Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
EN
Environmental issues are an increasingly important aspect of management in the transport sector; new methods have been developed for assessment of the environment in the transport sector using the life cycle approach. The paper presents the application of Well to Wheel (WTW) and Life Cycle Assessment (LCA) in the transport sector. The WTW method focuses on energy analysis and greenhouse gas emissions during the life cycle of fuels. WTW is used to support decision-making on the environmental aspects of transport, particularly with regard to fuel life cycle management, but this method omits important stages in the life cycle, particularly the ones regarding important circular economy guidelines such as reduction of natural resource consumption, impact on human health, etc. The LCA method provides a much broader approach to environmental assessment than WTW. LCA takes into considration environmental impact in the whole life cycle of the vehicle, from the stage of production, through the period of exploitation, and finally its disposal.
2
Content available remote E-mobilność – wyzwanie teraźniejszości
PL
Jednym z aktualnych wyzwań w obszarze transportu w skali globalnej jest e-mobilność, rozumiana jako elektromobilność (electro-mobility), ekomobilność (ecology-mobility) i ekonomika mobilności (economy-mobility). W artykule przedstawiono uzasadnienie podejścia 3E do e-mobilności, czyli symultaniczne podejście jako elektromobilność, ekomobilność ale także ekonomika mobilności. Przedstawiono także pojazdy ekologiczne z podziałem na grupy konstrukcyjne. Zaprezentowano także rozwiązania w zakresie e-mobilności w publicznym transporcie zbiorowym z dyskusją barier i potencjalnych rozwiązań.
EN
One of the current challenges in global transport is e-mobility, understood as electromobility, ecomobility and mobility economics. The paper presents grounds for the 3E approach to e-mobility, which means a simultaneous approach as electromobility, ecomobility but also mobility economics. It is also presented ecological vehicles divided into groups of construction. Also presented are e-mobility solutions in public transport with discussion of barriers and potential solutions.
3
Content available Przejazdy kolejowe – zmiany w przepisach
PL
W artykule omówione zostały ważniejsze zmiany w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać skrzy-żowania linii kolejowych z drogami publicznymi. Warunki te zostały opublikowane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.10.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1744). Jest to pierwsza, kompleksowa aktualizacja przepisów od 19 lat. W artykule pokazano wpływ nowego rozporządzenia na klasyfikację przejazdów kolejowych oraz główne problemy techniczne wynikające z niedoprecyzowanych wymagań. Nie mniej należy zwrócić uwagę, że powoływane rozporządzenie było bardzo oczekiwanym dokumentem regulującym kwestie związane ze skrzyżowaniami linii kolejowych z drogami publicznymi.
EN
The article discusses major changes in the technical conditions to be met by the intersection of rail lines from public roads. These conditions were published in the Minister of Infrastructure and Development of 10.20.2015 (Dz. 2015, item. 1744). This is the first comprehensive update laws for 19 years. The article shows the impact of new regulation on the classification of railway crossings and main problems arising from the imprecision of requirements. No less should be noted that the cited regulation was much anticipated document regulating issues related to railway crossings of public roads.
4
Content available remote Eco-driving – nowe podejście do transportu w logistyce
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wstępnych, których celem była analiza eco-drivingu w przedsiębiorstwie sektora TSL. Wskazano także jego znaczenie w odniesieniu do aspektów ekonomicznych, ekologicznych i Polityki Transportowej UE. Jako punkt wyjścia do badań przyjęto zasady i stylejazdy reprezentowane przez modele niemiecki ijapoński. Badania prowadzono na grupie 35 kierowców zawodowych po kursach eco-drivingu przez okresjednego miesiąca. Wybrano selektywnie parametry, które rejestrowano za pomocą system zarządzania flotą. Przedstawiono przykładowe zestawienia porównawcze emisji CO2, udziału jazdy pasywnej oraz położenia pedału przyśpieszenia.
