Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 18

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  równanie regresji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Requirements currently imposed on machine elements are constantly growing. It requires to develop new, advanced machining processes. One of the commonly used finishing process is grinding. The article presents the results of the exploratory research in the process of surface grinding with abrasive multigrain wheels of samples made of Inconel 718. The influence of input parameters was investigated: cutting speed Vc, transverse feed speed Fp, longitudinal feed speed Fw, on roughness parameters (Sa) and the bearing capacity curve. Based on the conducted research, statistical models of the grinding process were elaborated, which allow to select the most favorable processing parameters depending on the required quality of the surface texture.
PL
Wymagania obecnie nakładane na elementy maszyn stale rosną. Powoduje to konieczność opracowania nowych, zaawansowanych procesów obróbki. Jednym z powszechnie stosowanych procesów wykańczających jest szlifowanie. W artykule przedstawiono wyniki badań rozpoznawczych procesu szlifowania powierzchni próbek wykonanych z Inconelu 718, ściernicami wielogranulacyjnymi. Zbadano wpływ parametrów wejściowych: prędkości skrawania Ve, prędkości posuwu poprzecznego Fp, prędkości posuwu wzdłużnego Fw, na parametr chropowatości (Sa) i krzywą nośności. Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano modele statystyczne procesu szlifowania, które pozwalają wybrać najkorzystniejsze parametry obróbki w zależności od wymaganej jakości wykończenia powierzchni.
EN
Currently, UAVs are intensively being introduced into topographic-photogrammetric production for topographic digital aerial photography and laser scanning. These technologies have a number of advantages: they don’t require specially prepared platforms and launchers, they are relatively inexpensive unlike large aircrafts, and they are safe. However, there are still many unsolved problems for ultralight UAVs, especially when the aerial photography is made. As you know, the requirements for the implementation of the aerial survey process are quite stringent, first of all, for horizontal flight: the angles of inclination must be within 3–5 degrees, since exceeding these tolerances significantly affects the accuracy for determining the spatial coordinates of objects. Therefore, there was an idea to conduct researches of dependences between the pitch α, roll ω and yaw κ. For this purpose, 100 images obtained from aircraft-type UAV ‘Arrow’ developed and created by specialists from Lviv Polytechnic National University and ‘Abris’ were used. As a result of the study, the multiple correlation coefficient and the parameters of the linear regression equation for the angular elements of the exterior orientation of digital images were calculated. In addition, statistical quality evaluations for the obtained regression model were carried out. Analysis of the received data allows to assert that angular elements of exterior orientation are correlated with each other. Therefore, in the further imaging materials, processing it becomes possible to make compensation of this fact and to improve calculation accuracy of spatial coordinates of points.
EN
The issue of ensuring the construction of materials and products, necessary quality characteristics and durability, is associated with the solution of many problems arising both in the construction industry enterprises and in the conditions of a construction site. Most of these (construction-technological) problems are solved due to the rational choice of raw materials, changes in the ratio between the main components, as well as production modes. The method of solving such problems assumes simultaneous consideration of many factors (composition, consumption of components, formation conditions, hardening, etc.) and providing many parameters (workability, strength, frost resistance, water resistance, etc.), which in practice is difficult to implement by traditional methods of experimentation because of high labor intensity of the work and the need for complex analysis. The article considers using methods of system analysis and mathematical planning of experiments in the study of building materials quality. Methods of obtaining mathematical models of various types, their interpretation and analysis, as well as the basic principles of using system analysis for solving the problems of building materials technology are presented. The technique of mathematical planning of experiments is presented. The main types of tasks solved with this method are analyzed, optimization criteria for solving problems of concrete technology are formulated. Methods for constructing linear and nonlinear models, their statistical analysis, and typical plans for carrying out experiments are presented.
