Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 21

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  identyfikacja ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available Identification of risk: an empirical evidence
EN
The focus of the paper is to identify risks in various areas of operation of a selected trade and production company. The risks primarily referred to threats that had direct or indirect impact on the functioning of the organisation, thence the causes of their occurrence and effects are determined. Identification of individual risks is made based on analyses of internal and external context of the enterprise. In this study, over thirty key risks were identified, in the operational and strategic area, which is related to the taking of immediate action. The final stage of the paper includes preparation of control mechanisms allowing for minimisation or elimination of the discovered risks.
PL
Ryzyko jest słowem budzącym z reguły negatywne emocje. Wielu menadżerów stara się nie tylko wyeliminować to słowo ze słownika, lecz nierzadko przymyka oczy na potencjalne zagrożenia, wychodząc z założenia, że tym samym zwiększają bezpieczeństwo kierowanej przez nich organizacji. Tymczasem ryzyko to nieodzowny element wszelkich działań nakierowanych na uzyskanie konkretnych celów. Jest zatem ważne, aby świadomie i systemowo sterować ryzykiem, a tym samym „zaprząc” je do realizacji własnych planów. Ryzyko w potocznym znaczeniu to wprawdzie zagrożenie, jednak jego drugim obliczem jest przecież szansa realizacji postawionych celów. Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej zostały omówione istota i cel zarządzania ryzkiem oraz podstawowe etapy tego procesu.
PL
Oczyszczalnie ścieków są obiektami technicznymi, których zadaniem jest usunięcie substancji stałych i rozpuszczonych, koloidów oraz zawiesin ze ścieków przed odprowadzeniem ich do odbiornika. Wykorzystuje się w tym celu procesy mechaniczne, biologiczne i chemiczne. W części mechanicznej stosuje się te same podstawowe procesy separacji i sedymentacji, służące do odseparowania cząstek mineralnych i łatwoopadalnych cząstek organicznych, natomiast na technologię części biologicznej i chemicznej mają wpływ (zgodnie z obowiązującym aktualnie rozporządzeniem MŚ) przede wszystkim równoważna ilość mieszkańców (RLM) oraz rodzaj odbiornika. Komunalne oczyszczalnie ścieków można ogólnie podzielić na takie, w których nie zachodzi konieczność usuwania związków biogennych (mogą bazować na technologii złóż biologicznych), oraz takie, w których usuwane są związki azotu i fosforu, bazujące głównie na osadzie czynnym. Dodatkowo, w zależności od jakości ścieków i wymagań odbiornika można stosować doczyszczanie chemiczne. Różnorodność procesów i konstrukcji występujących na oczyszczalni ścieków generuje powstawanie zjawisk stwarzających ryzyko dla podstawowego celu oczyszczalni. Zidentyfikowanie tych zjawisk w poszczególnych elementach ciągów technologicznych stanowi podstawę procesu zarządzania ryzykiem obiektu technicznego.
EN
Wastewater treatment plants are technical facilities designed to remove solids and dissolved solids, colloids and suspensions from wastewater before drainage them to the receiver. For this purpose, mechanical, biological and chemical processes are used. The mechanical section consists of the basic processes used to separate mineral solids and easily settleable organic solids, however the technology of the biological and chemical sections depends on (according to the current Regulation Minister of the Environment) Equivalent number of inhabitants and type of outfall. Municipal sewage treatment plants can generally be divided for those that do not need to remove biogenic compounds (they can be based on the technology of biological filters) and those in which nitrogen and phosphorus compounds are removed, mainly based on activated sludge. Moreover, depending on the quality of the waste water and the requirements of the receiver, chemical sewage treatment can be used. Variety of applied processes and construction at wastewater treatment plants causes the occurrence of unfavourable events that pose a risk to the primary purpose of a treatment plant. Identifying those events is the basis for the risk management process in a technical facility.
