Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  anti-shock protection
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Dobór metody do pomiaru rezystancji uziemienia
PL
Uziemienia w układach elektroenergetycznych należą do podstawowych elementów bezpiecznego przesyłu, rozdziału i użytkowania energii elektrycznej, a także w istotny sposób wpływają na skuteczność działania ochron przeciwporażeniowych, przeciwprzepięciowych i odgromowych. Pełnią też inne szczególnie ważne funkcje w obiektach zagrożonych wybuchem, związane np. z odprowadzaniem ładunków elektrycznych do ziemi. Odpowiedni układ uziemiający pozwala także na stworzenie warunków zapewniających poprawne i bezawaryjne działanie nowoczesnych i coraz bardziej rozbudowanych systemów elektrycznych i elektronicznych oraz pozwala na ochronę systemów przed oddziaływaniem piorunowego impulsu elektromagnetycznego. Kontrola stanu technicznego uziemienia jest zatem niezbędna w ocenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej. W artykule opisano charakterystykę metod używanych do pomiaru rezystancji i rezystywności gruntu, a także zasady wykonywania pomiarów. Autorzy ocenili także wpływ różnych typów gruntu na skuteczność uziemienia.
EN
Earthing in electrical power systems is one of the basic elements of safe transmission, distribution and use of electricity. It also significantly affects the effectiveness of anti-shock, surge and lightning protection. It also performs other particularly important functions in potentially explosive facilities, for example connected with the discharge of electric charges to the ground. A suitable earthing system allows to create conditions that ensure correct and failure-free operation of modern and more and more elaborate electrical and electronic systems. It also allows protection of systems against the impact of a lightning electromagnetic pulse. Checking the technical condition of earthing is therefore indispensable in assessing the effectiveness of shock protection and lightning protection. The article describes the characteristics of the methods used to measure the resistance and resistivity of the soil, as well as the rules of measurements. The authors also assessed the effect of various soil types on the effectiveness of earthing.
PL
W artykule m. in. o tendencjach światowych w zapewnieniu trwałości uziomów stacji elektroenergetycznych, stosowaniu trwałych materiałów na uziomy stacji elektroenergetycznych w Polsce oraz trwałych połączeniach elementów układu uziomowego w gruncie metodą zgrzewania egzotermicznego.
PL
Powszechnie stosowane w instalacjach niskiego napięcia wyłączniki różnicowoprądowe (RCD), są urządzeniami ochronnymi zdolnymi wykryć niewielkie prądy upływowe, doziemne lub rażeniowe, ale w pewnych warunkach ich próg wyzwolenia może znacząco odbiegać od znamionowej wartości (np. 30 mA). Występowanie urządzeń energoelektronicznych w obwodach chronionych przez wyłączniki RCD, generuje powstawanie prądów różnicowych w szerokim zakresie częstotliwości. Częstotliwość podstawowa przebiegu jak również występowanie harmonicznych uwarunkowane jest wewnętrzną konstrukcją urządzeń, zamontowanych w chronionym obwodzie. Jeżeli wyłącznik RCD ma stanowić skuteczną ochronę uzupełniającą, szczególne znaczenie ma najmniejsza wartość prądu powodująca jego niezawodne zadziałanie.W artykule wykazano problemy związane z zastosowaniem typowych wyłączników RCD jako środka ochrony przeciwporażeniowej w tego typu obwodach.
EN
Commonly used in low voltage installations Residual Control Devices are the protective devices capable of detecting low leakage, ground or shock currents, but under certain conditions their trigger threshold may be significantly different from the nominal value, e.g., 30 mA. The existence of power electronics devices in the protected circuits results in generation of differential circuits in a wide range of frequencies. The fundamental frequency as well the existence of harmonics are determined by the internal design of the devices present in the protected circuit. If the RCD switch is to provide a reliable secondary protection, the lowest value of triggering current is crucial for this purpose. In the paper, the problems related to the application of typical RCD switches as an anti-shock protection means in such circuits have been investigated.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.