Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 73

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  glass fibre
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Zbadano matrycę cementową, wzmocnioną włóknami szklanymi, jako odpowiedniego materiału do naprawy uszkodzonych konstrukcji. Zastosowano dwa podejścia do projektowania mieszanek: w pierwszym z nich stosowano konwencjonalną zaprawę, w drugim różne proporcje cementu i piasku, w celu wyboru najlepszej mieszanki. Osiągnięto korzystny stosunek urabialności z zawartością włókien. Stwierdzono, że stosunek cementu do piasku jest kluczowy dla urabialności mieszanki i powinien zawierać się w zakresie od 0,4 do 0,5. W doświadczeniach stosowano trzy długości włókien – 3, 6 i 12 mm. Przeprowadzono próby ściskania i zginania oraz zbadano zmiany skurczu, dla różnych zawartości i długości włókien. Stwierdzono poprawę wytrzymałości na zginanie zapraw cementowych wzmocnionych włóknami szklanymi, zwłaszcza gdy długość włókien zwiększono do 12 mm, w przypadku ich zawartości wynoszącej 2%. Wytrzymałość na ściskanie zmniejszyła się wraz z większą zawartością włókien.
EN
The cement matrix reinforced with glass fibres was studied as a suitable material for the repair of damaged structures. Two approaches to mixture designs were tested: the first used a conventional mortar and the second with various cement-sand ratios to optimise the mixture. A compromise between the workability and high fibre ratio was achieved. Cement/sand ratio was found to be crucial for the workability of the mixes, with optimal values within the range 0.4-0.5. Three fibre lengths: 3, 6, and 12 mm were tested. Compression and flexural tests were carried out as well as the measurements of shrinkage evolution, which is a critical factor. Improvement was observed in the flexural behaviour of glass fibres reinforced cement mortars when the fibre length was increased to 12 mm with a glass fibre content of 2%. However, the compressive strength decreased with higher fibre content.
PL
Artykuł ma na celu przedstawienie dynamicznych zmian w technologii fasad betonowych GRC, zachodzących w okresie dwóch pierwszych dekad XXI w. W tekście zawarto zarówno informacje na temat początkowych etapów rozwoju technologii betonu zbrojonego włóknem szklanym, jak i reprezentatywne przykłady zastosowań tego materiału budowlanego skategoryzowane pod kątem osiągnięcia konkretnych celów. Charakterystyka nowego materiału pokazuje szerokie możliwości zastosowania betonów fasadowych, w tym głównie GRC. Celem jest dokonanie przeglądu dobrych praktyk w stosowaniu systemów prefabrykowanych dla fasad z włóknobetonu i betonów zbrojonych polimerem oraz prezentacja studiów przypadku oraz przykładów zastosowania.
EN
The objective of the paper is to present the dynamic changes in the glass fibre reinforced concrete (GRC) facade technology, taking place in particular during the first two decades of the 21st century. The paper presents both information on the initial stages of development of the glass fibre reinforced concrete technology and representative examples of the application of this building material, categorized in terms of achieving specific goals. The characteristics of the new material show the wide possibilities of using facade concretes, mainly GRC. The aim is to review good practices in prefabricated systems of fibre and polymer reinforced concrete facades and to present case studies and examples of use.
3
Content available remote Patentowa(na) historia szkła. Cz. 5
4
Content available remote Flexural performance of fibre reinforced composite beams - numerical analysis
EN
This paper deals with multi-layered FRP composite beams subjected to the three-point bending test. The study is focused on the flexural performance of rectangular composite beams made of glass or carbon fibre-reinforced laminates (GFRP and CFRP). Depending on the fibre orientation, various laminate systems were analysed with the main focus on [08]T and [908]T layups. Tests on three beams with different length-to-thickness ratios included a three-point short beam shear test (SBS), assuming a relatively short beam is in relation to its thickness, which maximized the induced shear stresses. Additionally, two variants of boundary conditions were discussed with layers oriented parallel and perpendicular to the loading plane. Geometrically nonlinear analysis aimed to verify the load-midspan deflection curves for various fibre-reinforced composite beams was performed. The presented initial results concern comparative numerical analysis performed by the finite element method (FEM), which is found to be crucial before further experimental research.
