Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 103

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  wykonawstwo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
PL
29 sierpnia 2019 r. oddano do użytkowania drugą nitkę nowego mostu Kościuszki w Nowym Jorku. W artykule scharakteryzowano tło historyczne tej budowy, a następnie szczegółowo omówiono projektowanie i wykonawstwo mostu. Główną uwagę poświęcono konstrukcji nośnej, w tym doborowi ustroju przęsła podwieszonego, pomostowi, dźwigarom i cięgnom systemu podwieszenia. Wyjaśniono poszczególne rozwiązania konstrukcyjne i porównano je z realizacją podobnego projektu mostu w Polsce.
EN
On August 29, 2019, the New York second new Kosciuszko Bridge crossing opened to traffic. The article briefly presents the origins of this project, followed by a detailed discussion of its design and construction. The discussion focuses on the superstructure and includes the selection and main features of the structural system, main span, its deck, and the stay-cable suspension system. It gives backgrounds of various design choices and comparisons to a similar bridge project Poland.
3
Content available remote Wybrane aspekty wykonywania, eksploatacji i konserwacji fundamentów pod maszyny
PL
W artykule omówiono najważniejsze problemy związane z wykonywaniem, eksploatacją i konserwacją fundamentów pod maszyny. Przedstawiono najnowsze rozwiązania dotyczące technologii realizacji tych konstrukcji i materiałów wykorzystywanych do ich budowy. Fundamenty pod maszyny to specjalne konstrukcje w budownictwie przemysłowym, służące do przekazywania obciążeń z działającej maszyny na podłoże gruntowe. Ich celem jest nie tylko przenoszenie obciążeń, ale także zmniejszenie drgań występujących podczas pracy maszyny, tj. ich wytłumienie i przeciwdziałanie redystrybucji na inne elementy budynku. Należy zauważyć, że fundamenty pod maszyny (szczególnie pod młoty) są najbardziej dynamicznie obciążanymi konstrukcjami budowlanymi. Z tych powodów wymagają dokładnych obliczeń statycznych oraz dynamicznych, poprawności wykonania i dbałości o nie podczas eksploatacji.
EN
This paper presents the most important issues on the implementation, operation and maintenance of foundation for machines. The newest solutions focus on terms of technology implementation and materials used in construction of such structures have been presented. Foundations for machines are special structures in industrial construction, used to transfer loads from an operating machine to the subsoil. However, the purpose of these foundations is not just to transfer loads, but also to reduce vibrations occurring during operation of the machine, i.e. their damping and preventing redistribution to other elements of the building. It should be noted that foundations for machines (particularly for hammers) are the most dynamically loaded building structures. For these reasons, they require: precise static and dynamic calculations, accuracy in their implementation and care for them after they have been made.
4
Content available remote Bezpieczne przejścia instalacyjne
PL
W artykule wyjaśniono pojęcie przepustu instalacyjnego oraz wymieniono podstawowe regulacje prawne w tym zakresie. Omówiono kwestię zabezpieczeń zarówno przepustów rur niepalnych, jak i rur palnych. Zwrócono uwagę na prawidłowe wykonanie uszczelnień.
EN
The article explains the concept of the installation passage and lists basic legal provisions in this regard. Discussed is the issue of safety both of non-flammable pipe passages, as well as of passages for flammable pipes. The correct execution of sealing and insulation is noted.
5
Content available Safe construction buildings in urban construction
EN
Building objects are objects generated by man. They are then the houses, buildings and the objects of small architecture the making up elements of technical infrastructure of cities. They should guarantee comprehended occupants' safety in projecting, execution and use. In article was introduced placed with regard building objects on safety.
PL
Obiekty budowlane to obiekty wygenerowane przez człowieka. Są to budynki, budowle i obiekty małej architektury stanowiące zabudowę miejską wraz z infrastrukturą techniczną. Powinny one gwarantować ogólnie pojęte bezpieczeństwo mieszkańców na etapie ich projektowania, wykonywania i eksploatacji. W artykule przedstawiono wymagania sta-wiane obiektom budowlanym ze względu na bezpieczeństwo.
