Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  współczynnik tarcia zewnętrznego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article describes experimental studies of effective belt tension between the mined hard coal and a rubber conveyor belt. Effective belt tension has a critical impact on the safety and operational reliability of belt conveyors transporting excavated material after ascending or descending. Three samples of flame-retardant conveyor belts from three manufacturers and raw power coal material were used in the tests. In order to determine the significance of the influence of variable parameters on the values of static friction coefficients, the hypothesis on the equality of mean values of the studied variable in three populations was verified by means of the analysis of variance. On the basis of the obtained results, the maximum belt speed was determined as a function of the permissible inclination angle of the belt conveyor.
PL
W artykule opisano badania doświadczalne sprzężenia ciernego między materiałem sypkim i gumową taśmą przenośnikową. Sprzężenie cierne między materiałem sypkim i taśmą przenośnikową jest jednym z podstawowych czynników istotnych dla zapewnienia bezpiecznej i niezawodnej eksploatacji przenośnika taśmowego transportującego materiał sypki pod określonym kątem nachylenia. Badaniom poddano trzy płaskie fragmenty taśm przenośnikowych pochodzących od różnych producentów. Do obliczeń statystycznych zastosowano analizę wariancji. Na podstawie wyników określono zależność maksymalnej prędkości taśmy w funkcji dopuszczalnego kąta nachylenia przenośnika taśmowego.
PL
Przedmiotem referatu jest przedstawienie zjawiska oddziaływania między urobkiem i taśmą w górniczych przenośnikach taśmowych. Taśma obciążona urobkiem odkształca się wpływając na wiele parametrów eksploatacyjnych przenośnika taśmowego. Linia ugięcia taśmy między zestawami krążnikowymi jest jednym z istotnych parametrów opisujących współpracę urobku z taśmą przenośnikową. W artykule przedstawiono zmodyfikowane stanowisko badawcze do identyfikacji sprzężenia ciernego między urobkiem i taśmą w warunkach drgań wymuszonych. Następnie opisano różne modele matematyczne linii ugięcia taśmy między zestawami krążnikowymi w warunkach statycznych i dynamicznych jej obciążeń.
EN
The subject of the paper is the phenomenon of interaction between excavated material and the belt in mining conveyor belts. The belt loaded by excavated material is deformed affecting in a number of operational parameters of the belt conveyor. The sag of the belt between the idlers is one of the important parameters describing the interaction between excavated material and the conveyor belt. The paper presents a modified test rig to identify the frictional contact between the excavated material and conveyor belt under forced vibrations. In the paper are given mathematical models in static and dynamic conditions describing the sag of the belt between the idlers.
3
Content available remote Bulk solid stability on inclined belt conveyors
EN
A new experimental methodology is described for combined measurements of both the static and kinetic friction between bulk solid and the conveyor belt. This area of investigation has been all too often neglected. The method of testing is based on the very well known principle of operation of the inclined plane. The tester was designed having in mind that tribological phenomena are influenced by various factors; therefore, these factors should be varied widely and independently, and they should be measured easily. In this, preliminary testing using two coals, two rubber belts and several different operational conditions were used, such as loads and moisture content. The experimental results confirm that both static and kinetic angles of friction between the belts surfaces and the coals tested are considerable higher than the presently recommended maximum inclination angle for belt conveyors. Bulk materials are not the same, and this is the reason why physical testing of a bulk solid is so important to proper design of conveying systems.
PL
Przedstawiono nową eksperymentalną metodę pomiaru współczynników tarcia statycznego i kinetycznego pomiędzy materiałem sypkim (węglem) a taśmą przenośnikową. Badania te, ważne w procesie konstruowania nachylonych przenośników taśmowych, były wielokrotnie pomijane. Metoda pomiaru opiera się na powszechnie znanej koncepcji równi pochyłej, a jej oryginalność polega na szerokim zastosowaniu mechatronicznych sensorów cyfrowych, jak np. inkrementalnych sensorów położenia liniowego i kątowego oraz komputerowej akwizycji i prezentacji danych. Tester skonstruowano z uwzględnieniem wiedzy o wieloparametrowym charakterze zjawisk tribologicznych oraz potrzeby niezależnej zmiany tych parametrów i ich łatwej identyfikacji. W prezentowanych w tym artykule badaniach zastosowano dwa rodzaje węgla, dwie taśmy oraz zmienne parametry, takie jak: obciążenie taśmy węglem i wilgotność środowiska badań. Wyniki badań wykazały, że wartości kątów tarcia statycznego i kinetycznego są istotnie większe od dopuszczalnych obecnie wartości kątów nachylenia przenośników wznoszących bądź opadających. Badania potwierdziły, że materiały sypkie (w tym przypadku węgle) różnią się między sobą własnościami fizycznymi, w tym tribologicznymi, w związku z tym ich poznanie jest ważne dla właściwego konstruowania systemu transportowego.
