Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 33

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nachylenie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
Water is the main source of daily life for everyone and everywhere in the world. Sufficient water distribution depends on the place and design of water tank in certain areas. Water storage tanks are relatively flexible structures and they can tolerate greater settlements than other engineering structures. Deformation of tanks may cause severe damages to tank or even loss of life and injury to people, so monitoring the structural deformation and dynamic response of water tank and its supporting system to the large variety of external loadings has a great importance for maintaining tank safety and economical design of manmade structures. This paper presents an accurate geodetic observations technique to investigate the inclination of an elevated circular water tank and the deformation of its supporting structural system (supporting columns and circular horizontal beams) using reflector-less total station. The studied water tank was designed to deliver water to around 55000 person and has a storage capacity about 750 m3. Due to the studied water tank age, a non-uniform settlement of tank foundation and movement of pumps and electric machines under tank’s body will cause stress and strain for tanks membrane and settlement of sediments. So the studied water tank can tend to experience movement vertically, horizontally or both. Three epochs of observations were done (July 2014, September 2014 and December 2014). The results of the practical measurements, calculations and analysis of the interesting deformation of the studied elevated tanks and its supporting system using least squares theory and computer programs are presented. As a results of monitoring the water storage tank, circular reinforced concrete beams and columns at three monitoring epochs. The body of water storage tank has an inclination to the east direction and the value of inclination is increased with the time.
EN
Time of concentration, Tc, is defined as time elapsed from the beginning of rainfall infiltrated into soil layer until it reaches a constant infiltration rate (fc) which is indicated an equilibrium subsurface flow rate. In hydrological view, time of concentration plays a significant role in elaboration of transformation of rainfall into runoff in a watershed. The aims of this research are to define influence of soil density and soil water content in determining time of concentration using infiltration concept based on water balance theory, and to find out the effect of land slope this time. Watershed laboratory experiment using rainfall simulator was employed to examine time of concentration associated with infiltration process under different slope, soil density and soil water content based on water balance concept. The steady rainfall intensity was simulated using sprinklers which produced 2 dm3∙min–1. Rainfall, runoff and infiltration analysis were carried out at laboratory experiment on soil media with varied of soil density (d) and soil water content (w), where variation of land slopes (s) were designed in three land slopes 2, 3 and 4%. The results show that relationship between soil density and land slope to time of concentration showed a quadratic positive relationship where the higher the soil density address to the longer time of concentration. Moreover, time of concentration had an inverse relationship with soil water content and land slope that means time of concentration decreased when the soil water content increased.
PL
Czas koncentracji Tc definiuje się jako czas, który upływa od początku opadu infiltrującego glebę do osiągnięcia stałej prędkości infiltracji (fc), co oznacza zrównoważone tempo przepływu podpowierzchniowego. W hydrologii czas koncentracji odgrywa znaczącą rolę w ocenie transformacji opadu w odpływ w zlewni. Celem badań było określenie wpływu gęstości gleby i zawartości wody w glebie na czas koncentracji z wykorzystaniem koncepcji infiltracji bazującej na teorii bilansu wodnego oraz określenie wpływu nachylenia terenu na ten czas. Przeprowadzono laboratoryjny eksperyment z użyciem symulatora opadu w celu zbadania czasu koncentracji związanego z procesem infiltracji w warunkach różnego nachylenia gruntu, gęstości gleby i zawartości wody w glebie w oparciu o koncepcję bilansu wodnego. Stałą intensywność opadu symulowano używając zraszaczy o wydajności 2 dm3∙min–1. Analizę opadu, odpływu i infiltracji prowadzono w eksperymencie laboratoryjnym na glebach o różnej gęstości (d) i zawartości wody (w) w warunkach nachylenia gruntu (s) równego 2, 3 i 4%. Wyniki wskazują, że zależność między gęstością gleby i nachyleniem a czasem koncentracji wyraża się dodatnim równaniem kwadratowym, gdzie większej gęstości gleby odpowiada dłuższy czas koncentracji. Ponadto czas koncentracji wykazywał odwrotną zależność od zawartości wody w glebie i od nachylenia, co oznacza, że czas koncentracji maleje wraz ze zwiększeniem zawartości wody w glebie.
