Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zadowolenie klienta
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Rapid urbanization has resulted in a slew of issues, including urban transportation, in most emerging countries' cities. Public transportation provides transportation for the community and plays an important role in the daily lives of the city's citizens, particularly the urban poor, by reducing travel costs and providing job opportunities. Thus, evaluating public bus service performance from the perspective of users is critical for identifying service operators' strengths and deficiencies. Consequently, the primary goal of this research is to determine the level of consumer satisfaction with public bus service in the city and identify the most important factors that influence satisfaction. Hence, a survey was carried out between December and January 2020. Stratified sampling approaches were used to obtain data from 500 travelers. Factor analysis and customer satisfaction index were used to analyze the data collected. Lastly, the findings show that users were quietly satisfied (0.54) with the quality of the bus services supplied in the city. Moreover, travelers were better satisfied with attributes that related to availability (0.64) and less satisfied with attributes under timeliness (0.50) and security (0.48). Therefore, service operators and other concerned stakeholders should give urgent attention to attributes under timeliness and security to enhance users’ satisfaction in the provision of bus service in the city.
EN
Conducting research on the quality of service and customer satisfaction is currently necessary for the proper and effective functioning of any organization. One of the organizations that have changed in recent years is petrol stations. In this paper, the Customer Satisfaction Index (CSI) is used to measure the quality of services and customer satisfaction. This research was carried out with the use of a proprietary questionnaire in which the respondents assessed the level of service at petrol stations. The obtained results allowed identifying the most important areas for the customers of petrol stations. In addition, the developed quality map indicated areas that should be given special attention, improved and those that are least important to customers. The conducted analyzes indicate that the CSI method used in this study is a tool that enables the assessment of customer satisfaction in a complex organization such as a petrol station.
EN
Banks and financial service providers are currently facing numerous challenges due to the ongoing cheap money policy of the European Central Bank, an increasingly regulated market environment and a rapidly progressive digitization. The ongoing decline in interest income and the stagnating of a banks commission income are currently leading to a reduction of a banks total income. In addition, there is digitization that brings numerous new competitors into the market and changes the core business models of banks. As a result, the general conditions in the financial sector change fundamentally and continue to do so in the near future. Moreover, the behaviour and expectations of bank customers have changed in a way that factors such as “convenience”, “flexibility” and “speed” have become increasingly important for them. For this reason, we will start with a theoretical overview of the status quo and the current challenges banks are facing and then present the results of our customer survey to highlight the current expectations of bank customers. Based on this, we formulate recommendations for banks on how to meet their customers’ expectations.
EN
The primary objective of the research was to determine the significance of satisfaction and profitability of the top hotels in the Visegrad Group countries. The following outputs were included in the analysis: Profitability Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), satisfaction assessment with the quality of the features provided such as Overall Assessment, Personal, Location, Cleanliness, Comfort, Equipment and the evaluation of Price, Quality and Wi-Fi. Inference methods, context analysis (Pearson r, Spearman ρ) and multiple linear regression were used for the analysis. Data was obtained from the financial statements database (reporting period 2017) and from the booking portal (beginning of 2018). The sample was defined for the top hotels in the Visegrad Group countries, i.e. five star hotels (n = 33). One of the most interesting findings was that there is a relation between satisfaction and profitability (ROE, ROA), however it is a negative relation, which is contradictory with the research. In particular, the significant (p value <0.05) impact on ROE was confirmed in case of comfort, ROA was confirmed in the overall assessment (positive impact) as well as in the hotel location, price and quality, where it was negative. Negative impacts may reflect the organization's financial management system, which is a mirror of the state's financial cost accounting policy.
