Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 30

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emulsions
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
The recent development of internal combustion engines (ICE) goes towards the meeting of increasingly stringent requirements imposed to reduce toxic exhaust emissions and fuel consumption and thus to strive for carbon dioxide abatement and against depletion of global natural resources. The research on engines fueled by water-hydrocarbons emulsions has already a long tradition. So far, tests were based on emulsions obtained in chemical reactions. In this paper, similar analysis results have been presented, but the water-fuel emulsions used for the tests were obtained with making use of the cavitation effect. For this reason a unique cavitator was developed, which was then used to produce water-hydrocarbons emulsions of common, mineral and synthetic diesel fuel. Both of these fuels as well as their water emulsions with 20% water content by volume, were used for tests. The ESC (European Stationary Cycle) test conditions were determined and the engine was tested on engine dynamometer in accordance with the predetermined ESC test conditions. During the tests, under close scrutiny, engine emission and fuel consumption levels were measured. The tests it be more time repeat (with every liquid to engine fueling was 34 times) to achieve the statistical assessment of the results. By the use of emulsions was found to result in a significant reduction in the consumption of diesel fuels. This result is statistically significant.
PL
Rozwój silników spalinowych podażą w kierunku spełnienia coraz bardziej rygorystycznych wymogów narzucanych w celu zmniejszenia emisji toksycznych składników spalin i zużycia paliwa, a tym samym do redukcji emisji dwutlenku węgla i zapobieżeniu wyczerpywania się globalnych zasobów naturalnych. Badania silników zasilanych emulsjami wodno-węglowodorowymi mają już długą tradycję. Dotychczas testy były oparte na emulsjach otrzymywanych poprzez dodawanie związków chemicznych. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań, w których emulsje uzyskano przy wykorzystaniu zjawiska kawitacji. Z tego powodu opracowano unikatowy kawitator, który był następnie wykorzystywany do produkcji emulsji wodno-węglowodorowych zwykłego, mineralnego oraz syntetycznego oleju napędowego. Oba te paliwa, a także ich emulsje wodne o 20% zawartości wody objętościowo, zostały użyte do testów ESC (Europejskiego Cyklu Stacjonarnego). Określono warunki badania wg ESC i przetestowano silnik na hamowni zgodnie z tymi warunkami. Podczas testów zmierzono poziom emisji i zużycia paliwa. Przy każdym rodzaju paliwa testy powtarzano 34 krotnie aby uzyskać statystyczną ocenę wyników. Stwierdzono, że zastosowanie emulsji powoduje znaczne zmniejszenie zużycia olejów napędowych. Wynik ten jest statystycznie istotny.
EN
Emulsion products are widely used in various branches of industry. The quality of products based on emulsions depends significantly on the degree of their stability. Obtaining an emulsion unchanging in time is a difficult process to implement. It is depending on a number of factors. Despite many publications in this area so far, there is no development of a universal set of parameters that model stability of the emulsion product. The aim of the article is to examine what factors should be taken into account in designing the homogenization process and their systematics and indication of mutual connections. As a result of the research, the main and partial causes were diagnosed as a source of possible errors resulting in the unstable fatty emulsion. The analysis made it possible to identify significant nonconformities, the removal or limitation of which will translate into the quality of the emulsion product and the level of meeting the recipients' requirements.
PL
Produkty emulsyjne znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Jakość produktów wytwarzanych na bazie emulsji zależy istotnie od stopnia ich stabilności. Otrzymanie niezmiennych w czasie emulsji jest procesem trudnym do realizacji, zależnym od szeregu czynników. Mimo szeregu publikacji w tym zakresie dotychczas brak jest opracowania uniwersalnego zestawu parametrów modelujących stabilność produktu emulsyjnego. Celem artykułu jest zbadanie jakie czynniki należy uwzględnić przy projektowaniu procesu homogenizacji oraz ich systematyka i wskazanie wzajemnych powiązań. W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano przyczyny główne i cząstkowe stanowiące źródło ewentualnych błędów, skutkujących otrzymaniem niestabilnej emulsji tłuszczowej. Analiza umożliwiła określenie istotnych niezgodności, których usunięcie lub ograniczenie przełoży się na jakość produktu emulsyjnego oraz poziom spełnienia wymagań odbiorców.
