Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 395

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  transport lotniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
EN
The study presents a multidimensional comparative analysis of the decline in the number of passengers transported by air in Germany in 2020. The number of passengers in 2019 and 2020 as well as the forecast of the number of passengers transported in Germany for 2020 with actually transported passengers this year were compared. The Holt-Winters’ exponential smoothing method was used for forecasting. The obtained research results are important in terms of planning and ensuring the economic security of the air transport sector in Germany.
PL
W opracowaniu przeprowadzono wielowymiarową analizę porównawczą spadku liczby pasażerów przewiezionych transportem lotniczym w Niemczech w 2020 roku. Zestawiono liczbę pasażerów w 2019 i 2020 roku oraz wykonaną prognozę liczby pasażerów przewiezionych w Niemczech na 2020 rok z faktycznie przewiezionymi pasażerami w tym roku. Do prognozowania wykorzystano metodę wygładzania wykładniczego Holta-Wintersa. Uzyskane wyniki badań są ważne w aspekcie planowania i zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego sektora transportu lotniczego w Niemczech.
EN
In the article, the authors reviewed the arresting gears used in military aviation. The second part of this part describes the operation concept that is used in the Polish Air Force, in relation to the two types of gears, namely the post-Soviet ones that are still in service, and the second one: of U.S. production obtained due to the purchase of F-16 aircraft. The authors emphasize that in the case of an appropriate operation system, it is possible to extend the service life of devices and maintain safety of the air operations.
PL
W artykule autorzy dokonali przeglądu urządzeń awaryjnego hamowania użytkowanych w lotnictwie wojskowym. W drugiej części został opisany system eksploatacji tych urządzeń, jaki funkcjonuje w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w odniesieniu do dwóch rodzajów tych urządzeń: eksploatowanych jeszcze poradzieckich oraz produkcji amerykańskiej, pozyskanych w związku z zakupem samolotów F-16. Autorzy zaznaczają, że w przypadku właściwego systemu eksploatacji istnieje możliwość wydłużenia okresu użytkowania urządzeń ponad określony przez producenta bez obniżenia poziomu bezpieczeństwa zabezpieczanych operacji lotniczych.
3
Content available remote The analysis of passenger carriage in Polish air transport in 2011–2018 (part 1)
EN
Niniejszy artykuł (część 1) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym ze szczególnym uwzględnieniem: portów lotniczych, miast oraz przewoźników w latach 2011–2018. Celem artykułu jest pogłębienie wiedzy na ten temat. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy opierając się na dostępnych zasobach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
4
Content available remote The analysis of passenger carriage in Polish air transport in 2011–2018 (part 2)
EN
This article contains an analysis of Polish passenger transport in regular and charter traffic with the specification of carriers for the years 2011–2018. A forecast of traffic growth in the aviation market until 2035 is presented. Took into account situation of the pandemic in early March 2020 was addressed. The trend occurring in the examined period was analyzed and conclusions relating to the changing transport structure were made. The compilation of statistical data made it possible to carry out the analysis based on the available resources of the Central Statistical Office and the Civil Aviation Office. This allowed to fill the gap in the literature, where previously information was compiled only for each year separately.
PL
Niniejszy artykuł (część 2) zawiera analizę polskich przewozów pasażerskich w ruchu regularnym i czarterowym z wyszczególnieniem państw w latach 2011–2018. Przedstawiono prognozę wzrostu ruchu na rynku lotniczym do 2035 r. Odniesiono się do sytuacji związanej z pandemią na początku marca 2020 r. Zbadana została tendencja zachodząca w badanym okresie i wysunięto wnioski związane ze zmieniającą się strukturą przewozową. Zebranie danych statystycznych potwierdziło możliwość przeprowadzenia analizy z wykorzystaniem dostępnych zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dzięki temu została uzupełniona luka w literaturze, gdzie informacje zestawiono tylko dla każdego roku osobno.
