Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  połysk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tworzywa szklano-krystaliczne stają się przedmiotem coraz szerszych badań z uwagi na możliwość kształtowania ich właściwości. Materiały te otrzymuje się w wyniku odpowiedniego doboru składu tlenkowego zestawu oraz na drodze właściwej obróbki termicznej. Niniejsza praca przedstawia wpływ składu surowcowego wyjściowego zestawu na właściwości fizykochemiczne tworzyw szklano-krystalicznych z układu SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-MgO-BaO. Zbadano trzy zestawy różniące się surowcami wprowadzającymi wybrane tlenki do układu. Zastosowano temperatury wypalania: 1190, 1200, 1210°C. Dla otrzymanych tworzyw zmierzono takie właściwości jak: chropowatość, połysk, białość w układzie CIELab oraz wytrzymałość mechaniczną na zginanie po wypaleniu. Zaobserwowano zmiany w składzie fazowym wyznaczonym metodą dyfrakcji rentgenowskiej (XRD). Temperatury charakterystyczne, zmierzone za pomocą mikroskopu wysokotemperaturowego oraz dylatometru optycznego, również ulegały zmianom.
EN
Glass-ceramic materials are the subject of increasingly broader study due to the possibility of shaping their properties. These materials are obtained as a result of the suitable selection of the initial oxide composition and by suitable heat treatment. This paper presents effect of raw material composition on the physicochemical properties of glass-ceramic materials from the SiO2-Al2O3-Na2O-K2O-CaO-MgO-BaO system. Three compositions differing in the raw materials introducing selected oxides to the system were examined. Three firing temperatures: 1190, 1200, 1210°C were used. As the selected properties, roughness, gloss, whiteness in the CIELab system and flexural mechanical strength after firing were measured. Differences were observed in the phase composition, which were determined by X-ray diffraction (XRD). The characteristic temperatures, which were measured by using hot stage microscopy and optical dilatometry, also showed changes.
EN
The aim of the conducted research was to determine the effect of filler in the form of microspheres from fly ash being a product of bituminous coal combustion on the functional properties of polyethylene. Comparative analysis of unfilled polyethylene and polyethylene with additions of 5, 10 and 15% (wt.) fly ash from bituminous coal was carried out. Tests of the mechanical properties were performed: tensile strength, hardness determined by the Shore method and the ball indentation method. Color and gloss analysis was also performed. On the basis of the conducted tests, it was found that the modification of polyethylene with fly ash from coal combustion has a significant impact on the functional properties of the tested materials. The molded parts from unfilled polyethylene exhibited the lowest value of hardness, while the largest value of hardness was obtained by parts made of polyethylene with 15 wt.% filler content. The content of fly ash from bituminous coal combustion also affects the tensile strength and elongation of the tested materials. As the filler increases, its tensile strength decreases. As a result of the addition of the filler, changes in the coordinates describing the color, as well as a reduction in the brightness value and a reduction in the gloss degree for the angles of incidence of 60° and 20° were noted. The presented research results indicate that producing polyethylene composites with the addition of microspheres from fly ash originating from bituminous coal combustion gives the possibility to obtain composites with significantly better mechanical properties as compared to unfilled polyethylene. The use of fly ash from the combustion of bituminous coal as a filler results in obtaining an inexpensive filler compared to fillers used in industry today. At the same time, it contributes to reducing the amount of waste generated from the combustion of bituminous coal. The test results give the possibility to use the composites produced in various industries as a raw material for the production of various engineering elements.