3
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych nad przepływem wodnych roztworów polimerów oraz rozcieńczonych emulsji przez złoża porowate i siatkę o rozmiarze oczek 0,2 mm zamocowaną w aparacie typu SEM. Zaobserwowany gwałtowny wzrost strat ciśnienia podczas przepływu wodnych roztworów poli(tlenku etylenu) powiązano z ich dużą lepkością wzdłużną. Podczas przepływu emulsji przez złoże cząstek kulistych oraz siatki dochodzi do ich homogenizacji.
EN
A rapid increase in pressure loss was obsd. during the flow of polyethylene oxide solns. through the bed of spherical particles. Similarity was found between the course of the extensional viscosity curve obtained with the opposed nozzle devices, and the curve of effective viscosity detd. from the pressure drop during the flow through the porous bed. During the flow of dild. emulsions through the bed of glass microspheres with the size 100–150 μm, the droplets with diams. higher than 30 μm disappeared. A more than two-fold decreases in Sauter diam. and De Brouckere diam. were obsd. as well as a two-fold decrease in the polydispersity index. Usability of the sieve emulsification mixer for prepn. of oil/water emulsions was demonstrated.
4
Content available remote Model reologiczny dla gęstych emulsji
PL
Przedstawiono metodę modelowania reologii gęstych, polidyspersyjnych emulsji oraz zastosowano tę metodę w kombinacji z CFD i równaniem bilansu populacji do modelowania przepływu emulsji i dyspersji kropel w mieszalnikach typu rotor-stator. Przedstawiono wpływ warunków formulacji emulsji na jej właściwości reologiczne. Zbadano wpływ obecności zaadsorbowanej na powierzchni kropel warstewki polimeru; efekt grubości warstewki jest znaczący tylko dla niskich szybkości ścinania. Określono również wpływ ułamka objętości fazy rozproszonej dla maksymalnego upakowania na lepkość emulsji.
EN
A method for modeling rheology of dense polydispersed emulsions is presented and applied in combination with CFD and population balance equation to model flow of viscous emulsion and drop dispersion in the high-shear rotor-stator mixer. Effect of process conditions during emulsion formulation on resulting emulsion rheology is presented. Effects on rheology of adsorbed polymer layer present on drop surface are investigated. It has been shown that these effects are significant at small shear rate. Effects of maximum packing volume on emulsion rheology are studied as well.
PL
We wstępnej części artykułu przedstawiono cztery zasadnicze metody wytwarzania emulsji. W części doświadczalnej zaprezentowano wyniki badań nad sporządzaniem emulsji woskowych przy użyciu dwóch różnych technik emulgowania: wysokociśnieniowego i ultradźwiękowego z zastosowaniem jonowych i niejonowych emulgatorów. Dokonano porównania wybranych właściwości fizykochemicznych wytworzonych emulsji.
EN
The first part of the paper presents four basic methods of producing emulsion. In the experimental part, are presented, results of the research on wax emulsion production conducted using two different emulsification techniques: high-pressure and ultrasonic with the use of ionic and non-ionic emulsifiers. A comparison was made of selected physico-chemical properties of the produced emulsion.
PL
Badano imbibicję emulsji w oleofilowych/hydrofobowych strukturach porowatych w celu określenia wpływu różnych niejonowych emulgatorów na zmianę masy absorbowanej emulsji oraz zmianę jej stężenia w czasie trwania procesu w zależności od wysokości penetracji. Stosowano emulsje typu olej-w-wodzie o zawartości fazy rozproszonej 10% i 30% obj., a udział dodanych emulgatorów zmieniał się w zakresie 1–5% obj. Stwierdzono, że stężenie emulgatora, wartość parametru HLB (równowaga hydrofilowo-lipofilowa) i początkowa lepkość wsiąkającego płynu mają duży wpływ na przebieg procesu nasiąkania. Wykazano, że czas krytyczny rośnie wraz ze stężeniem emulgatora, a czas maksymalny procesu maleje wraz ze wzrostem stężenia fazy wewnętrznej. Stwierdzono, że emulgator z etoksylenowego kwasu tłuszczowego zapewniał największą zawartość fazy zdyspergowanej w sorbencie. Dla emulsji o stężeniu 10% największą zaabsorbowaną masę odnotowano w przypadku Rokanolu NL6. Dla emulsji o stężeniu 30% maksymalną masę zaabsorbowanej substancji zaobserwowano w przypadku emulgatora Rokacet O7.
