Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 28

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  copyright
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
Content available remote Analysis of the polish copyright law and related laws
EN
The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.
2
Content available remote Analiza polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych
PL
W artykule omówiono zagadnienia prawa autorskiego i praw pokrewnych w świetle obowiązujących w kraju przepisów. Przedstawiono pojęcie utworu i twórcy, zwrócono uwagę na nadużycia związane z przypisywaniem autorstwa cudzego utworu. Omówiono temat dysponowania prawami do utworu stworzonego w ramach stosunku pracy oraz kwestię zawieranych umów. Poruszono również problem praw własności intelektualnych w projektach wykonywanych na rzecz Ministerstwa Obrony Narodowej.
EN
The article discusses issues of copyright and related rights in the light of the provisions that are in force in Poland. The concepts of 'work' and 'creator' are presented, and attention is called to abuses related to attributing authorship of someone else's work. The topic of disposing of the rights to a work created under an employment relationship and the issue of contracts concluded are discussed. The problem of intellectual property rights in projects carried out for the Ministry of National Defence is also raised.
PL
W artykule omówiono znaczenie odpowiedniego przygotowania opisu przedmiotu zamówienia na prace projektowe w budownictwie realizowane ze środków publicznych. Przedstawiono umowę o prace projektowe i jej umiejscowienie w obowiązujących przepisach. Przybliżono także kwestię praw autorskich w umowach o prace projektowe, ze wskazaniem znaczenia przygotowania odpowiednich zapisów w umowie.
EN
The article discusses the importance of properly preparing a description of the subject of the contract for design works in construction carried out from public funds. A contract for design work was presented and the applicable regulations. The issue of copyright in contracts for design work was also discussed, with an indication of the importance of preparing relevant provisions in the contract.
PL
W niniejszym artykule podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na trzy pytania: a) czy i w jakim zakresie projekty branżowe i ekspertyzy techniczne mogą być objęte ochroną prawa autorskiego; b) kto może być uznany za ich twórcę; c) jakie są najważniejsze - zdaniem autorki - praktyczne implikacje takiego stanu z punktu widzenia właścicieli firm projektowych i inżynierskich oraz osób w nich zatrudnionych.
EN
This article attempts to answer three questions: a) whether and to what extent industry projects and technical expertise may be protected by copyright; b) who can be considered their creator; c) what are the most important - according to the author - practical implications of such a state from the point of view of the owners of design and engineering companies and people employed in them.
PL
Modelowanie Informacji o Budynku (BIM) jako szybko rozwijająca się technologia, która jest coraz częściej wykorzystywana w procesie projektowym, rodzi wiele pytań, zwłaszcza o charakterze prawnym. Jednym z zagadnień z tym związanych jest kwestia praw autorskich do projektu, który powstaje z jej wykorzystaniem. Brak szczególnych norm, które w jasny sposób regulowałyby przepływ uprawnień między podmiotami będącymi stronami umów prawnoautorskich z zakresu projektowania z użyciem nowoczesnych oprogramowań, może stanowić przedmiot potencjalnych sporów. W artykule przedstawiono te problematyczne kwestie oraz podjęto próbę ich modelowego rozwiązania.
EN
Building Information Modeling (BIM) as a rapidly growing technology, which is increasingly used in the design process, raises many questions, especially of a legal nature. One of the issues related to this is the issue of copyright to the project that arises using it. Lack of special regulations that would clearly regulate the flow of rights between entities that are parties to legal and commercial contracts in the field of design using modern software can be the subject of potential disputes. The presented article attempts to present problematic issues and attempts to model their solution.
PL
Celem artykułu jest omówienie zrozumiałym dla nieprawników językiem typowych klauzul umownych dotyczących przekazywania i wykonywania praw autorskich, które pojawiają się w podpisywanych przez inżynierów umowach podwykonawczych (zleceniach) na projekty branżowe i ekspertyzy techniczne. W artykule pokazano też, jakie mogą być skutki sytuacji, gdy inżynier pracuje na rzecz architekta bez spisanej umowy albo gdy, pomimo podpisania stosownej umowy, niezasadnie wstrzymano mu płatność należnego wynagrodzenia.
EN
The purpose of the article is to discuss the language understood by lawyers in typical contractual clauses regarding the transfer and exercise of copyrights, which appear in subcontractor contracts (order jobs) signed by engineers for industry projects and technical expertise. The article also shows the effects of a situation when an engineer works for an architect without a written contract or when, despite signing the relevant contract, they were unjustifiably suspended from payment of due remuneration.