PL
Wyznaczono współczynnik tarcia zewnętrznego ž oraz kąt naturalnego usypu [alfa] w funkcji wilgotności W dla odmian łubinu Bar i Radames na podłożach konstrukcyjnych (beton, szkło, guma, stal, drewno). Wilgotność wpływa znacząco na badane cechy nasion łubinu (wielkości te rosną prostoliniowo wraz ze wzrostem wilgotności). Zakres wielkości współczynnika tarcia zewnętrznego wynosi od žsz = 0,14 do ždn = 0,66, a kąta naturalnego usypu od [alfa]sz = 7,29° do [alfa]sz = 31,62°. Zależność kąta naturalnego usypu od współczynnika tarcia zewnętrznego można opisać równaniami prostych rosnących.
EN
The objective of the investigation was to determine the external friction coefficient ž and the angle of natural repose [alpha] in the function of humidity W for lupine cultivars Bar and Radames on construction foundations (concrete, glass, rubber, steel, wood). Humidity significantly affects the investigated lupine seed properties (the values increase rectilinearly with an increase in humidity). The range of external friction coefficient values is from žsz = 0.14 to ždn = 0.66, and the range of the natural repose angle values is from [alpha]sz = 7.29° to [alpha]sz = 31.62°. The dependency of the angle of natural repose on the external friction coefficient can be described by increasing straight-line equations.
5
Content available Wybrane parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku
PL
Badano parametry mechaniczne złoża nasion rzepaku o czterech poziomach wilgotności (6, 9, 12 i 15%). Większość z nich wyznaczano według standardowych procedur zalecanych przez normę Eurocode 1. Współczynnik tarcia zewnętrznego wyznaczano dla trzech materiałów konstrukcyjnych: blachy nierdzewnej, ocynkowanej oraz betonu B 30. W wyniku badań stwierdzono, że wraz ze wzrostem wilgotności złoża, kąt tarcia wewnętrznego, kohezja oraz gęstość rosły, zaś iloraz naporu malał.
EN
Experimental investigations of mechanical parameters of bedding of rapeseeds were performed at four levels of moisture content (6, 9, 12 and 15%). Most of the parameters were determined according Eurocode 1 standard. The coefficient of friction was determined for galvanized sheet, stainless sheet and for concrete B 30. As a result of research affirmed that with an increase in moisture content of seeds, angle of internal friction, cohesive and bulk density increased but pressure ratio decreased.
PL
Współczynniki tarcia zewnętrznego ziaren zbóż (pszenica ozima Almari i Rosa, pszenica jara Omega i Eta, żyto Dańkowskie Złote i Motto, pszenżyto ozime Presto i Malno, pszenżyto jare Jago i Maja) wyznaczono na podstawowych materiałach konstrukcyjnych: stali, drewnie i gumie. Badane ziarno było nawilżane od wilgotności W = 9% do W = 33%. Zmienność współczynników tarcia zewnętrznego w funkcji wilgotności na badanych podłożach opisują proste rosnące. Najniższy współczynnik tarcia wynosił µ= 0,2991 (dla pszenżyta Maja, na podłożu stalowym), a najwyższy µ= 0,9999 (dla pszenicy Rosa na podłożu gumowym).
EN
The coefficient of external friction of cereals grain (winter wheat Almari and Rosa, spring wheat Omega and Eta, rye Dańkowskie Złote and Motto, winter triticale Presto and Malno, winter triticale Presto and Malno, spring triticale Jago and Maja) was determined for three major materials: steel, wood and rubber. The grain was wetted in special containers in order to attain the moisture levels within 10%-32%. The values of external friction coefficient have the from of linear regression and show the relationship between the coefficient of external friction and moisture levels. The smallest coefficient of external friction (µ= 0,2991) was for triticale Maja for steel base, and the highest (µ= 0,9999) was for wheat Rosa for the rubber base.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.