EN
Three com. emulsifiers were used (1–5% by vol.) for dispersing a com. vegetable oil in water to produce resp. emulsions (oil content 10–30% by vol.) used for imbibitions a polypropylene nonwoven (porosity 0.93). The ethoxylated oleic acid-based emulsifier was the most efficient due to providing the highest amts. of the dispersed phase in a sorbent. For 10% emulsions, the largest mass of the imbibed permeant was observed in case of alkoxylated alc.-based emulsifier.
7
Content available remote Transport emulsji typu olej w wodzie przez struktury ziarniste
PL
W pracy przedstawiono badania przepływów emulsji typu olej w wodzie przez złoża ziarniste oraz jej wymywania ze złoża za pomocą wody. Mierzono zmiany oporów przepływu podczas przemieszania się tych płynów przez media ziarniste oraz zmiany struktury emulsji wypływającej ze złoża w czasie trwania procesu i analizowano wpływ stężenia fazy wewnętrznej, stopnia granulacji złoża oraz jego długości. Stwierdzono stopniowy spadek przepuszczalności, czasową redukcję stężenia fazy olejowej oraz zmiany rozkładu rozmiarów kropel wypływającej ze złoża emulsji. Wyniki badań mogą przyczynić się do bardziej precyzyjnej oceny efektywności zarówno wtórnych metod wydobycia ropy jak i remediacji gleb.
EN
The paper presents studies of oil-in-water emulsions flow through granular media and the studies of elution of these liquids from the bed with the use of water. The changes in flow resistance during the movement of such fluids through granular media and changes in the structure of emulsion flowing out from the reservoir during the process were measured and the influence of internal phase concentration, degree of bed granulation and its length were analyzed. A gradual decrease in permeability, temporary reduction of oil phase concentration and changes in the distribution of droplets sizes in emulsion flowing out of the bed was recorded. The research results may contribute to more accurate evaluation of effectiveness of secondary oil recovery methods and soil remediation.
8
Content available remote Emulsions as precursors for structurized inhalable microparticles
EN
Preparation and properties of dry emulsions (powders) as possible carriers of inhalation drugs were investigated. Powders prepared by spray-drying of O/W emulsions (soy bean oil, aqueous solution of lactose, sodium casenaite and leucine) were characterized using SEM technique. It appeared that the obtained particles were polydisperse (14-10 µm) and deformed. Aliter powders resuspension in inhaler, aerosol particles typically formed aggregates, and only one type of powder can be considered as suitable for pulmonary drug delivery. Reconstituted O/W emulsions obtained by powder rehydration were characterized by smaller oil droplets than the initial emulsions, what suggests the additional disintegration of emulsion droplets during atomization in the dryer.
PL
Badano proces otrzymywania proszków na drodze suszenie rozpyłowego emulsji O/W, a następnie własności otrzymanych cząstek pod względem ich zastosowania jako nośników leków inhalacyjnych. Emulsje wytworzono z oleju sojowego oraz wod¬nych roztworów laktozy z dodatkiem kazeinianu sodu oraz leucyny. Wysuszone proszki analizowano pod mikroskopem elektronowym, a następnie rozpraszano w typowym inhalatorze proszkowym. Zdjęcia SEM wykazały, że cząstki proszku są polidyspersyjne (l-rl0 µm) i zdeformowane. Powstający z nich aerozol zawiera znacznie większe cząstki, co świadczy o ich agregacji i niecałkowitym rozpadzie proszku podczas rozpylania. Badano również rekonstytucję emulsji po ponownym uwodnieniu proszków. Uzyskane wyniki sugerują, że tylko jeden typ cząstek spełnia wymagania stawiane nośnikom leku inhalacyjnego.
