Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  trzeci sektor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opracowanie poświęcone jest problematyce kultury bezpieczeństwa oraz działającym w tym obszarze organizacjom pozarządowym. Mając na uwadze fakt, że źródłem sukcesu każdego przedsięwzięcia są ludzie i ich świadome zaangażowanie uznano, że w procesie wdrażania zmian, takich jak kształtowanie odpowiednich postaw życiowych i moralnych, kluczowym działaniem jest praca zespołowa ludzi z pasją i jasno sprecyzowaną misją. Idealnym rozwiązaniem przy realizacji wspomnianej idei jest aktywność organizacji pozarządowych. Trzeci sektor jest wiodącym podmiotem, który swoje założenia realizuje za sprawą ludzi dobrej woli, zdeterminowanych do osiągnięcia celu i zrealizowania opracowanych programów wdrożeniowych. Osób zaangażowanych w realizację przedsięwzięć trzeciego sektora jest wciąż mało, mimo iż nie brakuje poparcia społecznego wobec ich ideowych założeń. Dlatego tak ważne jest propagowanie idei organizacji pozarządowych. Celem głównym artykułu jest ukazanie wartości i siły sprawczej organizacji trzeciego sektora w kształtowaniu kultury bezpieczeństwa. Pośrednim zaś celem jest rozpropagowanie idei budowania kapitału społecznego poprzez zaangażowanie obywateli i chęć partycypacji przy współtworzeniu kultury bezpieczeństwa w skali mikro i makro.
EN
The present paper elaborates on the issue of the security culture and non-governmental organisations (in short: NGOs) that fulfil this mission. Given the fact that people and their full and conscious involvement are essential for the success of any project, it has been assumed that in the process of changes, such as for example the shaping of appropriate life-related and moral attitudes, team work of people with passion and having a clearly specified mission is of critical importance. A perfect solution for the implementation of the above-mentioned concept is the activity of non-government organisations. The third sector is a leading entity that implements its assumptions with the assistance of people of good will, focused on their purpose and implementation of the developed implementation programmes. There is still an insufficient number of people involved in implementation of third sector projects, despite the fact that there is no lack of social support for their conceptual assumptions. That makes the propagation of ideas of non-government organisations so important. The main objective of the paper is to present the value and the agency of non-governmental organisations in the process of emergence of the security culture. An intermediate objective is propagating the concept of building social capital by involving the citizens and their willingness to participate in the process of shaping the security culture in the micro and macro scale.
EN
Purpose: The article discusses the basic differences and common features of foundations and registered associations of the NGO sector. The article analyses 8 categories concerning the characteristics of projects in foundations and registered associations in order to detect whether they differ significantly. Design/methodology/approach: A target group was surveyed. Findings: Based on the research, a description was compiled on the common features that were detected and differences between projects implemented in foundations and registered associations in NGO sector. Research limitations/implications: In the article, the author collates the results of her own research on the development of projects in the NGO sector of foundations and registered associations, having full awareness that research carried out on a targeted sample does not allow generalizing conclusions for entire populations, although it allows identifying regularities present in a given community in order to outline further research directions. The research was conducted as part of the pilot project of NGOs’ project management issues and is the starting point for conducting in-depth research in this area. Practical implications: In NGOs, authorities and managers should increase their competences in project management in NGOs and promote good practices and professionalization of project management in third-sector organizations. Social implications: The implementation of projects in foundations and registered associations is the basis of their functioning. Widespread research in this field allows increasing project awareness among NGO members. Originality/value: A comparative project analysis was carried out for two types of NGOs: foundations and registered associations. The article is addressed to people involved in NGO project management research and to third-sector entities.