EN
The competitive advantage of the passenger air transport market is a significant part of airline operations. An important element, a condition that may determine the achievement of competitive advantage, is the issue of safety, which also applies to the operation of aircraft. An example of creating an effective competitive advantage may be the operation of a new aircraft by air carriers. This article presents the process of creating a competitive advantage on the example of the Airbus A350 XWB and the Boeing 787 Dreamliner aircraft considering the safety aspect, which in the case of new means of transport in civil aviation may primarily concern the seeming childhood diseases occurring in the initial use of new aircraft. This article, in the form of comparative analysis, indicates the key features that determine the attractiveness of the new aircraft as a product on the passenger air transport market. Secondary data on the characteristics of the Airbus A350 XWB aircraft were used and compared with the data of the Boeing 787 Dreamliner to illustrate the properties that may indicate the manufacturer's superiority. Furthermore, this article proposes a scheme of creating competitive advantage in passenger air transport, which can be a model for creating a competitive advantage in civil aviation. The close relationship between the economic and technological aspects in creating competitive advantage was buttressed as well. This article also analysed secondary data related to the numer of ordered and used aircraft and aviation events registered on the website: https://aviation-safety.net [8], which could have an impact on the level of safety of flight operations. Brought to the fore were situations in which the seeming childhood diseases in aircraft operated by the American manufacturer, Boeing 787 Dreamliner, such as defects in engines, power elements and risks associated with the use of composite materials, which were first used on such a large scale in the construction of wide-body aircraft.
EN
This article is a continuation of the authors’ study on the ways to ensure safety in the Air Traffic Management (ATM) system. It directly refers to the processes of risk management involving, in particular, risk management in (air) transport. The mai aim of this paper is to present and indicate the hazard identification and risk assessment tools that can be used in air transport and to apply one of them for a risk analysis of a specific ATM originating case. This is why, after a short introduction, describing the background of the research as well as literature review, the risk management process as such is characterized. It is shown in a schematic way and its main components are identified. At the same time, from the entire management process, the risk assessment procedure is highlighted as its most crucial part. Then, general hazards identification techniques, risk analysis and assessment tools are described, with an indication that they can also be implemented in air transport, if compatible with ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs). In the following part, the process of risk assessment in air transport, based on the Safety Management Manual, using a safety risk tolerability matrix, is characterized. Finally, in this article, an exemplary risk analysis is carried out, focusing on a selected case arising from the ATM field. For the analysed case, safety risk hazards and their possible effects are identified and then assigned to the Intolerable, Tolerable and Acceptable regions. The entire paper is summarized and conclusions are drawn in relation to the publication’s main goal. Attention is also paid to the potential causes of appearance of hazards including, first of all, lack of adequate verification procedures, as well as people’s competence and last but not the least human errors, being the reason for 70-80% of unwanted transport accidents.
EN
Air transport, like every economic branch, strives for development. Air traffic is growing dynamically, which means that the natural environment is increasingly being polluted each year. Therefore, entities operating in the air transport sector should care for the environment. One of these entities - airports - introduces many restrictions for aircraft with high CO2 (carbon dioxide) emissions. At the same time, they introduce many ecological activities. Every year, also at the largest Polish airports, managers carry out activities aimed at caring for the environment. The main goal of the article is to evaluate the implementation of ongoing projects related to environmental protection at selected Polish airports. For this purpose, a survey was conducted at Polish airports in March 2020. The main research thesis is that as a result of the development of air traffic, airports will start investing more in innovative solutions related to environmental protection, including solar panels. This issue is extremely important from the point of view of economic, environmental, and corporate social responsibility. The main problems of the environmental policy are areas related to waste, water, and energy management. Some airports take up challenges related to the implementation of innovative solutions, including sustainable energy management. Tasks related to reducing energy consumption and increasing the use of green energy at airports will be of key importance.