EN
The paper presents the results of preliminary research, whose aim was to analyze the eco-drivingu in the companies of sector TSL. Also pointed to the importance of it in relation to the economic, ecological and EU Transport Policy. As a starting point for research adopted the rules and styles of driving represented by the German and Japanese models. The study was conducted on a group of 35 professional drivers at rates eco-drivingu for a period of one month. Selectively chosen parameters that were recorded by means of a float system management. Some exemplary result show the comparison lists of CO2 emissions, the share of passive driving and accelerator pedal position.
EN
The article addresses a method proposed for comprehensive research of vibration properties dedicated to new structural materials. The method in question comprises three-stage studies, thus enabling the related costs to be reduced on each stage of the process. Subjects of identification and assessment are both the properties and the material structure as well as numerically determined dynamic characteristics and actual vibration characteristics of materials. The article provides preliminary research results obtained for Cu-2Ti-1Co and Cu-6Ti-1Co alloys, the mechanical properties of which are very prospective. An additional advantage of the method proposed is the capability of identifying alloy types by application of non-destructive vibratory methods.
EN
The paper presented results of the research on process of production of highly important element of passenger car. The main object of the research was influence of production process and material factors on fatigue strength of tubular stabilizer bar. The scope of the research included the stabilizer bar hot bent at the bending table, hardened in oil and tempered. The bending radii I, II and III were metalographically tested. The stabilizer bar was also subjected to fatigue tests. For analysis purpose the finite element method (FEM) calculation have been conducted. The analysis of relationship of outer diameter to wall thickness is very important. The analysed bar has broken early. The paper presents the reasons for premature failure of the tubular stabilizer bar.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań procesu produkcji bardzo ważnego elementu zawieszenia pojazdu samochodowego. Głównym celem badań była analiza wpływu czynników procesu produkcyjnego i paramtetrów materiałowych na wytrzymałość zmęczeniową stabilizatora rurowego. Zakres badań obejmował gięty na gorąco stabilizator rurowy, hartowany w oleju i odpuszczany. Promienie gięcia I, II i III zostały poddane testom metalograficznym. Stabilizator poddano również testom zmęczeniowych. Dla celów analizy przeprowadzono obliczenia zmęczeniowe z wykorzystaniem MES. Niezwykle ważna jest analiza stosunku średnicy zewnętrznej do grubości ścianki. Badany stabilizator uległ przedwczesnemu zniszczeniu. W artykule przedstawiono przyczyny przedwczesnego uszkodzenia badanego stabilizatora rurowego.
7
EN
Autogenous laser welding of 0.8 mm thick butt joints of car body electro-galvanized steel sheet DC04 was investigated. The Yb:YAG disk laser TruDisk 3302 with the beam spot diameter of 200 μm was used. The effect of laser welding parameters and technological conditions on weld shape, penetration depth, process stability, microstructure and mechanical performance was determined. It was found that the laser beam spot focused on the top surface of a butt joint tends to pass through the gap, especially in the low range of heat input and high welding speed. All test welds were welded at a keyhole mode, and the weld metal was free of porosity. Thus, the keyhole laser welding of zinc coated steel sheets in butt configuration provides excellent conditions to escape for zinc vapours, with no risk of porosity. Microstructure, microhardness and mechanical performance of the butt joints depend on laser welding conditions thus cooling rate and cooling times. The shortest cooling time t8/5 was calculated for 0.29 s.