PL
Głównym celem badań było określenie znaczenia satysfakcji i rentowności najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej. W analizie uwzględniono następujące wyniki: rentowność zwrotu z aktywów (ROA), zwrot z kapitału (ROE), ocena satysfakcji związana z jakością udostępnionych funkcji, takich jak ogólna ocena, kwestie osobiste, lokalizacja, czystość, komfort, wyposażenie i ocena ceny, jakości i Wi-Fi. Do analizy wykorzystano metody wnioskowania, analizę korelacji Pearsona i Spearmana i wielokrotną regresję liniową. Dane uzyskano z bazy danych sprawozdań finansowych (okres sprawozdawczy 2017) oraz z portalu rezerwacyjnego (początek 2018 r.). Próba została zdefiniowana dla najlepszych hoteli w krajach Grupy Wyszehradzkiej, tj. hoteli pięciogwiazdkowych (n = 33). Jednym z najciekawszych wniosków było to, że istnieje zależność między satysfakcją a rentownością (ROE, ROA), jednak jest to relacja negatywna, co jest sprzeczne z badaniami. W szczególności znaczący (p <0,05) wpływ na ROE potwierdzono w przypadku komfortu, ROA potwierdzono w ogólnej ocenie (pozytywny wpływ), a także w lokalizacji hotelu, cenie i jakości, gdzie był ujemny. Negatywne skutki mogą odzwierciedlać system zarządzania finansami organizacji, który ukazuje politykę księgowania kosztów finansowych państwa.
EN
The purpose of the study is to investigate how large firm has developed talent management programs for its human resources development plan and how talent management is beneficial to firms concerning to their contribution on customer satisfaction. The data collection period was during July-August 2018. Total numbers of 272 subjects were randomly selected and the final complete numbers were 176 usable subjects. The framework considers a theoretical rationale for workplace engagement and organizational citizenship behavior serving as mediators. The talent management has been recognized as an organizational key driver for managerial performance. However, many business firms in Thailand may overlook the talent management system to overcome the firms’ capability to generate profit under their limitation. The subjects are employees at PTT Public Company Limited. The Structural Equation Model (SEM) was applied to clarify the multivariate framework. The results indicate that talent management affects both work engagement and organizational citizenship behaviors, which consequently affect customer satisfaction. The results conclude that the company concentrate on talent management will enhance customer satisfaction through work engagement and organizational citizenship behaviors. Future studies should concentrate on smaller firms and how they perform in this context.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie, w jaki sposób duża firma opracowała programy zarządzania ludźmy uzdolnionymi do swojego planu rozwoju zasobów ludzkich oraz w jaki sposób zarządzanie tymi ludźmi jest korzystne dla firm pod względem ich wkładu w zadowolenie klienta. Okres zbierania danych trwał od lipca do sierpnia 2018 r. Losowo wybrano całkowitą liczbę 272 respondentów, a ostateczne wykorzystano 176 użytecznych ankiet. Ramy te uwzględniają teoretyczne uzasadnienie zaangażowania w miejscu pracy i zachowania obywatelskiego w organizacji jako mediatorów. Zarządzanie zdolnymi ludźmi zostało uznane za kluczowy czynnik organizacyjny w zakresie zarządzania. Jednak wiele firm biznesowych w Tajlandii może przeoczyć ten system zarządzania w celu przezwyciężenia zdolność firmy do generowania zysków. Podmioty są pracownikami PTT Public Company Limited. W celu wyjaśnienia struktury wielowymiarowej zastosowano model równań strukturalnych (SEM). Wyniki wskazują, że zarządzanie ludźmi uzdolnionymi wpływa zarówno na zaangażowanie w pracę, jak i na zachowania obywatelskie w organizacji, co w konsekwencji wpływa na zadowolenie klienta. Wyniki wskazują, że firma skoncentrowana na tym zarządzaniu i zwiększy zadowolenie klientów poprzez zaangażowanie w pracę i zachowania organizacyjne związane z obywatelstwem. Przyszłe badania powinny koncentrować się na mniejszych firmach i ich wynikach w tym kontekście.
EN
This study developed a model to explain the effect of online shopping value dimensions to customer satisfaction, as well as their impact on purchase intention. Data were collected from 300 online shoppers using a questionnaire that was used to test the research models, using structural equation modeling technique. The analysis results of the hypothesis testing found that the entire of online shopping value dimension, namely information value, social value, terminal value and instrumental value positively effect on customer satisfaction, and customer satisfaction positively and significantly effects on purchase intention. In addition, it was found that hedonic motivation more strongly affects customer satisfaction in the online shopping context in Indonesia, and in terms of utilitarian motivation, consumers are more concerned to the information value than social value.
