Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 22

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sanitary paper
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
W ostatnich latach w branży papierniczej jesteśmy świadkami zmian, zarówno o charakterze geograficznym, jak i asortymentowym. Jak pokazuje rysunek [1], dynamika rozwoju tego rynku przemieszcza się z Północy na Południe i z Zachodu na Wschód oraz od papierów graficznych do opakowaniowych i higienicznych.
PL
Bibułka tissue to jeden z najpopularniejszych rodzajów papieru, którego zużycie systematycznie wzrasta. Wytwarza się z niej szereg wyrobów użytkowych, takich jak: papier toaletowy, ręczniki, chusteczki, czyściwa przemysłowe i podkłady medyczne. Pod względem ilościowym dominującym wyrobem jest papier toaletowy.
PL
Krótka wycieczka po europejskim rynku papierów higienicznych. Który kraj, jakiego asortymentu zużywa najwięcej i dlaczego? Pewne tendencje zaskakują i wydają się być związane z charakterem narodowym.
PL
Podaje się, że najstarszy znany zapis o użyciu papieru toaletowego pochodzi z 589 r., pozostawił go urzędnik-uczony Yan Zhitui (531–591). W 851 r. arabski podróżnik zanotował, że Chińczycy epoki Tang nie dbają o higienę, albowiem po skorzystaniu z toalety nie myją się wodą, lecz podcierają papierem (1).
EN
The structure of paper and board production in Europe in 2013 was as follows: printings and writings – 41.9%, packaging paper and board – 45.9%, sanitary and household paper – 7.7% and others – 4.6%. The biggest producers of sanitary and household paper were Germany (20,3%), Italy (20,0%), France (11,5%) and Great Britain (11,5%). According to preliminary data, 2014 total paper and board production in Poland was 4222 thousand tonnes. Household and sanitary paper was 12.8% of the total. It should be stressed that over the last six years the constant increase of this paper grade share can be observed (Fig. 1, 2). It results among others from new investments and modernization of existing capacities as well as from market demand. Central Statistical Office of Poland states that in relation to 2005 toilet paper production rose by 38% in 2013 (Fig. 3). Figure 4 shows production of kitchen towels from pulp, paper, cellulose wadding or sheets made from primary fibers. In relation to 2012 the slight decrease (6%) can be observed in 2013. Domestic consumption of sanitary papers is impacted by imports and exports. Figures 5 and 7 present imports and exports according to CEPI classification in 2014. It should be noted that international trade data were estimated on tha base of 11 months of 2014. Similarly as over last years the biggest buyers of sanitary products is Germany (61.1%) followed by Czech Republic (9.3%). Figure 6 illustrates exports structure (CN 4813). The figures show that the biggest exported groups of products are toilet paper (33%) and paper towels (20,1%). Germany is the main buyer (69.9%) of toilet paper. The like situation is in case of paper towels (65.1%). As regards imports, Italy dominated in 2014 (23.7%) followed by Germany (21.5%). Toilet paper (32.7%) and paper towels in rolls (21.05) dominated in imports in 2014. Figure 8 illustrates imports structure in 11 months of 2014.
PL
Polska produkuje około 487 tys. ton papierów higienicznych rocznie, co stanowi około 13% całkowitej produkcji papieru i tektury. Zajmuje 15 pozycję wśród największych producentów bibułki higienicznej na świecie oraz 6 miejsce w UE.
EN
Poland manufactures around 487 000 t of sanitary paper annually accounting for nearly 13% of total paper and board production. Poland is the 15th largest tissue manufacturer in the world and the 6th in the European Union.
PL
Artykuł przedstawia stan produkcji oraz globalnego i jednostkowego żużycia papierów higienicznych w reprezentatywnych regionach i krajach świata. W wielkości produkcji i całkowitego zużycia przodują USA i Chiny. Te ostatnie są ponadto liderem w zakresie inwestycji w najnowocześniejsze technologie i maszyny, a także wielkim eksporterem papierów higienicznych, ze względu na dodatnie saldo „produkcja – zużycie” (5,7 mln t/r. – 5,1 mln t/r. = 600 tys. t/r.). Z dystrybucją tej puli eksportowej do odległych krajów Trzeciego Świata, a także Europy wiążą się określone problemy (koszty), które artykuł zarysowuje.