PL
W artykule opisano wyniki badań procesu spawania laserowego bez materiału dodatkowego złączy doczołowych blach karoseryjnych ocynkowanych DC04 o grubości 0.8 mm. W procesie spawania zastosowano laser stały Yb:YAG TruDisk 3302 z wiązką laserową o średnicy ogniska 200 μm. Badano wpływ parametrów i warunków technologicznych spawania na kształt i głębokość ściegu spoiny, stabilność procesu spawania, mikrostrukturę i właściwości mechaniczne złączy. Stwierdzono, że wiązka laserowa zogniskowana na górnej powierzchni blach wykazuje tendencję do przenikania przez szczelinę złącza, szczególnie przy niskich energiach liniowych i dużych prędkościach spawania. W całym zakresie parametrów złącza były spawane z utworzeniem kanału parowego, a metal spoiny był wolny od porowatości. Wskazuje to, że konfiguracja złącza doczołowego stwarza dogodne warunki do ujścia par cynku, bez ryzyka porowatości spoin. Mikrostruktura, mikrotwardość i właściwości mechaniczne złączy zależą wyraźnie od warunków spawania, a więc szybkości stygnięcia i czasów stygnięcia. Najkrótszy wyznaczony czas stygnięcia t8/5 był równy 0.29 s.
8
PL
Celem artykułu było opracowanie uproszczonej metody wyznaczania sztywności skrętnej przekładni falowej. W tym celu podzielono koło podatne przekładni falowej na trzy charakterystyczne części. Pierwsza część to wieniec zębaty koła podatnego oraz koła sztywnego, druga to gładka część koła podatnego. Trzecią część stanowi tylny fragment koła podatnego, tzw. denko. Wyznaczona sztywność skrętna została porównana z danymi producenta produkowanych obecnie przekładni falowych. W pracy do wyznaczenia sztywności skrętnej wykorzystano metodę elementów skończonych.
EN
The aim of this study was to develop a simplified method for determining the torsional stiffness of harmonic drive. For this purpose, in this paper the flexspline of harmonic drive is studied by dividing it into three distinctive portions. The first portion contains the teethed section of the flexspline and of the circular spline, while the second portion is the cylindrical part of the flexspline. The third portion represents the back portion of the flexspline. Designated torsional stiffness was compared with the manufacturer currently manufactured harmonic drives. The study to determine the torsional stiffness of the finite element method was used.
PL
W artykule przeprowadzono analizy modalne eksperymentalną oraz teoretyczną wybranych rozwiązań konstrukcyjnych korpusów przekładni zębatej. Wyniki badań pozwoliły określić stopień zgodności parametrów modalnych MES z parametrami obiektów rzeczywistych przez wyznaczenie wartości współczynnika MAC. Na podstawie otrzymanych wyników eksperymentalnej analizy modalnej, dostrojono modele numeryczne korpusów. Uzyskana zgodność wyników analiz modalnych eksperymentalnej i teoretycznej badanych rozwiązań korpusów pozwoliła stwierdzić poprawność opracowanych modeli MES. Wykonana analiza modalna różnych wersji korpusu pozwoliła na ocenę wpływu przeprowadzonych modyfikacji użebrowania na postaci i częstotliwości jego drgań własnych.
EN
In article an experimental and theoretical modal analysis of selected structural solutions of housings gear was carried out. Results of the examinations enabled to determine a rate of FEM modal parameters conformity with parameters of actual objects by determination of MAC ratio value. Basing on obtained results of the experimental modal analysis, the numerical models of housings were fine tuned. The obtained conformity of the results of experimental and theoretical modal analysis of examined housings’ solutions enabled to ascertain the correctness of prepared FEM models. The executed modal analysis of various housing versions enabled to estimate influence of made ribbing modifications on form and frequency of its own vibrations.
PL
W badaniach wibroakustycznych silników ważnym zagadnieniem jest właściwa interpretacja złożonych sygnałów pomiarowych przez zastosowanie odpowiednich metod ich przetwarzania. Do głównych zadań w diagnozowaniu można zaliczyć separację użytecznego sygnału wibroakustycznego oraz wybór charakterystycznych cech przetworzonego sygnału wrażliwych na uszkodzenia. W artykule przedstawiono próbę wykrywania zakłóceń w układzie zapłonowym samochodu przez pomiar drgań oraz hałasu. Obiektem badań był czterocylindrowy silnik spalinowy o pojemności 1,2 dm3 samochodu volkswagen polo, dodatkowo przystosowany do zasilania paliwem alternatywnym w postaci gazu LPG.