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu napełniacza w postaci popiołów na właściwości użytkowe polietylenu. Wykonano analizę porównawczą nienapełnionego polietylenu oraz polietylenu z dodatkiem 5, 10 i 15% popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego. Przeprowadzono badania właściwości mechanicznych: wytrzymałości na rozciąganie, twardości metodą Shore'a oraz metodą wciskania kulki. Dokonano również analizy barwy i połysku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że modyfikacja polietylenu popiołami lotnymi pochodzącymi ze spalania węgla kamiennego ma istotny wpływ na właściwości użytkowe badanego tworzywa polimerowego. W badaniach twardości najmniejszą wartość zarejestrowano dla nienapełnionego polietylenu, natomiast największą dla kompozytu z 15% dodatkiem napełniacza. Zawartość popiołów lotnych ma również wpływ na wytrzymałość na rozciąganie i wydłużenie badanych tworzyw. Wraz ze wzrostem zawartości napełniacza maleje jego wytrzymałość na rozciąganie. Na skutek dodatku napełniacza odnotowano zmiany we współrzędnych opisujących barwę, a także zmniejszenie wartości jasności oraz zmniejszenie stopnia połysku dla kąta padania światła 60° i 20°. Przedstawione wyniki badań wskazują na to, iż wytwarzanie kompozytów polietylenu z dodatkiem popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego daje możliwość uzyskania kompozytów o znacznie lepszych właściwościach mechanicznych w porównaniu do nienapełnionego polietylenu. Zastosowanie popiołów lotnych pochodzących ze spalania węgla kamiennego jako napełniacza umożliwia pozyskanie taniego napełniacza w porównaniu do napełniaczy używanych w przemyśle obecnie. Równocześnie przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów powstałych podczas spalania węgla kamiennego. Wyniki badań dają możliwość zastosowania wyprodukowanych kompozytów w różnych gałęziach przemysłu jako surowca do produkcji różnorodnych elementów inżynierskich.
PL
Rury wielowarstwowe są coraz częściej stosowane w instalacjach sieci wodnych, gazowych oraz kanalizacyjnych. Fakt ten spowodowany jest ich lepszymi właściwościami mechanicznymi oraz możliwością instalacji technikami bezwykopowymi. W artykule przedstawiono wyniki badań rur trójwarstwowych starzonych elektrochemicznie. Wykonano analizę porównawczą próbek przed i po procesie starzenia. Przeprowadzono analizę różnicowej kalorymetrii skaningowej, badania barwy i połysku oraz sporządzono zdjęcia struktury przy powiększeniu 400x. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż degradacji uległa jedynie wierzchnia warstwa ochronna rury, właściwości rdzenia nie uległy zmianie.
EN
Multilayer pipes are increasingly being used in installations of water, gas and sewage. This fact is due to their superior mechanical properties and the possibility of install with trenchless techniques. The article presents the results of investigations of three-layer pipes aged electrochemically. Was made a comparative analysis of samples before and after aging. Was done of differential scanning calorimetry study of color, gloss and to structure at a magnification of 400x. The analysis shows that the degradation has occured only the top protective layer of the pipe, the properties of the core has not changed.
EN
The results of examination of the influence of polymer processing parameters and addition of coloring agents in the form of yellow organic pigment PY 191 and its masterbatches based on acrylonitrile-butadiene-styrene copolymer (ABS) or polystyrene (PS) on the color and gloss of injection molded parts have been presented. Gloss investigations, at the light incidence on the molding surface in the direction of polymer flow in the cavity and in the opposite direction at an angle of 60° and 20° were made (Figs. 3–6). Color tests were also carried out (Table 4). The obtained results showed that high mold temperature (Tf = 80 °C) and lower injection temperature (Tω = 230 °C) allow to obtain parts of higher gloss and smaller variation in their color.
PL
Omówiono wpływ warunków przetwórstwa oraz dodatku środków barwiących w postaci żółtego pigmentu organicznego PY 191 oraz jego koncentratów na bazie kopolimeru akrylonitryl--butadien-styren (ABS) lub polistyrenu (PS) na barwę oraz połysk wyprasek. Wykonano badania połysku powierzchni wyprasek przy świetle padającym zgodnie z kierunkiem przepływu tworzywa w gnieździe formującym oraz w kierunku przeciwnym pod kątem 60° i 20° (rys. 3–6). Przeprowadzono również badania barwy porównując barwę wytworzonych wyprasek do wzorców wybranych ze wzornika NCS (z ang. Natural Color System) (tabela 4). Na podstawie otrzymanych wyników określono, że najwyższa z badanych temperatura formy (Tf = 80 °C) oraz niższa temperatura wtryskiwania (Tω = 230°C) umożliwiają uzyskanie wyprasek charakteryzujących się większym połyskiem oraz mniejszym zróżnicowaniem barwy.