EN
An article presents tissue production and consumption in main world’s regions. In terms of production and consumption, the US and China are global leaders. Besides, China is the largest investor in the latest technologies and machines. China is also a huge tissue exporter owing to a positive production and consumption balance (5.7 m t/y – 5.1 m t/y = 600 000 t/y). The article also discusses problems with paper distribution faced by China.
EN
Spowolnienie gospodarcze wywiera znaczny wpływ na przemysł papierniczy, ponieważ osłabia się popyt na jego wyroby. Skutkiem tego jest konieczność ograniczania produkcji. W wielu krajach europejskich, a także w Kanadzie, USA, Japonii oraz Korei Płd. w czasie 9 miesięcy ubiegłego roku nastąpił spadek produkcji (1). Polska należy do krajów, w których produkcja papieru od wielu już lat systematycznie wzrasta, choć od 2010 r. daje się zauważyć znaczne spowolnienie tempa wzrostu (rys. 1). Według wstępnych danych GUS za 12 miesięcy 2012 r. łączna produkcja papieru i tektury w Polsce wyniosła 3793 tys. ton (2).
PL
A slowdown in the economy impacts the production capacities and demand for paper industry products. In the first nine months of 2012 paper and board production in many European countries as well as in Canada, USA, Japan and South Korea fell when compared to the same period of previous year (1). Poland belongs to the countries where the production has been consistently growing for many years. However, it can be seen that from 2010 the growth has slowed down (Fig. 1). According to the preliminary data of the Central statistical Office for 12 months of 2012, total production of paper and board in Poland was 3 793 000 tonnes (2).
PL
Konsumenci wymagają papierów higienicznych przyjemnych w dotyku i dobrze wchłaniających płyny. Producenci, jak zwykle, dążą do obniżenia kosztów produkcji. Wychodząc im naprzeciw, producent maszyn papierniczych – firma Voith rozwija od 7 lat technologię produkcji bibułek tissue wysokiej jakości – ATMOS. Na rysunku 1 przedstawiono zdjęcia bibułek tissue wykonanych w szeroko rozpowszechnionej technologii suchego krepowania i w technologii ATMOS. Technologia ATMOS pozwala na produkcję bibułek tissue o podobnej jakości, jak rozwijana od prawie 40 lat technologia suszenia przedmuchowego TAD, ale przy niższych kosztach inwestycyjnych, mniejszej energochłonności procesu i możliwości wykorzystania włókien wtórnych. Technologię ATMOS można zastosować w klasycznych maszynach produkujących papiery higieniczne, wstawiając zespół sit przedstawiony na rysunku 2. Po takiej przebudowie możliwa jest na maszynie papierniczej produkcja papieru w obu technologiach: suchego krepowania i ATMOS – w zależności od wymagań otrzymuje się papiery o różnej jakości. Pierwsze dwie instalacje technologii ATMOS wprowadzono na maszynach papierniczych w Chile i Kanadzie. Uruchomienie trzeciej, w USA, spodziewane jest w pierwszym kwartale 2013 r.
EN
The consumers want to have high quality tissue products, nice to touch and absorbing easily liquids. The manufacturers tend to reduce production costs. Trying to meet these expectations, for 7 years the paper machine producer Voith has been developing ATMOS technology for production of high quality tissue. Figure 1 shows pictures of tissue papers made in well known technology of air drying and papers made in ATMOS technology. ATMOS allows to manufacture tissue of quality similar to that obtained with the through air drying process (TAD) which has been developed for 40 years. With ATMOS, investment costs are lower, the process is less energy consuming and recovered fibres can be used. ATMOS can be used in conventional tissue machines by installing a set of screens presented in Figure 2. After such a rebuild, it is possible to make tissue paper both with TAD and ATMOS technology depending on the expected paper quality. First two installations run in the paper machines in Chile and Canada. The third installation, in the US, is scheduled for the first quarter of 2013.