PL
Artykuł dotyczy wielowarstwowych belek kompozytowych typu FRP poddanych trzypunktowej próbie zginania. Badania koncentrują się na wytrzymałości na zginanie prostokątnych belek kompozytowych wykonanych z kompozytów włóknistych wzmacnianych włóknem szklanym lub węglowym (GFRP i CFRP). W zależności od kierunku ułożenia włókien analizie poddano różne konfiguracje laminatów ze szczególnym uwzględnieniem układów [08]T i [908]T. Analizę numeryczną wykonano dla trzech belek o różnych stosunkach długości do grubości, w tym również trzypunktowy test zginania krótkiej belki (SBS) w celu zmaksymalizowania naprężeń ścinających. Dodatkowo przedstawiono dwa warianty warunków brzegowych z warstwami ułożonymi równolegle lub prostopadle do płaszczyzny obciążenia. Przeprowadzono geometryczną analizę nieliniową w celu zweryfikowania krzywych obciążenie-ugięcie dla różnych wariantów belek wykonanych z kompozytów włóknistych. Przedstawione wstępne wyniki dotyczą porównawczej analizy numerycznej, wykonanej z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES), która ma kluczowe znaczenie przed dalszymi badaniami eksperymentalnymi.
PL
Dążenie do zmniejszenia masy jest jednym z najważniejszych czynników w procesie projektowania jednostek morskich oraz innych środków transportu. Niższa masa konstrukcyjna umożliwia zastosowanie bardziej ekonomicznego systemu napędowego, a tym samym zmniejszenie kosztów produkcji i eksploatacji, jak również wpływa korzystnie na środowisko naturalne. Jednym ze sposobów zmniejszenia masy konstrukcji jest zastosowanie materiałów kompozytowych, a wykorzystanie na ich składowe recyklatów podnosi tylko ich atrakcyjność ze względu na ekonomiczność i ekologię. W niniejszej pracy przedstawiono najważniejsze problemy związane z wytwarzaniem kompozytów poliestrowych z udziałem recyklatów. Scharakteryzowano technologię wytwarzania tych materiałów. Celem pracy było opisanie wpływu struktury, dodatków i rodzaju fazy wzmacniającej na efekt formowania. Wytworzono kompozyt, o osnowie z żywicy poliestrowej zawierający recyklatową piankę poliuretanową oraz hybrydowy kompozyt o osnowie z żywicy poliestrowej wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym. Zaprezentowano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanego materiału tj. gęstość, nasiąkliwość, udarność oraz wytrzymałość na rozciąganie.
EN
Attempts to reduce product weight will probably never stop as weight is one of the most important factors in the process of designing seagoing ships, road vehicles and aircraft. Lower construction weight of vehicles enables the application of a smaller propulsion system, and thereby the reduction of production and operating costs, as well as limitation of the environmental impact of these vehicles and other structures. One of the ways to reduce the weight of structures and vehicles is the application of composite materials. This work addresses major problems associated with the production of recycled polyester composites. Besides an outline of the manufacturing process of these materials, this study discusses the test results concerning issues associated with the production of composites, i.e. influence of the structure, additives and the type of reinforcing phase on the composite forming effect. The tests aimed at experimentally made composites with polyester resin matrix containing recycled polyurethane foam and a hybrid composite with polyester resin reinforced with recycled polyurethane foam and glass fibre. Besides, physico-chemical properties of the produced material are presented, including density, absorbability, impact resistance and tensile strength.