EN
Purpose. The aim of this work is to develop a mathematical model of the generalized diagnostic indicator of the technical state of traction substations electrical equipment. Methodology. The main tenets of the experiment planning theory, methods of structural-functional and multi-factor analysis, methods of mathematical and numerical modeling have been used to solve the set tasks. Results. To obtain the mathematical model of the generalized diagnostic indicator, a full factorial experiment for DC circuit breaker have been conducted. The plan of the experiment and factors affecting the change of the unit technical condition have been selected. The regression equation in variables coded values and the polynomial mathematical model of the generalized diagnostic indicator of the circuit breaker technical condition have been obtained. On the basis of regression equation analysis the character of influence of circuit breaker diagnostic indicators values on generalized diagnostic indicator changes has been defined. As a result of repeated performances of the full factorial experiment the mathematical models for other types of traction substations power equipment have been obtained. Originality. An improved theoretical approach to the construction of generalized diagnostic indicators mathematical models for main types of traction substations electric equipment with using the methods of experiments planning theory has been suggested. Practical value. The obtained polynomial mathematical models of the generalized diagnostic indicator D can be used for constructing the automated system of monitoring and forecasting of the traction substations equipment technical condition, which allows improving the performance of processing the diagnostic information and ensuring the accuracy of the diagnosis. Analysing and forecasting the electrical equipment technical condition with the using of mathematical models of generalized diagnostic indicator changes process allows constructing the optimal strategy of maintenance and repair based on the actual technical condition of the electrical equipment. This will reduce material and financial costs of maintenance and repair work as well as the equipment downtime caused by planned inspections and repair improving reliability and uptime of electrical equipment.
5
PL
W artykule omówiono wyznaczenie wzoru regresyjnego do obliczania współczynnika przewodzenia ciepła λ betonu komórkowego z uwzględnieniem gęstości pozornej, temperatury i wilgotności powietrza otoczenia. Prognozowano, wykorzystując metody regresji wielorakiej i automatycznych sieci neuronowych. Wykonano test Shapiro-Wilka sprawdzający normalność rozkładów. Weryfikację prawidłowości wyznaczonych równań regresji wykonano, obliczając błąd MAPE prognozy oraz analizując szereg resztowy, wyznaczając funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowych reszt. W celu uzyskania danych przeprowadzono badania laboratoryjne pięciu różnych gęstości betonu komórkowego od 100 do 570 kg/m3 oraz oznaczono wartość współczynnika λ przy zmieniających się warunkach cieplno-wilgotnościowych. Badania wpływu temperatury na wartości współczynnika przewodzenia ciepła wykonano dla czterech zakresów od 0 do 42,5 ºC. Wpływ wilgotności powietrza na wartość współczynnika oznaczono w przypadku pięciu wilgotności od 0 do 90%.
EN
The aim of the study was to determine the regression formula for calculating the thermal conductivity λ cellular concrete with regard to apparent density, temperature and humidity of the ambient air. Methods of automated regression and neural networks were used. Shapiro-Wilk normality checking distributions were made. Verification of the correctness set of regression equations was performed by calculating an error MAPE forecasts and analysis of the residual series, setting the autocorrelation function and partial autocorrelation of residuals. A series of laboratory tests were performed. For five different λ cellular concrete densities of 100 to 570 kg/m3 determined ratio when the changing conditions of the thermo-humidity. Investigation of the effect of temperature on the thermal conductivity was performed for four ranges of 0 to 42.5 °C. Effect of humidity on the coefficient determined for the five humidity of 0 to 90%.
PL
W artykule przedstawiono wyniki pracy, której celem było wyznaczenie wzoru regresyjnego do obliczania rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej podczas wykonania ścianek szczelinowych. Zużycie prognozowano, wykorzystując metodę uogólnionych modeli addytywnych z logarytmiczną funkcją wiążącą. Wykonano test Shapiro-Wilka sprawdzający normalność rozkładów, weryfikację prawidłowości wyznaczonego równania regresji wykonano, obliczając błąd MAPE prognozy oraz analizując szereg resztowy, wyznaczając funkcje autokorelacji i autokorelacji cząstkowych reszt. W wyniku obliczeń otrzymano wzór regresyjny pozwalający wyznaczać rzeczywiste zużycie mieszanki betonowej podczas wykonywania ścianek szczelinowych. Na przykładzie realizacji analizowanego obiektu obliczono koszt nieuwzględnienia rzeczywistego zużycia mieszanki betonowej.
