Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  asymetria obciążenia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł dotyczy regulacji napięcia w sieci SN za pomocą statycznych przełączników zaczepów. W artykule rozważano problematykę kompensacji prądowej w regulatorze przełączników zaczepów transformatora WN/SN. Kompensacja prądowa obecnie jest często wyłączana. Jest to spowodowane tym, że kompensacja dotyczy wirtualnej pojedynczej linii SN. W artykule przedstawiono wyniki symulacji na modelu fizycznym dla prostej sieci SN zasilanej ze stacji WN/SN przy występowaniu asymetrii napięć i obciążeń dla trzech przypadków: wyłączona kompensacja prądowa, klasyczna kompensacja oraz proponowana jej nowa formuła. Proponowany algorytm zaimplementowano na mikrokontrolerze STM32. W celu uwzględnienia asymetrii wykorzystano pomiary w trzech fazach, co wymaga modyfikację układu pomiarowego.
EN
The article concerns voltage regulation in MV network by means of static tap changers. The article considers the problem of current compensation in the HV / MV transformer tap changer controller. Current compensation is often turned off. This is due to the fact that the compensation applies to a virtual single SN line. The article presents simulation results on a physical model for a simple MV network fed from a WN / SN station with the occurrence of voltage and load asymmetry for three cases: switched off current compensation, classical compensation and the proposed new formula. The proposed algorithm has been implemented on the STM32 microcontroller. In order to take into account the asymmetry, measurements in three phases were used, which requires modification of the measurement system.
PL
W artykule analizowano przebiegi prądów i napięć generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elektroenergetycznym (SEE) składającym się z zespołu wytwórczego, połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć jednofazowych, dwufazowych bez udziału ziemi i trójfazowych, występujących w linii przesyłowej. Przeanalizowano m.in. zawartość wyższych harmonicznych analizowanych wielkości w stanie ustalonym w zależności od rodzaju zwarcia. W modelu generatora synchronicznego uwzględniono asymetrię podprzejściową, co podczas zwarć niesymetrycznych powoduje wystąpienie wyższych harmonicznych w przebiegach m.in. prądu i napięcia twornika, oraz prądu wzbudzenia. Te harmoniczne występują nawet przy braku uwzględniania zjawiska nasycenia rdzeni magnetycznych maszyny.
EN
In the paper, currents and voltages of a synchronous generator operating in a single-machine power system (PS) consisting of a generating unit connected by a high-voltage power line to a bus are analysed. Disturbances in the form of onephase short-circuits, two-phase short-circuits clear of earth and three-phase short-circuits occurring in the transmission line are taken into account. There is analysed, among others, the content of higher harmonics of the considered quantities in a steady state depending on the type of short-circuit. The calculations were carried out using the PS model developed in the Matlab-Simulink program. In the synchronous generator model, the subtransient asymmetry was taken into account, which during asymmetrical short-circuits causes higher harmonics to occur in, among others, the stator current and voltage, and in the field current. These harmonics occur even when the saturation of generator magnetic cores is not taken into account. Due to the difficulty in modelling asymmetrical operating conditions, symmetrical short-circuits are most often analysed in simulation tests. Therefore, it is purposeful to conduct research aimed at simulations of disturbances of selected quantities at various asymmetries occurring in PS.
EN
In the paper, current and voltage waveforms of a synchronous generator operating in a singlemachine power system (PS) consisting of a generating unit connected by a high-voltage power line to a bus are analysed. Disturbances in the form of single-phase, two-phase clear of earth, and three-phase short-circuits in a transmission line are taken into account. The content of higher harmonics of the considered quantities in the steady state for various types of short-circuits is analysed. The synchronous generator model includes its subtransient asymmetry, which at asymmetrical short-circuits causes occurrence of higher harmonics in the waveforms of, among others, stator current and voltage, and the field current. These harmonics occur even when the saturation of the machine magnetic cores is neglected.
PL
W artykule analizowano przebiegi prądów i napięć generatora synchronicznego pracującego w jednomaszynowym systemie elek- troenergetycznym (SEE), składającym się z zespołu wytwórczego połączonego linią energetyczną wysokiego napięcia z siecią sztywną. Uwzględniono zakłócenia w postaci zwarć 1-fazowych, 2-fazowych bez udziału ziemi i 3-fazowych, występujących w linii przesyłowej. Prześledzono m.in. zawartość wyższych harmonicznych analizowanych wielkości w stanie ustalonym, w zależności od rodzaju zwarcia. W modelu generatora synchronicznego uwzględniono asymetrię podprzejściową, co podczas zwarć niesyme- trycznych powoduje wystąpienie wyższych harmonicznych w przebiegach m.in. prądu i napięcia twornika oraz prądu wzbudzenia. Te harmoniczne występują nawet przy braku uwzględniania zjawiska nasycenia rdzeni magnetycznych maszyny.