7
Content available remote Prawne uwarunkowania cytowania publikacji innych naukowców
PL
Ustalenie zakresu dozwolonego prawem cytowania prac innych badaczy we własnych wypowiedziach naukowych jest kwestią pierwszorzędną, zarówno z perspektywy rzetelności zawodowej, jak i zapewnienia zgodności z prawem podejmowanych działań. W artykule zastanowimy się nad tym, w jaki sposób przywoływać cudzy dorobek naukowy, by nie narazić się na zarzut naruszenia praw autorskich.
PL
Artykuł dotyczy możliwości dokonywania zmian w utworze architektonicznym bez zgody twórcy. Przeprowadzona analiza opiera się w znacznej mierze na przepisie art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, zgodnie z którym następca prawny, choćby nabył całość autorskich praw majątkowych, nie może bez zgody twórcy czynić zmian w utworze, chyba że są one spowodowane oczywistą koniecznością, a twórca nie miałby słusznej podstawy im się sprzeciwić. W artykule omówiono przesłankę oczywistej konieczności oraz przesłankę braku słusznej podstawy sprzeciwu. W oparciu o orzecznictwo przedstawiono problemy pojawiające się w konkretnych przypadkach zastosowania przytoczonej regulacji. Poczynione rozważania pozwoliły dojść do następujących wniosków. Po pierwsze – utwory architektoniczne cechują się pewnymi odmiennościami w stosunku do innych kategorii utworów. Po drugie – specyfikę twórczości architektonicznej należy mieć na uwadze w toku wykładni przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Po trzecie – zasadą jest konieczność uzyskania zgody twórcy na dokonanie zmian w utworze architektonicznym. Po czwarte – wyjątkiem od tej zasady jest możliwość dokonania zmian w utworze architektonicznym bez zgody twórcy pod warunkiem łącznego spełnienia obu przesłanek oczywistej konieczności oraz braku słusznego sprzeciwu twórcy. Wreszcie po piąte – zarówno twórcy, jak i inwestorzy niezaprzeczalnie winni mieć na uwadze nie tylko aspekty administracyjnoprawne związane z procesem budowlanym, lecz także aspekty autorskoprawne.
EN
This paper tackles the issue of making alterations in an architectural work without the author’s consent. The analysis made therein is mostly based on the stipulations of ar. 49 cl. 2 of the Law of Copyright and Neighbouring Rights of 4 February 1994 in accordance to which a legal successor, even if he has gained full economic rights, may not alter the work without the author’s consent, unless the alterations are caused by obvious necessity and the author has no justified reason for objecting to them. The paper discusses the premise of obvious necessity and the premise of no justified grounds for objection. Problems which emerged in concrete cases are discussed herein in the light of court verdicts based on the said regulation. The analysis of these examples leads to the following conclusions. First – architectural works reveal some specific differences from other works of creation. Second – the specific character of architectural creation should be taken into account while construing the regulations pertinent to copyright and neighbouring rights. Third – the principle is the need to receive the author’s consent to alterations in an architectural work. Fourth – the exception to this rule is that the alterations in an architectural work can be introduced without the author’s consent if and only if both requirements have been fulfilled i.e. the obvious necessity and the absence of the author’s justified objection. Finally, the fifth – both the authors and the investors should definitely take into account not only the administrative-legal aspect related to a building process but, also, its legal aspect related to copyright issues.
9
Content available remote Własność intelektualna a BIM – prawo autorskie
EN
Watermarking in digital contents has gained the more attraction in research community. In this approach copyright information is concealed in to the concatenated square region of an image under wavelet domain, initially original image is undergoing an alternative pixel sharing approach and one of the shares undergo the circular column shift further, concatenates those shares. Next, square region is obtained by capturing the half of the row value in the last part of first share and the first part of second share which forms a square image. To enrich the robustness of the technique, watermarking is under consideration only in the folded square under wavelet. Further, the reverse process is carried out to generate the watermarked image. To show ownership, original and watermarked image have undergone the same operation and acquire the copyright information. Experimental results indicate that the proposed approach is robust against image processing attacks.
