). The obtained results showed the dependence of the energy need for heating and energy use for heating indicator on the assumed ventilation system, the location of the building or the A/V shape coefficient, and the range of obtained values is wide. The conducted analysis does not allow to determine the exact reference energy standard of a multi-family building in Poland, but is a good starting point for further work, especially considering the ongoing at the Ministry of Investment and Development work on improving the energy performance certificate system.
PL
Wycofana norma PN-EN ISO 13790 została zastąpiona normą PN-EN ISO 52016, która określa wiele metod obliczeniowych zapotrzebowania na energię budynków do ich ogrzewania, chłodzenia, nawilżania i odwilżania powietrza wewnętrznego, obliczania bilansu energii i wyznaczania temperatury wewnętrznej w budynkach oraz wyznaczania zapotrzebowania na moc ogrzewania i chłodzenia. W artykule opisano metody obliczeniowe zawarte w tej normie oraz omówiono związki pomiędzy tą normą i normą PN-EN ISO 52017 oraz innymi powołanymi normami. W artykule przedstawiono również różnice metod obliczeniowych wycofanej normy PN-EN ISO 13790 i normy omawianej w artykule.
EN
The with drawn PN-EN ISO 13790 standard has been replaced by the PN-EN ISO 52016 standard, which contains a number of calculation methods for energy demand of buildings for heating, cooling, humidifying and dehumidifying indoor air, calculating the energy balance and determining the indoor temperature in buildings and determining the heating and cooling loads. The article describes the calculation methods contained in this standard and discusses the relationship between this standard and the PN-EN ISO 52017 standard and other referenced standards. The article also presents the differences in the calculation methods of the withdrawn PN-EN ISO 13790 standard and the standard discussed in this work.
7
Content available remote Analiza porównawcza metod obliczania przebicia
PL
W artykule przedstawiono analizę porównawczą wybranych normowych metod wyznaczania nośności na przebicie konstrukcji płytowo-słupowej. Przeanalizowano trzy normowe sposoby wyznaczania nośności na przebicie. Wykonane obliczenia pozwoliły na wskazanie różnic w wyznaczonych wartościach nośności płyty na przebicie w konstrukcji płytowo-słupowej.
EN
The paper presents a comparative analysis of selected standard methods for punching shear capacity in a plate-column structure. Three standard methods of punching shear resistance were analysed. The calculations allowed to indicate the differences in results of punching shear capacity in slab-column structure.
PL
Przedstawiono przykład wyznaczania minimalnego zbrojenia ze względu na zarysowanie w żelbetowej ścianie oporowej połączonej ze sztywnym fundamentem. Wykonując obliczenia na różnych poziomach dokładności, można uzyskać znaczne zmniejszenie ilości potrzebnego zbrojenia. W analizie uwzględniono wpływ naprężeń własnych i wymuszonych powstałych od odpływu ciepła hydratacji oraz od skurczu betonu.
EN
A design example of determining the minimum reinforcement for crack width control in a RC retaining wall built on a rigid foundation is presented. Calculations based on three levels of accuracy allows for a significant reduction in the amount of reinforcement required. In the analysis the influence of residual and restraint stresses caused by hydration heat release and shrinkage was considered.
PL
Stosując metodę udziału proporcjonalnego do stanu posiadania wybranych kategorii użytków rolnych, oszacowano zużycie oleju napędowego w rolnictwie w poszczególnych województwach w latach 2010-2015. Zużycie to wyniosło od 39 tys. t w województwie śląskim w 2015 r. do 217 tys. t w województwie mazowieckim w 2012 r. W ciągu całego okresu objętego analizą większe od średniej krajowej wartości wskaźnika zużycia oleju napędowego w przeliczeniu na hektar użytków rolnych w dobrej kulturze notowano w województwach: opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim i łódzkim. Województwa te miały mniejszy od średniej krajowej udział pastwisk trwałych w strukturze użytków rolnych. Natomiast województwa charakteryzujące się większym niż przeciętna krajowa udziałem pastwisk trwałych w strukturze użytków rolnych: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, małopolskie i mazowieckie, miały zużycie oleju napędowego w przeliczeniu na jednostkę powierzchni użytków rolnych mniejsze od średniej w polskim rolnictwie.
EN
The consumption of the Diesel oil in agriculture of particular voivodeships in 2010-2015 has been estimated as proportional to these shares of these voivodeships in national resources of selected categories of the agricultural land. This consumption amounted from 39 thous metric tons in śląskie voivodeship in 2015 to 217 thous. metric tons in mazowieckie voivodeship in 2012. Within all period of the analysis, values of the Diesel oil consumption indexes higher than country averages were noted in opolskie, wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, and lubelskie and łódzkie voivodeships. These were voivodeships with a lower then the country average share of permanent pastures in the agricultural land structure. Instead, the voivodeships with a higher then the country average share of permanent pastures in the agricultural land structure: warmińsko-mazurskie, podlaskie, podkarpackie, małopolskie and mazowieckie, had the consumption of Diesel oil per hectare of agricultural land in good agricultural condition below the average for Polish agriculture.
