Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  badanie naukowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
2
EN
In the article the author attempted to analyse research methods which are to affect, in an explicit and reasonable way, conducting of a correct and reliable research process, with consideration given to practical and theoretical aspects of management. The management science methodology along with the management methodology were presented. The author also discussed originality in scientific research.
PL
W artykule przedstawiono możliwe scenariusze komercjalizacji wyników badań naukowych oraz stosowane modele rynkowe komercjalizacji. Omówiono korzyści wynikające z wdrożenia opracowanej innowacji oraz koszty z tym związane. Opisano bariery rynkowe, które napotykają właściciele nowej technologii, oraz dobre praktyki, których stosowanie wpływa na skuteczny transfer wiedzy na rynek. Wymieniono też zewnętrzne źródła finansowania, pomagające w osiągnięciu założonego celu strategicznego. Na koniec omówiono proces komercjalizacji przykładowego innowacyjnego produktu.
EN
The article features possible scenarios how to commercialize the results of scientific research, along with the commercialization models, benefits and costs. The authors presented some barriers encountered by the owners of new products or technologies as well as best practices that can help to successfully transfer the knowledge to the market. Additionally, the article discusses some problems encountered by scientists in this respect and programs that finance the commercialization processes. Finally, the authors presented a sample commercialization process of an innovative product.
PL
Przedstawiono powiązania między nauką i techniką w inżynierii lądowej i wodnej, definiując oba te zakresy. Wskazano na specyficzne cechy tej inżynierii, odróżniające ją od innych działów nauk technicznych. Poddano krytycznej analizie wyłącznie parametryczny system oceny osiągnięć badawczych w inżynierii lądowej i wodnej i sformułowano postulaty dotyczące merytorycznej ich oceny. Przedstawiono rozwój nauki w tym obszarze techniki oraz konieczne warunki, aby Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej Polskiej Akademii Nauk spełniał swoją rolę w kreowaniu tego rozwoju.
EN
Relations between science and technology in the domain of civil engineering are presented and the differences between them are defined. Specific character of civil engineering is described in particular. Critical analysis of the parametric system officially applied only for evaluation of the research achievements in civil engineering is presented and some proposals to make above system more adequate to the real needs of engineering progress are formulated. Development of scientific research and technological progress in civil engineering is presented and necessary conditions are proposed in order the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences could satisfy its creative role.
PL
Przedstawiono strukturę produkowanych materiałów konstrukcyjnych oraz, w oparciu o analizę literatury (w tym w szczególności publikacje DVS), główne kierunki badań w dziedzinie materiałów konstrukcyjnych i technologii spawania wykorzystywanych do ich przetwarzania na konstrukcje i wyroby spawane.
EN
The structure of manufactured structural materials and, basing on the literature analysis (including DVS publications in particular), major directions of the research in the field of structural materials and welding technologies used for processing them into welded constructions and products were presented.
7
Content available Przed agroinżynierią stoją nowe zadania
PL
Artykuł jest próbą zachęcenia do dyskusji nad przyszłością agroinżynierii. Przedstawiono najważniejsze kierunki prac badawczych na tle aktualnej sytuacji i perspektyw rozwoju krajowego rolnictwa i przemysłu. Badania z zakresu agroinżynierii powinny koncentrować się rozwoju Rolnictwa Precyzyjnego, wytwarzaniu nowych biomateriałów i energii z biomasy. Podkreślono potrzebę łączenia działalności naukowej z wdrożeniową i nawiązanie bliższej współpracy z przemysłem maszyn rolniczych. W celu ułatwienia pozyskiwania projektów zaproponowano zorganizowanie sieci naukowej grupującej ośrodki zajmujące się agroinżynierią.
EN
The paper is an invitation to the discussion on the future of agroengineering. The main research problems were presented with a connection to the current situation and outlook on development of Polish agriculture and industry. The main research activities should be focused on Precision Agriculture concepts, new biomaterials and production of energy from biomass. The need of link between research and practical application was emphasized. More closer relationship with industry would be very welcomed. Organizing of scientific network was proposed as a helpful tool in application for a new projects.
8
Content available remote Metody teoretyczne badań naukowych
PL
W artykule przedstawione zostały problemy, dotyczące terminologii badań naukowych (nauka, metodologia, metodyka, metoda badawcza, technika badawcza, narzędzia badawcze). Szczegółowo scharakteryzowane zostały metody badawcze stosowane podczas: opracowywania materiałów (analiza, synteza, wyłączanie i włączanie cech, indukcja i dedukcja, analogia), przetwarzania materiałów (porządkowanie, selekcja i eliminacja, klasyfikacja i segregacja, grupowanie) oraz systematyzowania materiałów (definiowanie, modelowanie, wyjaśnienie, dowodzenie, sprawdzenie, wnioskowanie). Przedstawione pojęcia nie są jednoznacznie określone, co bywa powodem wielu nieporozumień terminologicznych. Ponadto brak jest usystematyzowania metod badawczych, odnoszących się do kolejnych etapów pisania prac naukowych. Niniejszy artykuł wychodzi naprzeciw złożonym problemom, dotyczącym teoretycznych metod badań naukowych.
EN
The paper refers to some problems of science research terminology (science, methodology, methodic, research method, research technique, research tools). There have been characterized in detail research methods during: collecting of materials (analyze, synthesis, feature excluding and including, induction and deduction, analogy), processing of materials (ordering, selection and elimination, classification and segregation, grouping) and systematizing of materials (defining, modeling, explanation, vindication, verification, concluding). The mentioned notions are not unambiguously determined, what causes terminology misunderstandings. Furthermore the research methods are not systematized on subsequent phases of writing science papers. The paper comes mentioned complicated problems, referring theoretical methods of science researches.
PL
Przedstawiono autorski program komputerowy "Ziemniak", który wykorzystywany jest do badania oporów cięcia ziemniaków. W programie zastosowane zostały algorytmy rozpoznawania obrazu wykorzystywane do pomiaru kształtu i wymiarów przeciętej bulwy.
EN
A custom developed "Ziemniak" computer software, applicable for testing of potato cutting resistance, was presented. The software uses image recognition algorithms in order to measure shape and dimensions of a cut potato bulb.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.