PL
W tym artykule opracowano model wyjaśniający relacji wymiarów wartości zakupów online na satysfakcję klienta, a także ich wpływ na zamiar zakupu. Dane zebrano od 300 kupujących online za pomocą kwestionariusza, który został użyty do przetestowania modeli badawczych, przy użyciu techniki modelowania równania strukturalnego. Wyniki analizy testu hipotezy wykazały, że cały wymiar wartości zakupów online, a mianowicie wartość informacyjna, wartość społeczna, wartość końcowa i wartość instrumentalna, pozytywnie wpływają na zadowolenie klienta, a zadowolenie klienta ma pozytywny i znaczący wpływ na zamiar zakupu. Ponadto stwierdzono, że motywacja hedonistycznej silniej wpływa na zadowolenie klientów w kontekście zakupów online w Indonezji, a pod względem motywacji utylitarnej konsumenci są bardziej zainteresowani wartością informacyjną niż wartością społeczną.
EN
Many firms suffer loss from costs of innovation process, piling stocks and innovation failures. Majority of the problems happened due to the slow respond of the firms to adapt to the market or even the changing of the trend before the products hit the market. To overcome these problems, firm are taking advantages from the online world by going online to introduce their products and innovations. Some innovations are even merely designs, and produced based on the customer requests. They trigger the online impulse buying behavior of customers and take advantage of them. This research talks about the impulse buying behavior from the customer satisfaction perspective. Being impulsive has always been considered as an irresponsible behavior, bad performance and spontaneous conduct which will lead to big disappointment. But since the year 2004, research results have shown contradictory results. Impulsive behaviour can also be advantageous for the individual and the company. The risk of losing an opportunity due to lack of necessary quick respond can be diminished. The year 2016 and after, more and more research support both opposite arguments. The researcher addresses this research gap by conducting a quantitative research to 156 respondents to address this issue by testing the relationship between impulse buying and customer satisfaction. The researcher concludes that if customer satisfaction is increased by improving management strategies and product innovations in ensuring the after-buying effects then actually impulse buying does not always give negative effects on customer satisfaction. Hence, when the customer satisfaction increases, the firm performance will increase too.
PL
Wiele firm ponosi straty z powodu kosztów procesu innowacji, gromadzenia zapasów i awarii innowacji. Większość problemów pojawiła się z powodu powolnej reakcji firm na dostosowanie się do rynku lub nawet zmiany trendu, zanim produkty trafiły na rynek. Aby przezwyciężyć te problemy, firma czerpie korzyści ze świata online, przechodząc do sieci w celu wprowadzenia swoich produktów i innowacji. Niektóre innowacje to nawet tylko projekty i produkowane na podstawie życzeń klientów. Wyzwala to impulsowe zachowania klientów w zakresie zakupów online i korzystają z nich. Badanie to mówi o zachowaniach związanych z zakupami impulsowymi z perspektywy zadowolenia klienta. Impulsywność zawsze była uważana za nieodpowiedzialne zachowanie, złe wyniki i spontaniczne zachowanie, które doprowadzi do dużego rozczarowania. Ale od 2004 r. wyniki badań wykazały sprzeczne wyniki. Zachowanie impulsywne może być również korzystne dla jednostki i firmy. Ryzyko utraty szansy z powodu braku niezbędnie szybkiej reakcji można zmniejszyć. W 2016 r. i później coraz więcej badań potwierdza oba te przeciwne argumenty. Autor rozwiązuje tę lukę badawczą, przeprowadzając badanie ilościowe dla 156 respondentów, aby rozwiązać ten problem, testując związek między zakupem impulsowym a satysfakcją klienta. Badacz dochodzi do wniosku, że jeśli satysfakcja klienta zostanie zwiększona poprzez ulepszenie strategii zarządzania i innowacji produktowych w celu zapewnienia efektów po zakupie, to tak naprawdę zakup impulsowy nie zawsze ma negatywny wpływ na zadowolenie klienta. Dlatego, gdy wzrośnie zadowolenie klienta, wzrośnie również wydajność firmy.