PL
W artykule omówiono wpływ wybranych parametrów przetwórstwa, takich jak temperatura formy Tf, temperatura wtryskiwania Tw i prędkość wtryskiwania Vw na barwę i połysk wyprasek wtryskowych wytworzonych z kopolimeru ABS (akrylonitryl - butadien - styren) z dodatkiem środka barwiącego w postaci koncentratu na bazie tego samego tworzywa. Pomiary barwy przeprowadzono z wykorzystaniem spektrofotometru sferycznego SP 60 firmy X-Rite. Następnie porównano je ze wzorcem z katalogu NCS (ang. Natural Color System). Określono wpływ warunków przetwórstwa na wartość ΔE (różnicę w barwie między wzorcem, a wytworzoną próbką). Badania połysku wykonano przy użyciu połyskomierza Elcometer 406 z zastosowaniem geometrii 60°. Analiza uzyskanych wyników badań pozwoliła stwierdzić, że zastosowanie niższej temperatury wtryskiwania oraz formy (230÷240°C), a także większej prędkości wtryskiwania (113 mm/s) pozwala uzyskać wypraski cechujące się największą wartością połysku, a także najmniejszą wartością ΔE.
EN
In the article the results of experiment in which the influence of chosen injection moulding parameters, such as: mould temperature, injection temperature and injection velocity on colour and gloss of mouldings made of copolymer ABS (acrylonitrile - butadiene - styrene) with the addition of masterbatch based on the same polymer are presented. Colour measurements were carried out using a spherical spectrophotometer SP 60 from X-Rite. Then results were compared with colour model from NCS (Natural Color System) catalog. On the basis of the obtained results, the effect of processing conditions on the value of ΔE (the difference in color between the model and the sample) was determined. Gloss tests were performed using a glossmeter Elcometer 406 with geometry 60°. The analysis of the obtained results has shown that the use of lower injection and mould temperature, as well as higher injection velocity allow to produce mouldings with the highest value of gloss, and the lowest value of ΔE.
6
Content available remote Badanie połysku fotoutwardzalnych lakierów uretanoakrylanowych
PL
Fotoutwardzalne lakiery na podstawie uretanoakrylanów mogą być szeroko stosowane w różnych gałęziach przemysłu. Charakteryzują się zarówno bardzo dobrą odpornością na czynniki zewnętrzne, jak i zaletami dekoracyjnymi. Jedną z cech charakteryzujących te właściwości jest połysk, który określa zdolność powierzchni do kierunkowego odbijania padającego na nią światła. Powłoki lakierowe nie stanowią powierzchni zwierciadlanych; fala świetlna, padając na powierzchnię ulega częściowo odbiciu, a częściowo wnika w głąb powłoki. Natężenie promieniowania odbitego i jego rozkład kierunkowy, a także widmowy zależą od rodzaju powłoki. W niniejszej pracy przedstawiono badania dotyczące wpływu fotoinicjatora na połysk lakierów uretanoakrylanowych. Właściwości optyczne powłok lakierowych zazwyczaj określa się wizualnie, porównując badaną powierzchnię z wzorcem. Zastosowanie metod instrumentalnych znacznie zwiększa dokładność i czułość badań. W przypadku poniżej opisanych badań połysku zastosowano trójkątowy połyskomierz GLS, zgodny w normami ISO 2813, ASTM D 523 oraz DIN 67530.
