Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  best practices
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Industry 4.0 promises to make manufacturing processes more efficient using modern technologies like cyber-physical systems, internet of things, cloud computing and big data analytics. Lean Management (LM) is one of the most widely applied business strategies in recent decades. Thus, implementing Industry 4.0 mostly means integrating technologies in companies that already operate according to LM. However, due to the novelty of the topic, research on how LM and Industry 4.0 can be integrated is still under development. This paper explores the synergic relationship between these two domains by identifying six examples of real cases that address LM-Industry 4.0 integration in the extant literature. The goal is to make explicit the best practices that are being implemented by six distinct industrial sectors such as automotive, paper, furniture, healthcare, apparel, and machine manufacturing.
PL
W artykule przedstawiono założenia modelu dojrzałości organizacji dedykowanego dla obszaru publicznego zarządzania kryzysowego. Autorki przybliżyły koncepcję modeli dojrzałości, jak również opisały najważniejsze jego elementy. W ramach opracowania określono również strukturę modelu, zidentyfikowano kluczowe obszary procesowe oraz zestaw praktyk ogólnych i specyficznych, na podstawie których należy dokonać oceny dojrzałości.
EN
The article presents the assumptions of the maturity model of an organization dedicated to the area of public crisis management. The authors explain the concept of maturity models, as well as describing the most important elements. The study also identifies the structure of the model, the key process areas and a set of general and specific practices, which are the basis to assess the maturity.
3
Content available remote Systematyka dobrych praktyk wykorzystywanych w publicznym zarządzaniu kryzysowym
PL
Na przestrzeni rozwoju nauk o zarządzaniu powstała ogromna liczba metod i narzędzi rozwiązywania problemów z dziedziny organizacji i zarządzania, nazywanych dobrymi praktykami. W artykule przedstawiono próbę systematyki dobrych praktyk, możliwych do wykorzystania w działaniach podejmowanych przez jednostki terytorialne w ramach zarządzania kryzysowego. Autorki zidentyfikowały kluczowe grupy dobrych praktyk wspomagających proces zarządzania ryzykiem, zaproponowały ich systematykę, a następnie przyporządkowały poszczególne grupy praktyk do szczegółowych etapów procesu zarządzania ryzykiem.
EN
Within the development of management sciences, a great number of methods and tools for solving problems in the field of organization and management have been developed, which called good practices. The article presents an attempt to make a classification of good practices that can the used in actions undertaken by territorial units in crisis management. Authors identified key groups of good practice to support the risk management process, proposed their systematics and then assigned the various groups of practices to the detailed stages of the risk management process.
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie problematyki budowania odpornych na zakłócenia relacji z dostawcami, a także wskazanie dobrych praktyk w tym zakresie w odniesieniu do współpracy pomiędzy przedsiębiorstwem produkcyjnym a dostawcami pierwszego szczebla. Artykuł rekomenduje trzy kluczowe kierunki zmniejszania podatności relacji z dostawcami na ryzyko i niepewność, których źródłem jest łańcuch dostaw oraz jego otoczenie zewnętrzne. Pierwszym kierunkiem jest kształtowanie elastycznych zakupów. Kolejny polega na kształtowaniu adaptacyjnego procesu zakupów. Ostatni natomiast zaleca doskonalenie elastyczności systemów produkcyjnych dostawców w ramach programów ich rozwoju. Artykuł jest przeznaczony zarówno dla praktyków gospodarczych, jak i świata nauki.
EN
The aim of this article is to present an issue of building supplier relationship resilience and to indicate good practices in this area with regard to cooperation between the production company and first tier suppliers. The paper recommends three key directions of reducing the purchasing vulnerability to the risk and uncertainty coming from the supply chain and its external environment. The first direction is building a flexible sourcing. The next one is developing an adaptive sourcing. The last direction advises managers to improve flexibility of suppliers' production systems under the development programs. This article is intended both for business practitioners and academics.
PL
Biomasa stanowi pierwsze co do wielkości wykorzystania źródło energii odnawialnej w Polsce. Stosowana jest najczęściej jako paliwo stałe w dużych elektrociepłowniach, ale jej wykorzystanie na poziomie lokalnym jest ciągle niewielkie. Spalanie lokalnie dostępnej biomasy do celów energetycznych umożliwia zaspokojenie zapotrzebowania małych społeczności na ciepło i uniezależnienie się ich od dostaw paliw kopalnych takich jak węgiel czy olej opałowy. Jedną z najkorzystniejszych opcji zabezpieczenia dostaw energii i uniezależnienia się od zewnętrznych dostawców jest obsługa własnej sieci ciepłowniczej. W artykule przedstawiono przykłady zrealizowanych z sukcesem inwestycji polegających na budowie lokalnych systemów ciepłowniczych opartych na biomasie. Prezentowane przykłady dobrych praktyk mogą służyć jako inspiracja do podjęcia działań w kierunku tworzenia lokalnych sieci ciepłowniczych wykorzystujących dostępne na danym terenie zasoby biomasy.