PL
Przedmiotem artykułu jest przedstawienie nowych, geometrycznych metod wielkoskalowych w opisie topografii powierzchni. Istotnym zagadnieniem w inżynierii powierzchni jest znalezienie zależności funkcyjnych między procesem wytwarzania a uzyskaną topografią lub między topografią a zjawiskami występującymi w trakcie jej oddziaływania z otoczeniem (np. tarciem, wytrzymałością zmęczeniową czy refleksyjnością). Właściwości geometryczne chropowatych powierzchni zmieniają się wraz ze skalą obserwacji, wynikającą z pomiaru lub obliczeń. Skoncentrowano się na dwóch nowych metodach analizujących nachylenie i krzywiznę. Krzywizna jest przedstawiana jako tensor, którego komponenty opisują maksymalną i minimalną krzywiznę, w tym ich wartości i kierunki. Nachylenie jest rozumiane jako orientacja w przestrzeni wektora normalnego do powierzchni. Przedstawiono przykładowe korelacje między nachyleniem i krzywizną a parametrami opisującymi ich oddziaływanie z otoczeniem i proces wytwarzania, wskazując na ich duży potencjał w rozwoju wieloskalowego opisu topografii powierzchni.
EN
The aim of this paper is to demonstrate the use of novel geometric multiscale methods in the characterization of surface topographies with a view to establishing functional relations between formation processes and resulted topography or between topography and its performance during interaction with the environment (e.g. friction, fatigue or gloss reflectance). Geometric properties of rough surfaces change with the scale of observation, i.e., measurement or calculation. In this paper, I focus on two novel method, which analyse slope and curvature in multiple scales. The digital nature of measured surfaces is recognized and is not smoothed to fit a continuous function to the measured heights. Curvature is represented as a second order tensor, which components describe maximal and minimal curvatures and their directions. In order to describe curvature distributions for analyzed regions, statistical parameters, such as: mean and standard deviation, are used. Those measures are utilized to find correlations between them and certain formation or performance parameters. The other method described here bases on slope. In this work, two calculation techniques are presented using orientation normal vectors estimated through covariance matrix method or cross product. As a result of further processing, 3D distributions of direction cosines are obtained, based on which multivariate statistical parameters are calculated (incl. measures of dispersion and higher statistical moments). This paper also presents the sample strong correlations between slope or curvature, for actual measured textures, and manufacturing or performance parameters. This indicates a great potential of those two methods in the development of multiscale characterization of surface topographies.
EN
The runoff coefficient (RC) is a parameter that is very often used in surface hydrology in order to characterize the drainage capacity of a watershed. The traditional estimate of this coefficient is often made from abacuses based on 2 or 3 parameters to the maximum. In this work, three numerical models are presented. Two models are based on experimental work. The first one is based on three criteria, namely the vegetation cover, the type of soil, and the slope. The second one considers the size of the watershed, the maximum daily rainfall and the type of soil. In practice, it is not easy to estimate the coefficient of runoff by simultaneously considering the influence of several criteria. In order to overcome this problem, a third model is developed and presented; it allows capitalizing the information from the first two models mentioned above. The objective of the present work is to be able to verify the comparability of these criteria and to assess the relative importance of each of them.
PL
Współczynnik odpływu (RC) jest parametrem często używanym w hydrologii wód powierzchniowych w celu charakterystyki zdolności drenarskiej zlewni. Tradycyjnie ocenę tego współczynnika wykonuje się za pomocą obliczeń bazujących maksymalnie na 2–3 parametrach. W niniejszej pracy przedstawiono trzy modele numeryczne. Dwa z nich oparte są na badaniach eksperymentalnych. Pierwszy bazuje na trzech kryteriach: pokrycie roślinnością, typ gleby i nachylenie terenu. Drugi uwzględnia rozmiar zlewni, maksymalny opad dobowy i typ gleby. W praktyce nie jest łatwo ocenić współczynnik odpływu przez uwzględnienie wpływu kilku kryteriów równocześnie. Aby rozwiązać ten problem, zbudowano i przedstawiono trzeci model. Umożliwia on połączenie informacji z dwóch wyżej wymienionych modeli. Celem pracy jest umożliwienie weryfikacji porównywalności kryteriów i dokonanie oceny względnego znaczenia każdego z nich.