9
EN
Natural processes occurring on Earth (fires, volcanic eruptions) and human activity in the area of acquisition and processing of energy, is the cause of the continuous contaminating the atmosphere of combustion products. The combustion of fuels is and will be in the near future primary means of generating energy, including for transportation purposes. Transport is the cause of many environmental threats - emits dust and particles along with many of gaseous harmful substances and also noise and vibration. Power sources used for transport are almost exclusively equipped with internal combustion engines, among which is dominated by a diesel engines. In view of the known advantages of these motors such as high efficiency and relatively low emissions of toxic compounds in the exhaust gas, they have been accepted as the most preferred source of power motor vehicles in the coming decades, assuming that meet the requirements of future regulations regarding environmental protection. The problem to be solved in internal combustion engines is the emission of nitrogen oxides. In this paper are contained an overview of proven methods and results in the reduction of nitrogen oxides in exhaust gases by means of emulsion fuels, and forming an opinion concerning of the usefulness of such solutions in the future.
10
PL
W pracy omówiono metody pomiarowe stosowane w badaniach właściwości reologicznych warstw powierzchniowych cieczy w warunkach deformacji dylatacyjnej (metoda oscylującej kropli i pęcherzyka) i podczas ścinania (układy pomiarowe typu ostrze noża, podwójny stożek, dysk oraz reometr z magnetyczną igłą). Przedstawiono również typowe wyniki pomiarów oscylacyjnych dla warstw powierzchniowych wodnych roztworów białek (na przykładzie roztworów b-laktoglobuliny) oraz potencjalne możliwości wykorzystania tego typu badań w praktyce.
EN
Measuring methods used in the studies on rheological properties of liquid surface layers under dilatation (oscillating drop and bubble methods) and shear deformation (measuring systems: knife-edge, biconical disk, double-wall ring and magnetic needle rheometer) are discussed in the paper. Typical oscillation measurements for surface layers of aqueous protein solutions (b-lactoglobulin solutions) and the possibility of using such study in practice are also presented.
PL
Zaprezentowano badania zastosowania perfluorodekaliny (PFD) jako nośnika gazów oddechowych i substytutu czerwonych krwinek. Mierzono szybkości desorpcji gazów oddechowych z PFD do czystego azotu w układzie przepływowym. Zastosowano mikroreaktor z prze-pływem gaz-ciecz, pracujący w reżimie Taylora. Przedstawiono także wstępne wyniki badań wytwarzania wodnych emulsji perfluorodekaliny z wykorzystaniem surfaktantów. Stwierdzono, że perfluorodekalina jako syntetyczna krew może być właściwym nośnikiem gazów oddechowych.
EN
The paper presents the investigations on the use of perfluorodecalin (PFD) as a carrier of respiratory gases and red blood cells substitute. The rates of desorption of respiratory gases from PFD to pure nitrogen under flow conditions were measured. The microreactor with gas – liquid Taylor flow was used. Also preliminary results of the preparation of aqueous emulsions using surfactants perfluorodecalin are presented. It was found that perfluorodecalin as artificial blood may be an appropriate carrier of respiratory gases.
12
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań nad wytwarzaniem mikroemulsji woskowych w reaktorze ciśnieniowym. W procesie tym zastosowano bezpośrednią oraz pośrednią metodę emulgowania. Surowcami bazowymi były woski polietylenowe polarne, o temperaturze kroplenia w zakresie 106÷118°C. Dla wytworzonych emulsji oznaczono wybrane właściwości fizykochemiczne i użytkowe.
EN
In the article, the results of research on production of wax microemulsions in a pressure reactor was presented. For the propose of the emulsification process, direct and indirect methods were used. The base raw materials were polar polyethylene waxes melting in the range of from 106°C to 118°C. The chosen physico-chemical and applied properties for examined microemulsions were also determined.
14
Content available remote Wpływ czasu mieszania na wielkość kropli w emulsjach na bazie oleju rzepakowego
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu czasu mieszania na wielkość średnicy kropel w emulsjach wytworzonych na bazie oleju rzepakowego z dodatkiem niejonowych surfaktantów SPAN 20 i SPAN 80, które okazały się płynami Binghama. Średnica Sautera wzrasta w emulsjach wraz ze wzrostem udziału objętościowego oleju i maleje w miarę upływu czasu mieszania. Mniejsze wartości średnicy Sautera uzyskano dla układów z dodatkiem SPAN 80.