EN
Photocurable varnishes based on urethane acrylates can be use in various industries. They are characterized by both very good resistance to external factors and have decorative properties. One characteristic of these properties is the gloss, which determines the ability of the surface to the directional reflectance of light, which is falling on it. Lacquer coatings are not reflective surfaces and wave light falling on the surface is partially reflected or penetrates the coating. The intensity of the reflected radiation depend on the type of coating. This paper presents a study on the impact of photoinitiator for a gloss of varnish based on urethane acrylates. The optical properties of the coatings are usually determined by visually test comparing the surface with a reference. The use of instrumental methods greatly increases the accuracy and sensitivity of tests. In the case of studies described below, the glossmeter GLS was used, in accordance to the standards ISO 2813, ASTM D 523 and DIN 67530.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu starzenia elektrochemicznego na zmianę właściwości rur wykonanych z polietylenu. Próbki do badań wycięto z rur wykonanych metodą wytłaczania, a następnie poddano procesowi starzenia elektrochemicznego. Proces przyspieszonego starzenia wykonano w roztworze wodnym NaCl, w którym umieszczono próbki przeznaczone do badań. Badania wykonano na próbkach zarówno przed, jak i po procesie starzenia elektrochemicznego. Przeprowadzono badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej, twardości metodą wciskania kulki oraz metodą Shore’a. Zbadano barwę i połysk próbek oraz przeprowadzono pomiary wytrzymałości na rozciąganie badanych polimerów. Na podstawie wykonanych badań stwierdzono zmiany właściwości badanych materiałów polimerowych po procesie starzenia.
EN
This article presents the results of investigations of pipes made from three different commercial varieties of polyethylene. The test specimens were cut from pipes made by extrusion, and then have been subjected to electrochemical ageing. Accelerate of the ageing process was made in a special chamber, in an aqueous solution of NaCl. The tests were performed on samples before and after electrochemical ageing. The results of differential scanning calorimetry, ball indentation and Shore hardness tensile strength, color and gloss of the samples were presented. On the basis of performed tests, it was found, that as a result of the electrochemical ageing occured irreversible changes in the properties of analyzed materials.
PL
Ocenie poddano właściwości termomechaniczne i strukturę polietylenu przed i po procesie starzenia za pomocą promieni ultrafioletowych. Próbki do badań wycięto z rur wytworzonych metodą wytłaczania. Przeprowadzono termiczną analizę dynamiczną (DMTA), badania metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz obserwacje pod mikroskopem, przy powiększeniu 400×. Wykonano pomiary twardości, barwy oraz połysku próbek. Wykazano, że promieniowanie UV powoduje nieodwracalne zmiany w polietylenie. Pogorszeniu ulegają właściwości mechaniczne tworzywa — zmniejsza się wartość modułu zachowawczego oraz tangensa kąta stratności. Próbki polietylenu po starzeniu za pomocą promieniowania UV wykazują niższy stopień krystaliczności, zmniejsza się ich twardość, zmianie ulega odcień barwy oraz połysk. Pogorszeniu ulega również wytrzymałość na rozciąganie. W badaniach mikroskopowych zarejestrowano niewielkie zmniejszenie sferolitów.
EN
This paper presents the results of an assessment of structure and thermomechanical properties of polyethylene before and after the aging by UV irradiation. The test specimens were cut from the pipes manufactured by extrusion. They were analyzed using dynamic mechanical thermal analysis (DMTA), differential scanning calorimetry (DSC) and microscopic examination at 400× magnification. The hardness, colour and gloss of the specimens were also investigated. It was shown that UV radiation induces irreversible changes in polyethylene leading to deterioration of polymer mechanical properties i.e. a decrease of storage modulus and mechanical loss tangent values. Polyethylene samples exhibit a lower degree of crystallization, reduced hardness and tensile strength as well as changed gloss and colour tone after UV aging. Also, a slight reduction in the size of spherulites was observed in microscopy investigations.