PL
W artykule omówiono system metalowych elewacji wentylowanych. Omówiono jego elementy składowe oraz podano potencjalne miejsca błędów wykonawczych. Odniesiono się również do poszczególnych etapów inwestycji tj. projektowania i wykonawstwa, podając zalecenia poprawności ich przeprowadzenia.
EN
The article discusses the system of metal ventilated facades. Its constituent elements were discussed and potential execution errors were given. Reference was also made to the individual stages of the project, i.e. design and construction, giving recommendations on the correctness of their implementation.
PL
W artykule poruszono problem realizacji budynku usługowo-biurowego z wielopoziomowym parkingiem wśród zwartej zabudowy centrum miasta, na terenie znajdującym się w archeologicznej strefie ochrony konserwatorskiej. Przedstawiono historię tego rejonu, działania związane z przygotowaniem realizacji inwestycji, w tym przeprowadzone prace archeologiczne oraz działania związane ze wzmocnieniem sąsiednich budynków. Omówiono problem konieczności wprowadzenia nowej organizacji ruchu drogowego na ulicach przyległych do placu budowy. Przedstawiono realizację obiektu oraz jego funkcje i parametry użytkowe.
EN
The paper discusses the issue of carrying out a construction project comprising a service and office building with a multi-level car park facilities in a high-density housing in a city centre, in the area located in the archaeological zone of conservation protection. It presents the history of the region, activities related to the preparation of the project, including archaeological work and activities connected with the reinforcement of neighbouring buildings. The issue of the need to introduce a new traffic organization in the streets adjacent to the construction site has been discussed. The project’s realisation as well as its functions and in-use parameters have been presented.
PL
Business Garden to kompleks biurowy stworzony na podstawie nowoczesnych koncepcji parków biznesowych, wdrożonych w kilku europejskich krajach. Składa się z 9 budynków biurowych oraz parkingu, zapewniając wyczekiwane połączenie wygodnych i ergonomicznych stanowisk pracy, wysokiej wydajności technicznej oraz nowoczesnej architektury. Budynki zaprojektowano zgodnie z zasadami propagowanymi przez system certyfikacji LEED, które koncentrują się głównie na ekologii, oszczędności energii oraz dobrze zagospodarowanych przestrzeniach. Celem inwestora było ponadto stworzenie wysoce wytrzymałych budynków, wzniesionych przy użyciu struktury z betonu prefabrykowanego, dobrze zaizolowanych elewacji oraz wysoce efektywnych systemów instalacji. Wszystkie prace konstrukcyjne zostały wykonane w oparciu o wysoki standard inwestycji zgodnie z zasadami przyjaznego dla środowiska procesu konstrukcyjnego.
EN
Business Garden is an office complex made based on modern concept of business parks developed in few European countries. It consists of 9 office buildings and parking house which will finally delivered comfortable and ergonomic working places with high technical performance and modern architecture. Buildings were designed in accordance with the rules promoted by LEED certification, which mostly are concentrated on ecology, energy savings and well-developed spaces. Investor aim was also to create highly durable buildings which has been built with precast concrete structure, well insulated facades and highly effective installation systems. All construction works were performed based on high investor standard in accordance to the rules of environmentally friendly construction process.
9
Content available Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka” w Elblągu
PL
Do końca sezonu 2012 w Elblągu funkcjonował jeden z największych i najstarszych w Europie basenów. Basen o powierzchni prawie 3,5 hektara powstał w 1934 roku. W 2014 w jego miejscu rozpoczęto budowę nowoczesnego Centrum Rekreacji Wodnej „Dolinka”, które z sukcesem funkcjonuje od września 2015 roku.
EN
In Elbląg, one of the oldest and biggest open swimming pools in Europe was operating until the end of the 2012 season. This swimming pool, covering 3,5 hectares of land, was founded in 1934. In 2014, a new, modern Water Sports Centre “Dolinka” was built in its place, and it has been operating successfully since September 2015.
PL
W artykule przedstawiono wybrane problemy projektowania i wykonywania strunobetonowych żerdzi i wież wirowanych w aspekcie ich trwałości. Omówiono zróżnicowane wymagania normowe dotyczące minimalnej i maksymalnej otuliny zbrojenia. Przeanalizowano wpływ błędów wykonawczych na trwałość, wytrzymałość i zarysowanie strunobetonowych elementów z betonu wirowanego.
