Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  methodological problems
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The terminology and conceptual apparatus of modern logistics as a scientific discipline is far from being shaped. Researches and developers of legislative and norm-setting documents are obliged to use their own or barrowed terminology, in both case not shared ubiquitously. Consequently, the interpretations even of basic concepts differ significantly. In particular, there exists an academic and practical point of view that refuse the right for existence of the term “transportation logistics”. This clause is explained by the proclaimed omnipresence and universality of logistics, which has in its operational glossary the term “transportation”, treated as a local, subordinated and thus secondary function. This paper tries to set a decisive rule to distinguish between general logistics and transportation logistics, arguing that these two disciplines are well separated by the objects and methodology, knowledge and activities. In transportation logistics defined this way the authors examine two principal components of the transportation processes, storage (warehousing) and movement (shipping). This consideration lead to conclusions that the classical mathematical toolkit is not fitted for the design and management of modern global supply chains.
PL
Zasoby Ziemi są zbiorem zamkniętym, dlatego istotne jest ich rozpatrywanie w kontekście upływającego czasu. Ponieważ otaczający nas świat jest w układzie dynamicznym, analiza ujęcia czasu, jako zmiennej tego układu dla wyjaśnienia zjawisk i procesów w naukach przyrodniczych, staje się nieodzowna. Wyjaśnienie naukowe może dotyczyć krótkich, ale i nieograniczonych okresów prowadzenia obserwacji lub eksperymentów. Długotrwałe badania poszerzają wiedzę naukową o elementy, które są niezauważalne w krótkiej perspektywie albo wyznaczają granice wpływu czynnika czasu. Wyniki badań mają charakter poznawczy w naukach podstawowych oraz praktyczny dla wielu nauk stosowanych. Metodyka badań długotrwałych ma jednak swoją specyfikę. Trudności w prowadzeniu takich badań wynikają ze zmian otoczenia czy narzędzi badawczych, ale również podejścia i interpretacji przez naukowców. W pracy przedstawiono przykłady i podejście do długotrwałych badań przyrodniczych podłużnych i poprzecznych oraz problemy realizacji takich badań. Mimo braku ciągłych, spektakularnych odkryć naukowych, kontynuacja badań długotrwałych jest ważna. Wnikliwe rozumienie ich metodologii musi dotyczyć nie tylko współcześnie prowadzącego eksperyment, ale również odbiorcy wyników. Oddanie w ręce odpowiedzialnego badacza rozwiązania konkretnego problemu to także akceptacja dla spowolnienia oczekiwań na natychmiastowy wynik. Ma to szczególne znaczenie również dla retardacji tempa przekształcania zasobów środowiska.
EN
Earth's resources are a closed set and it is important to consider them in the context of the passage of time. As the world around us is a dynamic system, an analysis of the time approach as a variable of the system to explain the phenomena and processes in the natural sciences, is becoming indispensable. Scientific explanation may relate to short but unlimited periods of observation or experimentation. Long-term studies broaden the scientific knowledge about the elements that are invisible in the short term, or set limits to the influence of the time factor. The results of the research are cognitive in basic science and practical for many applied sciences. Methodology of long term studies is very specific. Difficulties in conducting such studies are due to changes in the environment or research tools, but also the approach and interpretation of the researchers. The paper presents examples and approaches to long-term studies, namely cross-sectional designs and longitudinal surveys as well as the implementation of such studies. Despite the lack of continuous, spectacular scientific discoveries, long-term follow-up studies are important. A thorough understanding of their methodology must refer not only to the researcher conducting the experiment today, but also to the recipient of the results. Putting in the hands of a responsible researcher the resolving a particular problem also means the acceptance of waiting for a long time for the results. This is particularly important for the retardation of the conversion rate of natural resources.
PL
W artykule przedstawiono podstawowe problemy metodologiczne i organizacyjne związane z prowadzeniem badań prefe-rencji i zachowań transportowych mieszkańców w zakresie podróży miejskich. Najpierw zidentyfikowano możliwe problemy, a następnie przedstawiono oświadczenia Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni w prowadzeniu badań preferencji i zacho-wań transportowych mieszkańców Gdyni wskazując na występowanie konkretnych problemów w praktyce ich realizacji. Zwrócono uwagę na możliwość zminimalizowania skutków występowania określonych problemów w drodze odpowiedniej współpracy organizatora badań z zatrudnioną przez niego firmą badawczą.
EN
In the article the basic methodological an organizational problems of marketing research on travel preferences an behaviour of the cities inhabitants are introduce. At first possible problems are identified an then the case of marketing research carried on by Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni (Public Transport Authority in Gdynia) is presente. The main practical problems are decribe and the possibility of minimalization their negative effects is pointed out.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.