EN
In article are presented the results of the work, which has the aim to determine the regression formula for calculating the actual consumption of the concrete mix during the execution of diaphgram walls. Consumption of concrete mix was predicted using the method of generalized additive models with a logarithmic function of binding. Shapiro-Wilk test for normality distributions are made, the verification of the correctness of a designated regression equations were made calculating the forecast MAPE mistake and analyzing a number of the residual, setting the autocorrelation function and partial autocorrelation of residuals. The calculations were obtained regressive formula enabling determination of the actual consumption of the concrete mix during the performance of diaphgram walls. Calculated cost does not take into account the actual consumption of the concrete mix to the embodiment of the analyzed object.
PL
Metoda krokowej regresji wielokrotnej pozwala wybrać funkcje o możliwie małej liczbie zmiennych niezależnych oraz ich interakcji. Opisano kryteria progowe selekcji zmiennych w programie krokowej regresji wielokrotnej REGSTEP, opracowanym na podstawie pracy [4] oraz w znanym programie STATISTICA.
EN
Method of stepwise multiple regression enable to select a function with the possible smallest number of independent variables and its interactions. Liminal criteria of variables selection were described using stepwise multiple regression program REGSTEP, worked out on the base of work [3], and in well-known program STATISTICA.
EN
This article reports experimental investigation results of the stress relaxation in copper bolted busbar assemblies with new design concept of the bolt holes (S-design and G-design). The results of the new case are compared with the results of the classical case of the same assemblies and it is observed that for the new S- and G- designs the decrease in the fastening force is quite low which stands for a higher level of reliable assembly operation.
PL
W artykule opisano badania eksperymentalne, dotyczące naprężeń w zespole miedzianych szyn zasilających o połączeniach śrubowych. Zastosowano nową propozycję otworów śrubowych, które, po porównaniu z klasycznymi metodami, wykazały mniejszy spadek siły docisku, co przekłada się na zwiększoną niezawodność połączenia.
9
Content available remote Optimal parameters of sunflower seeds dehulling process with freezing
EN
Sunflower seeds dehulling process with freezing is a key process in technology of sunflower protein production. In the frame of this work extensive experiments were carried out to obtain fully dehulled sunflower kernel. Regression equations which allow one to estimate influence of seeds moisture content, rotor rotational frequency of a dehulling unit and temperature of freezing on the dehulling efficiency were obtained. Optimal parameters for sunflower seeds dehulling process with freezing were determined.
PL
Proces łuszczenia nasion słonecznika z zastosowaniem zamrażania jest kluczowym procesem w technologii produkcji proteiny słonecznikowej. W pierwszym etapie pracy przeprowadzono badania w celu oddzielenia pestek słonecznika od łupiny. Opracowano równania regresji, które pozwalają ocenić wpływ wilgotności nasion, prędkości obrotową łuszczarki, temperatury zamrażania na efektywność procesu łuszczenia. Wyznaczono optymalne parametry procesu łuszczenia nasion słonecznika z zastosowaniem zamrażania.
PL
Przedmiotem artykułu są wybrane zagadnienia z teorii eksperymentu, takie jak: testowanie hipotez statystycznych, ocena istotności wpływu czynników oraz ocena postaci równania regresji. Wiedza z tego zakresu została wykorzystana do oceny wyników pomiarów wykonanych na potrzeby impedancyjnej tomografii komputerowej (ocena krzywych poprawek, ocena wpływu czynników związanych z układem pomiarowym) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (ocena równania opisującego zniekształcenia obrazów pod wpływem zewnętrznego pola zakłócającego).