PL
Współcześnie dostrzec można duże zapotrzebowanie na świadczenie usług z zakresu życia społecznego obywateli - zwłaszcza tych, którzy wymagają pomocy. Celem artykułu jest przedstawienie działalności organizacji non-profit w województwie łódzkim jako elementu bezpieczeństwa społecznego mieszkańców. Autorzy tekstu podjęli się tego tematu, gdyż leży on w kręgu ich zainteresowań. Analizie poddano województwo łódzkie oraz wybrane organizacje non-profit, funkcjonujące na terenie wyżej wymienionej jednostki administracyjnej. Poszczególne rozdziały artykułu zostały oparte o analizę dostępnej literatury, dotyczącej organizacji non-profit w Polsce. Do opisu rozmiarów sektora trzeciego wykorzystano raporty Głównego Urzędu Statystycznego oraz informacje zawarte w Roczniku Statystycznym Rzeczypospolitej Polskiej z 2019 r. Do opisu rozdziałów zawartych w artykule zastosowano metody jakościowe. Głównie wykorzystano analizę treści ogólnodostępnych publikacji naukowych, dotyczących tematu. Czwarty rozdział oparty jest o zastosowanie metody studium przypadku wybranych organizacji non-profit w województwie łódzkim. W konkluzji rozważań zawarto najistotniejsze wnioski oraz subiektywne przemyślenia i przewidywania na temat przyszłości trzeciego sektora w Polsce.
EN
Nowadays, there is a great demand for the provision of services in the field of social life of citizens - especially those who require assistance. The aim of the article is to present the activities of non-profit organizations in the lodzkie voivodeship as an element of social security of the inhabitants. The authors of the text took up this topic because it is of interest to them. The analysis covered the lodzkie voivodeship and selected non-profit organizations operating in the above-mentioned administrative unit The individual chapters of the article were based on an analysis of the available literature on non-profit organizations in Poland, To describe the size of the third sector, reports of the Central Statistical Office and information contained in the Statistical Yearbook of the Republic of Poland of 2019 were used. Qualitative methods were used to describe the chapters contained in the article. The analysis of the content of publicly available scientific publications on the subject was mainly used. The fourth chapter is based on the application of the case study method of selected non-profit organizations in the lodzkie voivodeship. The conclusion of the considerations includes the most important conclusions as well as subjective thoughts and predictions about the future of the third sector in Poland.
4
PL
Trzeci sektor to sektor obywatelski, na który składają się podmioty nazywane najczęściej organizacjami pozarządowymi, jednakże obok tego określenia funkcjonuje jeszcze kilka nazw: organizacje społeczne, organizacje non-profit, organizacje wolontarystyczne, organizacje obywatelskie. Celem artykułu jest pokazanie roli zarządzania wizerunkiem oraz kierunków rozwoju klubów sportowych w zakresie tego zarządzania. Podstawą jego będą badania własne przeprowadzone na kibicach sportowych pod kątem ich stosunku do klubów oraz znaczenia ich wizerunku w decyzjach zakupu usług i produktów sportowych. Poza tym podane w nim zostaną modelowe rozwiązania dotyczące wpływu wizerunku na funkcjonowanie klubów sportowych oraz wpływ czynników zewnętrznych na ten wizerunek. Dla harmonijnego rozwoju organizacji sportowej w społeczności lokalnej konieczny jest jej pozytywny wizerunek, a wszelkie negatywne zjawiska wizerunkowe negatywnie wpływają na podstawową działalność klubu. Podstawowa hipoteza zakłada, że istnieją stałe czynniki, będące rdzeniem wizerunku klubu sportowego oraz czynniki wizerunkowe wynikające z bieżącego zarządzania wizerunkiem. Wynikiem badań jest cząstkowy model zarządzania wizerunkiem w klubie sportowym.
EN
The third sector is the civic sector, which consists of entities most often called NGOs, but in addition to this definition, there are also several names: social organizations, non-profit organizations, voluntary organizations, civic organizations. The purpose of this article is to show the role of image managing and the directions of sport clubs development. The article will be based on research conducted on sports fans in terms of their attitude to the clubs and the importance of their image in the decision to purchase services and sports products. In addition, model-based solutions for the influence of the image on the functioning of sports clubs and the influence of external factors on this image will be presented. For the harmonious development of a sports organization in the local community, it is necessary to have a positive image, and any negative image-related phenomena negatively affect the basic activity of the club. The basic hypothesis assumes that there are constant factors that are the core of the sports club’s image and image-related factors resulting from the current image management. The result is a partial image management model in a sports club.