EN
In this paper, we present an analysis of borehole seismic data processing procedures required to obtain high-quality vertical stacks and polarization angles in the case of walkaway VSP (vertical seismic profile) data gathered in challenging conditions. As polarization angles are necessary for more advanced procedures like anisotropy parameters determination, their quality is critical for proper media description. Examined Wysin-1 VSP experiment data indicated that the best results can be obtained when rotation is performed for each shot on data after de-noising and vertical stacking of un-rotated data. Additionally, we proposed a procedure of signal matching that can substantially increase data quality.
EN
The results of marking average courses of subsidence measured on the points of measuring line no. 1 of the “Budryk” Hard Coal Mine, set approximately perpendicularly to a face run of four consecutively mined longwalls in coal bed 338/2 have been presented in the article. Smooth splines were used to approximate the average course of measured subsidence after subsequent exploitation stages. The minimising of the sum of the squared differences between the average and forecasted subsidence, using J. Bialek's formula, was used as a selection criterion of parameter values of smoothing an approximating function. The parameter values of this formula have been chosen in order to match forecasted subsidence with measured ones. The average values of inclinations have been calculated on the basis of approximated values of observed subsidence. It has been shown that by doing this the average values of extreme measured inclinations can be obtained in almost the same way as extreme observed inclinations. It is not necessary to divide the whole profile of a subsidence basin into parts. The obtained values of variability coefficients of a random scattering for subsidence and inclinations are smaller than their values which occur in the literature.
7
Content available remote Фактор «дорога» в обеспечении БДД
RU
Рассмотрены показатели качества и безопасности автомобильной дороги, позволяющие определить состояние покрытия, ее геометрию, видимость и т.п., влияющие на механизм дорожно-транспортного происшествия (ДТП). Дорожно-транспортная экспертиза призвана устанавливать все причины и условия, способствовавшие исследуемому ДТП. В статье авторами представлены значения ровности полотна, нормы геометрических характеристик автомобильной дороги, значения поперечного уклона в зависимости от покрытия, требования к дорожной инфраструктуре, в том числе установка или реконструкция знаков, нанесение разметки. К изучаемым дорожным характеристикам относят ширину проезжей части и обочин, геометрическую и метеорологическую видимость поверхности автомобильной дороги и встречного транспортного средства, радиусы кривых в плане и продольном профиле, ровность, шероховатость и сцепные качества покрытия, уровень содержания дороги (полная или частичная счистка покрытия от снега, грязи или обледенения), наличие или отсутствие дорожных знаков, разметки, технических средств организации движения.
EN
Expert characteristics of the highway, allowing to define condition of a covering, its geometry, visibility, etc., influencing the road accident (RA) mechanism are considered. Road transport examination is urged to establish all reasons and the conditions promoting studied road accident. Values of cloth flatness, standard of geometrical characteristics of the road, value of a cross bias depending on covering, requirements to road infrastructure, including installation or reconstruction of signs, drawing a marking are considered. To studied road characteristics carry width of the carriageway and roadsides, geometrical and meteorological visibility of a surface of the highway and the counter vehicle, radiuses of curves in the plan and a longitudinal profile, flatness, a roughness and coupling qualities of a covering, level of the contents are expensive (a full or partial schistka of a covering from snow, dirt or frostings), existence or lack of road signs, marking, technical means of the organization of movement.