EN
In the paper selected problems of the theory of experiment like: statistical hypotheses testing, assessment of the significance of impact factors and evaluation of a regression equation [1, 2, 3, 4, 5, 6] are presented. Knowledge of this area may be useful for engineers when assessing the method of measurement and operation of a developed system. From the analysis performed for impedance tomography [7, 8, 9], using planning and evaluation of experiment methods, one can draw the following conclusions: although it is necessary to introduce corrections to the raw measurements, their values can be approximated by a linear regression curve, it is possible to follow the same correction curves (Fig.1) and the associated uncertainty for measurement results obtained by excitation of different pairs of electrodes, most of parameters relating to the measurement system, in the examined range of variation, had no significant effect on the obtained results - thanks to that, conclusions presented in the paper are more universal. In turn, the calculations performed for microscopic research [10, 11] showed that the derived forms of the regression equation (Fig. 2) describe correctly the empirical data, and the reproducibility of performed experiments was satisfactory. This improves reliability of the results concerning evaluation of the impact of the external magnetic field on the distortion level of observed images.
11
Content available remote Zużycie narzędzi skrawających podczas toczenia stopu Ti-6Al-2Sn-4Zr-6Mo
PL
Przedstawiono badania zużycia wkładki ostrzowej z zastosowaniem pomiaru wartości siły skrawania podczas toczenia stopu Ti-6AI-2Sn-4Zr-6Mo. Badania doświadczalne prowadzono na tokarce NEF 600 z użyciem wkładek ostrzowych VCMT 160408-SM przeznaczonych do obróbki wykończeniowej i półwykończeniowej materiałów trudno obrabialnych. Wyniki badań były podstawą do wyznaczenia równania regresji w postaci wielomianu opisującego wpływ zużycia ostrza narzędzia skrawającego na powierzchni przyłożenia na wartość siły skrawania dla prędkości skrawania vc = 110 +170 m/min.
EN
Presented are the results of the cutting bit wear tests shown against cutting force readings as carried out during the operation of turning of the Ti-6AI-2Sn-4Zr-6Mo alloy components. Results of the tests were used to develop a formula of regression in the form of a polynominal equation describing the effect of wear of the tool flank on the cutting force at cutting speeds ranging from vc = 110 +170 m/min.
PL
Metoda doboru maszyn i urządzeń do realizacji procesów produkcyjnych w rolnictwie wymaga odpowiedniego określenia funkcji celu, według której ten wybór zostanie dokonany. W pracy przedstawiono metodykę określania analitycznej postaci funkcji celu na podstawie uzyskanych wyników pomiarów lub przeprowadzonych obliczeń.
EN
The method of selecting the machinery and equipment to perform the production processes in agriculture requires proper determination of the objective function, based on which the selection will be done. The study presents a methodology of determination an analytical form of objective function on the basis of the obtained measurement results or calculations.
PL
Zbadano wpływ promieniowania mikrofalowego na aktywność neurotoksyny lędźwianu siewnego oznaczanej jako kwas β-N-oxalyl-L-α-β-diaminopropionowy - BOAA). Zweryfikowano hipotezę wskazującą na możliwość zastosowania wskaźnika purpury bromokrezolowej (BCPI) jako sposobu oceny aktywności tej neurotoksyny. Próby lędźwianu siewnego odmiany Krab (o masie 50g), które zastosowano w badaniach, przygotowano każdorazowo poprzez naświetlenie nie rozdrobnionych nasion w komorze roboczej kuchenki mikrofalowej. Zastosowano dziesięć wariantów intensywności ogrzewania, w których każdemu z trzech poziomów mocy promieniowania (350, 500 lub 650 W) odpowiadały trzy czasy ogrzewania (60, 120 lub 180 s), zaś jedną z prób pozostawiono bez obróbki termicznej. Duża współzależność wyników uzyskanych metodami BCPI i BOAA (współczynnik korelacji r = 0,89), oraz wysokie współczynniki dopasowania (R2) równań regresji BOAA = f(BCPI) do danych doświadczalnych wskazują na znaczącą wiarygodność operacji wzajemnego przeliczania wyników uzyskanych tymi metodami dla mikronizowanych nasion lędźwianu siewnego.