EN
An important issue in vibroacoustic examination of engines is a correct interpretation of complex measured signals by applying property methods of their processing. The main tasks in diagnostics include: separation of a useful vibroacoustic signal and selection of characteristic, damage-sensitive features of the processed signal. The paper presents an attempt of detecting disturbances in the ignition system by measuring vibrations and noise. The object of the tests was a four-cylinder engine of a Volkswagen Polo car with swept capacity 1,0 dm3, adjusted to alternative power supply with the use of LPG gas fuel.
11
Content available Dobór zębatych przekładni falowych
PL
Różnorodność typów oraz rozmiarów obecnie produkowanych zębatych przekładni falowych stwarza problemy w racjonalnym ich doborze. Prawidłowo dobrana przekładnia falowa powinna spełnić określone wymagania podczas pracy oraz osiągnąć zakładaną trwałość. W artykule omówiono problemy związane z doborem przekładni falowej. Przedstawiono również algorytm prawidłowego wyboru przekładni. Głównym celem pracy było opracowanie programu komputerowego, który umożliwi prawidłowy wybór przekładni falowej według opracowanego algorytmu.
EN
The variety of types and sizes currently in production harmonic drive is a problem in their rational choice. Properly selected harmonic drive must meet certain requirements during operation, and achieve the anticipated service life. The paper discusses the problems associated with the selection of the harmonic drive. It also presents the algorithm correct choice of harmonic drive. The main objective of this study was to develop a computer program that allows the correct choice of harmonic drive by developed algorithm.
PL
W artykule przedstawiono model dynamiczny stosowanego w maszynach transportowych układu napędowego z przekładnią falową. Model ten uwzględnia pracę asynchronicznego silnika elektrycznego, wałów napędowych, przekładni falowej i mszymy roboczej. Przy wykorzystaniu przedstawionego modelu dynamicznego przeprowadzono analizę wpływu momentów bezwładności silnika i maszyny roboczej oraz sztywności wałów na ich drgania kątowe. Na podstawie wykonanych badań i analiz można stwierdzić, zatem, że parametry układu napędowego niezwiązane bezpośrednio z przekładnią falową wpływają na możliwość wystąpienia drgań wałów, które z kolei zwiększają obciążenie koła podatnego przekładni falowej i mogą prowadzić do jego przedwczesnego pęknięcia. Odpowiedni dobór parametrów układu napędowego wykonany przy wykorzystaniu zidentyfikowanego modelu dynamicznego pozwala na zmniejszenie obciążeń koła podatnego i zwiększenia żywotności linii transportowych oraz ograniczenie awarii.
EN
Dynamic model of harmonic drive in a toothed gear transmission system used in transport machines is presented in the paper. This model takes into consideration the operation of asynchronous electric motor, drive shafts, harmonic drive and main machine. Analysis of impact of the motor's and main machine's moments of inertia and shaft rigidity on their angular vibrations has been carried out. On the basis of conducted research it may be stated that those parameters of the drive system which are not directly related to the harmonic drive affect the possibility of developing shaft vibrations; those vibrations in turn increase the load of harmonic drive's flexspline and may cause its premature cracking. An appropriate selection of drive system parameters, carried out with the help of identified dynamic model will make it possible to decrease loading of the flexspline, to increase lifetime of the transport lines and to reduce failures.
EN
The paper provides an analysis of the reasons for excessive wear of the camshafts system components based on models developed to describe the impact of selected material, technological and operational factors. The subject of the research was wear of camshaft cams studied in accordance with results of operation tests. Based on the said tests, the dependence of wear intensity of cams from their angular position was established. The respective calculation results enabled the function of cam fallibility to be determined.
PL
W artykule przedstawiono analizę przyczyn nadmiernego zużycia elementów układu rozrządu w oparciu o modele opracowane w celu opisania wpływu wybranego materiału, czynników technologicznych i operacyjnych. Przedmiotem badań było zużycie krzywek wałka rozrządu badanych zgodnie z wynikami badań eksploatacyjnych. Na podstawie tych prób ustalono zależność intensywności zużywania krzywki od ich położenia kątowego. Wyniki obliczeń pozwoliły wyznaczyć funkcję zużycia krzywki.