8
Content available remote Nachylenie połaci z pokryciem z blach profilowanych
PL
Wadliwości występujące w rolniczej przestrzeni produkcyjnej można eliminować, realizując kompleksowe prace scalenia i wymiany gruntów. W Polsce w odniesieniu do prac scalenia gruntów istotne staje się zagadnienie obszarów problemowych rolnictwa (OPR). W artykule autorzy zaproponowali przeprowadzenie wielu analiz GIS z uwzględnieniem odpowiednio dobranego zestawu kryteriów związanych z ukształtowaniem terenu wsi Hłudno. Według tych kryteriów wydzielono i zwizualizowano OPR. W ramach badań na podstawie numerycznego modelu terenu SRTM przygotowano mapy nachyleń, ekspozycji i podatności na erozję. Za pomocą stosownych procedur reklasyfikacji mapom nadano odpowiednie wagi (kryteria), które stały się podstawą do wygenerowania końcowej mapy typów przydatności/wadliwości rolniczej przestrzeni badanego obszaru.
EN
Defectivenesses occurring in agricultural production space can be eliminated through the performance of comprehensive land consolidation and exchange works. An essential issue in Poland when proceeding with land consolidation works is that of agricultural problem areas (OPR). In the paper the authors proposed conducting a number of GIS analyses for a properly selected set of criteria connected with landform features of the village of Hłudno, based on which agricultural problem areas were isolated and visualized. As part of that research, on the basis of SRTM digital terrain model, maps of slopes, aspects and susceptibility to erosion were developed. Using relevant re-classification procedures, proper weights (criteria) were assigned to those maps, thus providing grounds for producing a final map of types of suitability/defectiveness of agricultural space within the examined area of interest.
10
Content available remote Stopnie szczelności dachów pokrytych blachodachówkami
EN
The main purpose of this paper is to investigate the slope stability condition by using fuzzy estimation method based on fuzzy possibility theory. Due to use of this theory, the inaccuracy, ambiguity and uncertainty in input parameters are considered and therefore, the calculated factor of safety (FOS) is highly reliable. In this research, first, the input parameters of slope stability analysis, based on statistical characteristics and grade of membership concept, as a fuzzy numbers are defined. Then the performance function of slope behavior is defined and by using the fuzzy parameters, the FOS is calculated. In next step, by using the several α - cut, the calculated FOS is defined as a fuzzy form and subsequently, the slope stability condition based on fuzzy presentation of FOS is evaluated. The results show that, although based on deterministic analysis the studied slope is stable but based on fuzzy interpretation of FOS, the slope stability condition is scare. The fuzzy analysis of slope stability condition, by applying the uncertainty in calculating the FOS and defining the grade of membership for each unknown input parameters in model, a more realistic interpretation of slope stability condition is provided. In addition, the fuzzy presentation of the FOS, allowing more accurate judgments about slope stability condition.
PL
Celem pracy jest zbadanie warunku stabilności skarpy w oparciu o metody szacunkowe wykorzystujące elementy logiki rozmytej i teorii prawdopodobieństwa. Z uwagi na zastosowanie tych teorii w parametrach wejściowych uwzględniono niedokładność, niepewność i niejednoznaczność, dlatego też obliczone współczynniki bezpieczeństwa uznać można za wysoce wiarygodne. W pierwszym etapie pracy zdefiniowano parametry wejściowe do analizy stabilności skarpy w oparciu o charakterystyki statystyczne i przyjęte funkcje przynależności, i określone parametry rozmyte. Następnie zdefiniowano zachowanie zbocza skarpy w oparciu o parametry rozmyte i obliczono współczynnik bezpieczeństwa. W kolejnym kroku przy założeniu wielokrotnego wybierania przy założonym kącie α (α - cut), obliczono współczynnik bezpieczeństwa w formie rozmytej i zbadano warunek stabilności skarpy oparty na współczynniku bezpieczeństwa w formie rozmytej. Wyniki wskazują, że pomimo iż zbocze badane w oparciu o analizy deterministyczne wydaje się stabilne, to współczynnik bezpieczeństwa w ujęciu rozmytym sugeruje, że warunek stabilności zbocza będzie spełniony w niewielkim stopniu. Analiza warunku stabilności zbocza wykorzystujące elementy logiki rozmytej uwzględniająca zagadnienie niepewności przy obliczaniu współczynnika bezpieczeństwa i przy określaniu stopnia funkcji przynależności dla poszczególnych parametrów wejściowych modelu pozwala bardziej realistycznie określić warunek bezpieczeństwa. Ponadto, przedstawienie warunku bezpieczeństwa w postaci rozmytej pozwala na bardziej dokładną ocenę warunków stabilności.