EN
Effect of microwave radiation on the activity of ever-lasting pea (Lathyrus latifolius) neurotoxin, designated as β-N-oxalyl-Lα-β diaminopropionic acid (BOAA), was studied. A hypothesis suggestion the possibility of using bromocresol purple index (BCPI) as a method to evaluate the activity of this toxin was verified. Samples of the everlasting pea, Krab cultivar, 50 g in weight, used in tests were prepared each time by irradiation of whole seeds inside a chamber of microwave oven. Ten variants of heating intensity were applied: at each of three radiation power levels (350, 500, 650 W), three times of heating were used (60, 120, 180 s), whereas one sample left without any heat treatment. Strong interrelation of the results obtained by BCPI and BOAA methods (correlation coefficient r=0.89) as well as high matching coefficients (R2) and regression equations BOAA=f(BCPI) to experimental data, showed a significant reliability of methods for micronized everlasting pea seeds.
PL
W pracy badano dynamikę produkcji energii elektrycznej w latach 1995-2002 ze źródeł cieplnych i wodnych. Wykorzystano metodę Gujarati’ego [1970] porównania prostych regresji opisujących dynamikę w wybranych województwach. Zwrócono też uwagę na sprawdzenie założeń wymaganych do zastosowania tej metody.
EN
The study dealt with the dynamics of electric energy generation within 1995-2003 from the thermal and water sources. The method by Gujarati (1970) was applied to compare the regression lines describing the dynamics in selected provinces of Poland. An attention was paid to check of the assumptions required to application of mentioned method.
PL
Przedstawiono analizę wyników badań wstępnych rozdziału dwuskładnikowej mieszaniny ziarnistej na stożkowym separatorze pneumatycznym. Doświadczenie prowadzono w warunkach laboratoryjnych. Podstawowe zespoły separatora stanowiły: powierzchnia stożkowa wykonana z blachy stalowej wraz z regulatorem wielkości szczeliny zasypowej, wentylator promieniowy, falownik do regulacji prędkości obrotowej wentylatora oraz rynny na wydzielone frakcje. Rozdzielaną mieszaninę przygotowano mieszając ziarna pszenicy ozimej odmiany Mewa z nasionami wyki jarej odmiany Fama w stosunku wagowym 1:1. Uzyskane wyniki opracowano statystycznie wykorzystując procedurę regresji krokowej programu WinStat. Przeprowadzona analiza pozwala stwierdzić, iż istnieje możliwość rozdziału mieszanin ziarnistych w proponowanym urządzeniu.
EN
The analysis of preliminary investigation results of two-component grain mixture separation on the conical pneumatic separator is presented. Experience was led in laboratory conditions. The elementary assemblies of separator were: the conical surface made from sheet steel equipped in regulator of charging crack size, radial fan, regulator of fan rotation speed and chutes on separated fractions. Separated mixture was prepared by stirring the grain of winter wheat Mewa variety with spring vetch seeds Fama variety in 1:1 weight ratio. Results of investigation were statistically worked out with using step-wise regression procedure of WinStat software. Conducted analysis permits to claim that there is a possibility of grain mixture separation in the propounded device.
16
Content available remote Stabilność termiczna wybranych enzymatycznych preparatów paszowych
PL
Zbadano wpływ mikronizacji (częstotliwość 2450 MHz, moc 350W, w czasie 60, 120 lub 180s) bądź kondycjonowania (95°C, w czasie 10, 20 lub 30 min.) na aktywność enzymatyczną: β glukanazy /endo-1, 3(4)-β-glukanazy/, ksylanazy/endo-1, 4 -β ksylanazy/, celulazy /endo-1, 4 -β -glukanazy/ oraz fitazy/hydrolizującej wiązania estrowe inozytolu z resztami kwasu fosforowego w fitynianach/. Wyniki badań aproksymowano metodą najmniejszych kwadratów uzyskując oddzielnie dla każdego z enzymów oraz obu zastosowanych form ogrzewania (mikronizacji lub kondycjonowania) równania regresji o możliwie wysokim współczynniku dopasowania (R2). Posługując się tymi równaniami obliczono hipotetyczny czas niezbędny do dziesięciokrotnej redukcji aktywności każdego z enzymów w procesie mikronizacji (2450 MHz, 350 W) lub kondycjonowania (95°C). Najkrótszym czasem dziesięciokrotnej redukcji aktywności charakteryzował się enzym fitaza (14’16”- kondycjonowanie, 25’03”- mikronizacja), zaś największy okazał się czas dziesięciokrotnej redukcji aktywności dla ksylanazy (73’25”- kondycjonowanie, 45’29”- mikronizacja).