14
Content available remote Exposure to vibrations generated by the motor vehicle
EN
The article provides a discussion on the studies and analysis of exposure to vibrations generated by the motor vehicle. For the driving safety and comfort it is very important what kind and values of vibration are to car boy. As the vibration source the motor-engine was chosen. The experiments were conducted on the car vehicle which was placed on the special test racks. It allows eliminate the road roughens impact on the suspension and in result to car body. The changes of the vibration signals from the motor-engine, floor panel and seat were observed and measured in 3 axes. These vibrations are producing a level of discomfort for driver.
15
Content available remote Analysis of stress state of toothed ring of flexspline by means the BEM
EN
Purpose: The paper presents an analysis of the influence of design features of the flexspline in a harmonic drive, such as the relative radial deformation, the relative coating thickness and the design features of the basic rack tooth profile, on stress values in the bottom lands of a toothed ring. Design/methodology/approach: In numerical calculations, the software developed at the Faculty of Transport of the Silesian University of Technology was used. The program automatically generates a profile of the flexspline and a boundary elements mesh on the grounds of the flexspline and working tool assigned parameters. In the analysis of the state of stress, the boundary element method (BEM) was applied. Findings: A decreased value of the curve radius of the head of the basic rack tooth profile results in a change in the width of the tooth bottom land, shortening of the transition curve in the tooth base and a reduction of the tooth thickness at its base, which in turn leads to increased values of stress. Yet, the influence of the relative curve radius of the head of the basic rack tooth profile on the stress value is insignificant. The increase of the torque and relative coating thickness for different value of the curve radius of the head of the basic rack tooth profile cause an increase of stress in the bottom lands of the toothed ring. Research limitations/implications: The paper presents strength calculations for the teeth in toothed ring of a flexspline of a double harmonic drive by means of boundary elements method (BEM). The results of numerical calculations correspond in terms of their quality to the results presented in the literature, which were calculated by finite element method (FEM). Originality/value: In the analysis of the state of stress of toothed ring of flexspline, the boundary element method (BEM) was applied.
16
EN
The computer analysis of the influence of flexspline materials at the strength of the flexspline was performed for two and three dimensional models using the finite element method and MSC Patran/Nastran software. Calculations were conducted in two steps. The first one concerns two dimensional models on the contact between the flexspline and the wave generator. The second concerns three dimensional models of flexspline. The application of steel and steel-composite materials as material of the flexspline in harmonic drive was analysed. In calculations were used two types of composites with an epoxy resin, reinforced by the carbon-fiber or the glass-fiber. The preliminary study of stresses for the developed models was made. The steel-composite hybrid flexspline as compared to conventional steel flexspline showed a decrease of maximum stress in the analyzed dangerous cross-sections. Shapes and the frequency of vibration of the flexsplines were also calculated. The impact of stacking fiber angle on the frequency of vibration in the tested flexsplines is negligible.
PL
Przeprowadzono analizę komputerową wpływu materiałów kół podatnych na ich wytrzymałość przy pomocy dwu i trójwymiarowych modeli wykorzystując metodę elementów skończonych oraz oprogramowanie MSC Patran/Nastran. Obliczenia przeprowadzono w dwóch etapach. Pierwszy z nich dotyczył dwuwymiarowych modeli kontaktu koła podatnego i generatora fali. Drugi dotyczył trójwymiarowych modeli kół podatnych. Przeprowadzono analizę zastosowania stalowych oraz stalowo-kompozytowych materiałów na koła podatne przekładni falowej. W obliczeniach wykorzystano dwa rodzaje kompozytów z osnową z żywicy epoksydowej, zbrojonej włóknem węglowym lub włóknem szklanym. Dla opracowanych modeli została wykonana wstępna analiza stanu naprężenia. Analizując otrzymane wyniki obliczeń symulacyjnych przyjętych rozwiązań konstrukcyjnych kół podatnych stwierdzono zmniejszenie wartości naprężeń w rozpatrywanych przekrojach stalowo-kompozytowych kół podatnych w porównaniu z tradycyjnymi kołami stalowymi. Wyznaczono ponadto postacie i częstotliwości drgań badanych kół podatnych. Stwierdzono że, wpływ kąta ułożenia włókien na częstotliwości drgań badanych kół podatnych jest nieznaczny.