5
PL
Nieprawidłowe funkcjonowanie komunalnych oczyszczalni ścieków może negatywnie wpływać na środowisko naturalne oraz zdrowie i życie ludzi. W ekstremalnych przypadkach awaria oczyszczalni może spowodować skażenie ujęcia wodnego położonego poniżej uszkodzonego obiektu. Wpływ na prawidłowe funkcjonowanie oczyszczalni mają siły natury, błędy projektowe i eksploatacyjne oraz inne zdarzenia losowe. Nawet dobrze zaprojektowane, prawidłowo wykonane i umiejętnie eksploatowane obiekty narażone są na wystąpienie zdarzeń niepożądanych. W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania komunalnej oczyszczalni ścieków należy zidentyfikować występujące zagrożenia oraz rzetelnie prowadzić proces zarządzania ryzykiem.
EN
Incorrect functioning of municipal sewage treatment plants may have a negative impact on the natural environment, health and life of people. In extreme cases, the failure of the treatment plant may cause contamination of the water intake located above the damaged object. The forces of nature, design and operational errors and other random events have an impact on the proper functioning of the treatment plant. Even welldesigned, properly made and skilfully operated objects are exposed to the occurrence of adverse events. To proper functioning of the municipal sewage treatment plant, it is necessary to identify threats that may pose a risk and risk management.
PL
Zarządzanie ryzykiem portfela projektów jest obecnie przedmiotem zainteresowania badaczy, jak również praktyków. Wymaga holistycznego spojrzenia oraz odpowiednich kompetencji. Niniejszy artykuł jest próbą opracowania rankingów ryzyka dla hipotetycznego portfela projektów. Przeprowadzane prace badawcze zmierzały do opracowania rankingów, w ramach dwóch zmiennych, którymi było prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka oraz wpływ ryzyka na cele portfela. Zastosowaną procedurą statystyczną był test Friedmana.
EN
Project portfolio risk management is currently of interest to both researchers and practitioners. It requires a holistic view as well as appropriate competencies. This paper focuses on risk ranks calculations for the project portfolio. Empirical investigation was focused on risk rankings development within the framework of two variables, i.e. risk likelihood and risk impact on the portfolio objectives. As a statistical procedure, Friedman repeated measures analysis of variance by ranks, has been applied.
7
Content available Quantitative identification of construction risk
EN
Risks pertaining to construction work relate to situations in which various events may randomly change the duration and cost of the project or worsen its quality. Because of possible significant changes of random events, favorable, moderate, and difficult conditions of construction work are considered. It is the first stage of the construction risk analysis. The probabilistic parameters of construction are identified and described by using the design characteristics model of the structure and the construction technology model. The first describes the probabilistic properties of the structure execution's technology. The second describes the probabilistic properties of the works execution. Both models contain basic probabilistic data for scheduling, cost estimating, and risk assessment of the construction.
PL
Kwantytatywna metoda identyfikacji ryzyka budowy, którą opisano w artykule, pozwala identyfikować probabilistyczne parametry i charakterystyki ryzyka robót budowlanych na placu budowy. Identyfikowany jest wpływ losowych czynników zakłócających przebieg i wyniki robót. Identyfikowane dane dotyczą ryzyka budowy i stanowią podstawę oceny ryzyka opóźnienia ostatecznego terminu i ryzyka wzrostu całkowitych kosztów zakończenia budowy. Zakłada się, że budowa może być realizowana tylko wtedy, gdy zakłócenia losowe nie uniemożliwiają realizacji budowy zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. W tym sensie zakłócające czynniki losowe mogą jedynie opóźniać ostateczny termin i zwiększać całkowite koszty zakończenia budowy. W silnie niestabilnej sytuacji realizacyjnej powinny być identyfikowane pomyślne, przeciętne i niekorzystne warunki budowy.