PL
Wydawałoby się, że receptura bibułek higienicznych i sanitarnych typu tissue ukształtowała się raz na zawsze, stosownie do ich podziału na wyroby celulozowe i makulaturowe. Tymczasem poszukując możliwości obniżki kosztów produkcji należy skupić się przede wszystkim wlaśnie na masach włóknistych, gdyż ich cena stanowi ponad połowę kosztów produkcji bibułek tissue. Ale o recepturze tych papierów decydują przede wszystkim specyficzne wymagania w stosunku do poszczególnych papierowych wyrobów higienicznych i sanitarnych, jak: papier toaletowy, ręczniki kuchenne i toaletowe, ściereczki i czyściwa, chusteczki higieniczne i kosmetyczne, serwetki, obrusy itp.
EN
The article discusses general rules for optimization of tissue composition for different purposes and quality in order to reduce production costs.
PL
W poszukiwaniu sposobów taniego rozwiązania problemu fleksograficznego drukowania gazet i zadowalającego odbarwiania uzyskiwanej z nich makulatury pojawiły się też publikacje na temat użycia innych, niekonwencjonalnych metod wspomagania odbarwiania chemicznymi środkami pomocniczymi, jak na przykład rozpylanie środków powierzchniowo czynnych w obecności konwencjonalnych środków przeciwpianowych w odbarwianiu makulatury gazetowej w 100% zadrukowanej fleksograficznie (31). Takie wprowadzenie emulsji silikonowego środka przeciwpianowego do napowietrzanej zawiesiny masy makulaturowej, przy specyficznym stężeniu chlorku wapnia, sprzyjało flotacji elektrostatycznie ustabilizowanych cząstek farby fleksograficznej submikronowej wielkości. Dla zrównoważenia gaszenia piany wzbogaconej farbą fleksograficzną środkiem przeciwpianowym natryskiwano na jej powierzchnię ów środek powierzchniowo czynny. Manipulując stosunkiem środka przeciwpianowego do chlorku wapnia po 6 minutach flotacji uzyskiwano przyrost białości do 7 punktów procentowych.
PL
Realizacja procesu suszenia wstęgi papieru w układzie cylinder Yankee - osłona powietrzna następuje w wyniku jednoczesnego przepływu ciepła od żeliwnej powierzchni cylindra i od strumienia powietrza uderzającego z dużą prędkością o zewnętrzną stronę wstęgi. W starszych maszynach papierniczych, wytwarzających papiery higieniczne, cylinder Yankee dostarcza zazwyczaj połowę niezbędnego ciepła. Pozostałą część dostarcza powietrze ogrzewane do temperatury 150-170°C. W nowoczesnych maszynach szybkości suszenia są znacznie wyższe, głównie w wyniku zwiększania temperatur powietrza do 400-700°C i większych prędkości jego wypływu z dysz osłony (130-160 m/s). Zatem udział cylindra Yankee w dostarczaniu energii cieplnej jest mniejszy. Dla kilku maszyn papierniczych z układem suszącym cylinder - osłona, pracującym przy różnych temperaturach i prędkościach powietrza, określono rzeczywiste udziały strumieni cieplnych oraz ich wpływ na szybkość suszenia i jednostkowe zużycie energii.
EN
Realisation of a paper web drying process on the cylinder Yankee - air hood system is a result of an inflow of heat from the cast iron cylinder surface and from the air stream striking with high speed on the upper web surface. On the older tissue paper machines Yankee cylinder usually provides about half of the heat for drying process. The other half is supplied by air heated up to 150-170°C. On the modern paper machines the drying rates are much higher mainly as a result of increasing the air temperature to 400-700°C and higher nozzle speed (130-160 m/s). So at the same time the Yankee cylinder contribution to the drying process is smaller. The heat fluxes shares from the drying cylinder and air hood and the effect on the drying rates and specific energy consumption has been presented for a few paper machines with different parameters of the combined drying systems.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.