12
EN
The line structures situated in the undermined area are impacted and endangered by the underground mining. The present article focuses on impacts of mining on the high voltage transmission lines. Theoretical calculations are illustrated by a practical example for specific conditions including the evaluation of the behaviour of this line structure within the subsidence basin. We discuss the behaviour of the transmission towers, their movements, i.e. not only subsidence but also inclination, which result in stress or, on the contrary, in bending of the conductors and if the allowable stress of the conductors is surpassed, it could damage the conductors.
PL
W projekcie linii energetycznych zlokalizowanych na terenach eksploatacji górniczej należy uwzględnić wpływ i zagrożenia wynikające z lokalizacji. Artykuł jest poświęcony wpływie górnictwa podziemnego na linie przesyłowe wysokiego napięcia. Przedstawiono obliczenia teoretyczne dla przypadku rzeczywistego dla szczególnych warunków, przedstawiono ocenę wpływu osiadania powierzchni na linię przesyłową. Omówiono zachowanie się wież transmisyjnych, ich przemieszczeń a także odkształcanie przewodów w wyniku szkód górniczych i odkształcania powierzchni.
13
Content available remote Loosening evaluation of bolt-nut fastener under transverse cyclic loading
EN
In this paper, we evaluate the sliding and the loosening behavior of thread joints (M16 bolt-nut fastener) under transverse loading. First, the critical relative slippage (Scr), less than the displacement in which the thread joints can keep the fastening, are obtained by the cyclic loading tests. Then, this critical relative slippage is estimated according to the theoretically obtained equation by considering the bending deformation of bolt and the geometrical constraint condition. The inclination compliance (kw) of the bolt head used in this equation is evaluated by comparing the experimental result with the corresponding analytical one. In consideration of the nonlinearity of kw with respect to the bolt axial tension, the Scr is well estimated by this equation.
EN
Along with the rapidly growing demand and development activities in unconventional resources, is the growth of environmental awareness and concerns among the public. Foam, as an alternative to traditional drilling fluid, is gaining more and more momentum in the drilling industry. Drilling with foam can minimize formation damage, water usage, and drag and torque. Foam also costs less and leaves a much smaller environmental footprint than other commonly used drilling fluids, such as synthetic oil-based fluids, when developing vulnerable formations such as shale gas. As drilling in horizontal and near horizontal sections has become very common, and the need for such sections is increasing, it is very important to understand cuttings transport and hole cleaning issues when drilling with foam in such sections. A team from University of Tulsa Drilling Research Projects (TUDRP) conducted a series of experiments focused on studying the effects of change in hole inclination angle from 90 degrees to 70 degrees on cuttings transport with foam under Elevated Pressure and Elevated Temperature (EPET) conditions. This experimental and theoretical study also includes other influential parameters such as foam quality, foam flow rate, polymer concentration and drill pipe rotary speed. We have observed that there is no significant difference in cuttings concentration and frictional pressure losses as inclination changes from 70 to 90 degrees. Also, an increase in superficial foam velocity reduces cuttings concentration within the annulus. Pipe rotation influences cuttings concentration and frictional pressure losses for low quality foams, but does not have a significant effect on high quality foams. A correlation for the cuttings bed area and a computer simulator are developed for practical design and field applications. The predicted results are compared with experimental results from this study and previous studies. The comparison shows good agreement. We believe that the findings of this paper will help designers with the choice of optimal drilling fluid for drilling horizontal wells in unconventional (shale) gas/oil reservoirs.