PL
Przedmiotem pracy jest analiza wyników zastosowania dwuetapowej metody obliczeń układów statycznie niewyznaczalnych w odniesieniu do wybranego typu kratownicy płaskiej obciążonej w sposób niesymetryczny. Na każdym etapie tej metody obliczane są wartości sił w prętach kratownic statycznie wyznaczalnych, których schematy statyczne otrzymano przez odpowiednie zredukowanie liczby prętów kratownicy podstawowej – ta liczba jest równa stopniowi statycznej niewyznaczalności kratownicy podstawowej. Obciążenia zewnętrzne na poszczególnych etapach mają połowę wartości obciążeń kratownicy podstawowej i są przyłożone do odpowiednich węzłów kratownic pośrednich. Parametry geometryczne dotyczące rozpiętości oraz wysokości konstrukcyjnej rozważanych kratownic są takie same jak dla kratownicy podstawowej. Finalne wartości sił obliczone w prętach kratownicy statycznie niewyznaczalnej są wypadkową wielkości sił obliczonych na każdym etapie w odpowiednich prętach kratownic statycznie wyznaczalnych.
EN
The paper presents analysis of results obtained by application of two-stage method of calculation of the statically indeterminate systems for selected type of plane trusses loaded in nonsymmetrical way. In each stage of this method are calculated values of forces acting in members of the statically determinate trusses, schemes of which are determined by suitable reduction of number of members, which number is equal to statically indeterminacy of the basic truss. In particular stages the outer load forces are of half values of load of the basic truss and they are applied to suitable nodes of the intermediate trusses. Geometric parameters referring to the clear span and construction depth of the considered trusses are in each stage the same like in the basic truss. Final values of forces calculated in the statically indeterminate truss are resultants of forces determined in each stage for appropriate members of statically determinate trusses.
PL
W artykule omówiono metody oceny odporności ogniowej nienośnych ścian działowych skonstruowanych na szkielecie stalowym, z obudową z płyt gipsowo-kartonowych. Obok normowej, doświadczalnej metody oceny ścian o typowej wysokości 3 m, przedstawiono także autorską, opracowaną w Zakładzie Badań Ogniowych ITB, obliczeniową metodę oceny odporności ogniowej ścian wysokich, sięgających nawet kilkunastu metrów wysokości. Poprawność uzyskanych rozwiązań analitycznych, wyrażonych w formie składowych przemieszczeń i naprężeń w konstrukcji oraz poszyciu, skonfrontowano z dostępnymi wynikami badań.
EN
In the paper the fire resistance assessment methods for non-loadbearing lightweight partition with gypsum plasterboard lining are discussed. Beside the standardized experimental assessment method of typical 3 m high walls, original calculation method elaborated in Fire Research Department of ITB for fire resistance assessment for high walls reaching over a dozen meters is presented. Correctness of obtained analytical solutions expressed in a form of deformation and stress components in the construction and in the lining was confronted with available test results.
13
Content available remote Projektowanie fundamentów pod pompy o pionowej osi obrotu
PL
Pompy kondensatu są wysokimi maszynami obrotowymi, w których środek ciężkości znajduje się powyżej górnej powierzchni cokołu fundamentu, co może prowadzić do znacznej wartości amplitud przemieszczeń tych układów w trakcie pracy. W artykule zaproponowano różne sposoby konstruowania fundamentów z wykorzystaniem konstrukcji pomocniczych maszynowni oraz zaprezentowano różne sposoby obliczeniowe zgodne z Polskimi Normami. Przedstawiono wyniki analiz numerycznych układów modelowanych jako SOLID w pakiecie Dlubal RFEM wraz z porównaniem różnych konstrukcji fundamentu, a następnie odniesiono wyniki do prostych modeli panelowych. Układy analizowane były zarówno w strefie pozarezonansowej, jak i rezonansowej.
EN
Condensate pumps are high rotary machines, in which the canter of gravity is situated above the top surface of the foundation plinth. This might cause to big displacement amplitudes during normal work of the machine. In the paper different way of building up the foundation was proposed using the secondary turbine hall fittings and different ways of calculation according to Polish Standards was presented as well. Results of numerical analysis of SOLID models Dlubal RFEM software were presented consisting of the different structures comparison. Finally, the SOLID results were compared with the SURFACE results. Systems were analysed in non-resonance frequency and in resonance frequency as well.
14
Content available remote Nośność na zginanie belek modyfikowanych włóknami stalowymi
PL
W artykule omówiono najważniejsze parametry projektowe zginanych belek modyfikowanych włóknami stalowymi (fibrobeton). Dokonano przeglądu metod określania nośności na zginanie belek fibrobetonowych, proponowanych przez różne komitety techniczne (CNR, RILEM, EHE). Nośności na zginanie belek fibrobetonowych, obliczone wg algorytmów wymienionych komitetów, porównano z nośnością belek bez włókien.
EN
The article presents the most important design parameters of steel fibre reinforced concrete beams under bending. The paper reviews selected methods of determining the bending capacity of fibre reinforced concrete beams proposed by the various technical committees (CNR, RILEM, EHE). The bending capacities of fibre reinforced concrete beams were calculated according to the algorithms of the listed technical committees, and then were compared with the capacities of beams without fibres.