EN
The examinations of changes in mechanical properties, colour and gloss of injection molded parts from polyamide PA 6.10 after cyclic loading with varying frequency, at a constant level of deformation, are presented in the article. The relationships between the stress and the elongation of samples after 1 and 3000 cycles of tensile - compression tests were registered and the hysteresis loops were obtained. It was found that cyclic loading causes changes in mechanical properties of samples. In investigations of the effect of loading frequency on hysteresis loop shape it was stated that the value of the maximum stress increased with the increasing load frequency. In the DSC examinations, the effect of loading frequency on the degree of crystallinity of samples, and changes in the range of the melting point of the crystalline phase of polyamide were shown. Small changes in the degree of crystallinity in the surface layer and the core of samples during cyclic loading with different frequencies were observed, but generally the degree of crystallinity in the surface layer is higher than in the core. Cyclic loading affects also the colour and gloss of samples. Smaller changes in colour of loaded samples occurred at the lower value of cyclic loading frequency. The gloss of samples after cyclic loading is lower than not loaded ones and with the increase in loading frequency the gloss decreases.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej polietylenu po procesie starzenia promieniami UV. Pokazano strukturę polimeru sfotografowaną pod mikroskopem w świetle przechodzącym. Przedstawiono wyniki badań barwy oraz połysku. Na skutek działania promieniowania ultrafioletowego w badanym polimerze dochodzi do nieodwracalnych zmian powodujących pogorszenie zarówno struktury jak i właściwości fizycznych. Badania zostały przeprowadzone dla próbek polietylenu przed i po procesie starzenia promieniami UV wyciętych z rur wytworzonych metodą wytłaczania. Wykazano, że starzone próbki charakteryzują się mniejszą wartością stopnia krystaliczności. Zaobserwowano niewielkie zmiany w budowie strukturalnej polimeru, polegające na nieznacznym zmniejszeniu wymiarów sferolitów. Starzenie promieniami UV spowodowało również zmiany w barwie i połysku badanego materiału polimerowego.
EN
This paper presents the results DSC method of polyethylene after ageing UV rays. Shows the structure of the polymer was photographed under a microscope using transmitted light. Shows the results of investigations of color and shine. By the action of ultraviolet radiation in the test polymer to occur causing irreversible deterioration of both the structure and physical properties. The tests were carried out for polyethylene samples before and after UV ageing. Samples were cut from tubing, that was made by extrusion. It has been shown that the aged samples have a smaller value of the degree of crystallinity. There was little change in the construction of the structural polymer, consisting in a slight reduction of the dimensions of spherulites. Aging of UV also resulted in changes in the color and gloss in a polymeric material.
11
Content available remote Physical properties of polyoxymethylene composite with quartz sand after UV ageing
EN
The results of examinations of polyoxymethylene (Tarnoform) with quartz sand composites are presented. Investigations were made for composites with quartz sand covered with a 20% type A 1100 aminosilane water solution. A composite with a 30% filler content was made using an extrusion machine collaborating with a granulator. Composites of lower filler con& tents (10 and 20%) were made by the addition of a proper amount of Tarnoform to the 30% composite. The samples for the examinations were made using a KraussMaffei KM65-160C1 screw injection moulding machine. Investigations were con& ducted on the samples before as well as after UV ageing. Investigation of the mechanical properties: tensile strength and hardness were made, and also the thermal properties, gloss and color were determined. The aim of the investigations is to determine the influence of the filler and UV ageing on the composite properties and to receive a new, cheaper constructional material. The lowest value of melting enthalpy of the POM/ quartz sand composite was obtained from samples after UV ageing. An increase in the lightness value after the ageing process of POM filled with quartz sand was obtained. The character of the changes of the a* and b* coordinate values for the examined materials before and after the ageing process was evaluated, which proves the essential influence of the filler addition on the colour change. The tensile strength of the composite decreases, while the hardness increases as the content of quartz sand increases both before and after the ageing process.