8
Content available Selected methods of studying a college’s image
EN
Positive image and reputation building are important strategies in developing the permanent recognition of a college in the education market. Although it seems challenging to measure image and reputation, they are an important opportunity to gain a competitive advantage due to the fact that they are unique, hard to imitate and increase a college’s chances of attracting more students. Image management requires systematic marketing research. This article is the author’s proposition for a set of image research methods that can be used by colleges.
EN
Organizations employ process standardization to reduce process variability and to ensure customer satisfaction. However, excessive standardization may hinder company competitiveness due to the lack of an ability to meet varying customer needs. There is a dearth of research regarding the impact of standardization on customer satisfaction as well as the organizational practices that can potentially foster this relationship. The present research proposes an alternative approach to understanding the practices that foster standardization in organizations: the research builds upon the notion of the closeness of process standardization and continuous improvement, and further proposes the framework of the standardization - customer satisfaction relationship within the wider network of organizational practices. The present study is one of the few attempts in the current literature to frame process standardization within the wider context of the continuous improvement process in the organization and thus makes a theoretical contribution to the advancement of the scant field of knowledge on process standardization in the areas of quality engineering and production systems management.
PL
Organizacje stosują standaryzację procesów, aby zmniejszyć zmienność procesów i zapewnić zadowolenie klientów. Jednak nadmierna standaryzacja może utrudnić konkurencyjność firmy ze względu na brak możliwości zaspokojenia zróżnicowanych potrzeb klientów. Brak jest badań dotyczących wpływu standaryzacji na zadowolenie klienta, a także praktyk organizacyjnych, które mogą potencjalnie wspierać tę relację. Niniejsze badanie proponuje alternatywne podejście do zrozumienia praktyk, które sprzyjają standaryzacji w organizacjach: badanie opiera się na pojęciu bliskości normalizacji procesu i ciągłego doskonalenia, a ponadto proponuje ramy standaryzacji - relacje satysfakcji klienta w ramach szerszej sieci praktyk organizacyjnych. Niniejsze badanie jest jedną z nielicznych prób w obecnej literaturze, aby ujednolicić proces normalizacji w ramach szerszego procesu ciągłego doskonalenia w organizacji, a zatem stanowi teoretyczny wkład w rozwój niewielkiej dziedziny wiedzy dotyczącej standaryzacji procesu.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań dotyczące oceny jakości obsługi pasażerów w punktach lotniska najbardziej dla niech istotnych tj. punkt informacji lotniczej, odprawa biletowo-bagażowa, kontrola dokumentów na przykładzie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie poziomu jakości obsługi w porcie lotniczym w Pyrzowicach.
EN
The publication presents the results of research on the assessment of the quality of passenger service at airport points most important for them, ie aeromedical information point, check-in and check-in, document control on the example of the Katowice International Airport in Pyrzowice. The purpose of this publication is to indicate the level of service quality at the airport in Pyrzowice.
PL
Na przestrzeni ostatnich lat w szkolnictwie wyższym w Polsce zaobserwować można dynamiczne zmiany, które doprowadziły do metamorfozy uczelni wyższej z instytucji edukacyjnej, na instytucję usługową. Powszechny i łatwy dostęp do kształcenia na poziomie akademickim niewątpliwie przyczynił się do zwiększenia liczby osób z wyższym wykształceniem, powodując wzrost oczekiwań pracodawców oraz zmianę struktury rynku pracy. Obserwując powyższe tendencje, zauważyć można, że uczelnie zmuszone są do prowadzenia zaciętej rywalizacji o potencjalnego studenta, który odgrywa w ich działalności kluczową rolę. W artykule zaprezentowano wyniki badań zadowolenia studenta z pracy Dziekanatu Wydziału Uczelni Wyższej z wykorzystaniem metody Servqual. Na podstawie wyników badań opracowano koncepcję doskonalenia obsługi studenta ukierunkowaną na poprawę jakości usług świadczonych przez analizowany dziekanat uczelni wyższej.