PL
Dokonano analizy aktualnego stanu prawnego w Polsce w zakresie możliwości objęcia ochroną patentową wynalazków wspomaganych komputerowo. Przedstawiono obowiązujące akty prawne, jak i historię ich zmian w ostatnich latach. Szczegółowo omówiono sposoby ochrony własności intelektualnej dotyczące wynalazków wspomaganych komputerowo. Wynalazki te stanowią bowiem od lat sporny punkt w dyskusji pomiędzy twórcami a urzędnikami Urzędu Patentowego RP w zakresie możliwości objęcia ich ochroną patentową.
EN
The analysis of current legal status in Poland related to patent protection of computer-implemented inventions is presented in this paper. Current legal acts and the history of their change are presented. The ways to protect intellectual property related to computer-implemented inventions are discussed in detail. These inventions have for years been a disputed point in the discussion between the authors of inventions and the officials of the Polish Patent Office regarding the possibility of patentability.
PL
Rynek gier to dynamicznie rozwijający się sektor branży rozrywkowej, jednak nieustannie traktowany po macoszemu przez polskie prawodawstwo. Gry komputerowe nie są zdefiniowane w ustawie dotyczącej prawa autorskiego, a ich złożoność: poczynając od skomplikowanej budowy, przez różnorodność gatunkową i stylistyczną, aż do podobieństwa do produkcji filmowych utrudnia jednoznaczne przyporządkowanie do istniejących w „Dzienniku Ustaw” kategorii. W artykule zostały przedstawione przykładowe konflikty dot. prawa autorskiego gier oraz zastosowane rozwiązania. Zaproponowano wprowadzenie nowej kategorii, a także przeprowadzono analizę, jakie gry do jakich kategorii można włączyć.
EN
The games market is dynamically growing sector of entertainment industry, however it is continually neglected by Polish legislation. Computer games are not defined in an act on copyright and their complexity: starting from sophisticated structure, through variety of genres and stylistics, to similarity to film productions makes it difficult to clearly assign them to categories already existing in The Journal of Laws. The article presents examples of conflicts on the copyright of computer games and applied solutions. The new category was proposed, as well as an analysis was made, of what games to which category can be included.
13
Content available Importance of copyrights in online society
EN
The subject matter of the considerations in this paper is copyrights and their importance in the online society. This issue was selected because of the weight of the copyrights in the access and exchange of content via the Internet and, at the same time, the relatively high rate of unauthorized copying that, in fact, translates as a breach of the copyrights. In practice, this means that copyrights (which, for the online society, are what ownership rights for the industrial society are) have no serious authority. Informal norms of the exchange of digital information goods (called the “copy culture”) are not accordant with regulations of the formal copyright institution. The main goal of this paper is to determine the importance of copyrights for relationships taking place in the online society. In the paper, a large part of the considerations regards the bi-polarity of the copyright idea that protects authors on the one hand yet prevents the socalled author's monopoly on the other. In the course of considerations, the author made an attempt to verify the hypothesis stating that the bi-polarity of copyrights responds to the needs of the online society; however, the formal copyright institution has no such serious authority as the institution of ownership rights to tangible things. The research method applied in this paper is of a deductive nature. Considerations are based on an analysis of the copyright idea as well as on the traffic, extent, and content on the Internet – in other words, flows within the online society.
14
Content available remote The use of aprosh and kerning in text steganography
EN
The specifics of algorithmic and software implementation of the steganographic methods that are used to protect of digital documents against unauthorized use are analyzed in this paper. The secret information is embedded in the document-container on the basis of the modification of the parameters of the text characters, such as aprosh and kerning. The efficiency of these methods in comparison with some known methods of syntactic text steganography is analyzed.
PL
W artykule przeanalizowano specyfiki algorytmiczne i programowe wdrażania metod steganograficznych, które są wykorzystywane do zabezpieczenia dokumentów cyfrowych przed użyciem nieuprawnionym. Tajna informacja ukrywa się w dokumentcie-kontenerze na podstawie modyfikacji parametrów znaków tekstowych, takich jak aprosz i kerning. Została przeanalizowana skuteczność tych metod w porównaniu z niektórymi znanymi metodami syntaktycznej steganografii tekstowej.