PL
Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków- Balice to port lotniczy, który rozwija się bardzo dynamicznie. Z roku na rok liczba obsłużonych pasażerów wzrasta. Z tego względu lotnisko jest ciągle rozbudowywane. Pod koniec roku 2016 oddano do użytku nowy terminal pasażerski, a obecnie zakończono remont płyty postojowej. Celem artykułu jest przeprowadzenie analizy wykorzystania płyty postojowej przed rozpoczęciem prac budowlanych i reorganizacji płyty. Obliczenia miały na celu sprawdzenie wykorzystania płyty, a w przyszłości porównania analiz sytuacji sprzed i po remoncie płyty. Analizę wykonano na podstawie udostępnionych danych zawierających informacje o liczbie operacji lotniczych zarejestrowanych w ciągu okresu jednego roku, rzeczywistych oraz rozkładowych czasach operacji lotniczych – przylotów i odlotów wraz z przydzielonym numerem stanowiska postojowego na płycie lotniska. Przeprowadzono analizę wykorzystania poszczególnych stanowisk w całym analizowanym okresie oraz wielkości czasów postoju samolotów na płycie, w tym z podziałem na linie lotnicze tradycyjne oraz niskokosztowe. Przeanalizowano wykorzystanie płyty i jej poszczególnych stanowisk w dniu, w którym lotnisko przyjęło największą liczbę samolotów. W podsumowaniu zawarto najważniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy oraz wyliczone wartości charakteryzujące: wykorzystanie płyty w dniu o największej liczbie operacji, zajętość poszczególnych stanowisk w badanym okresie, średnie czasy postojów samolotów na płycie.
EN
Kraków John Paul II International Airport is an airport that is developing very dynamically. The number of serviced passengers increases year by year. For this reason, the airport is constantly being extended. At the end of 2016, a new terminal was opened, now also the apron is being renovated. The article is to analyse the use of the apron before construction works and reorganization of the plate. The calculations were made to check the apron use and, in the future, to be able to compare them with the analysis of the renovated apron. The analysis was performed on the basis of the data containing information on the number of aviation operations registered during one year, including actual and scheduled times of flight operations – arrivals and departures along with the allocated number of the parking stand at the apron. The analysis includes the usage of apron and its individual aircraft stands throughout the entire analysed period and the size of aircraft standstill times, including the division into traditional and low-cost airlines. The use of the apron and its individual stands on the day of the largest number of aircrafts accepted by the airport was analysed. The summary contains the most important conclusions from the analysis and the calculated values that characterize: the use of the apron on the day with the largest number of operations, the occupancy of individual positions in the examined period, the average aircraft standstill times.
PL
Przewozy lotnicze są najbardziej dynamicznie rozwijającą się gałęzią transportu. Z uwagi jednak na wysokie koszty środków transportu, infrastruktury oraz paliwa, skomplikowane procedury obsługi i bezpieczeństwa są jednocześnie jedną z najdroższych. Dążeniem przewoźników jest podjęcie działań mających na celu minimalizacje kosztów własnych i maksymalizację zysków. W transporcie lotniczym działania te sprowadzają się do zmian w zakresie infrastruktury transportu, czyli wprowadzania nowoczesnych, zużywających mniej paliwa i zabierających na pokład więcej pasażerów lub towaru samolotów oraz uproszczenie i skrócenie procedur obsługi w reżimie czasu.
EN
Air transport is the most dynamically developing branch of transport. However, due to the high costs of means of transport, infrastructure and fuel, complicated service and safety procedures, it is also one of the most expensive. The carrier’s objective is to take measures to minimize their own costs and maximize profits. In air transport, these activities are reduced to changes in the field of transport infrastructure, i.e. introduction of modern, less fuel-consuming aircrafts that are able to take more passengers or cargo on board and simplification or shortening of service procedures in the time regime.
EN
Management of air transportation of strategic goods is a very complex task with many challenges. This paper describes the method used in documenting the requirements for an IT system intended to support management of air transportation of military and dual-use goods. The work was completed in conjunction with a private logistics company. The project produced a Software Requirements Specification document and a working prototype. The document and prototype are held by the Military University of Land Forces of Poland. Requirements were solicited from numerous sources. A private logistics company, numerous books and personal experience of the team members all contributed to requirements. These requirements were then analyzed and a final set of requirements was produced. Screen mock-ups and a working prototype were developed. Selected screen shots are within the paper. The working prototype was developed by constructing a database and using a code generator to produce a web application.