EN
The study discussed in the paper consisted in testing the impact of surface layer parameters on wear intensity of friction pair components. The study was conducted having taken additional operational factors into consideration, namely the friction conditions (presence of lubricant) and the value of loads affecting the contact zone of the samples being tested. The study constituted laboratory tests of wear and were conducted by means of a T-01M type laboratory test stand used to experimentally analyse frictional cooperation of various materials used in structural components of motor vehicles. The friction pairs examined were previously operating in a pin-on-disk system under various conditions. The materials of the friction pairs tested at the stand were subjected to heat treatment and chemical processing in order to attain specific parameters of their surface layers. The studies conducted enabled determination of the abrasive wear values for the material samples tested having entailed the surface layer parameters and the factors related to operation of actual structural components used in automotive engineering. An additional advantage of the studies conducted was the possibility to establish actual coefficients of friction occurring in specific friction pairs. Establishing the actual values of friction coefficients for the materials of friction pairs under specific conditions and having taken the impact of the surface layer parameters into consideration enabled identification of the reasons for excessive surface wear. Hence a reference can be made between the stationary tests undertaken and actual components cooperating with one another in kinematic pairs of machines. The utilitarian premise resulting from the studies conducted is the necessity of paying particular attention to surface layer parameters while designing friction pairs for machines.
PL
W pracy badano wpływ parametrów warstwy wierzchniej na intensywnosc zuzycia elementów pary ciernej. Badania przeprowadzono przy uwzględnieniu dodatkowych czynników eksploatacyjnych takich jak warunki tarcia (obecność środka smarnego) oraz wartosc obciążen w strefie kontaktowej badanych próbek. W ramach pracy przeprowadzono badania laboratoryjne zużycia przy wykorzystaniu stanowiska badawczego typu T-01M, na którym eksperymentalnie analizowano współpracę cierna różnych materiałów stosowanych na elementy konstrukcyjne pojazdów samochodowych. Badano pary cierne, które pracowały w układzie trzpień – tarcza w różnych warunkach. Materiały badanych na stanowisku par ciernych poddawano zabiegom cieplno-chemicznym w celu uzyskania określonych parametrów warstwy wierzchniej. Przeprowadzone badania umozliwiły wyznaczenie wielkości zuzycia sciernego badanych próbek materiałów przy uwzglednieniu parametrów warstwy wierzchniej oraz czynników związanych z eksploatacja rzeczywistych elementów konstrukcyjnych wykorzystywanych w technice motoryzacyjnej. Dodatkowym atutem przeprowadzonych badań było wyznaczenie rzeczywistych współczynników tarcia występującego w przypadku określonych par ciernych. Wyznaczanie rzeczywistych wartości współczynników tarcia materiałów par ciernych przy określonych warunkach oraz przy uwzględnieniu wpływu parametrów warstwy wierzchniej pozwala na identyfikacje przyczyn nadmiernego zużycia powierzchni. Przeprowadzone badania stanowiskowe można odnieść do rzeczywistych elementów współpracujących ze sobą w węzłach kinematycznych maszyn. Utylitarna przesłanka wynikająca z przeprowadzonych badań jest koniecznosc zwrócenia szczególnej uwagi, przy projektowaniu w częściach maszyn wezłów tarcia, na parametry warstwy wierzchniej.