PL
Równolegle ze stale rosnącym zapotrzebowaniem na prowadzenia prac udostępniających w złożach niekonwencjonalnych notuje się wzrost świadomości społecznej odnośnie zagadnień ochrony środowiska. Piana jako alternatywa dla tradycyjnej płuczki wiertniczej nabiera coraz większego znaczenia w górnictwie otworowym. Wiercenie przy użyciu piany pomogą ograniczać zniszczenia formacji geologicznych, redukuje zużycie wody, pozwala na zminimalizowanie oporów ruchu i momentów obrotowych silników. Ponadto, koszty piany są niższe a jej oddziaływanie na środowisko naturalne jest mniej znaczne niż w przypadku typowych płuczek opartych na olejach syntetycznych używanych w trakcie udostępniania trudnych w eksploatacji złóż, np. gazu łupkowego. Wiercenia odcinków poziomych lub prawie poziomych są już szeroko stosowane a zapotrzebowanie na takie odcinki wrasta, ważnym jest właściwe rozpoznanie problemów związanych z transportem urobku wiertniczego i czyszczeniem otworu w trakcie prowadzenia prac wiertniczych na tych odcinkach przy użyciu piany. Zespól badaczy z uniwersytetu w Tulsa zaangażowanych w projekt badawczy w dziedzinie wiertnictwa (TUDRP) przeprowadził serię eksperymentów mających na celu zbadanie wpływu zmiany kąta nachylenia otworu z 90 na 70 stopni na przebieg transportu urobku wiertniczego z wykorzystanie piany w warunkach podwyższonego ciśnienia i podwyższonych temperatur. Badania eksperymentalne i teoretyczne obejmowały także analizę pozostałych parametrów procesu: jakość piany, natężenie przepływu piany, stężenie polimerów, prędkość obrotowa przewodu wiertniczego. Nie stwierdzono znacznych różnic w stężeniu zwiercin ani utraty ciśnienia wskutek tarcia w trakcie zmiany kąta nachylenia z 90 na 70 stopni. Ponadto, dodatkowy wzrost prędkości ruchu piany prowadzi do zmniejszenia stężenia zwiercin w pierścieniu. Prędkość obrotowa przewodu wpływa na stężenie zwiercin i straty ciśnienia wskutek tarcia w przypadku stosowania pian niskiej jakości, efektu tego nie notuje się gdy wykorzystywane są wysokiej jakości piany. Dane z obszaru wiercenia skorelowane zostały z wynikami symulacji komputerowych do wspomagania projektowania i do wykorzystania w terenie. Prognozowane wyniki porównano z wynikami eksperymentów uzyskanymi w tym oraz w poprzednim programie badawczym. Porównanie to wykazuje dużą zgodność wyników. Mamy nadzieję, że wyniki obecnej pracy pomogą inżynierom projektantom w wyborze optymalnej płuczki wiertniczej do wierceń poziomych odcinków otworów przy eksploatacji niekonwencjonalnych złóż ropy i gazu (np. gazu łupkowego).
PL
W artykule przedstawiono algorytmy do prognozowania wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię. Rezultatem obliczeń są przebiegi zmienności wskaźników deformacji w funkcji czasu. Przedstawiono przykłady obliczeniowe typowych, używanych najczęściej w praktyce wskaźników deformacji wraz z charakterystycznymi dla nich wstęgami odchyleń standardowych (korytarzami błędów).
EN
The article presents algorithms for the prediction of mining exploitation influence on the surface. The result of calculations are the courses of variability of deformation indices in the function of time. Calculation examples of typical most frequently used in the practice deformation indices together with characteristic for them standard deviation strips (corridors of errors) were presented.
PL
Eksploatacja ropy i gazu prowadzi do obniżenia ciśnienia eksploatowanego fluidu wypełniającego pory skalne, a tym samym do zaburzenia istniejącego stanu równowagi w skałach złożowych. W konsekwencji powoduje to deformację złoża porowatego którą można opisać m.in. za pomocą teorii konsolidacji Biota. Deformacja ta powoduje przemieszczenia nadległego górotworu sięgające do powierzchni terenu. W artykule zostanie przedstawiona metoda obliczania osiadania dowolnego punktu powierzchni terenu, łącząca w sobie rozwiązania klasycznej mechaniki górotworu z teorią geometryczno-całkową Knothego. Połączenie to pozwala na uwzględnienie geometrii przestrzennej złoża fluidalnego, przestrzennej charakterystyki własności fizykomechanicznych skał złożowych oraz zdefiniowanych czasoprzestrzennych rozkładów ciśnienia porowego. Przedstawione rozwiązanie zostanie zilustrowane na przykładzie jednego ze złóż gazu w Europie Zachodniej.
