Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  green
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Budownictwo energooszczędne staje się powszechne w budynkach usługowych - szczególnie w odniesieniu do kompleksów biurowych. Wraz z wyższymi wymogami wobec obiektów kubaturowych, pojawia się także tendencja do przywiązywania większej wagi do terenów zieleni.
PL
Jest taki konkurs, który od 1935 r. funkcjonuje w świadomości mieszkańców, a jego celem jest ukwiecanie i zazielenianie stolicy. Był taki człowiek, który wszystko zapoczątkował. Obecna "Warszawa w kwiatach i zieleni" to pokłosie działań prezydenta Stefana Starzyńskiego.
PL
Cmentarz jest ogrodem, co ma piękna wiele - powiedział francuski poeta Guillaume Apollinaire. Również polskie przepisy prawa utożsamiają cmentarz z terenem zieleni i zalecają, aby projektować i utrzymywać go jako założenie parkowe.
PL
Cmentarze, zwłaszcza te najstarsze, będące często pamiątkami o przeszłości i objęte ochroną, charakteryzują się znacznym udziałem roślinności. Szczególne miejsce w ich kompozycji zajmują drzewa - decydują o unikalnych walorach tych miejsc oraz ich symbolice, ale mogą być także przyczyną wielu problemów.
PL
Stare, pełne drzew cmentarze mają dużo tajemniczego wdzięuj. czy przetrwaja zalew nowoczesności? czy nadal traktujemy je jak miejsca sakralne? O cmentarzach warto myśłeć jak o parkach, w których piekne drzewa buduja nastrój dostojeństwa i powagi, a mniejsze rośliny towarzyszące mogiłom dodaja kolorytu.
PL
Sensoryczne ogrody zmysłów to specjalne miejsca, w których można w sposób zintensyfikowany poznawać otaczającą rzeczywistość. Przebywanie w przyjaznym miejscu daje odwiedzającym poczucie bezpieczeństwa i komfortu, co sprzyja pozytywnemu nastawieniu do świata i pobierania z otoczenia pozytywnych bodźców energetycznych.
PL
Nopwe odmiany roślin cieszą sie duzym zainteresowaniem osób zawodowo związanych z projektowaniem i twoerzeniem terenów zieleni. Wydarzeniem promujacym oraz upowszechniajacym nowe odmiany jest Konkurs Roślin Nowości organizowany corocznie podczas warszawskiej wystawy "Zieleń to Życie" przez Związek Szkółkarzy Polskich.
PL
W poprzednim numerze „Zieleni Miejskiej” zachęcaliśmy Czytelników do nadsyłania zdjęć i opisów placów zabaw, które wymagają interwencji lub naprawy. Dziś prezentujemy propozycję przysłaną przez Olgę Płuciennik z Krakowa.
PL
Drzewa, trawniki czy kwietne klomby to już zbyt mało na współczesną zieleń w mieście? Wielu zarządców oraz miejskich ogrodników uważa (a w ślad za tym idą oczekiwania mieszkańców), że tradycyjna zieleń to powoli przeżytek. I choć potrzebny, nie może obejść się bez nowoczesnych dodatków.
PL
Zieleń w tradycyjnej zagrodzie tak, jak w każdym innym środowisku, spełniała trzy podstawowe grupy funkcji: ochronno-techniczną, użytkową i społeczno-kulturową. Spełniała, ponieważ od końca XX w. obserwujemy zanikanie zagrody jako rozwiązania przestrzennego charakteryzującego zabudowę wsi, a za tym i zanikanie specyficznych funkcji towarzyszącej jej zieleni. Zieleń w zagrodzie, dzięki swoim wartościom użytkowym, izolacyjnym, regulacyjnym i biologicznym wywiera znaczny wpływ na warunki życia i ludzi i zwierząt. Pełniła przede wszystkim funkcję użytkową, w tym produkcyjną i ochronną. Jednak nie można nie uwzględniać jej roli społeczno-kulturalnej; przede wszystkim ozdobnej, ale też symbolicznej. Indywidualne cechy roślin użytkowanych w zagrodach znajdowały odpowiednie zastosowanie dla właściwego ich miejsca, funkcji i roli. Miały one, wywodzące się zazwyczaj z racjonalnych źródeł, określone znaczenie symboliczne, które współcześnie jest często, mniej lub bardziej świadomie, kontynuowane.
EN
Greenery in the traditional croft, as in any other environment, served three basic groups of functions, i.e. protective and technical, utilitarian as well as social and cultural. It did serve but since the late 20th century we have been observing the decline of croft as a spatial solution characterising the rural development and thus the decline of the specific functions of its accompanying greenery. Due to its utilitarian, isolating, regulating and biological properties, greenery in the croft has a considerable effect on people’s and animals’ living conditions. It primarily served the utilitarian function, which included production and protection. One must not, however, fail to take into consideration its social and cultural role, above all ornamental but also symbolic. The individual features of plants utilised at crofts found appropriate application in the right place, function and role. They had a specific symbolic meaning, which usually stemmed from rational sources and which is more or less consciously perceived even today.
11
Content available Miejsca architektury mieszkaniowej
PL
Podczas gdy dom jest najbardziej prywatnym miejsce życia, jego jakość wynika ze kombinacji zbiorowej i miejskiej przestrzeni. Aż do XIX wieku, w starej części miasta takim miejscem była ulica, miejsce pierzei i relacji, i krajobraz samego domu. Kryzys zasad budowy nowoczesnego miasta wymaga nowej definicji charakteru i kształtu tej przestrzeni a w konsekwencji zasad kompozycyjnych budynków mieszkalnych i osiedli. Chociaż niezwykła tradycja badań tego tematu w ciągu XX wieku otwarła kwartał zabudowy i zastąpiła go ulicą z parkami i ogrodami, kwestia jest wciąż otwarta. Tekst pokazuje kilka przykładów i proponuje rozważania związane z projektem dużego zdemilitaryzowanego obszaru w Mediolanie.