EN
Biomass is the most commonly used renewable energy source in Poland. It is mainly utilized as solid fuel in large power or CHP plants, but its use at the local level is still low. Incineration of biomass that is locally available for energy purposes allows to meet the demand of small communities for heat and increase their independence from supplies of fossil fuels such as coal or fuel oil. One of the most beneficial options for supplying energy and gaining independence from fuel import is the operation of district heating network. The article presents examples of successfully completed investments involving construction of local heating systems based on biomass. Presented examples of good practice can serve as inspiration to take action towards creating district heating networks that use locally available biomass resources.
PL
Celem artykułu jest analiza dobrych praktyk w zakresie rozwoju transportu wodnego śródlądowego oraz działań służących wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej tej gałęzi transportu na rynku usług transportowych Unii Europejskiej. Istniejące przykłady dobrych praktyk są związane z rozwojem inteligentnych systemów transportowych, wdrażaniem finansowych instrumentów wsparcia transportu wodnego śródlądowego, rozwojem transportu intermodalnego oraz zmniejszeniem kosztów zewnętrznych transportu. Doświadczenia krajów europejskich w zakresie funkcjonowania i rozwoju żeglugi śródlądowej mogą stanowić cenną pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu rozwiązań modelowych w poszczególnych krajach członkowskich.
EN
In the European Union can be found examples of good practice in the development of inland waterway transport and measures to strengthen the competitive position of this mode of transport in the transport market. They are related to the development of intelligent transport systems, the implementation of financial support mechanisms, the development of intermodal transport and the reduction of external costs of transport. The experience of European countries in the functioning and development of the inland waterway transport can be a valuable help in developing and implementing model solutions for individual Member States.
PL
Zrównoważony rozwój jest częścią strategii współczesnego przedsiębiorstwa wskazującą metody korzystania zasobów naturalnych uwzględniając potrzeby obecnego konsumenta zachowując możliwość rozwoju przedsiębiorstwa. Odpowiedzią przedsiębiorców na ideę zrównoważonego rozwoju jest opracowanie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, która odnosi się do wdrażania dobrych praktyk. Celem artykułu jest opracowanie metodologii postępowania dla pozyskiwania informacji odnośnie dobrych praktyk. Zakres artykułu obejmuje wybrane dobre praktyki przeprowadzone w latach 2003-2012, które dotyczą wybranych obszarów przedsiębiorstwa. Rezultaty zostaną przedstawione za pomocą diagramu Ichikawy i jego założeń. Schemat ten umożliwi prezentację kluczowych aspektów i kryteriów wybranych do charakterystyki.
EN
Sustainable development is a part of strategy of modern company that assumes ways of exploring natural resources satisfying human needs and enabling business activity and its uninterrupted development. In purpose of realization sustainable development assumptions conception called corporate social responsibility was defined. Paper purpose is to elaborate a methodology of proceedings in case for obtaining Information about best practices. Analysed practices concern selected areas of the company and rely to period from 2003 to 2012 year. It is assumed to present results using Ichikawa diagram. Using its scheme all aspects and included criteria that describes chosen best practices will be shown.
EN
This article describes the experiences with the initiative to introduce IPv6 into Capgemini's datacenter environment, and to be more specific, the part of the project known as Phase 1: the preparation before actually doing so. Phase 1 comprises of training, testing and research of the IPv6 protocol and its features with the purpose to better understandthe consequences of the introduction of IPv6 in a datacenter environment. It was a specific choice to not deploy IPv6 in a production environment, and to build a dedicated test environment first (Proof of Concept). This test environment would accommodate most basic features of IPv6 to safely prepare us for the actual deployment. The technical results of the IPv6 experience were documented in a structured way, useable for future reference. Test results were also used as input to develop Capgemini best practices for IPv6 deployment.
EN
This article presents a method of supporting client–provider cooperation in software acquisition projects. The method, called WIKLIDO, focuses on modelling of client-provider interactions and provides its users with the means of structuring their cooperation. WIKLIDO has been already successfully applied in a number of real life case studies. The article introduces the method and explains how it is to be evaluated in a systematic way with the help of metrics designed using the common GQM (Goal Question Metrics) approach.
PL
Artykuł przedstawia metodę Wspomagania Interakcji KLienta i Dostawcy Oprogramowania (WIKLIDO). Metoda ta została z powodzeniem zastosowana w dwóch studiach przypadków w komercyjnych projektach pozyskiwania oprogramowania. Artykuł wyjaśnia w jaki sposób metoda wykorzystuje środki modelowania do usystematyzowania interakcji pomiędzy klientem i dostawcą oprogramowania. Przedstawia również w jaki sposób wykorzystano podejście GQM (ang. Goal Question Metrics) do systematycznego wywiedzenia metryk służących do eksperymentalnej oceny metody WIKLIDO.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.