Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 94

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  skarpa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
W referacie przedstawiono rozważania teoretyczne dotyczące mechanicznej pracy elastycznych materiałów wypełniających przerwy dylatacyjne, na przykładzie spoin między płytami betonowymi na skarpie budowli hydrotechnicznej. Wśród czynników wpływających na wartości odkształceń wypełnień uwzględniono roczne wahania temperatury budowli, jej wartość w momencie aplikacji wypełnienia, szerokość uszczelnianej przerwy dylatacyjnej oraz rozmiary oddzielonych sekcji. Wyróżniono dwa sposoby zniszczenia wypełnienia - przez utratę kohezji wewnątrz materiału lub przyczepności do ściany dylatacji. Występowanie danego wariantu powiązano z właściwościami materiału wypełnienia oraz geometrią spoiny. Przedstawiona analiza może dostarczać wskazówek do odpowiedniego projektowania oraz wykonawstwa dylatacji, łącznie z doborem materiału do ich wypełnienia.
EN
The paper presents a brief theoretical analysis of the mechanics of elastic sealants inside expansion joints, presented on the example of gaps between concrete face slab sections covering a slope of a water engineering structure. The analysed factors influencing the strain of such material are the yearly variation of structure’s temperature, its value during the application of sealant, the width of the joint as well as the size of separated sections. Two modes of destruction of the sealant are discussed - by loss of cohesion in the material or loss of adhesion to the sides of the joint. The occurrence of a given mode is related to the properties of the sealant material and the geometry of the joint. The analysis presented in the paper might assist in proper design and execution of expansion joints, as well as selection of an appropriate sealant material.
PL
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpadowych włókien wełny oraz włókien uzyskanych z recyklingu butelek PET do stałego oraz tymczasowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego skarp i zboczy w charakterze zbrojenia rozproszonego wierzchniej warstwy gruntu. Zastosowanie takiego materiału sprzyja rozwojowi roślinności, która stanowi naturalne powierzchniowe zabezpieczenie przeciwerozyjne. Ponadto zaprezentowano możliwości wykorzystania technologii Kemafil® do produkcji grubych, krzyżowo ułożonych sznurów. Sznury Kemafil®, ułożone krzyżowo, ograniczają prędkość wody opadowej spływającej z powierzchni skarp i magazynują jej nadmiar. Stanowią równocześnie zabezpieczenie przeciwerozyjne powierzchni skarp i zboczy.
PL
Problematyka osuwisk i ich stabilizacji jest jednym z najtrudniejszych i największych wyzwań geotechniki. Złożoność zjawiska, przy poważnych potencjalnych konsekwencjach aktywacji, wymaga najwyższych kompetencji od wielodyscyplinarnego zespołu zajmującego się tym zagadnieniem. Jednocześnie ze względu na jego powszechność, skalę zagrożenia i dotkliwość w kontekście społecznym konieczne jest zaangażowanie jednostek samorządowych i specjalistów od planowania przestrzennego, bez których skuteczne rozwiązanie problemu geozagrożeń jest niemożliwe.
PL
W pracy przedstawiono historię rozwoju procesu osuwiskowego w obrębie skarpy w bezpośrednim sąsiedztwie mostu drogowego położonego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 182. Awaria objęła znaczny obszar na wschód od mostu i była uznana przez Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego za zagrażającą konstrukcji mostu. Mimo braków kryteriów technicznych zagrożenia awarią, most został wyłączony z użytkowania, a dla oceny zagrożenia mostu zaistniała konieczność monitorowania osuwiska. W artykule przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych ruchów powierzchniowych zbocza i skarpy, ustalono budowę geologiczną rejonu osuwiska, oraz zestawiono przyczyny ruchów masowych analizowanego rejonu.
EN
The paper presents the history of the development of the landslide process within the slope near the road bridge located along the road No. 182. The failure covered a large area east of the bridge and was recognized by the Construction Supervision Inspector as a threat to the bridge construction. Despite the lack of technical criteria for the risk of a breakdown, the bridge was closed, and for monitoring the risk of the breakdown of the bridge there was a need to monitor the landslide. The paper presents the results of geodetic measurements of movements of slopes and landslide, the geological structure of the landslide region was established and the causes of mass movements of the analyzed region were compiled.