PL
Bardzo często ocena ryzyka realizacji i eksploatacji obiektów budowalnych z powodów finansowych lub też braku odpowiednich narzędzi badawczych w praktyce jest realizowana tylko przez nieliczne grono inżynierów. Identyfikacja ryzyka eksploatacji obiektów mostowych polega przede wszystkim na specyfikacji i hierarchizacji potencjalnych zagrożeń, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić przemieszczanie środków transportowych. Pozwala ona zatem na uniknięcie lub zmniejszenie liczby problemów w czasie realizacji przedsięwzięć budowlanych. W pracy przedstawiono jedną ze znanych metod analizy ryzyka eksploatacyjnego obiektów mostowych. W nawiązaniu do niej zaprezentowano prostą autorską metodę doboru wartości liczbowych współczynników ważności γi poszczególnych czynników ryzyka. Współczynniki te umożliwiają uwzględnienie indywidualnych preferencji decydenta. Zastosowanie przedstawionej w pracy metody powoduje ilościowe uwzględnienie rzeczywistych preferencji decydenta w oparciu o prostą metodę naukową, a nie tylko samą intuicję decydenta.
EN
The risk assessment of implementation and exploitation of building structures, for financial reasons and lack of appropriate methods and tools, in practice is carried out only by very few engineers. The identification of the risk of bridges exploitation is based on specifying and hierarchizing potential risk factors that may impede or prevent the movement of means of transport. Therefore, it enables avoiding or reducing problems during the implementation of construction projects. The paper presents one of the methods of operational risk analysis of bridges. With reference to it, the author presents a simple method for selecting the values of significance coefficients of individual risk factors. These coefficients make it possible to take into account individual preferences of the decision maker. The application of the presented quantitative method results in taking into account the real preferences of the decision maker, basing on the scientific method, and not only the intuition of the decision maker.
EN
The article describes the components of the risk assessment process, the analysis and classification of modern approaches to the evaluation of risk events. Justification of the possibility of using the methods of statistical, analytical, expert assessment approaches is based on the division of the methods into the groups by types of risks assessed: technical, investment, bankruptcy, market, credit, operational, in-house risk, the risk of financial assets and portfolios. The application examples of the assessment methods in terms of mining industry were provided.
PL
W artykule przedstawiono elementy procesu oceny ryzyka wraz z analizą i klasyfikacją nowoczesnych podejść do ewaluacji ryzyka w przedsiębiorstwie. Szczególną uwagę zwrócono na możliwość zastosowania metod statystycznych, analitycznych i eksperckich w ocenie ryzyka: technicznego, inwestycyjnego, bankructwa, rynkowego, kredytowego, operacyjnego, wewnętrznego oraz ryzyka związanego z aktywami finansowymi i tworzeniem portfela tych aktywów. W części empirycznej artykułu w postaci studium przypadków zaprezentowano przykłady zastosowania metod oceny ryzyka w branży górniczej.
PL
Na podstawie opisu przebiegu inwestycji związanej z budową portu jachtowego i koniecznych w trakcie tej realizacji zmian posadowienia obiektów portowych przedstawiono wpływ jakości procesów zarządzania ryzykiem na realizację projektu i możliwość dotrzymania założeń projektowych, takich jak czas realizacji, koszty projektu i jego jakość.
EN
Basing on the description of the course of the investment connected with the construction and the necessary alterations to the foundations of the facilities of the marina, the article presents the influence of quality of risk management processes on the project implementation and the ability to keep to the design stipulations such as time for completion, project costs and its quality.
PL
Cały proces zarządzania ryzykiem został ujęty w jednym ze standardów kontroli zarządczej, który tworzy mechanizm sekwencji następujących po sobie czynności mających na celu identyfikację i ocenę ryzyka oraz określa sposoby reagowania na nie. Prawidłowo wdrożony i utrzymywany system zarządzania wspiera oraz doskonali identyfikację zagrożeń i szans, ustanawia solidne podstawy do podejmowania decyzji i planowania oraz doskonali mechanizmy kontroli. Jedną z wielu korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania ryzykiem jest zaś m.in. zmniejszenie liczby nieprzewidzianych zdarzeń mających negatywny wpływ na działanie organizacji.