EN
Over the last few years in Poland, dynamic changes have been observed which, according to many, led to the metamorphosis of the University from an educational institution to a service institution. The widespread and easy access to academic education undoubtedly contributed to the increase in the number of people with higher education, as consequence increasing the expectations of employers and changing the labor market structure. Observing the above trends, it can be noted that the competition has forced universities to fierce competition for a potential student who plays a key role in their operation. The article presents results of customer satisfaction surveys with the Servqual method. Based on the results of the research, the concept of improving student service was developed, aimed at improving the quality of services provided by the analyzed university deanery.
EN
The paper is based on the premise that customers aspire to achieve maximum satisfaction of the products or services they buy so that knowledge of customer satisfaction enables an organization organized according to provide quality services assuming that levels higher quality leads to higher levels of customer satisfaction. Its empirical research was carried out in the tourist destination Holguín, northeastern Cuba, including more than 2,000 tourists and 70 tourism service providers, and was designed to provide information on the relationship between the level of tourist satisfaction and the variables of quality assurance in the destination. By means of the compilation and analysis of the obtained data a model of structural equations was constructed to visualize the nature of the relations that they were intended to demonstrate. The obtained results indicate that there are relations between the variables that assure the quality and the satisfaction of the customer leaving identified the possibilities of improvement.
PL
Artykuł opiera się na założeniu, że klienci dążą do osiągnięcia maksymalnej satysfakcji z kupowanych produktów lub usług, dzięki czemu wiedza o zadowoleniu klienta pozwala zorganizować organizację zgodnie z dostarczaniem wysokiej jakości usług, zakładając, że wyższa jakość prowadzi do wyższego zadowolenia klienta. Niniejsze badanie empiryczne przeprowadzono w miejscowości turystycznej Holguín w północno-wschodniej Kubie, wzięło w nich udział ponad 2000 turystów i 70 usługodawców turystycznych, a jego celem było dostarczenie informacji na temat związku między poziomem zadowolenia turystów a poziomem jakości świadczonych usług za pomocą kompilacji i analizy uzyskanych danych skonstruowano model równań strukturalnych, celem zwizualizowania charakteru relacji, które zamierzano zademonstrować. Uzyskane wyniki wskazują, że istnieją powiązania między zmiennymi, które zapewniają jakość i satysfakcję klienta, pozostawiając zidentyfikowane możliwości poprawy.
EN
The Servperf method (Service Performance) is an interesting method of the service quality analysis. It was created as a contrast proposal to the Servqual method. The purpose of this chapter is to assess quality of services offered by one translation office which is located in Czestochowa. For this purpose, the method Servperf, which in contrast to other methods for assessing the quality of services, takes into account only the perception of the service, and thus avoids the subjectivity of the assessment from the side of customers. The research took the form of survey, which was filled in on the Internet by customers of the translation office, after delivery of its services. Translation services are very popular popularity recently, while competition in the market is large. Therefore, customers are looking for information on the quality of such services.
EN
Service quality, because of their specificity, it is difficult to assess, especially since there is no its materiality her, it can't be seen. In such quality analysis special types of methods are used, among which the Servqual method and its variation the Servperf method should be mentioned. In the article the Servperf method was used to evaluate the quality of services in the chosen brewery. In this method the customer does not evaluate his expectations for the service, but only the final service. The aim of the chapter was to evaluate the quality of services offered by chose brewery in Czestochowa and to show superiority method Servperf over by Servqual method.
PL
Artykuł koncentruje się na kwestii analizy satysfakcji klienta organizacji usługowej. Na przykładzie portu lotniczego przeprowadzono szczegółową analizę prezentującą wyniki badań dotyczących poziomu satysfakcji klienta i określono obszary, które wymagają poprawy.