EN
This paper presents a new vibration diagnostic method designed for diagnose of permanent magnets (PM) generators. Those machines are commonly used in small wind, water systems and electrical vehicles. The described method is very innovative and unique. Specific structural properties of machines excited by permanent magnets are used in this method - electromotive force (EMF) generated due to vibrations. In this article several issues will be discussed: the method genesis, the similarity of permanent magnet machines to vibration sensor, mathematical model, and results of simulation and laboratory tests. The method of determination the technical condition of PM electrical machine basing on its own signals is the subject of patent application [1]-[2].
PL
Praca przedstawia zastosowanie wibracyjnej metody diagnostycznej dla generatorów z magnesami trwałymi pracujących w stanach asymetrii obciążenia. Maszyny te są wykorzystywane w małych elektrowniach wiatrowych oraz wodnych. Opisywana metoda jest in-nowacyjna i unikalna. Wykorzystuje ona specyficzne właściwości konstrukcyjne maszyn z magnesami trwałymi, tj. indukowanie się SEM pod wpływem wibracji. W pracy przedstawiono min. podobieństwo maszyny z magnesami trwałymi do czujnika drgań, zawarto wyniki obliczeń, symulacji oraz badań laboratoryjnych. Metoda ta jest przedmiotem zgłoszenia patentowego [1]-[2].
PL
Podano ogólne zasady projektowania płyt żelbetowych na przebicie według Model Code 2010, stanowiącego propozycję przyszłych przepisów normowych. Omówiono tok postępowania uwzględniający założoną przez projektanta dokładność obliczeń. Pokazano różnice w sposobie określania nośności na przebicie i wymaganego zbrojenia poprzecznego w stosunku do obowiązujących obecnie zasad Eurokodu 2.
EN
The article presents general principles of punching shear dimensioning of reinforced concrete slabs according to Model Code 2010, which is a proposal for future code provisions. Discussed the course of proceedings which takes into account assumed accuracy of the calculations. It has been showed the differences in calculating the punching shear resistance and the required reinforcement compared to current provisions of Eurocode 2.
PL
Przedstawiono nowatorskie rozwiązanie baterii kondensatorów do kompensacji mocy biernej o znacznej asymetrii obciążenia.
EN
The paper presents inventive solution of capacitor bank for reactive power compensation in networks with considerable unbalance of the load.
7
Content available remote Simulation model to evaluate voltage asymmetry in a rural low voltage power line
EN
This paper presents a simulation model to evaluate phase voltage unbalance in rural local low voltage power lines. The voltage asymmetry has been evaluated by the voltage asymmetry coefficient value [alpha]U2, being one of the essential parameters characterizing quality of electric energy supplied from a low voltage power line to the consumers.
PL
W artykule przedstawiono symulacyjny model oceny niezrównoważenia napięć fazowych w terenowych wiejskich liniach niskiego napięcia. Niesymetria napięć była oceniana przez wartość współczynnika asymetrii napięciowej [alfa]U2, który jest jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców z linii niskiego napięcia.
EN
A simulation program facilitating to determine values of the chosen parameters characterizing electric energy quality ([delta]U - voltage deviation, [alpha]U2 - voltage asymmetry coefficient) supplied to the rural consumers has been built on the basis of the elaborated model of a low voltage power line (LV). The simulation program representing a computerised realization of the model has been written in Turbo Pascal language. This paper presents chosen investigation results regarding, among other things, influence of the cable cross-sections on the voltage asymmetry in a low voltage power line.
PL
Na podstawie opracowanego modelu linii niskiego napięcia (nN), zbudowano program symulacyjny umożliwiający wyznaczanie wartości wybranych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej ([delta]U - odchylenie napięcia, [alfa]U2 - współczynnik asymetrii napięciowej) dostarczanej odbiorcom wiejskim. Program symulacyjny, będący komputerową realizacją modelu, napisano w języku Turbo Pascal. W artykule przedstawiono wybrane wyniki badań dotyczące m.in. wpływu przekrojów przewodów na asymetrię napięciową w linii niskiego napięcia.
9
Content available remote Generator indukcyjny przy niesymetrycznym obciążeniu
PL
Przedstawiono modele matematyczne generatorów indukcyjnych przy pracy na wydzielone, asymetryczne obciążenie. Opracowano również modele uwzględniające nieliniowość głównego obwodu magnetycznego. Zaprezentowano przykładowe wyniki badań symulacyjnych w różnych stanach pracy generatora, np. przebiegi dynamiczne przy skokowej zmianie obciążenia oraz zewnętrzne charakterystyki statyczne przy niesymetrycznym obciążeniu generatora. Dołączono porównanie wyników obliczeń z wynikami weryfikacji pomiarowej.
EN
The mathematical models of induction generators supplying separated asymmetrical load were presented. In a some versions of the models the non-linearity of machine's main magnetic circuit was taken into account. Examples of research results in different state of generator's operation are presented, e.g. dynamic processes by rapid change of load, and voltage vs. asymmetrical load generator's characteristics as well. The simulation results are verified with results of measurements.