EN
The process of risk management has been granted as a standard of management control, which creates a sequence mechanism to identify and assess the risk and describe ways to respond to it. Properly implemented and maintained management system supports and improves identification of risks and chances, establish solid background for decision-making and planning and improves control mechanism. While one of the many benefits from implementation of risk management system is reduction of unexpected events which have a negative impact on work in organization.
PL
W artykule prezentuje się wyniki badań na temat ryzyka w obszarze działań logistycznych, przeprowadzonych w drugiej połowie 2012 r. wśród wybranych wykonawczych przedsiębiorstw budownictwa lądowego działających na terenie Trójmiasta. Ryzyko, w powyższym praktycznym kontekście oznacza, iż pomimo stosowania sprawnego systemu zarządzania przedsięwzięciem mogą wystąpić okoliczności, które spowodują, iż osiągniecie rezultatów w obszarze logistyki będzie inne niż zakładane. Efektem podjętych badań jest ustalenie listy istotnych zagrożeń mogących mieć wpływ na działania i procesy logistyczne, wspomagające funkcjonowanie systemu zarządzania w przedsiębiorstwie, zapewniające jego skuteczność i efektywność. W procesie pozyskiwania informacji wykorzystano badania jakościowe, oparte na wiedzy ekspertów budownictwa zaangażowanych w proces przygotowania i realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego.
EN
This paper presents the results of research on the risks in the area of logistics activities carried out in the second half of 2012, among the selected executive civil engineering companies operating in the Tri-City. The risk in practical terms means that despite the use of effective project management system may be circumstances that cause that achieve results in the area of logistics, will be different than expected. The result of this study is to determine the list of the most significant risks that may affect the operations and logistics processes, supporting the functioning of the management in the company, ensuring its effectiveness and efficiency. In the process of acquiring information were used qualitative research, based on expert knowledge construction involved in the preparation and implementation of investment projects.
14
Content available remote Identyfikacja zagrożeń dla ciągłości działania organizacji
PL
W artykule podjęto próbę identyfikacji czynników warunkujących ocenę poziomu bezpieczeństwa organizacji. Bezpieczeństwo organizacji jest kategorią ogólnosystemową i funkcją złożoną, której wartość warunkowana jest poziomem ryzyka. Współczesne modele organizacji budowanych na procesach wskazują na potrzebę zwrócenia szczególnej uwagi na zasoby informacyjne, które w warunkach działania na globalnych rynkach nabierają strategicznego znaczenia. Dlatego jednym z podstawowych problemów zarządzania współczesną organizacją wydaje się problem bezpieczeństwa informacyjnego, w tym zapewnienia ciągłości działania w wymiarze informacyjnym, logistyki czy finansów. Powiązanie ww. obszarów wymaga znalezienia uniwersalnej platformy integracji umożliwiającej sprawne realizowanie zakładanych celów. Funkcjonowanie organizacji rozproszonej determinowane jest szeregiem zagrożeń, wynikających zarówno z uwarunkowań samej organizacji jak i z jej otoczenia. Dlatego problem bezpieczeństwa organizacji wymaga zwrócenia szczególnej uwagi na problem identyfikacji zagrożeń dla ciągłości jej funkcjonowania.
EN
In this article an attempt is made to identify the determinants of the organisation’s safety within security levels. Safety is a system-wide category and a complex function, which is conditioned by the risk level. Modern organisations models based on processes indicate that one should draw special attention to information resources. Those in today’s global markets are becoming strategically more significant. Therefore, one of the basic problems of modern organisation management seems to be an information security problem, especially maintaining business continuity of the terms of information, logistics and finance. The connection between highlighted areas needs finding the universal platform of the integration, which enables the efficient realisation of goals. The existence of a dispersed organisation is determined by a number of threats, which result from organisational specifications, as well as from its environment. Therefore, the matter of organisational security needs to be focused first, on how to determine the threats identification for its business continuity.