PL
Proces starzenia kompozytów polimerowych pociąga za sobą zmianę właściwości użytkowych tych materiałów. Przewidywanie zmian właściwości na skutek procesu starzenia odgrywa dużą rolę w planowaniu składu, jak również w sporządzaniu kompozytów. W pracy przedstawiono wyniki badań zmiany właściwości termicznych, mechanicznych, barwy i połysku po procesie przyspieszonego starzenia promieniami UV kompozytu polioksymetylenu z piaskiem kwarcowym. Badania właściwości termicznych przeprowadzono metodą DSC. Zmiany barwy określono metodą CIELab, a połysku w zakresie kąta odbicia 20 i 60 °. Badania przeprowadzono na próbkach wytworzonych metodą wtryskiwania. Zarejestrowano wpływ procesu starzenia na wartość entalpii topnienia zarówno polioksymetylenu, jak i kompozytów z piaskiem kwarcowym oraz zmiany zakresu temperatury topnienia fazy krystalicznej. W pomiarach barwy uzyskano zmiany jasności badanych próbek. Określono charakter zmian wartości współrzędnych a* i b* badanych materiałów, który wskazuje na wpływ starzenia promieniami UV oraz napełniacza na zmianę barwy. Zarejestrowano wzrost wartości jasności oraz zmniejszenie połysku badanych kompozytów po procesie starzenia. W miarę zwiększania zawartości napełniacza zmniejsza się wytrzymałość na rozciąganie kompozytu, zwiększa twardość zarówno dla kompozytów przed, jak i po procesie starzenia.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu wybranych warunków wtryskiwania na połysk wyprasek z polipropylenu z 20% zawartością talku. Zbadano również entalpię topnienia próbek polimeru pobranego z rdzenia oraz z naskórka wypraski. Wykazano wpływ warunków wtryskiwania na rozmieszczenie cząsteczek talku w przekroju wypraski oraz ich wpływ na krystalizację i połysk wyprasek.
EN
The results of the influence of selected injection molding parameters on gloss of polypropylene filled with 20% talc injection molded parts are presented in this article. The melting enthalpy of the polymer in the core and in the skin of the molded part was also examined. The impact of injection molding conditions on the distribution of talc particles in the molding parts cross-section and their influence on crystallization and gloss of molded parts has been shown.
13
Content available remote Odporność na starzenie powłok na drewno eukaliptusa
PL
W artykule przedstawiono destrukcyjny wpływ czynników klimatycznych na stan warstw powierzchniowych powłok epoksydowych. Stwierdzono wzrost chropowatości powierzchni powłok, przyczyniający się do utraty ich połysku. Stwierdzono również zmniejszenie twardości oraz grubości powłok. Destrukcyjny wpływ czynników klimatycznych, na warstwy powierzchniowe powłok epoksydowych potwierdziły również badania mikroskopowe.
EN
The paper presents influence of climatic factors on the surface state of polymeric coatings. It was stated a degradation of the coating surfaces consisting in increase of surface roughness, gloss loss as well as decrease of hardness and thickness. Also microscopic examination confirmed destructive effect of climatic factors on the surface layers of epoxy coatings.
EN
Determination of the influence of processing and annealing on the change of thermal properties, structure, color and gloss for samples made of a polyamide 6 composite with glass beads was the aim of this work. Investigation of the crystallinity degree using the DSC method as well as investigation of the structure using optical microscopy have been made. The color change was determined by the CIELab method and the gloss by reflection at the angles of 20 and 60°. Investigations into the influence of the conditions of injection moulding on the properties of the PA 6 composite with glass beads, commercial name of Schulnamid 6 GB30H, have been conducted. The samples were injected using a KraussMaffei KM65-160C1 injection moulding machine. Investigations have been conducted for the samples before as well as after annealing. The highest value of the crystallization degree of the PA 6/glass beads composite was obtained at an injection temperature of 280°C and mold temperature of 100°C. During annealing, an increase in the crystalline phase content for the PA 6 composite with glass beads occurred. The increase in the lightness value after the annealing process of PA 6 filled with glass beads was obtained. The character of changes of the a* and b* coordinate values for the examined materials before and after the annealing process was evaluated, which proves the essential influence of the conditions of injection moulding and thermal treatment on the colour change.