10
Content available remote Praca generatora indukcyjnego przy niesymetrycznym obciążeniu
PL
W przeważającej większości małych elektrowni wodnych jako generatory energii elektrycznej wykorzystane są maszyny indukcyjne. Generatory te mogą stale współpracować z siecią elektroenergetyczną lub pracować w trybie autonomicznym, zasilając wydzieloną wyspę. W każdym z tych trybów może wystąpić asymetria obciążenia poszczególnych faz. W referacie omówiono model matematyczny generatora indukcyjnego z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki magnesowania, przedstawiono również wyniki badań pomiarowych i symulacyjnych asymetrycznie obciążonego generatora indukcyjnego, pracującego autonomicznie na wydzielone obciążenie oraz sposoby ograniczania asymetrii obciążenia w trybie pracy wyspowej.
EN
In the majority of small hydropower plants the induction machines are used as generators. These generators can operate connected to a distribution network or supplying separate island. In each of the modes voltage asymmetry can appear as result of asymmetrical load in phases. Generator's voltage can be distorted by load's nonlinearity. In the paper, the mathematical model of an induction generator with saturated magnetic circuit were presented, as well as results of measurement, and simulation investigation on asymmetrically loaded induction generator. Methods to limit the asymmetry, and nonlinearity were discussed.
EN
The paper presents a model for estimating selected quality parameters of electric energy supplied to rural customers from the low-voltage (nN) level under unbalanced load conditions. The input values taken into account in the simulation model developed in the study were as follows: length of low-voltage line (nN), number of customers, distribution of customers along the line, installed capacity, values of duty factors and of phase cosines at particular customers. The above simulation model and results of own research enabled to determine the values of selected quality parameters of electric energy and analyze them with respect to admissible values specified in relevant standards and regulations.
PL
Przedstawiono model oceny wybranych parametrów charakteryzujących jakość energii elektrycznej dostarczanej odbiorcom z linii niskiego napięcia (nN), w warunkach asymetrii obciążeń. Na podstawie zbudowanego modelu symulacyjnego dla wielkości wejściowych, które obejmowały: długość linii nN, liczbę odbiorców, ich rozmieszczenie wzdłuż linii, wartości mocy zainstalowanych, wartości współczynników wykorzystania mocy i wartości cosinusów fazowych u kolejnych odbiorców, a także badań własnych było możliwe wyznaczenie wartości wybranych parametrów jakościowych energii elektrycznej i ich analiza w odniesieniu do wartości dopuszczalnych określonych w stosownych przepisach normatywnych.
PL
W artykule opisano metodę Bezpośredniej Regulacji Napięcia autonomicznego generatora pierścieniowego zasilanego od strony wirnika z przekształtnika tranzystorowego. Metoda ta wykorzystując teorię wektora przestrzennego pozwala na uzyskanie stałej wartości amplitudy i częstotliwości napięcia generowanego w stojanie. Metodę regulacji można nazwać bezczujnikową, ponieważ nie wykorzystuje ona pomiaru prędkości lub położenia wirnika. Generowane napięcie trójfazowe fazowe i przewodowe jest symetryczne mimo znacznej asymetrii obciążenia. Do syntezy układu regulacji zastosowano rozkład wektora napięcia stojana na składową zgodną i przeciwną. Dobór nastaw regulatorów, zastosowanych w metodzie regulacji, uzyskano dzięki modelowaniu symulacyjnemu w środowisku PSIM6.0. Zaprezentowano wyniki badań symulacyjnych oraz laboratoryjnych układu modelowego o regulowanej prędkości z maszyną pierścieniową 380/220V/1,5kW.
EN
The paper presents the Direct Voltage Control (DVC) method for autonomous variable speed slip-ring generator producing three phase sinusoidal voltage. The generator operation is controlled by transistor converter connected to rotor. The DVC method is based on stator voltage space vector referred to rotating reference frame dq and results in the fixed amplitude and frequency of stator sinusoidal voltage. This method is called sensorless, because any speed sensors or the rotor position encoders are not used. The symmetrical three phase stator generated voltage is achieved in spite of the load asymmetry. The positive and negative sequence components of the generated stator voltage are used in the control system. The PSIM6.0 simulation software was used for regulators tuning and prototyping. Simulation results and oscillograms from laboratory set investigations with 380/220V/1.5kW variable speed slip-ring generator is presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pomiarów asymetrii obciążeń oraz odkształcenia prądów prowadzonych w wiejskich sieciach elektroenergetycznych niskiego napięcia. Zaprezentowano również analizę oddziaływania opisywanych zjawisk na pracę przewodu neutralnego oraz wpływu na straty mocy w liniach elektroenergetycznych niskiego napięcia zasilających odbiorców wiejskich.
EN
The results of load asymmetry and currents deformation measurements in neutral line of rural Iow voltage electric networks in article were introduced. The analysis of these phenomena level as well as their influence on power loss in Iow voltage lines feeding of rural consumers.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.