EN
The article presents selected problems of the design and execution of pre-stressed concrete poles and towers considering their durability. Various standard requirements for minimum and maximum concrete cover of reinforcement have been discussed. The influence of manufacturing errors on durability, strength and scratching of prestressed concrete elements from spun concrete is analyzed.
PL
W artykule opisano problemy z wykonaniem i utrzymaniem elewacji wentylowanej z okładziną z płyt gresowych. Przeprowadzono analizę stanu elewacji w odkrywkach i stwierdzono, że nie odpowiada ona założeniom projektowym. Wynika to częściowo z błędów wykonawczych, a częściowo z błędnych rozwiązań systemowych.
EN
The article describes the problems with the execution and maintenance of a ventilated facade with cladding made of porcelain tiles. An analysis of the technical condition of the elevation in opencasts was made and it was found that it does not correspond to the design assumptions. This is partly the result of executive errors and partly incorrect system solutions.
PL
Długoletnie marginalizowanie tematyki posadzek przemysłowych spowodowało, że niemal wyłącznymi posiadaczami wiedzy związanej z prawidłowym wykonawstwem posadzek stali się ich wykonawcy. Pomimo znacznej popularyzacji zagadnień związanych z podłogami przemysłowymi nadal nie opracowano krajowych norm i przepisów, które opisywałyby procedury projektowe, wykonawcze, a także wymagania jakościowe dotyczące podłóg betonowych. Artykuł ma na celu zasygnalizowanie, że zarówno podczas opracowywania specyfikacji, jak i w czasie realizacji betonowej posadzki przemysłowej powinna znaleźć zastosowanie norma PN-EN 13670:2011.
EN
As a result of long-standing marginalization of the subject of industrial floors, constructors of such floors have become almost the only people with the knowledge regarding their appropriate construction. Despite significant popularization of the issues connected with industrial floors, we still lack national norms and regulations which would describe the designing and construction procedures as well as quality requirements regarding concrete floors. The aim of this article is to draw attention to the fact that both during preparation of specifications as well as during construction of an industrial concrete floor, the norm PN-EN 13670:2011 should be applied.
15
Content available remote Technologie wykonywania tuneli drogowych
16
PL
Od kilku lat głównym problemem technicznym napotykanym podczas opracowywania licznych ekspertyz i opinii są nieszczelne izolacje wodochronne w garażach, na tarasach i balkonach. Jest to wynikiem nieprzestrzegania podstawowych, wydawałoby się ogólnie znanych zasad projektowania i wykonywania izolacji. W połączeniu z brakiem wiedzy inwestorów, nieznajomością coraz nowszych materiałów i rozwiązań technicznych oraz nierzetelnością wykonawców prowadzi to do opłakanych skutków.
EN
For several years, the main technical problem encountered in the development of numerous expert opinions are leaky waterproof insulation on the terraces and balconies and in the garages. This is the result of not abided, seemed to be generally, well known principles of design and construction of such insulation. In connection with lack of knowledge of the investors, not enough knowledge of ever new materials or technical solutions, and dishonesty of executor, it leads to deplorable consequences.
PL
W artykule przedstawiono wpływ zmian zakresu prac przewidzianych w dokumentacji projektowej, wprowadzonych podczas realizacji prac remontowych, na termin zakończenia inwestycji, a także na jej koszt. Wprowadzanie robót dodatkowych nieujętych w projekcie w trakcie wykonywania prac remontowych wymaga od inwestora i wykonawcy dużej elastyczności, zaangażowania oraz doświadczenia, gdyż są one znacznym utrudnieniem w procesie inwestycyjnym. Prace budowlane nieuwzględnione w projekcie wpływają znacząco na czas realizacji i koszt całkowity inwestycji. Problem ten przedstawiono na przykładzie remontu budynku wzniesionego w latach 80. zlokalizowanego w Zielonej Górze.