PL
Wybór odpowiedniej osnowy w procesie wytwarzania laminatów jest bardzo ważnym elementem technologicznym. Prawidłowo dobrana osnowa najczęściej w rozpatrywanym typie kompozytów: żywica powinna spełniać założone cechy wytrzymałościowe, być odporna na działanie czynników zewnętrznych, doskonale pokrywać i scalać fazę umocnienia i być łatwą w przetwarzaniu. Z drugiej strony powinna również spełniać wymagania norm i wytycznych dotyczących środowiska oraz BHP, a jej cena powinna być dostosowana do założonego poziomu ekonomicznego. W niniejszej pracy przedstawiono najpopularniejsze rodzaje żywic stosowane w technologiach kompozytów wraz z zestawianiem ich wad i zalet. Na podstawie analizy charakterystycznych cech żywic wytypowano różne materiały na osnowę laminatów polimerowych. Celem pracy było opisanie wyników badań dotyczących zagadnień związanych z wpływem materiału osnowy na właściwości kompozytów z recyklatów i hybrydowych kompozytów recyklatowych. Wytworzono kompozyt zawierający recyklatową piankę poliuretanową o osnowie z żywicy poliestrowej i epoksydowej oraz hybrydowy kompozyt wzmacniany recyklatową pianką poliuretanową i włóknem szklanym, o osnowie z żywicy poliestrowej i epoksydowej. Porównano również właściwości fizyko-chemiczne wytwarzanych materiałów.
EN
The choice of proper resin in the manufacture of laminates critical. Properly selected resins should: comply with the assumed strength and fatigue related parameters; be resistant to external factors; perfectly cover the reinforcement phase; be suitable for easy processing. On the other hand, the composite resin should also meet requirements of standards and guidelines relating to the environment and occupational safety, and its price should not exceed an adopted range. This work presents the most common types of resins, indicating their advantages and disadvantages. Based on the analysis of the characteristics of various resins, those suitable for the matrix material are pointed out. This study aims at analyzing the results of research on the influence of matrix material on properties of recyclate composites and hybrid composites. One type of the manufactured composite contained recycled polyurethane foam with the matrix of polyester and epoxy resin, the other was a hybrid composite with recycled polyurethane foam and glass fiber and polyester and epoxy resin matrix. The physico-chemical properties of the materials have been compared.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań trójpunktowego zginania kompozytów na bazie dwóch żywic z trzema rodzajami zbrojenia. Zastosowanymi żywicami były Aropol M105TB i Sirca HN800 natomiast zbrojeniem mata szklana emulsyjna 300 g/m², mata szklana proszkowa 300 g/m² i tkanina Saerex (COMBO 600/300). Próbki w postaci płyt zostały wykonane metodą ręcznego laminowania a następnie wycięte na określony wymiar metodą cięcia wodą. Otrzymane próbki poddano badaniu wytrzymałości metodą trójpunktowego zginania. Prawidłowość badań potwierdza mała rozbieżność wyników pomiędzy poszczególnymi próbkami wykonanymi z tych samych materiałów. Artykuł zawiera zdjęcia z przebiegu przygotowania próbek i ich badań oraz wyniki zarówno w formie tabelarycznej [Tab. 1] jak i w postaci wykresów [Rys. 11-17]. Badania dowiodły, że największy wpływ na właściwości kompozytu powstałego z żywicy oraz maty szklanej bądź też tkaniny ma zastosowane wzmocnienie.
EN
The article presents the results of three-point bending for two types of resins combined with three types of reinforcement. Applied resins were AROPOL M105TB and HN800 Sirca while the reinforcements were glass mat emulsion of 300 g/m², glass mat powder 300 g/m² and fabric Saerex (COMBO 600/300). The samples in form of plates were made by hand lamination then cut to a specific dimension by the method of water cutting. Prepared samples were tested for flexural strength by three point bending. Correctness of study is confirmed by small discrepancies between results for individual samples made of the same material. The article contains both images of the sample preparation process and the results of their research in tabular form [Tab. 1] and in the form of diagrams [Fig. 11-17]. Studies have shown that the largest effect on the properties of composite created from resin and glass mat or fabric has the applied reinforcement.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dla kompozytów polipropylenu wypełnionych: talkiem, włóknami szklanymi, kulkami szklanymi oraz antypirenem. Przedstawiono sposób przygotowania kompozytów i próbek badawczych. Badania obejmowały termiczną analizę dynamicznych właściwości mechanicznych metodą DMTA. Do badań przygotowano dziesięć kompozytów różniących się objętościową zawartością napełniaczy. Próbki przygotowano z wykorzystaniem metody wtryskiwania. Przeprowadzone badania dynamicznych właściwości mechanicznych pozwoliły na określenie wpływu zawartości napełniacza oraz jego kształtu na właściwości otrzymanych kompozytów.