PL
Obróbka cieplna kompozytów polimerowych pociąga za sobą zmianę właściwości termomechanicznych i struktury tych materiałów. Przewidywanie właściwości na skutek zmiany warunków przetwórstwa odgrywa dużą rolę w planowaniu składu, jak również w sporządzaniu kompozytów. W pracy przedstawiono wyniki badań zmiany właściwości termicznych, struktury, barwy i połysku po procesie wygrzewania kompozytu poliamidu 6 z kulkami szklanymi. Badania właściwości termicznych przeprowadzono metodą DSC. Strukturę obserwowano za pomocą mikroskopu optycznego do badań w świetle przechodzącym i spolaryzowanym. Zmiany barwy określono metodą CIELab, a połysku w zakresie kąta odbicia 20 i 60°. Badania przeprowadzono na próbkach wytworzonych metodą wtryskiwania przy zmiennej temperaturze wtryskiwania i temperaturze formy. Zarejestrowano wpływ temperatury wtryskiwania i temperatury formy na stopień krystaliczności, którego wartość rośnie przy wyższej temperaturze wtryskiwania i temperaturze formy oraz zmiany zakresu temperatury topnienia fazy krystalicznej. W pomiarach barwy uzyskano niewielkie zmiany jasności badanych próbek. Określono charakter zmian wartości współrzędnych a* i b* badanych materiałów, który wskazuje na wpływ temperatury wtryskiwania i temperatury formy na zmianę barwy. Stwierdzono wpływ wygrzewania na stopień krystaliczności, którego wartość rośnie po procesie wygrzewania oraz zmiany zakresu temperatury topnienia fazy krystalicznej. W pomiarach barwy stwierdzono wzrost wartości jasności po procesie wygrzewania. Określono charakter zmian wartości współrzędnych a* i b* badanych materiałów po procesie wygrzewania. Zarejestrowano istotny wpływ obróbki cieplnej na zmianę barwy.
PL
Właściwości wyrobów z kompozytów polimerowych zależą w znacznym stopniu od typu napełniacza, właściwości polimeru, warunków przetwórstwa, a także od procesu obróbki cieplnej. W artykule przedstawiono wyniki badań zmiany właściwości termicznych, struktury, barwy i połysku po procesie wygrzewania kompozytu poliamidu 6 z kulkami szklanymi. Badania właściwości termicznych przeprowadzono metodą DSC. Strukturę obserwowano za pomocą mikroskopu świetlnego do badań w świetle przechodzącym i spolaryzowanym. Zmiany barwy określono metodą CIELab, a połysku w zakresie kąta odbicia 20 i 60°C. Badania przeprowadzono na próbkach wytworzonych metodą wtryskiwania przy optymalnych parametrach przetwórstwa. Próbki do badań wytworzono za pomocą wtryskarki Krauss-Maffei (KM65-160C1). Termogramy DSC badanych materiałów przedstawiono na rysunku 2. Stwierdzono wpływ wygrzewania na stopień krystaliczności, którego wartość zwiększa się po procesie wygrzewania oraz zmiany zakresu temperatury topnienia fazy krystalicznej. Określono również zmiany zakresu temperatury krystalizacji badanego kompozytu po wygrzewaniu oraz wartości temperatury, przy której krystalizacja zachodzi najintensywniej. W pomiarach barwy uzyskano zwiększenie jasności po procesie wygrzewania. Określono charakter zmian wartości współrzędnych a i b badanych materiałów po procesie wygrzewania, który wskazuje na istotny wpływ obróbki cieplnej na zmianę barwy (tab. 2).
EN
Properties of products made of polymer composites depend largely on the type of filler, polymer properties, processing conditions and the type of heat processing. The paper presents the results of the investigations of changes of thermal properties, structure, colour and gloss after the annealing of a composite of polyamide 6 with glass balls. The investigations of thermal properties were carried out by means of DSC method. The structure was observed by means of an light microscope for the investigations in the transmitted and polarized light. The changes in colour were determined by means of the CIELab method, whereas the lustre was observed at the angle of reflection of 20 and 60°. The samples obtained with the method of injection with optimal processing parameters were used during the investigations. The samples for the investigations were obtained by means of Krauss-Maffei (KM65-160C1) injection moulding machine. The DSC thermograms for the materials included in the study are presented in Figure 2. The effect of annealing on the degree of crystallinity was found, with its value rising after the process of annealing. Changes in the melting point of crystalline phase and changes in the temperature of crystallization of the composites after annealing and the temperature at which crystallization occurs the most intensively were also determined. The colour measurements revealed an increase in the value of brightness after the proces of annealing. The character of changes in the values of a and b coordinates of the materials after the process of annealing was identified, which points to an essential effect of heat treatment on the changes in colour (Tab. 2).