PL
Zarządzanie transportem lotniczym towarów strategicznych jest zagadnieniem niezwykle złożonym, a jakość realizacji zadań z tego zakresu może zostać poprawiona poprzez wdrożenie odpowiedniego oprogramowania. W artykule opisano metody zastosowane do opracowania specyfikacji wymagań systemu informatycznego (ang. Software Requirements Specification, SRS) przeznaczonego do wsparcia zarządzania transportem lotniczym towarów strategicznych. W ramach projektu utworzono również działający prototyp aplikacji internetowej. Sformułowanie wymagań zostało oparte o wiele źródeł. Wykorzystano wiedzę pozyskaną ze współpracy z prywatną firmą logistyczną, informacje zawarte w literaturze, a także osobiste doświadczenie autorów. Wszystko to przyczyniło się do określenia wstępnych potrzeb (zakresu informacyjnego i funkcjonalności), które zostały następnie przeanalizowane i wykorzystane do sformułowania zestawu wymagań zawartych w dokumencie SRS. W celu wizualizacji elementów programu utworzono makiety interfejsu użytkownika. Prototyp funkcjonalny został przygotowany poprzez zbudowanie bazy danych i użycie generatora kodu do stworzenia aplikacji internetowej.
EN
Air transport consists in moving people or goods by air. Aircrafts, known as the main means of air transport, can be divided into two categories: airplanes and helicopters. Such transport is the most modern and the most dynamically developing branch of transport. It is also considered to be the safest mode of transport, even though, for various reasons, aviation accidents still occur. Security in aviation has various connotations. According to the International Civil Aviation Organization (ICAO), it is a state in which the possibility of damage to persons or property is minimized and is maintained as part of a continuous process of hazard identification and safety risk management at an acceptable level or below this acceptable level. Aviation security includes flight safety and aviation security against acts of unlawful interference. There is a significant difference between the meaning of "safety" and "security". The first of these concepts means preventing unintentional damage, while the second refers to the procedures undertaken in order to prevent deliberate damage resulting from an intentional act. As it appears from the abovementioned information, the immovable part of aviation safety is aircraft protection, including the protection of civilian airports.The aim of the article is to draw attention to the problems of air transport security, including the security of airports, related to the evolution of threats and the functioning of the airport security system. The problem that the authors address is expressed in a question: in what directions should the current solutions in the field of air transport security be improved in order to effectively prevent acts of unlawful interference in the future? Theoretical research methods, such as the analysis and synthesis of information contained in literature and source materials, inference, comparison, were used to develop the article.
12
Content available remote Safety systems of luggage transport in air traffic
EN
The transport system from the safety point of view consists of: technical objects, operators and human resources, operation safety subsystems,and system management cen-ter. In the area of these subsystems, there may be hazardoussources of external or internal character. Based on the analysis of transport systems, it is concluded that man causes nume-rous mistakes. The baggage control system and the persons responsible for the functioning of this system have a significant impact on airports' safety level. Diagrams of multi-stage pro-cesses for checking hand luggage and checked baggage have been developed. Eighty-twoflights departing from the airport, in which over 1500 passengers were checked-in,were ob-served to indicate gaps in procedures during baggage processing. They sent over 7500 lu-ggage items in total. During the observation, passengers were asked whether they carried ob-jects defined as hazardous in their hand luggage or checked baggage, and then the affirma-tive answers obtained were counted. During the check-in, passengers of all analyzed flights, while answering the "safety questions", declared 281 items, which wedefined as hazardous. The study confirmed the hypothesis that the transport of dangerous objects in the wronglu-ggage type has not yet been eliminated and is a hazard source in air transport. Groups of travelers were indicated by aconstant lack of awareness about the materials not permitted for airtransport.