EN
The paper presents the results of composites polypropylene filled of talc, glass fibers, glass beads and flame retardant. Preparation of test sample and research methodology were presented. The study included an analysis of the thermal dynamic mechanical properties using DMTA method. Tests of ten different polypropylene composites were prepared with different volume of fillers. The samples were prepared using the injection molding method. The studies of dynamic mechanical properties made it possible to determine the effect of filler content on the shape and properties of the composites.
PL
Zagospodarowywanie odpadów jest działaniem koniecznym i przynoszącym wielostronne korzyści, szczególnie w aspektach ekonomicznych oraz czystości środowiska. W pracy zaproponowano wykorzystanie odpadu powstałego w produkcji włókien szklanych do poprawienia jakości oznakowań drogowych. Zbadano wpływ różnych ilości dodatku oraz stopnia uziarnienia odpadu na istotne pod kątem zastosowania farby do oznakowań drogowych własciwości, takie jak odporność na ścieranie oraz odblaskowość. Ustalono, że badany odpadowy materiał amorficzny może być znacznie tańszym zamiennikiem mikrokulek szklanych, stosowanych w farbach do oznakowań drogowych.
EN
The disposal of waste is a necessary activity, bringing multilateral benefits, particularly in economic and environmental aspects. The paper proposes the use of the amorphous waste received in the production of glass fibres to improve the quality of road markings. The influence of different amounts of the additive and the degree of fineness of the waste on the functional properties such as abrasion resistance and reflectivity was examined. It has been stated that the tested amorphous waste material can be a very cheap replacement for glass microspheres used in paints for road markings.
10
Content available Kompozyty epoksydowe wzmacniane włóknem bazaltowym
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych i termomechanicznych kompozytów epoksydowych wzmacnianych włóknem bazaltowym. Wykonano kompozyty warstwowe na osnowie żywicy epoksydowej Epidian 6, utwardzanej trietylenotetraaminą i modyfikowanej metalosilsekwioksanem. Ponadto porównano właściwości mechaniczne i termomechaniczne kompozytów wzmacnianych tkaniną bazaltową z właściwościami kompozytów wzmacnianych tkaniną szklaną.
EN
The results of mechanical and thermomechanical properties of epoxy composites with basalt fiber were presented in this paper. The composites were prepared from the epoxy resin Epidian 6 mixed with amine curing agent and metalsilsesqioxane. The properties of the composites with basalt woven fabric were compared to the properties of the composites with glass woven fabric.
PL
Badano wpływ zawartości (1,0—3,0 % mas.) bentonitów modyfikowanych solami amoniowymi i fosfoniowymi na właściwości użytkowe kompozytów na osnowie żywicy epoksydowej wzmocnionych włóknem szklanym. Oznaczono właściwości mechaniczne oraz odporność na płomień otrzymanych laminatów. Wykonano również badania za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) i mikroskopii sił atomowych (AFM). Stwierdzono, że laminaty z osnową epoksydową napełnioną modyfikowanymi bentonitami charakteryzują się znacznie większą odpornością na płomień i lepszymi właściwościami wytrzymałościowymi niż laminaty wytworzone z żywicy nienapełnionej.
EN
The effect of the amount (1.0—3.0 wt %) of bentonites modified with quaternary ammonium or phosphonium salts on the properties of epoxy resin/glass fibre composites was studied. It was found that the mechanical properties and flame resistance of the laminates filled with the modified bentonites were significantly better than of laminates produced from an unfilled resin. Scanning electron microscopy (SEM) and atomic force microscope (AFM) studies were also performed to investigate the adhesion between the laminate components.