PL
W artykule przedstawiono przykłady praktycznego użycia geokompozytów sorbujących wodę w zastosowaniach inżynieryjnych jako elementu wspomagającego rozwój biotechnicznych pokryć budowli. Omówiono ich budowę oraz zasadę działania, miejsca instalacji, a także współpracę z innymi geosyntetykami.
EN
The paper presents examples of practical use of water absorbing geocomposites in engineering applications as a supporting element of vegetative slope covers on earth structures. The author discuss their structure and operating principles, the places for implementation as well as their combination with other geosynthetic products.
PL
W artykule rozważano zagadnienia związane ze statecznością skarp wykopów w budownictwie komunikacyjnym. Zdefiniowano podstawowe zagadnienia związane z kształtowaniem, analizą statyczną oraz metodami zabezpieczeń. Odniesiono się również do zapasu bezpieczeństwa, jakie te wzmocnienia są w stanie zagwarantować, oraz praktycznych możliwości ich realizacji.Podano najczęściej stosowane metody analiz stateczności oraz dane potrzebne do uzyskania wiarygodnych wyników.
EN
The article considers problems concerning the stability of excavation slopes in road engineering. Basic issues related to slope designing, analysis of its behaviour and methods of its protection are discussed. The paper also refers to the safety margin that these protections are able to guarantee and the practical feasibility of their implementation. The most commonly used methods of stability analysis and data needed to obtain reliable results are also given.
EN
In the second part of the article presents a comparative analysis of the costs incurred in the performance of building structures designed to strengthen and protect embankments and slopes with geosynthetics with similar constructions carried out according to traditional solutions using tar paper and clay.
PL
W związku z zaobserwowanym brakiem ładu w literaturze tematu autor przeprowadza próbę uporządkowania terminologii związanej z podziałem ruchów masowych. Dokonuje również próby dotarcia do granic tego pojemnego terminu.
9
Content available remote Ochrona skarp przed zagrożeniami w warunkach zabudowy miejskiej
PL
W artykule przedstawiono problem ochrony skarp związany z postępującą urbanizacją terenu. Ocena warunków geotechnicznych w przypadku zabudowy terenu wymaga dokumentacji badań podłoża, a przy trzeciej kategorii geotechnicznej również badań geologiczno-inżynierskich wraz z projektem geotechnicznym. Przedstawiony przypadek powstania osuwiska wskazuje na konieczność analizy wstecz zmian w ukształtowaniu terenu, przebiegu zmian kierunków spływu wód opadowych i gruntowych tak daleko jak to możliwe. Historia zmian w podłożu to zwykle kilkaset lat i ma zawsze istotne znaczenie dla ochrony obszarów przyskarpowych.
EN
The paper presents slope protection problem related to urbanization process. Evaluation of geotechnical conditions for the subsequent stages of development, requires ground investigation report and, for the third geotechnical category, engineering-geological documentation with the geotechnical project. Presented case of landslide creation indicates a need of back analysis of changes in the terrain morphology, rainwater and groundwater flow direction changes as far as possible. History of changes in the substrate is usually several hundred years, and for the protection of near slope areas is always important.
PL
Przedstawiono problem doboru parametrów geotechnicznych gruntów niespoistych w stanie bardzo luźnym przy projektowaniu nachylenia skarp. Omówiono możliwość występowania zjawiska kontraktancji w luźnych porowatych gruntach piaszczystych. Rozważania teoretyczne poparto wynikami badań laboratoryjnych. Omówiono także wpływ zmiany kąta tarcia wewnętrznego na bezpieczne nachylenie skarp.
EN
Paper presents problem of proper geotechnical parameters for designing slope stability, especially build from loose sands excavated from the river. Paper shows also the contractive and dilative properties of loose porous sands and its geotechnical parameters influence for slope stability.