PL
Niniejszy artykuł traktuje o zjawisku prywatnego kopiowania, które dzięki rozwojowi Internetu, upowszechniło się w globalnym społeczeństwie. Ma to ewidentny wpływ na relację między właścicielami praw autorskich do dzieł intelektualnych a odbiorcami korzystającymi ze źródeł nieautoryzowanych. Problem ten dotyka wszelkich form dóbr informacyjnych, jednak podjęte tu rozważania zawężono do produkcji telewizyjnych, które w ostatniej dekadzie urosły do miana superprodukcji telewizyjnych. W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak wykorzystywane jest zjawisko prywatnego kopiowania przez właścicieli praw autorskich. Przyjęto hipotezę, głoszącą, że prywatne kopiowanie, jako forma nieautoryzowanej dystrybucji produkcji telewizyjnych, wspiera dystrybucję autoryzowaną, pośrednio generując przychody właścicielom praw autorskich. W artykule wykorzystano metodę dedukcyjną, która w części eksploatacyjnej wsparta została doniesieniami prasowymi dotyczącymi rozważanych studiów przypadku.
EN
This article deals with the phenomenon of private copying, which become common practices in the global society thanks to the Internet's development. It has an obvious impact on the relationship between copyright owners of intellectual property and customers benefiting from unauthorized sources. This problem affects all forms of information goods, but conceived here considerations are focus on TV shows, which in the last decade have grown to become the TV superproductions. The article attempts to answer the question of how copyright holders use the phenomenon of private copying? Here assumed hypothesis, which states that private copying, as a form of unauthorized distribution of TV shows, supports the distribution of authorized ones - Indirectly generating revenue to the copyright owners. In the article is used the deductive method, which is in exploitation part supported by was considered press releases connected to described case studies.
16
PL
W artykule przedstawiono podstawowe zasady dotyczące zarządzania prawami autorskimi. Zasady te to możliwość zarządzania osobistego i poprzez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi. Uwzględniono w nich również słabszą pozycję twórcy i artysty, a także tego, co dotyczy społecznej presji związanej ze swobodnym dostępem do dóbr kultury. Wszystkie zaprezentowane regulacje wraz z przepisami dotyczącymi działalności Komisji Prawa Autorskiego mają na celu pomoc przedsiębiorcom w zgodnej z prawem eksploatacji utworów.
EN
The article presents the basic principles for management the copyright. These principles are the ability of the personal management as well as through organizations of collective management the copyright and related. They also take into account the weaker position of authors and artists, as well as everything what is regarding the social pressure resulting from free access to cultural goods. All presented regulations, including those relating to the activities of the Copyright Commission, are designed to help entrepreneurs in the lawful use of works.
PL
Kopiowanie produktu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Niniejszy artykuł określa środki ochrony prawnej o charakterze cywilnoprawnym jakie przysługują poszkodowanemu przedsiębiorcy. W artykule opisano zarówno podstawy materialno-prawne dochodzenia roszczeń, jak również prawnoprocesowe, w tym aspekty praktyczne na jakie musi zwrócić uwagę poszkodowany przedsiębiorca decydując się na zainicjowanie postępowania cywilnego.
EN
Copying a product may constitute an act of unfair competition. This article describes the measures of legal protection of civil law nature attributable to the injured entrepreneur. This paper describes the legal and material basis for claiming compensation, as well as procedural ones, including practical aspects which must be taken into consideration by the injured entrepreneur deciding to initiate civil proceedings.
PL
W artykule przedstawiono teorię zwolenników likwidacji autorskich praw majątkowych oraz dane liczbowe dotyczące zjawiska piractwa komputerowego w Polsce i na świecie. W ostatniej części dokonano analizy wyników badań własnych przeprowadzonych wśród studentów. Celem tych badań było zebranie informacji na temat stosunku młodych osób do piractwa, ich postaw, zachowań i przekonań oraz świadomości prawa w tym obszarze.
EN
Article presents arguments of opponents of digital piracy punishing acts as well as piracy statistics in Poland and worldwide. Author presents also results of her own survey among students in which she analyzes their attitude to piracy, their behavior, beliefs and awareness of the law in this area.
19
Content available remote Prawa autorskie do projektu budowlanego
PL
W artykule przedstawiono krótki przegląd różnych dostępnych form prawnych ochrony własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony patentowej udzielanej na innowacyjne rozwiązania techniczne. Omówiono czynniki, które powinny być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji co do wyboru spośród dostępnych form prawnych. Zaprezentowano także różne możliwości wykorzystywania ochrony patentowej w codziennej praktyce innowacyjnego przedsiębiorstwa.
EN
In this article a brief review of different available legal forms of intellectual property protection, with special attention paid to patent protection granted for innovative technical solutions, is presented. Factors, that should be taken into consideration when making decision on choosing among the available legal forms, are discussed. Different possibilities of using patent protection in the daily practice of innovative company are also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.