EN
While the house is the most private place of life, its quality results from the collective and urban space that, combined with others, it achieves. Until the nineteenth century, in the old city this place was typically the street, a place of frontage and relations, and the landscape of the house itself. The crisis of the principles of construction of the modern city requires a new definition of the nature and shape of this space and, as a consequence, of the compositional principles of housing and its settlement units. While the remarkable tradition of studies developed on this issue during the twentieth century opened the block and replaced the street with parks and gardens, the question is still pretty much open. The essay offers some examples and proposes a meditation starting from the project for a large decommissioned area in Milan.
PL
Cmentarze w różnych częściach świata różnią się od siebie formą, stylem i uwarunkowane są tradycjami kulturowymi społeczności danego regionu. Ludzie od zarania dziejów stawiali swoim bliskim nagrobki i kurhany, ale też inne budowle oraz sadzili przy nich rośliny.
PL
Cmentarze są miejscem pamięci i kultu zmarłych, dlatego podlegają szczególnej opiece. Jednocześnie jako obiekty zadrzewione wchodzą w skład miejskich terenów zieleni.
EN
Highly concentrated hydrogen peroxide solutions have been widely known and used as rocket mono-propellants and oxidisers in the aerospace industry. However, the use of hydrogen peroxide is becoming more and more important in other fields of modern industry – being applicable to novel formulations of base high explosives for use in mining as a kind of industrial “green explosive”. The authors, explain the facts and dispel some of the myths concerning both the medium and the potentially explosive mixtures based on it. The method of preparation and safe handling of 98%+ hydrogen peroxide is briefly presented and advocated by some of the experimental and literature examples. The paper contains both historical and modern approaches to concentrated hydrogen peroxide based mixtures that have been reported as undergoing detonation. The safety concerns, especially those related to their potential explosiveness during preparation, handling or utilisation are analysed as well. New potential applications of hydrogen peroxide based mixtures that can be used as industrial explosives with low NOx emission levels are presented. The potential of the medium as a “green” and easy to handle oxidising compound that may replace ammonium nitrate in a variety of emulsion and blended ANFO-emulsion commercial explosives that currently constitute the majority of explosives used in the mining industry, is underlined.
PL
„Szare na zielone” to wrocławski program zmieniający mało atrakcyjne tereny przy szkołach i przedszkolach w uporządkowane, funkcjonalne ogrody, a przede wszystkim bardziej „zielone” miejsca aktywności dla dzieci i młodzieży. Projekt jest realizowany przez Departament Oświaty Urzędu Miejskiego we Wrocławiu od czerwca 2009 r.
PL
Zaczynając ten temat, warto przytoczyć tezę profesora Ernsta Neuferta, niemieckiego architekta, zawartą w jego monumentalnym dziele „Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego”. Brzmi ona następująco: „Człowiek jest miarą i celem wszystkich urządzeń, pomieszczeń i budowli, stanowi podstawę wyjściową do wszelkiego projektowania”.
PL
Silna defragmentacja krajobrazu, spowodowana industrializacją, wywołuje poczucie chaosu w przestrzeni Belgii. Tak wielki błąd w planowaniu przestrzennym stanowi problem dla współczesnych twórców krajobrazu, gdyż zagospodarowany i zdewastowany obszar trudno zmodyfikować. Obecnie w Belgii wiele czasu i uwagi poświęca się poszukiwaniom rozwiązań zapewniających zrównoważony rozwój gospodarki przestrzennej i naprawę tego, co zniszczone.
18
Content available remote The role of green in spatial composition of contemporary urban solutions
EN
Contemporary dynamic processes of transformation of city form, especially public spaces, contribute to create solutions, which at present belong to future, because of many features: expressive identity, durability and simultaneously functional flexibility. Important component of public spaces is green, which according to principles of sustainable development should be treated in the same way as built environment. According to this assumption there are required various researches concerning every kind of green form in cities, especially analysis of spatial composition of urban complexes. The paper presents contemporary town planning solutions in European cities (mostly public spaces), which are outstanding examples of application of basic green spatial elements in urban composition.
PL
Współczesne dynamiczne procesy przekształcania formy miasta, a zwłaszcza przestrzeni publicznych, przyczyniają się do tworzenia rozwiązań, które ze względu na takie cechy, jak wyrazista tożsamość, duża trwałość i jednocześnie elastyczność funkcjonalna, już należą do przyszłości. Ważnym tworzywem przestrzeni publicznych jest zieleń, która zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju powinna być traktowana podobnie jak środowisko zbudowane. Założenie to wymaga rozmaitych badań wszelkich form zieleni w miastach ze szczególnym uwzględnieniem analiz kompozycji zespołów urbanistycznych. Artykuł przedstawia współczesne rozwiązania urbanistyczne w miastach europejskich (w większości przestrzenie publiczne), stanowiące wybitne przykłady zastosowania podstawowych elementów zieleni w kompozycji urbanistycznej.
PL
Wiosną 2010 r. udostępniono dla mieszkańców i turystów wyspę Segiun w Boulogne-Billancourt pod Paryżem we Francji. Zdewastowany teren poprzemysłowy został przekazany miastu po przeniesieniu produkcji ze starej fabryki Renault.
PL
Korzyści wynikające z obecności drzew przy drogach to głównie poprawa retencji wody, przeciwdziałanie wietrznej erozji gleby, ochrona roślin uprawnych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z komunikacji drogowej, ocienianie terenu, a także zwiększanie jego turystyczno-wypoczynkowej atrakcyjności.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.