EN
Research results dealing with mixing time effect on the droplet diamete in emulsions prepared on basis of canola oil with the addition of non-ionic surfactants SPAN 20 and SPAN 80 are presented in the paper. The emulsions used appeared to be Bingham fluids. The lower values of Sauter diameter were obtained for systems with the addition of SPAN 80.
15
Content available remote Badanie wpływu metody DAF na przebieg procesów rozdzielania się faz w emulsjach
PL
W pracy przedstawiono badania i porównanie procesów: samoczynnego rozwarstwiania się układów emulsyjnych O/W oraz deemulgacji wymuszonej za pomocą pęcherzyków powietrza rozpuszczonych w emulsji (DAF). Zbadano także wpływ stężenia deemulgatora dodawanego do emulsji. Badano emulsję olej w wodzie o stężeniu 5%, ponieważ emulsje o takim stężeniu występują praktycznie w przemyśle (np. mleczarskim) oraz w oczyszczalniach ścieków. Do obserwacji rozwarstwiania się faz w emulsji wykorzystano aparat Turbiscart Lab. Udowodniono, że flotacja DAF przyspiesza proces rozwarstwiania emulsji, co pozwala odzyskać więcej oleju niż przy tradycyjnej deemulgacji.
EN
This paper presents the research and comparison of processes: self deemul«. sification of O/W emulsion systems and de-emu I sification using forced air bubbles dissolved in emulsion (DAF). The effect of concentration of de- emulsifier added to emulsion was also tested. Oil-in-water emulsion of 5% concentration was tested. Such concentration is used in practice (e.g. dairy industry) and in sewage treatment plants. The camera Turbiscan Lab was used to observe the emulsion de-lamination. The DAF flotation accelerates the separation process in emulsion, therefore enabling one to recover more oil than in traditional de-emulsification.
EN
The recent development of internal combustion engines goes towards the meeting of increasingly stringent requirements imposed to reduce toxic exhaust emissions and fuel consumption and thus to strive for carbon dioxide abatement and against depletion of global natural resources. The research on engines fuelled by water-carbohydron emulsions has already a long tradition. So far, tests were based on emulsions obtained in chemical reactions. In this paper, similar analysis results have been presented, but the water-fuel emulsions used for the tests were obtained with making use of the cavitation effect. At the Wrocław University of technology, Department of Motor Vehicles and Internal Combustion Engines, a unique cavitator was developed, which was then used to produce water-carbohydron emulsions of mineral and synthetic diesel fuel. Both of these fuels as well as their water emulsions with 20% water content by volume were used for tests. Maximum engine power and torque vs. crankshaft speed curves were determined for a selected engine. Based on them, the ESC (European Stationary Cycle) test conditions were determined and the engine was tested on an engine dynamometer in accordance with the predetermined ESC test conditions. During the tests, engine emission and fuel consumption levels were measured under close scrutiny. The use of emulsions was found to result in a reduction in the consumption of diesel fuel.
PL
Rozwój silników spalinowych idzie w kierunku spełnienia coraz ostrzejszych wymagań dotyczących emisji toksycznych składników spalin, zmniejszenie zużycia paliwa a więc zmniejszenia emisji dwutlenku węgla i ochrony zasobów naturalnych Ziemi. Badania zasilania silników spalinowych emulsjami węglowodorowo wodnymi ma już swoja tradycję. Dotychczasowe próby prowadzone były z zastosowaniem emulsji uzyskiwanych w drodze chemicznej. W niniejszej pracy przedstawiono podobne wyniki z tym, że emulsje paliwowo – wodne uzyskiwano z wykorzystaniem zjawiska kawitacji. W Politechnice Wrocławskiej (Zakład Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych) opracowano specyficzny kawitator, który posłużył do wytworzenia emulsji weglowodorowowodnych mineralnego oraz syntetycznego oleju napędowego. Oba paliwa oraz ich emulsje, o zawartości wody równej dwadzieścia procent (objętościowo), posłużyły do testów. Wykonano charakterystyki zewnętrzne wybranego silnika, na ich podstawie opracowano warunki testu ESC (European Stationary Cycle) oraz przeprowadzono badania silnika na hamowni silnikowej w warunkach tego testu. Przeprowadzono pomiary emisji składników spalin i zużycia paliwa. Stwierdzono, że stosowanie emulsji prowadzi do obniżenia zużycia oleju napędowego.