PL
Beton samozagęszczający się jest powszechnie stosowany w budownictwie z powodu takich zalet jak wytrzymałość w połączeniu z trwałością, rozsądny koszt składników, łatwość zastosowania do wszelkich form szalunku, architektoniczna estetyka konstrukcji czy też lepsza odporność na ogień i wpływy atmosferyczne. Poprzez dodatek włókien otrzymuje się fibrobeton, który zachowuje zaletę urabialności samozagęszczającego się betonu i ma lepsze właściwości mechaniczne w okresie eksploatacyjnym. Dodatkowo, użycie obwodowego zbrojenia poprzecznego opóźnia powstawanie, a także propagację zarysowania. Analiza teoretyczna elementów strukturalnych z takiego materiału wymaga znajomości równania konstytutywnego. Celem niniejszej pracy jest określenie związku naprężenie-odkształcenie dla samozagęszczającego się fibrobetonu ze zbrojeniem podłużnym i skrępowanego poprzecznym zbrojeniem obwodowym. Związek taki jest ważny z punktu widzenia praktycznych zastosowań inżynierskich. W niniejszej pracy przedstawiono związek moment-krzywizna elementu z samozagęszczającego się betonu zbrojonego włóknami szklanymi oraz wkładkami stalowymi wzdłużnie i obwodowo.
EN
Self-Compacting Concrete has become synonymous with the construction industry due to the inherent advantages it possesses such as strength through durability, reasonable cost of ingredients, adoptability for all types of moulds, architectural construction with aesthetic sense, better fire resistance and weather resistance. Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete is a tailor made concrete which combines the benefits of SCC in the fresh state and shows an improved performance in the hardened state due to addition of fibers. The mechanism of delaying and arresting crack propagation in fibres can be made use in achieving passive confinement in SCC. A structural reinforced concrete member can be theoretically analyzed if the stress-strain behaviour of its constituent material is known. This paper aims at predicting the stress-strain behavior of Fibre Reinforced Self-Compacting Concrete (FRSCC). The behavior of tie confined FRSCC is used in formulating a constitutive relationship. This is very important for practical structural engineers to adopt this material in the field works. In the present paper the M-Ø relationship of confined GFRSCC is presented.
PL
Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej części zaprezentowano szczegółowy przegląd literatury dotyczący zagadnień związanych z właściwościami mechanicznymi kompozytów, a także zamieszczono dotychczasowe wyniki badań nad kompozytami wzmocnionymi włóknami opublikowane w kilkudziesięciu artykułach branżowych oraz w najważniejszych dostępnych na polskim rynku książkach opisujących te zagadnienia. W części drugiej podano wyniki własnych badań wpływu ilości włókna szklanego na właściwości mechaniczne oraz udział fazy krystalicznej kompozytów na osnowie poliacetalu i poliamidu 6.
EN
The article is split into two parts. The first part presents a detailed review of the literature concerning issues related to the mechanical properties of composites and the results of polymeric materials reinforced with glass fiber, and contains the results of previous studies on reinforced composites filled with fibrous, published in several professional articles available on the Polish market books. The second part gives the results of the influence of the amount of glass fiber on the mechanical properties and the participation of the crystalline phase of composites based on polyacetal and polyamide 6.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu przetwórstwa na właściwości mechaniczne kompozytu na osnowie poliwęglanu modyfikowanego włóknem szklanym. Kompozyt został poddany przetwórstwu dwiema metodami wytłaczania jedno oraz dwuślimakowego współbieżnego w celu otrzymania zróżnicowanych warunków obciążeń termomechanicznych. Wpływ warunków przetwórczych na właściwości wtryskiwanych wyrobów oceniono na podstawie przeprowadzonej próby statycznego rozciągania oraz udarności metodą DYNSTAT. Badania uzupełnione zostały o ocenę struktury kompozytów poddanych obciążeniom termomechanicznym za pomocą Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM).