EN
Underground exploitation lead to decrease a fluid pressure inside porous rock mass and to the disturbances of initial state of stress inside a strata. Consequently, it cause a deformation of porous deposit which can be describe by Biot's theory. It's produce a movements of overburden rock mass reaching to the surface. Article presents the method which allow to determinate the subsidence for every point on the surface based on classical theory of geomechanics and Knothe's theory. It allow to take into consideration a three-dimensional geometry of fluid deposit, properties of rock mass and value of pore-pressure. In article, authors presents a model prognosis of surface subsidence received for a one deposit in Western Europe.
PL
Odchylenie okien i szyb zespolonych od pozycji pionowej pogarsza ich izolacyjność cieplną (współczynnik przenikania ciepła Ug i Uw). Ponieważ laboratoria zwykle są wyposażone w aparaturę umożliwiającą badanie szyb i okien usytuowanych w pozycji pionowej, dlatego w niniejszym artykule zaproponowano prosty sposób obliczania projektowej wartości współczynnika przenikania ciepła przez okna nachylone do poziomu pod kątem innym niż 90°. Sposób ten opracowano na podstawie wyników badań i obliczeń współczynnika przenikania ciepła przez szyby jedno- i dwukomorowe.
EN
Deviation of windows and insulation glass units from vertical position causes deterioration of their thermal insulation (thermal transmittance Ug and Uw). Because laboratories are usually equipped — with apparatus for testing glazing and windows in vertical position, therefore in this paper, the simplified method of calculation of design thermal transmittance (Uw - value) of windows inclined to the level at other angle than 90° was proposed. This method was based on the results of tests and calculations of thermal transmittance for double and triple glazing.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych-polowych sita dwupłaszczyznowego zamontowanego w kombajnie zbożowym. Badania przeprowadzono w gospodarstwach rolnych województwa dolnośląskiego na polach o nachyleniu do 15°. Pobierano próby ziarna w warunkach jazdy kombajnu pod górę, przy nastawionych założonych nachyleniach sekcji uchylnej sita [delta] = 0°, 5°, 10° i 15.° Uzyskana wysoka czystość zbieranego ziarna pszenicy powyżej 99% potwierdziła poprawność funkcjonalną i możliwość zastosowania omawianego sita w tym kombajnie, do pracy w terenach nachylonych.
EN
The paper presents the results of field investigation of the operation of a two-plane sieve mounted in a combine harvester. The testing was carried out on farms located in the Lower Silesia province, in the fields, the slope of which did not exceed 15°. Samples of seeds were taken when the combine harvester was going upwards, the inclination of the adjustable section of the sieve being set to [delta] = 0°, 5°, 10° and 15°. The high purity of the harvested wheat seeds, more than 99%, proves that the sieve operates correctly and it is possible to use it in this combine harvester for operations on sloping surfaces.
PL
Analiza wzdłużnego rozkładu przesiewalności wykazała, że wzrost nachylenia płaszczyzny głównej sita żaluzjowego (nachylenia terenu), skutkuje pogorszeniem rozkładu przesiewalności. Eksploatacyjnym skutkiem pogorszenia przesiewalności może być wzrost strat ziarna.
EN
Analysis of longitudinal sievability distribution has proven that the increase of shutter screen principal plane inclination (site sloping) results in deterioration of sievability distribution. As regards screen operation, sievability deterioration may result in increased grain losses.
PL
Wpływ nachylenia poprzecznego płaszczyzny roboczej sita skutkuje rosnącą asymetrią rozkładu masy przesianej. Rozkład masy przesianej w nachyleniu wzdłużnym opisuje statystyczny rozkład Gamma. Wzrost nachylenia ß- skutkuje pogorszeniem rozkładu masy przesianej.
EN
Transverse inclination of sieve working plane increases sieved mass distribution asymmetry. Statistical gamma distribution characterises sieved mass distribution for longitudinal inclination. Increase of ß- inclination results in deterioration of sieved mass distribution.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.