17
Content available remote Hydrolysis of silica sources: APS and DTSACl in microencapsulation processes
EN
The process of formation of silica shells around emulsion droplets was investigated. The 1H-NMR spectroscopy was applied to follow the silica shell formation around emulsion droplets by hydrolysis and condensation of selected silanes in the emulsion system. (3- aminopropyl) triethoxysilane (APS) and dimethyloctadecyl [3-(trimethoxysilyl) propyl] ammonium chloride (DTSACl) were used as silica sources in microencapsulation process. The NMR analysis revealed strong dependence of the hydrolysis reaction rate on pH. Obtained information allowed selecting the optimal conditions for the formation of the capsules with silica shells. The obtained capsules' suspensions were stable for several weeks.
PL
Badano zagadnienia procesu rozwarstwiania się układów emulsyjnych. Prace przeprowadzono dla emulsji o różnych stężeniach fazy rozproszonej i stałej zawartości emulgatora. Wyróżniono dwa etapy tego procesu: etap początkowy o rosnących w czasie szybkościach unoszenia się kropel fazy rozproszonej oraz etap drugi, w czasie którego szybkość narastania fazy wodnej maleje. Zaproponowano również wykorzystanie teorii falowej ruchu drogowego do opisu zjawisk deemulgacji. Wykorzystane równania pozwalają na przewidywanie przebiegu obserwowanych zjawisk. Słowa kluczowe: emulsje, deemulgacja, ruch drogowy
EN
Deemulgation processes of emulsions were investigated. The data were obtained for the media of different concentrations of dispersed phase and constant concentration of emulsifier. Two stages of the process were distinguished: the first one of increasing in time convection velocity of droplets of dispersed phase, and the second one when the velocity of the rise of water phase is decreasing. The wave theory of road traffic was applied for the prediction of deemulgation phenomena. The proposed equations allow one to predict velocity changes during deemulgation.
19
Content available remote Symulacje numeryczna procesu koalescencji w emulsjach spożywczych
PL
Badano numerycznie proces koalescencji i śmietankowania w emulsjach. Stworzono modele numeryczne układów dwufazowych zawierających regularnie rozmieszczone krople fazy rozproszonej. Przeprowadzono symulacje zachowania się takich rojów w warunkach różnych wartości sił masowych i przy różnej średnicy kropel. Wykazano zgodność wyników uzyskanych za pomocą modeli numerycznych z wartościami wynikającymi z zależności teoretycznych. Stwierdzono również różny przebieg procesów śmietankowania i koalescencji w zależności od warunków przepływu.
EN
Coalescence and creaming of emulsions were investigated numerically. Numerical models of two-phase systems containing regularly distributed droplets of dispersed phase were created. Numerical simulation of flow and behavior of those systems of droplets were performed for different values of body forces and for different droplet diameter. It was proved that the numerical models were compatible with the theoretical equations. A different course of coalescence and creaming process was observed depending on flow conditions.
20
Content available remote Spływ filmowy emulsji typu O/W po powierzchni płaskiej
PL
W pracy przedstawiono wyniki pomiarów średniej grubości filmu cieczy spływającego po gładkiej powierzchni pochyłej. Badanymi układami były woda, olej pochodzenia roślinnego oraz emulsje typu olej w wodzie o różnych udziałach objętościowych fazy olejowej. Wykazano wpływ zawartości fazy olejowej na średnią grubość spływającej warstwy cieczy.
EN
Measurement results of mean thickness of liquid film flowing down an inclined plate are presented in the paper. Water, rape oil and oil-in-water emulsions of different volume fractions of oil were used as liquids. An effect of oil volume fraction on the mean film thickness was observed.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.