EN
The aim of the study was to determine the effect of processing on the mechanical properties of the polycarbonate composites with glass fiber. The composite material was processed by two various extrusion methods: one and twin-screw extrusion using in the secondmethod the co-extruder, in order to obtain different thermo-mechanical loading conditions. Influence of processing conditions on the properties of injection-molded products has been evaluated on the basis of static tensile and the DYNSTAT impact tests. Tests were supplemented by an assessment of structures of polycarbonate compositestreated by thermo-mechanical loads using the Scanning Electron Microscopy (SEM).
PL
Prezentowany artykuł dotyczy wykrywania delaminacji w cylindrycznych laminatach epoksydowych wzmacnianych włóknem szklanym w oparciu o metodę propagacji fal sprężystych. Badania prowadzone na strukturach kompozytowych ze sztucznie wprowadzonym defektem obejmowały analizę numeryczną metodą elementów skończonych oraz weryfikację eksperymentalną z użyciem czujników piezoelektrycznych. Na podstawie uzyskanych wyników możliwe jest określenie wpływu delaminacji na globalne zachowanie dynamiczne analizowanej struktury. Metoda propagacji fal sprężystych może być wykorzystana do określenia wpływu różnych parametrów na uzyskane wyniki dla struktur bez uszkodzeń i z uszkodzeniami. Bezpośrednie porównanie dynamicznej odpowiedzi struktury nieuszkodzonej i uszkodzonej może być wykorzystane do zlokalizowania i oszacowania rozmiaru uszkodzenia.
EN
The presented paper is focused on the identification of delamination in cylindrical glass/epoxy lamina based on the elastic wave propagation method. The current analysis of composite structures with the artificial square delamination was conducted numerically with the help of the finite element method and verified experimentally using piezoelectric sensors. Based on the computed results it is possible to determine the effect of delamination on the overall structural dynamic behaviour. The wave propagation technique can be used to quantify the difference between the results related to various parameters in the cases of intact and defected structures. The direct comparison of the dynamic response of the intact and defected structure can be applied to localize and size assessment of the structural damage.
PL
Praca zawiera wyniki badań dotyczące wpływu dodatku krótkich włókien szklanych do żywicy epoksydowej zawierającej glinokrzemian warstwowy w celu otrzymania materiału kompozytowego o polepszonych właściwościach mechanicznych i użytkowych. Włókno szklane wprowadzono do kompozycji w ilości 0,25-2% wag. Zawartość montmorylonitu (glinokrzemianu warstwowego) w kompozycie wynosiła 1% wag. Jako osnowę kompozycji użyto żywicy epoksydowej Epidian 5 usieciowanej trietylenotetraaminą (utwardzacz Z-1). Dla otrzymanych kompozytów oznaczono właściwości wytrzymałościowe i reologiczne: udarność, współczynnik krytycznej intensywności naprężeń (Kc), odporność na trójpunktowe zginanie wraz z modułem sprężystości przy zginaniu, a także gęstość i lepkość. Badania wykonano w temperaturze pokojowej.
EN
The present work investigates the effect of short glass fibers incorporation on the properties of epoxy resin modified with montmorillonite aiming at preparing hybrid epoxy composite material with improved mechanical and performance properties. The composites contained 1% w/w of montmorillonite and 0.25-2% w/w of glass fibers. Epoxy resin Epidian 5 crosslinked with triethylenetetraamine (hardener Z-1) was selected as a matrix. The mechanical and rheological properties of the obtained composites were characterized by means of impact strength, critical stress intensity factor (Kc), flexural stress and strain at break, flexural modulus as well as composite density and viscosity. All tests were carried out at room temperature.