EN
The paper focuses on the analysis of customer satisfaction in service organizations. On the example of the airport we made a detailed analysis of presenting the results of research on customer satisfaction and identify areas that need improvement.
EN
Quality has a fundamental influence to the services in passenger transport. The main objective of transport is to satisfy customers’ (passengers') requirements on the qualitative, flexible, fast and safe carriage of people and goods. Organisers of transport (public authority), providers of transport services and their customers have a different view on the perception of quality. This fact is influenced by unsystematic assessment to the quality measurement as well as by ignorance of the interaction of the transportation the peoples with the transport system. The paper is focussed on the quality evaluation of performance in regional passenger rail transport in relation to other modes of public transport. Hereby it is necessary to research the perception of quality services as well its value for the client (passenger) as well to on scientific approach. In this point of the technological process of transport, the main bearer of the quality of transport services are the vehicles and the transport infrastructure. Consequently it is needed to set a permanent process of quality evaluation of the provided transport services. The paper is based on the premise that the customer interests present the public ordering body (authority) of the public transportation services.
DE
Die Qualität hat einen wesentlichen Einfluss auf die Dienstleistungen im Personenverkehr. Das Hauptziel der ÖPNV ist, die Anforderungen der Kunden an die qualitative, flexible, schnelle und sichere Beförderung zu befriedigen. Die Organisatoren des Verkehrs (die Verkehrsverbunden), Anbieter von Verkehrsdienstleistungen und deren Kunden haben einen anderen Blick auf die Wahrnehmung der Qualität. Diese Tatsache wird durch eine unsystematische Messung der Servicequalität sowie durch der Interaktion des Personenverkehr mit dem Transportsystem beeinflusst. Dieser Beitrag ist an die Schienenpersonenverkehr im Bezug auf andere Arten des öffentlichen Verkehrs gezielt. Hierbei ist es erforderlich, die Wahrnehmung der Qualität der Dienstleistungen als auch seinen Wert für den Kunden auf wissenschaftlichen Ansatz zu erforschen. In diesem Punkt des technologischen Prozess der Transport, die Hauptträger der Qualität der Verkehrsleistungen sind die Fahrzeuge und die Verkehrsinfrastruktur. Folglich ist es notwendig, einen permanenten Prozess der Bewertung der Qualität der angebotenen Verkehrsdienste festlegen. Der Beitrag basiert auf der Prämisse, dass die Interessen der Kunden die öffentliche Organisator der Verkehrssystem repräsentiert.
EN
In this paper, we look at the level of customer satisfaction as well as customer services in a passenger railway station. Specifically the objective of this paper is to develop and employ a simple method for analyzing the customer satisfaction in railway stations to help us identify ways for improving both the customer service and the station design. The method developed is applied for the purposes of Newcastle Central rail station. After having studied different approaches we used a survey to collect the necessary data for analysis. A comparison of the opinions of different categories of rail station users has been undertaken. As a result different areas for improvement have been identified. This paper can be seen as a starting point for further research on a detailed customer satisfaction analysis for Newcastle Central.
DE
In dieser Arbeit werden wir mit Blick auf die wachsende Nachfrage im Personenzugverkehr einen Bahnhof auf Kundenservice und Kundenzufriedenheit untersuchen. Das Ziel dieser Arbeit sind die Entwicklung einer vereinfachten Methode, um die Kundenzufriedenheit zu analysieren, und Optimierungspotentiale zu identifizieren. Die entwickelte Methode wird im weiteren auf die Fallstudie des Hauptbahnhofs in Newcastle upon Tyne angewandt. Nach der Verbindung und Vereinfachung verschiedener Ansätzen verwenden wir in Umfrage, um die notwendige Informationsbasis für einen Vergleich mit dem gewählten Ansatz zu gewinnen. Wir erwarten die gröβten Bereiche mit Optimierungsbedarf herauszustellen und konkrete Maβnahmen zur Verbesserung vorschlagen zu können. Diese Arbeit kann als Basis für weiterführende Forschung oder eine detailliertere Kundenumfrage am Hauptbahnhof in Newcastle upon Tyne dienen.