EN
The effect of micronization (2450 MHz frequency, 350 W for time of 60; 120 or 180 s) and conditioning (95°C for 10; 20 or 30 min) on enzymatic activity was studied for β-glucanase, xylanase, cellulase and phytase (hydrolysing inositol ester bindings with the rests of phosphoric acid in phytynians). Obtained results were approximated with the least squares method achieving for each enzyme separately and for both applied heating forms (micronization and conditioning) the regression equations of possibly high correlation coefficient (R2). Hypothetical time necessary to reduce tenfold the activity of each enzyme at micronization or conditioning process, was computed with the use of these equations. The shortest time to tenfold reduction of enzymatic activity was obtained for phytase (14’16” at conditioning, 25’03” at micronization), whereas the longest was the time to tenfold reduction of xylanase activity (73’25” at conditioning, 45’29” at micronization).
PL
Praca zawiera wyniki badań zmęczeniowych próbek gładkich i z karbem w warunkach proporcjonalnych obciążeń cyklicznych z wartością średnią. Porównano wyniki badań próbek przy cyklicznym zginaniu, skręcaniu i jednej kombinacji zginania ze skręcaniem dla czterech wartości obciążeń statycznych. Wyniki badań eksperymentalnych zamieszczono w tabelach i przedstawiono graficznie za pomocą różnych charakterystyk zmęczeniowych, dla których wyznaczono parametry równań regresji. Uzyskane rezultaty badań uzupełniają wcześniej przeprowadzone testy zmęczeniowe analizowanego materiału i rozszerzają bazę danych o stali 10HNAP umożliwiającą formułowanie i weryfikację modeli stosowanych do obliczeń projektowych.
EN
The paper contains the results of fatigue tests of smooth and notched specimens under proportional cyclic loading with mean values stress. The results obtained for specimens under bending, torsion and one combination of bending with torsion for four mean values have been compared. The experimental data have been collected in the tables and shown in the figures with use of various fatigue characteristics for which parameters of the regression equations have been determined. The obtained results complete the previous fatigue tests of the considered material. Thus information about 10HNAP steel becomes wider and formulation and verification of calculation models is easier.
EN
The influence of temperature and the composition of gases on the reduction of nitrogen oxide with ammonia on the Polish sorbent, assigned for the purification of combustion gases has been investigated. These investigations were carried out in a flow system with stationary carbon sorbent layer. The dependence of the reduction degree of nitrogen oxide on the space time of the purified gases with the sorbent layer, as well as on the temperature and concentration of NO, NH3, H2O and O2 has been determined. These relation have been expressed by mean of regression equations. The optimal conditions of the process have been determined, viz temperature and the excess of ammonia. Apart from their cognitive significance, the obtained results may serve the purpose of describing quantitatively the reduction process of nitrogen oxide.
PL
Przebadano wpływ temperatury i składu gazów na przebieg redukcji tlenku azotu amoniakiem na polskim sorbencie węglowym przeznaczonym do oczyszczania spalin. Badania prowadzono w układzie przepływowym z nieruchomym złożem sorbentu węglowego. Wyznaczono zależności stopnia redukcji tlenku azotu od czasu zetknięcia oczyszczonych gazów ze złożem oraz temperatury i stężenia NO, NH3, H2O i O2. Zależności te opisano odpowiednimi równaniami regresji. Ustalono optymalne warunki procesu: temperaturę i nadmiar amoniaku. Otrzymane wyniki oprócz znaczenia poznawczego mogą posłużyć do ilościowego opisu procesu redukcji tlenku azotu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.