PL
Przedstawiono wyniki badań wpływu uderzeń wysokoenergetycznych przy użyciu dwóch rodzajów penetratorów na postać niszczenia kompozytów szklanych i węglowych. Do badań użyto nieodkształcalnych penetratorów w postaci odłamków standardowych o masie 1,1 g oraz pocisków z odkształcalnym rdzeniem 9 mm FMJ Parabellum. Wykazano, że kształt oraz materiał, z którego są wykonane pociski, mają duże znaczenie podczas penetracji kompozytów. Ponadto stwierdzono, że główną przyczyną delaminacji w kompozytach z warstwami wzmocnienia w postaci tkanin o strukturze czteroosiowej utworzonych z włókien jednokierunkowych jest propagacja pęknięć wzdłuż uprzywilejowanych kierunków włókien wzdłużnych.
EN
Two C and glass textiles-reinforced epoxy resin-matrix composites were studied for penetration resistance with std. fragmentation fir (1.1 g) and Parabellum projectiles with 9 mm deformable core. Delamination of the composites proceeded the propagation of cracks along privileged directions of longitudinal fibres.
PL
Wymogi zrównoważonego rozwoju gospodarki wymuszają zastępowanie, stosowanych dotychczas materiałów do produkcji wyrobów technicznych, kompozytami polimerowymi. Wzmocnienie ich, powszechnie używanymi dotychczas włóknami szklanymi, utrudnia jednak spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymagań ochrony środowiska. W artykule zaprezentowano rys historyczny oraz uwarunkowania wprowadzania nowych, bardziej ekoprzyjaznych materiałów polimerowych — biokompozytów wzmacnianych włóknami naturalnymi, np. włóknami regenerowanej celulozy. Omówiono możliwości dalszego rozwoju, zwłaszcza biokompozytów PLA i PA wzmocnionych włóknami celulozowymi, w kierunku szerszych zastosowań technicznych.
EN
Nowadays polymer composites are becoming important and prevalent materials for production of engineering products due to the requirements of sustainable economic progress. However, composite reinforcement with glass fibres makes difficult to meet the increasingly stringent environmental requirements. This paper, above all, is intended to provide a brief outline of the composite history and to present the possibilities for the development of more user-friendly and eco-friendly polymer materials, i.e. bio-composites reinforced with natural fibres (e.g. man-made cellulose). Possibilities for further development of polymer composites, in particular of PLA and PA bio-composites reinforced with cellulose fibres, towards a wider range of technical applications are also presented.
19
Content available remote Włókno szklane profesora Kazimierza Pawlaka
PL
Artyści szkła odkrywają włókno szklane jako materiał XXI w. Coraz liczniejsze grupy twórców z Japonii i Europy sięgają po ten ogólnie dostępny materiał, by realizować swoje artystyczne wizje. Są to obiekty sztuki użytkowej i formy artystyczne. Jeszcze do początku XXI w. niewielu artystów decydowało się na podjęcie zmagań z tym tworzywem. Jednym z pionierów wykorzystania włókna szklanego jest Kazimierz Pawlak − profesor w Katedrze Szkła wrocławskiej ASP.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań właściwości mechanicznych dla próbek wykonanych z poliamidu 6 z 30-procentową zawartością włókna szklanego PA6GF30 oraz jego mieszanin z regranulatem pochodzenia poprodukcyjnego. Badania prowadzono w celu scharakteryzowania wpływu dodatku regranulatu na udarność, wytrzymałość na zginanie, moduł Younga, wydłużenie oraz wytrzymałość na rozciąganie. Charakterystykę zmian zachodzących w materiale na poziomie cząsteczkowym oceniano przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Otrzymane wyniki jasno wskazują na istnienie negatywnego wpływu dodatku przemiału poprodukcyjnego na właściwości mechaniczne nowo otrzymanego materiału.
EN
In this work, the results of mechanical properties for test samples made of polyamide 6 with 30-percent glass fiber content and its compounds with regranulated origins of post-production. The study was conducted to characterize the influence of regrinding on impact strength, flexural strength, Young’s modulus, elongation and tensile strength. The changes which occurred in materials at the molecular level was monitored using FTIR spectroscopy. The results clearly indicate negative effect of the addition of milling post-production on the mechanical properties of the obtained material.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.