PL
W artykule poddano analizie metodę obliczeniową wyznaczania izolacyjności od dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów belkowo-pustakowych podaną w normie zharmonizowanej PN-EN 15037-1:2011 w załączniku informacyjnym L.W analizie uwzględniono metody obliczeniowe określone w normach projektowania PN-EN 12354-1:2002 oraz PN-EN 12354-2:2002, a także zależności empiryczne opracowane przez Zakład Akustyki ITB na podstawie badań stropów stosowanych w Polsce. Porównanie wyników obliczeń wg PN-EN 15037-1:2011 z danymi empirycznymi wskazuje, że ocena obliczeniowa izolacyjności akustycznej stropów belkowo-pustakowych z pustakami ceramicznymi nie jest prawidłowa.
EN
The article presents an analysis of calculation procedure defined in PN-EN 15037-1:2011 standard (Annex L – informative), for determination of air-borne and impact sound insulation of beam floor constructions with hollow bricks. The study considers calculation procedures described in PN-EN 12354-1:2002 and PN-EN 12354-2:2002 standards, as well as empirical formulas developed by Acoustic Department of ITB based on measurements results of commonly used floor constructions. The comparison of results obtained using PN-EN 15037-1:2011 procedure withmeasurement results indicate, that the calculative assessment of sound insulation performance of beam floors with ceramic hollow bricks, is not correct.
18
EN
This paper presents the concept of determining the active deflections of beam and block floor systems according to EN 15037-1 standards. The results of the analysis to the code provisions are referenced to the requirements of EC2 for methodology and limit values; comparison algorithms are illustrated in the calculation presented as example.
19
Content available remote Projektowanie żelbetowych elementów skręcanych wg Eurokodu 2
EN
Design of RC members subjected to torsional moment according to Eurocode 2 have been discussed. Short description of model have been introduced. Relations between shear and torsion have been highlighted. Some comments of shortcomings in problem description was mentioned.
20
Content available remote Metody akumulacji chłodu w instalacjach klimatyzacyjnych
PL
Kwestie zmniejszenia zużycia energii stanowią obecnie obszar, wokół których skupia się większość prac badawczych i ich technicznych aplikacji. W pracy przedstawiono możliwości magazynowania energii chłodniczej w postaci jawnej bazującej na pojemności cieplnej materiału akumulacyjnego, którym najczęściej jest woda, oraz w postaci utajonej, która umożliwia magazynowanie energii chłodniczej w przemianach fazowych zachodzących podczas procesu ładowania i rozładowywania materiału akumulacyjnego, często określanego jako materiał PCM (ang: Phase Change Material – materiał zmieniający stan skupienia). Ponieważ ciepło związane ze zmianą stanu skupienia jest kilkanaście razy większe w porównaniu z ciepłem właściwym danego materiału, uzyskuje się mniejsze pojemności zasobników chłodu. W artykule zestawiono objętości akumulatorów energii chłodniczej dla wybranych systemów produkcji chłodu oraz związane z tym wymagane moce urządzeń ładujących zasobniki. Opracowano autorską metodę obliczeniową (w chwili publikacji bez weryfikacji eksperymentalnej), umożliwiającą określenie mocy agregatu chłodniczego w poszczególnych systemach akumulacji z uwzględnieniem dobowej zmienności w zapotrzebowaniu na energię chłodniczą lub przy założeniu procentowego stopnia wykorzystania mocy chłodniczej pochodzącej z zasobnika chłodu. Umożliwia ona obliczenia systemu produkcji chłodu dla układów w postaci akumulacji pełnej, częściowej i z limitem wydajności chłodniczej. Przedstawiono porównanie wymaganej pojemności całkowitej zasobników w systemie akumulacji pełnej dla wybranych metod akumulacji z wykorzystaniem różnych materiałów akumulacyjnych, zaczynając od wody, lodu binarnego, przez lód w kapsułkach oraz systemy z bezpośredniego i pośredniego wytwarzania wody lodowej.
EN
Reduce energy consumption issues becomes currently area around which most of the research and technical applications are made. The paper presents the possibility to store cooling energy in the form of sensible based on the heat capacity of the accumulated material, which is mostly water, and in the form of latent, which allows storage of energy in cooling phase transitions occurring during the loading and unloading of accumulated material, often referred to as a material PCM (Eng: Phase Change Material). As the heat associated with the change of state is several times higher than that of the specific heat of the material, obtained in this way volume of cold storages is much less than in sensible method of cold accumulation. Comparison of the volume of the cooling energy production for selected cooling systems and associated charging chiller power has been obtained as well as cold storage volumes. An original method of calculation developed by author (at the time of publication without experimental verification) allows to determine the chiller capacity in each individual accumulation system taking into account the various in cooling energy demand, or assuming the percentage of utilization of cold storage. It allows the calculation of the cold production system for such systems as full accumulation, partial and limited cooling capacity. A comparison of the total required capacity in the full accumulation systems for selected accumulated materials, starting with water, water ice, binary ice, through ice in capsules and systems of direct and indirect production of cold water.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.