PL
Główną intencją artykułu było przedstawienie mechanizmów prognozowania połysku powłok jako metody mogącej mieć szersze zastosowanie podczas określenia ich trwałości. Połysk może być bowiem traktowany jako swego rodzaju miernik degradacji powierzchni pokrycia, ponieważ w miarę jego eksploatacji na skutek wilgoci, temperatury, tlenu atmosferycznego oraz promieniowania UV zdolność powłoki do odbijania światła ulega obniżeniu. Prognozy dokonano w oparciu o analizę szeregów czasowych wykorzystując metodę ekstrapolacji funkcji trendu.
EN
The main intention of the article was to present forecast mechanisms of gloss of coatings as a method of wide application to determine durability of coatings. The gloss can be treated as a kind of degradation meter for a coat surface because within the wear from humidity, temperature, atmospheric oxygen and UV radiation, the surface reduces its ability to reflect light. The durability forecast has been performed on the basis of analyses of time series with the use of trend function extrapolation.
PL
W artykule przedstawiono wpływ czynników klimatycznych na stan powierzchni powłok poliuretanowych i epoksydowych. Stwierdzono destrukcję powierzchni powłok, objawiającą się: wzrostem chropowatości powierzchni, utratą połysku, a także obniżeniem ich twardości oraz grubości.
EN
The paper presents influence of climatic factors on the surface state of epoxy and polyurethane coatings. It was stated degradation of the coating surfaces consisted in increase of surface roughness, loss gloss, and also decrease of the hardness and thickness.
19
Content available Barwa powierzchni z połyskiem
PL
Wrażenia barwne wywołuje promieniowanie dochodzące do oka, które - w przypadku nieprzezroczystych ciał - jest światłem odbitym od powierzchni. Wyraźne odbicie kierunkowe występuje od powierzchni gładkich i w tym przypadku barwa powierzchni zmienia się w zależności od kąta obserwacji: gdy kąt obserwacji jest równy kątowi padania barwa jest mniej nasycona, niż przy obserwacji pod innymi kątami. W przypadku idealnego odbicia dyfuzyjnego nie ma wyróżnionego kierunku światła odbitego, a barwa powierzchni nie zależy od kąta obserwacji. Rzeczywiste powierzchnie odbijają światło w sposób kierunkowy i rozproszony. Barwa postrzegana obiektu zależy od rodzaju materiału, oświetlenia, warunków obserwacji oraz od samego obserwatora. Wpływ połysku na barwę obiektów ocenia się zarówno na podstawie pomiarów fizycznych jak i testów oraz analiz psychologicznych. Nie jest znana dokładnie zależność między wizualnym postrzeganiem barwy powierzchni z połyskiem a wielkością ustaloną na podstawie pomiaru fizycznego.
EN
Colour is a sensation caused by light arriving at the eye which - in the case of non-transparent object - is the light reflected from the surface. Ideal specular reflection comes from perfectly smooth surfaces, and in this case the colour of surface is changing due to the angle of observation: when the angle of observation is equal to the angle of incidence, the colour is less saturated than in the observation from different angles. In the case of ideal diffusive reflection the direction of reflected light is not distinguished, and the colour of surface is not dependent on the angle of observation. Real surfaces reflect light in specular and diffuse way. The perceived colour of an object depends on the type of material, the conditions of illuminantion as well as of observation, and observer himself. The influence of gloss on the colour of objects is estimated on the basis of physical measurements as well as of the tests and psychological analysis. The dependence between visual perception of glossy surface's colour and the value of physical parameters in not known in details.
PL
W artykule omówiono polerowanie elektrochemiczne jubilerskich stopów metali szlachetnych w elektrolitach bezcyjankowych. Przedstawiono wpływ rodzaju prądu i wspomagania procesu na efekty obróbki. Opisano sposób oceny jakości powierzchni polerowanej poprzez pomiar połysku.
EN
The paper presents electropolishing alloys of noble metals using in jewelry workshop in non-cyanide electrolytes. Described results of using a different kind of current in electropolishing process. Results of the measurements of surfaces roughness and gloss after processing was published.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.