PL
Innowacyjne geotekstylia utworzone z meandrycznie ułożonych sznurów zastosowano do zabezpieczenia stromej skarpy nieczynnego wyrobiska żwirowni Nieboczowy. Wykorzystano geotekstylia wyprodukowane z włókienniczych materiałów odpadowych. Segmenty geotekstyliów zamontowano na skarpie w okresie zimowym. Po zamontowaniu geotekstyliów stan skarpy monitorowano przez okres sześciu miesięcy. Stwierdzono, że geotekstylia bezpośrednio po zainstalowaniu zapobiegają zsuwaniu się gruntu. Sznury poprzecznie ułożone na skarpie wchłaniają znaczne ilości wody i tworzą mikrotamy spowalniające spływ powierzchniowy. W okresie wiosennym geotekstylia sprzyjają rozwojowi szaty roślinnej. Bujna roślinność pokrywająca równomiernie całą powierzchnię skarpy wspomaga działanie stabilizujące geotekstyliów. Zastosowane geotekstylia skutecznie chronią skarpę przed osuwaniem i skutkami erozji powierzchniowej. Geotekstylia mogą być z powodzeniem zastosowane w procesie rekultywacji nieczynnych wyrobisk żwirowych.
XX
Innovative geotextiles formed from meandrically arranged ropes were used for the protection of the steep slope in the gravel pit Nieboczowy. The geotextiles from textile wastes were produced. Segments of geotextiles were mounted on the slope in winter. After installing for six months the slope condition was monitored. It was found that immediately after installation the geotextiles prevent the ground sliding. Ropes laterally arranged on the slope absorb significant amounts of water and create microdam system, which slow down a runoff. In spring the geotextiles accelerate the development of vegetation. Lush vegetation covering the entire surface of the slope supports the stabilizing effect of geotextiles. Geotextiles effectively protect the embankment against landslides and the consequences of surface erosion. Geotextiles can be successfully applied in the process of reclamation of disused gravel pits.
PL
W konstrukcjach inżynierskich stosowane są geotekstylia biodegradowalne pełniące przede wszystkim funkcję powierzchniowego zabezpieczenia przeciwerozyjnego. Biodegradowalność wspomaga rozwój roślinności, a przy tym chroni powierzchnię skarpy już od momentu wbudowania w podłoże. Do wykorzystania tej funkcji stosuje się głównie biomaty, biowłókniny oraz tkaniny wykonane z włókien naturalnych. W artykule przedstawiono wyniki badań wpływu rodzaju mocowania w warunkach rzeczywistych w określonym czasie (od listopada do czerwca), biowłókniny typu Maliwatt z nasionami traw na zmianę wybranych właściwości fizycznych, mechanicznych i hydraulicznych oraz na rozwój roślinności (traw). W ramach eksperymentu przyjęto dwie wersje mocowania włókniny biodegradowalnej. W pierwszym przypadku geowłóknina była mocowana bezpośrednio na gruncie, w drugim dodatkowo została przysypana warstwą rodzimego gruntu.
EN
In the engineering constructions there are used biodegradable geotextiles, that are performing primarily a function of surface anti-erosion protection. Their biodegradability supports the development of vegetation, and protects the surface of the slope from the moment of installation in the ground. In order to achieve this functionality there are used mainly biononwovens and woven fabrics made of natural fibers. In the paper there are presented results of studies on the effect of the instalation of the biononwoven (Maliwatt type with grass seeds) applied in real conditions at a specified time (from November to June), on the selected physical, mechanical and hydraulic properties, and the development of vegetation (grasses). The experiment adopted two versions of instalation of nonwovens. In the first case geotextile was mounted directly on the ground, in the second additionally have been covered with a layer of native soil.
PL
Choć wyniesienia i obniżenia terenu to efektowne elementy krajobrazu miejskiego, niewłaściwie zaaranżowane i niezabezpieczone przed degradacją, mogą powodować wiele problemów. Do zagospodarowywania skarp przydatne są rośliny, które łatwo się rozrastają.