PL
System transportu z punktu widzenia bezpieczeństwa składa się następujących podsystemów: obiekty techniczne, operatorzy i kadry, podsystemy zabezpieczenia działań iośrodek zarządzania systemem. W obszarze wymienionych podsystemów mogą występo-wać źródła zagrożenia ocharakterze zewnętrznym lub wewnętrznym. Na podstawie analizy systemów transportu można stwierdzić, że człowiek powoduje liczne błędy. Błędy wynikają z:niewiedzy, błędów w powtórzeniach procedur i czynności, nieobowiązkowości, braku predyspozycji. Znaczący wpływ na stan bezpieczeństwa w portach lotniczychma system kontroli bagażu, awszczególności osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie tego systemu. W pracy opracowano schematy wieloetapowych procesów kontroli bagażu podręcznego oraz bagażu rejestrowanego. Aby wskazać luki w procedurach podczas odprawy bagażowej pod-dano obserwacjom 82 rejsy zPortu Lotniczego Poznań-Ławica, wktórych odprawiono ponad 1500 pasażerów. Nadanołącznie ponad 7500 bagaży. Podczas obserwacji pytano po-dróżnych, czy przewożą w swoim bagażu podręcznym lub rejestrowanym materiały uznane za niebezpieczne (np. laptopy, power bankiczy e-papierosy), a następnie zliczano uzyskane odpowiedzi twierdzące.Przy odprawie biletowo-bagażowej pasażerowie wszystkich podda-nych analizie rejsów podczas „pytań bezpieczeństwa” zdeklarowali 281 przedmiotów nie-bezpiecznych. Przeprowadzone badania potwierdziły postawioną hipotezę, że przewóz przedmiotów uznanych za niebezpieczne wnieodpowiednim bagażu przez pasażerów nie został jeszcze wyeliminowany i stanowi źródło zagrożenia w transporcie lotniczym. Wska-zano grupy podróżnych, charakteryzują się brakiemodpowiedniego poziomu świadomości na temat materiałów, jakie można przewozić drogą lotniczą.
EN
The development of the SARS-CoV-2 virus epidemic and the associated restrictions on mobility have affected many sectors of the economy, but one of the first to suffer especially was passenger air transport. None of the previous crises in the aviation industry had been so significant and so global. At the beginning of April 2020, air passenger traffic decreased by around 70% globally and by around 90% in Europe compared to 2019. At some European airports, very few air operations were carried out, or they were even completely suspended. The loss of revenues by entities from the aviation sector caused their significant financial problems, which cannot be solved without external support. After lifting the travel restrictions, a reduction in demand for travel by air can be expected. Most likely, the carrier market will consolidate, and the connection network will be reduced, which may aggravate the problems of some already unprofitable airports.
14
Content available remote The research into the integrity parameter in air transport using GLONASS data
EN
The article presents the results of the integrity parameter of the GLONASS satellite positioning system in civil aviation. As a source material for the research the authors used observation and navigation data of the GLONASS system from the onboard GNSS receiver mounted on the Cessna 172. In the research, the authors used a model to determine the aircraft position based on the single-frequency SPP code method for GLONASS L1-C/A observations. The numerical calculations were conducted in the RTKLIB software, in the RTKPOST library. The obtained results are interesting from the point of using an application of the GLONASS system in aviation and the possible implementation of the single-frequency GLONASS code observations in the SPP model in order to determine the aircraft position. On the basis of the obtained results it was found that the GLONASS integrity performance data can be used in a procedure of non-precision approach to landing NPA GNSS.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań parametru wiarygodności pozycjonowania satelitarnego GLONASS w lotnictwie cywilnym. Jako materiał do badań posłużyły dane obserwacyjne i nawigacyjne GLONASS z pokładowego odbiornika GNSS zamontowanego na samolocie Cessna 172. Wykorzystano model wyznaczenia pozycji SP oparty na jednoczęstotliwościowej metodzie kodowej SPP do obserwacji GLONASS L1-C/A. Obliczenia numeryczne wykonano w oprogramowaniu RTKLIB w bibliotece RTKPOST. Uzyskane wyniki badań są interesujące z punktu zastosowania systemu GLONASS w lotnictwie oraz możliwości implementacji jednoczęstotliwościowych obserwacji kodowych GLONASS w modelu SPP wyznaczenia pozycji statku powietrznego. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że osiągi wiarygodności GLONASS mogą zostać wykorzystane w procedurze nieprecyzyjnego podejścia do lądowania NPA GNSS.