15
Content available remote The supply risk analysis process in small and medium-sized enterprises
EN
The identification and evaluation of risk, especially in small and medium enterprises - has been a topic of examination by scientists from the very beginning. Expenditure connected with the implementation and proper execution of risk measurement methods is also of prominent importance. Every organization must face risk during its operation. Quick identification and effective evaluation of its level makes it possible to maintain fluidity of activities on the market at a constant level. In the majority of cases, such processes are not formalized and they take place intuitively. Implementation of a formalized process of risk analysis is beneficial for companies, especially in the field of business decision making. The aim of this paper is to present the process of risk analysis in an exemple company and to present possibilities for its implementation in small and medium enterprises.
PL
Identyfikacja i ocena ryzyka - zwłaszcza w małych i średnich przedsiębiorstwach - należały od początku do tematów badawczych naukowców. Znaczące są również nakłady związane z wdrożeniem i poprawnym zastosowaniem ilościowych miar oceny ryzyka. Każda organizacja musi stawić czoła ryzyku w swojej działalności. Szybka identyfikacja i sprawne oszacowanie jego wielkości pozwala na utrzymanie wysokiej aktywności na rynku. W większości przypadków procesy te nie są sformalizowane i zachodzą intuicyjnie. Wdrożenie sformalizowanego procesu analizy ryzyka przynosi organizacjom korzyści związane przede wszystkim w zakresie podejmowania decyzji biznesowych. Celem tego artykułu jest przedstawienie procesu analizy ryzyka na przykładowym przedsiębiorstwie oraz zaprezentowanie możliwości jego zastosowania w małych i średnich przedsiębiorstwach.
PL
Instytuty badawcze ze względu na swój znaczny udział w budowaniu nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy powinny przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo informacji, gdyż jest ona ich najcenniejszym aktywem. Podstawowym elementem systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w instytutach badawczych jest zarządzanie ryzykiem. W artykule podjęto próbę przedstawienia działań składających się na kompleksowe zarządzanie ryzykiem w instytutach badawczych. Skutecznie przeprowadzony proces zarządzania ryzykiem ma na celu przede wszystkim jego ograniczenie i zabezpieczenie się przed jego negatywnymi skutkami.
EN
The research institutes due to their significant contribution to building modern economy relying on the knowledge, should first of all, ensure security of the information, as it is their most valuable asset. The fundamental element of the information security management system at the research institutes is the risk management. The article attempts to present the actions that amount to a comprehensive risk management at the research institutes. Effectively carried out process of the risk management is aimed, first of all, at limiting it and protecting against it is negative consequences.
PL
W artykule przedstawiono koncepcję szacowania ryzyka w realizacji usługi transportowej z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. SSN są modelami matematycznymi realizującymi przetwarzanie informacji na wzór funkcjonowania neuronów w ludzkim mózgu. Zaprezentowany neuronowy model opiera się na rzeczywistych wynikach szacowania ryzyka w usługach transportowych. Wadami tej metody jest zebranie stosunkowo dużej liczby danych oraz pracochłonność etapu budowania sieci. Pomimo tego ograniczenia, stosowanie SSN w praktyce eliminuje błędy przypadkowe i umożliwia otrzymanie wiarygodnej oceny ryzyka niezbędnej do podejmowania decyzji o realizacji usługi transportowej.
EN
The article presents the idea of risk estimation in transport service realization with the use of artificial neural networks. ANN is a mathematical model which processes information by simulating the functioning of neurons in a human brain. The presented neural model is based on actual results of risk estimation in transport services. A relatively large amount of data and a labourconsuming stage of creating the network constitute a disadvantage of this method. Nevertheless, using ANN practically eliminates incidental errors and enables to obtain a reliable risk assessment necessary for taking decisions on transport service realization.
PL
W artykule przeanalizowano ryzyko związane z bezpieczeństwem technicznym występujące w cyklu życiowym kurków kulowych, z uwzględnieniem wymagań dyrektywy ciśnieniowej.
EN
The article presents the analysis of risk in the technical safety during technical live of the ball valve, taking into consideration of the pressure directive.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.