PL
Próba oceny satysfakcji klienta z poziomu jakości świadczonych usług jest częstym tematem badawczym wielu autorów. Analizując dotychczasowe badania w zakresie oceny świadczonych usług logistycznych, w tym dotyczących transportu chłodniczego należy zauważyć, że problematyka w tym zakresie jest przedstawiona w literaturze przedmiotu w sposób selektywny. Celem pracy było dokonanie analizy poziomu satysfakcji klienta z jakości świadczonych usług logistycznych w zakresie drogowego transportu chłodniczego. Prowadzone badania dotyczyły analizy i ocen najważniejszych kryteriów oceny jakości usług logistycznych w badanym obszarze. Badania były prowadzone w oparciu o sporządzony kwestionariusz ankiety badawczej skierowanej do usługobiorców. Podmiotami badań byli nabywcy usług logistycznych w zakresie drogowego transportu chłodniczego. Przeprowadzone badania w oparciu o analizę przypadku z wykorzystaniem metody Servqual pozwoliły na weryfikację postawionego celu.
EN
An attempt to assess customer satisfaction with the quality of service is a common topic of research of many authors. A review of professional writings on the subject of this paper demonstrated that problems are presented in a selective manner. The aim of the paper is analysis of level customer satisfaction with the quality of logistics services in the field of road refrigerated transport. Conducted research was connected with important attributes of logistics services influencing customer satisfaction in this area. The research was conducted on the basis of the questionnaire designed for purchasers of logistic services. The subjects of the research were companies which are using refrigerated transport. Case study and the Servqual methods were used for research purposes.
EN
Modal split between individual automobile transport and public passenger transport represents a ratio to 70:30 for individual transport. Long-term trend in Slovak republic is decrease in the number of passenger using public passenger transport. One of the possible determinants of passenger demand is service quality. Information is one of the important quality criteria. Information systems in passenger transport companies and information systems for passengers can improve service quality and stimulate passenger demand. In the one way operator should identify the requirements of passengers and in the other way these requirements should be filled with the maximum possible levels. Quality criteria information and punctuality are closely related. Punctuality is important for management of the transport operations and for passenger within the meaning of information about accuracy timetable. Implementation of information systems for passengers and respect for the latest trends can increase the quality of public passenger transport services in the Slovak republic. Raise of customer satisfaction should be the goal of each company, to ensure the sustainability of demand for public transport services.
PL
Metoda Servqual jest znaną i bardzo często używaną metodą wykorzystywaną w badaniu jakości usług. Metoda ta porównuje oczekiwania klienta z postrzeganiem przez niego dostarczonej usługi. Bada lukę pomiędzy tymi wielkościami i pokazuje, jaki obszar świadczenia usługi wymaga poprawy. W artykule przedstawiono wykorzystanie tej metody w przemyśle gazowym. Dostarczanie gazu klientowi indywidualnemu jest rodzajem świadczenia usług. Od tego, jak klient zostanie obsłużony w lokalnym punkcie obsługi, zależy jego opinia o danym przedsiębiorstwie gazowym i chęć dalszego korzystania z usług dostarczyciela gazu. Autorzy zaproponowali układ ankiety Servqual oraz przedstawili wyniki badań przeprowadzonych między klientami indywidualnymi wybranego biura obsługi klienta z południowej Polski oraz wybranego biura obsługi klienta północnych Czech.
EN
The Servqual method is well-known and very often used method which is utilized in the study of service quality. This method compares the expectations of the customer perception of the provided service. It examines the gap between these elements and shows how much the service needs to be improved. In the article the use of this method in the gas industry was presented. Gas delivery to individual client is a sort of service. From how the customer will be served at a local customer service center, depends his opinion about the gas company and a willingness to continue using the services of the gas company. The authors proposed a arrangement Servqual survey and presented the results of studies carried out between surveyed individuals customer of the individual customer service center from the southern Polish.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.