PL
Utrata stateczności skarp może skutkować degradacją objętych nimi terenów, uszkodzeniem infrastruktury czy pracujących w wyrobisku maszyn i urządzeń. Mogą stanowić także zagrożenie dla samych operatorów i pracowników zakładu. Istnieje wiele metod zapobiegania tym zjawiskom.
15
Content available Stabilizacja skarp i zboczy
PL
Złożoność czynników, od których zależy ewentualne wystąpienie osuwiska, sprawia, że problemy stateczności skarp mają wymiar interdyscyplinarny i zwykle wykraczają poza przyjęte schematy. Świadczy o tym skala przeprowadzonych badań, pomimo których nie stworzono do dziś pełnej teorii, jaką można by z powodzeniem zastosować do analizy stateczności. Obecne technologie umożliwiają natomiast wybór metody stabilizacji osuwisk, która w największym stopniu pozwoli na wyeliminowanie przyczyn zagrożenia osuwiskowego.
16
Content available Rola pomiarów w zarządzaniu ryzykiem osuwiskowym
PL
Wywiad z dr. inż. Krzysztofem Sternikiem z Katedry Geotechniki i Dróg Politechniki Śląskiej.
EN
Interview with Krzysztof Sternik, PhD. Eng., of the Department of Geotechnics and Roads at the Silesian University of Technology.
PL
W nawiązaniu do poprzedniego artykułu z tego cyklu [8], należy przypomnieć, że rozwój infrastruktury komunikacyjnej jest ściśle związany ze zrównoważonym rozwojem, z uwzględnieniem wielu aspektów ekologicznych. Dotyczy to zarówno budowy nowych, jak też modernizacji istniejących dróg kołowych i kolejowych. W tym celu nieodzowna staje się budowa przejść dla zwierząt i przepustów o funkcji zespolonej.
EN
In relation to the previous article from this series, it should be recalled that the development of transport infrastructure is closely related to sustainable development, taking into account many environmental aspects. This applies both new construction as well as modernization of the existing roads and railways. For this purpose, it becomes indispensable to the construction of passages for animals and culverts of complex function.
18
Content available Ochrona antyerozyjna skarp
PL
Erozja to powszechnie występujący proces niszczenia powierzchni terenu przez czynniki środowiskowe, takie jak woda, wiatr i słońce. W budownictwie komunikacyjnym erozja skarp nasypów lub wykopów może mieć ogromny wpływ na trwałość konstrukcji i bezpieczeństwo użytkowania. Likwidacja uszkodzeń skarp jest niejednokrotnie bardzo trudna i kosztowna. W miejscach narażonych na erozję stosuje się różnego typu zabiegi zapobiegające i ograniczające ten proces. Jednym z najprostszych jest stosowanie geosyntetyków i produktów biodegradowalnych w celu zabezpieczenia skarp przed erozją.
EN
Erosion is a common process of ground surface destruction by environmental factors such as water, wind and sun. Various types of treatments are used in places at risk of erosion to prevent and mitigate that process. One of the easiest methods involves the use of geosynthetic materials and biodegradable products to protect the slopes against erosion.
19
Content available Aktywne zabezpieczenia – bariery przeciwodłamkowe
PL
Zmienne warunki geologiczno-inżynierskie charakteryzujące flisz karpacki wymuszają stosowanie zróżnicowanych rozwiązań technicznych do zabezpieczania skarp. Ze względów ekonomicznych coraz częściej wykorzystuje się mieszane sposoby zabezpieczeń, starając się łączyć tradycyjne technologie, polegające na budowie konstrukcji oporowych czy oblicowaniu skarp siatkami stalowymi, z nowoczesnymi technologiami aktywnego zabezpieczenia w formie barier przeciwodłamkowych.
EN
Variable geo-engineering conditions characterizing the Carpathian flysch enforce the use of various technical solutions to protect embankments. For economic reasons, mixed protection methods are increasingly used, trying to combine traditional technologies, involving the construction of retaining structures of cladding embankments with steel nets, with modern technologies of active protection in the form of splinter protection barriers.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.