18
Content available remote Impact of the cam and follower cooperation and of lubrication on the cam wear
EN
Purpose: The paper provides an analysis of the reasons for excessive wear of the cam/follower system components based on physical and mathematical models developed to describe the impact of selected material, technological and operational factors. Owing to the comparison between the calculation results obtained and the actual cam wear values, it was possible to asses the correctness of the wear models taken into consideration. Design/methodology/approach: The research in question included preparation of a mathematical cam wear model developed by way of dimensional analysis as well as finite element (FEM) based structural models for a cam/follower system. The aforementioned FEM models were noted in a parametrical form using macro commands of the COSMOS/M system, and hence it was possible to analyse contact problems in various cam positions and change the selected analytical parameters (e.g. dimensions, material parameters). Findings: The main reasons for excessive cam wear include inferior quality of the cam and follower frictional couple lubrication as well as edge-type cooperation between the cam and the cam follower. At the same time, a significant impact on the wear is exerted by hardness of the cam and its follower. Research limitations/implications: Wear of cams and cam followers operating in timing gear systems of vehicle combustion engines takes place as an effect of friction occurring in presence of lubricant. During standard operation, components of the cam/follower system may be subject to an excessive or accelerated wear process. This study is an attempt to establish the reasons for this phenomenon to occur in order to control such cases. Originality/value: In order to counteract the phenomenon of accelerated wear of cams, one should consider increasing the required hardness of their working surfaces.
19
Content available remote Attempt to assess operational wear of camshaft cams
EN
Purpose: The subject of the research was wear of camshaft cams studied in accordance with results of operation tests. Based on the said tests, the dependence of wear intensity of cams from their angular position was established. The respective calculation results enabled the function of cam fallibility to be determined. Design/methodology/approach: The research conducted included measurements of normal and excessive wear of camshaft cams. Based on measurements of several dozen cams, their angular positions at which the most intense wear occurred were established. They were described statistically by means of the Weibull distribution. Findings: Wear intensity of the camshaft cams examined is a function of the cam’s angle of rotation. This dependence is characterised by occurrence of two maxima for the angles of ca. -40° and 30°. The cam wear intensity at the first maximum is usually smaller than at the second one. The wear intensity distribution does not depend on the cam type. Research limitations/implications: During operation, camshaft cams may be subject to accelerated wear. In this study, an attempt was made to assess this phenomenon based on measurements of the cams’ geometry aimed at determination of the areas exposed to the most intense wear. Originality/value: In order to counteract the phenomenon of excessive wear of cams, one should consider altering the geometry of cams in the areas exposed to the most intense wear.
20
EN
Purpose: The study discussed in the paper consisted in testing the impact of surface layer parameters on wear intensity of friction pair components. The study was conducted having taken additional operational factors into consideration, namely the friction conditions (presence of lubricant) and the value of loads affecting the contact zone of the samples being tested. Design/methodology/approach: The study constituted laboratory tests of wear and were conducted by means of a T-01M type laboratory test stand used to experimentally analyse frictional cooperation of various materials used in structural components of motor vehicles. The friction pairs examined were previously operating in a pin-on-disk system under various conditions. The materials of the friction pairs tested at the stand were subjected to heat treatment and chemical processing in order to attain specific parameters of their surface layers. Findings: The studies conducted enabled determination of the abrasive wear values for the material samples tested having entailed the surface layer parameters and the factors related to operation of actual structural components used in automotive engineering. An additional advantage of the studies conducted was the possibility to establish actual coefficients of friction occurring in specific friction pairs. Research limitations/implications: Establishing the actual values of friction coefficients for the materials of friction pairs under specific conditions and having taken the impact of the surface layer parameters into consideration enabled identification of the reasons for excessive surface wear. Hence a reference can be made between the stationary tests undertaken and actual components cooperating with one another in kinematic pairs of machines. Originality/value: The utilitarian premise resulting from the studies conducted is the necessity of paying particular attention to surface layer parameters while designing friction pairs for machines.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.