EN
The paper presents the effect of changes in the range of work provided in the project documentation, introduced during of the renovation work, on a date of ending and cost of the investment. Introduction of additional works, not included in the project, during repair work, requires from the investor and contractor flexibility, commitment and experience. The additional works are a significant obstacle in the investment process. Construction work not included in the project have a significant effect on the time and the total cost of the investment. This problem is exemplified by the renovation of the building, built in the '80s, located in Zielona Gora.
PL
Oba zespoły budynków miały konstrukcję projektowaną przez tych samych konstruktorów, na których współpracę zawsze można było liczyć podczas realizacji inwestycji. Wykonywanie robót budowlanych w rewitalizowanych obiektach MOCAK i Cricoteki było związane z częstym rozwiązywaniem dodatkowych problemów konstrukcyjnych. Podobnie, ze względu na wykonanie w ramach budowy głębokich wykopów w terenie zabudowanym, wymagany był udział konstruktorów w prowadzonej w sposób ciągły przez kierownika budowy i inspektora nadzoru analizie wyników geodezyjnych osiadań budynków i budowli, będących w strefie oddziaływania głębokich wykopów. Istotne było na wstępnym etapie określenie przez konstruktorów przemieszczeń dla poszczególnych obiektów. Hydroizolacja z mat bentonitowych, pozwalająca na aplikację praktycznie niezależnie od warunków atmosferycznych i wilgotności podłoża, wymagała jednak miejscami uciążliwych prac w celu przygotowania podłoża o właściwej geometrii.
EN
Both building complexes had their structural design developed by the same engineers, who were always willing to cooperate during realization of the investment. Performing construction works in revitalized MOCAK and Cricoteka facilities frequently meant solving additional structural problems. Similarly, due to deep excavations in a built-up area carried out as part of the construction process, the engineers were required to participate in analysis of geodetic results of subsidence of buildings and constructions located in the impact zone of deep excavations. Such analysis was conducted in a continuous manner by the construction manager and by the civil engineering work supervision inspector. At the initial stage it was essential for the constructors to determine movements for different facilities. Hydro-insulation with bentonite mats, allowing for application virtually regardless of atmospheric conditions and ground moisture, nevertheless required resource-consuming works to be performed, in order to prepare the ground with adequate geometry.
PL
W opracowaniu przedstawiono spotykany na obiektach budowlanych problem rozwoju korozji na wewnętrznych powierzchniach kształtowników zamkniętych eksploatowanych w środowisku zewnętrznym. Zachodzące wewnętrzne procesy korozyjne oraz towarzyszące im siły niszczące w związku z zamarzającą wewnątrz profili wodą powodują utratę nośności i obniżenie bezpieczeństwa eksploatacji, przez co przyczyniają się do powstawania stanów awaryjnych. Wiele ze stwierdzanych problemów związana jest z niepoprawnym projektowaniem i kształtowaniem elementów konstrukcyjnych, jak również zbyt optymistycznymi założeniami dotyczącymi stosowania technik uszczelniania. Wykonawstwo tego typu konstrukcji ma również znaczny wpływ na powstawanie uszkodzeń i zniszczeń.
EN
Problem of corrosion development on the inner surfaces of hollow sections exploited in the external environment is presented in the paper. Internal corrosive processes and destructive forces that sometimes accompany them as the result of the water freezing inside the profile, cause the loss of their bearing capacity and operational safety, thereby they create states of emergency. Many of mentioned above problems are associated with incorrect designing and shaping structural elements, as well as too optimistic assumptions about the use of sealing techniques. The role of execution of this type of construction also have a significant impact on the creation of damage and destruction states.
PL
Po omówieniu w poprzednich artykułach z niniejszej serii zagadnień związanych m.in. ze sprawami teoretycznymi, sposobami obliczeń i projektowania oraz przygotowania inwestycji [10] kolejnym ważnym tematem są zagadnienia związane z wykonawstwem przedmiotowych obiektów.
EN
In this article, the authors discuss issues related to the proper performing of the construction of culverts in the technology of concrete and reinforced concrete, and their equipment elements which have a direct influence on the functionality. Because of the magnitude of discussed issue article has been divided into two parts. This article applies to discuss issues related to the performance of the construction of culverts in the field of preparatory works, excavation and foundations.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.