EN
The article presents a method for assessing emissions of harmful substances and noise from road and air transport, as well as a combined assessment of the emissions of these transport pollutants. The original analytical dependencies reflecting the emissions of harmful substances from road transport, developed as part of the EMITRANSYS project implemented at the Faculty of Transport of the Warsaw University of Technology, were taken into consideration, in which the unit values of the actual road emissions of harmful substances are a function of, among other things, route length or speed of the vehicles. However, the dependencies associated with noise emissions were taken from the applicable international guidelines for assessing environmental pollution by traffic noise. The article also describes a case study in which the impact of Warsaw Chopin Airport on noise along the Warsaw road network and the entire Warsaw agglomeration was assessed. Analyses and discussions were carried out in the scope of the change in transport noise due to air operations carried out in the analysed area. As agreed, the combined impact of road and aircraft noise in the area under study is far more unfavourable than street noise alone. Thus, it can be seen that the assessment of noise levels carried out separately for individual modes of transport (in accordance with applicable regulations) should be supplemented with the assessment of traffic noise from all modes of transport – especially in the case of simulation tests of ecologically friendly changes in the area of transport.
EN
The objective of this contribution is the application of a new methodology for assessing connectivity in passenger transport regarding selected tariff points accessibility in the context of developing the selected region. From the passenger´s point of view, it is necessary to specially assess the accessibility of lines within transportation, between the selected destinations using passenger air transport. The length of the travel time, the number of necessary transfers and the number of travel opportunities affects the possibilities of transport between place A and B. The connections and lines are thus influenced by many factors. This is the basic point to consider when designing a set of evaluation criteria for assessing the connectivity and in carrying out a case study for a specific region. In this paper, Václav Havel Airport in Prague (Czech Republic) with selected air transport connections were evaluated according to the proposed methodology.
17
Content available Safety of air transport
EN
This paper focuses on analysing the phenomenon of ensuring safety in air transport. It presents issues relating to protection of aircraft in the air and on the ground, as well as problems concerning mechanical protection of aircraft, Sky Marshal patrols, protection of parked aircraft and passenger and baggage checks.
EN
This article deals with the issues relating to the impact of terrorism on aviation industry operations. It traces the origin of aviation terrorism and the escalation of the phenomenon. An analysis of two terrorist attacks that took place in Turkey in 2016 is provided to show their consequences to the industry and the country. In particular, the article highlights the relation between terrorist attacks and aviation industry management practices.
EN
The article looks at the genesis and evolution of Network Manager (NM) activities in terms of responding to disturbances and crisis situations and mitigating their effects on the European air traffic management network. The objective of these activities, carried out in coordination with the operational stakeholders and other relevant stakeholders, is to ensure the maximum continuity and safety of air navigation services for aircraft operators and airports. The review, analysis and evaluation of how to respond to extraordinary and unforeseen events that have a negative impact on the functioning of the air transport sector in Europe covers the period 2010-2019.
PL
Wzrost ruchu lotniczego w ostatnich latach prowadzi do problemów w zakresie zdolności obsługi transportu lotniczego. Pojawiają się problemy z dużym natężeniem ruchu powietrznego i statków powietrznych, ale przede wszystkim z nadmiernym obciążeniem ruchem pasażerskim w wielu portach lotniczych. Niewystarczająca przepustowość portów lotniczych może w zasadniczym stopniu ograniczyć ich rozwój. Artykuł przedstawia analizę przepustowości terminalu pasażerskiego w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II w Krakowie z uwzględnieniem standardów jakości obsługi pasażerskiej w poszczególnych jego strefach zalecanych przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Przewoźników Powietrznych (IATA). Port lotniczy w Krakowie został wybrany ze względu na bardzo gwałtowny wzrost liczby odprawianych pasażerów i znacząco rozbudowany terminal pasażerski w ostatnim czasie. Analiza pozwala na wskazanie wąskich gardeł terminalu pasażerskiego i może ułatwić poszukiwanie rozwiązań poprawiających przepustowość terminala do czasu jego rozbudowy.
EN
The growth in air traffic in recent years has led to problems with capacity to handle air transport. There are problems with high volumes of air traffic and aircraft, but above all with overloading of passenger traffic at many airports. Insufficient airport capacity may significantly reduce airports development. The article presents an analysis of the capacity of the passenger terminal at the John Paul II International Airport in Krakow (MPL), taking into account the standards of passenger service quality in its particular zones recommended by the International Air Transport Association (IATA). Kraków Airport was chosen because of the recent very rapid increase in the number of passengers checked in and the significant expansion of the passenger terminal. The analysis allows the identification of bottlenecks in the passenger terminal and may facilitate the search for solutions improving the terminal capacity until its further expansion.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.