EN
In democratic societies, citizens join as volunteers in the management of various areas of the social sphere. They do this by engaging in non-profit organizations’ activities. People are the basis for the functioning of these entities, so it is possible to use appropriately adapted HRM methods and tools. The important part of the social workforce of non-profit organizations is young people (up to the age -of 26). The article presents the results of research on the experiences of young volunteers - the characteristics of their involvement and their participation in personnel processes. The purpose of the article is to identify the number and types of third-sector organizations, which young people have been involved in, as well as the characteristics of work performed by them in those subjects. Moreover, the article’s aim is to diagnose of personal processes that these persons have been engaged in and to ascertain how do they evaluate their work experience in the organizations, which were analyzed.
PL
W demokratycznych społeczeństwach, obywatele włączają się jako wolontariusze w zarządzanie różnymi obszarami sfery społecznej. Czynią to, angażując się w działalność organizacji non profit. Podstawą funkcjonowania tych podmiotów są ludzie, dlatego możliwe jest zastosowanie, odpowiednio zaadaptowanych, metod i narzędzi HRM. Istotną część personelu społecznego organizacji non profit stanowią ludzie młodzi (do 26. roku życia). W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące doświadczeń młodych wolontariuszy – charakterystyki ich zaangażowania oraz udziału w procesach personalnych. Celem artykułu jest ustalenie liczby i typów organizacji trzeciego sektora, w które byli zaangażowani młodzi ludzie oraz charakteru wykonywanej w nich pracy. Ponadto, zdiagnozowanie procesów personalnych, w których uczestniczyli oraz stwierdzenie, jak oceniają swoje doświadczenia związane z zaangażowaniem w analizowane organizacje.
PL
Gmina jest wspólnotą samorządową obejmującą określone terytorium, którą tworzą mieszkańcy gminy. Do zadań gminy należą „zadania publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone przez prawo na rzecz innych podmiotów” [Ustawa… 1990]. Celem głównym funkcjonowania gminy jest realizacja zadań własnych określonych jako „bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych.” [ibidem, np. 9 ust.4]. Ustawa podaje katalog zadań własnych gminy, a odrębne ustawy podają, które zadania mają charakter obowiązkowy. Realizacja tych zadań wymaga jednak czasem uwzględnienia szerszego grona zainteresowanych, a nie wyłącznie samych mieszkańców. Na zaspokojenie potrzeb mieszkańców mają pośrednio wpływ również inne organizacje, w tym publiczne, prywatne i organizacje trzeciego sektora. Takie podejście zgodne jest z koncepcją interesariuszy, znaną w naukach o zarządzaniu. Opracowanie prezentuje możliwości w zakresie współpracy władz miejskich z powyżej wskazanymi grupami interesariuszy w ujęciu teoretycznym i praktycznym. Problematyka została zobrazowana badaniem ankietowym przeprowadzonym w 43 miastach regionu łódzkiego.
EN
The paper presents the theory and practice concerning the co-operation of local government with stake holders, like local community, local organizations (including public, private and non-profit) and other communes. The theoretical part of the paper is based on the literature and legal acts. The practical part presents the results of own research conducted in 43 cities in Lodz Region.
7
Content available remote Projects management in the third sector organization - a case study
EN
The changes in the financing of the third sector organizations cause that the described subjects function every time more often based on the projects' realization. In the article a case of the third sector organization that functioned by projects' management was shown. There was presented its characterization and specificity.
PL
Przeobrażenia w finansowaniu organizacji trzeciego sektora powodują, że omawiane podmioty coraz częściej funkcjonują w oparciu o realizację projektów. W artykule przedstawiono przypadek organizacji trzeciego sektora, która działa poprzez zarządzanie projektami. Zaprezentowano jej charakterystykę i specyfikę.
PL
W opracowaniu podjęto próbę przybliżenia pojęcia społeczeństwa obywatelskiego oraz kapitału społecznego, którego poziom decyduje o spójności społecznej. Dokonujące się od kilkunastu lat zmiany systemowe, doprowadziły do demokratyzacji życia publicznego i do wzrostu aktywności obywatelskiej. Rozwijający się trzeci sektor, dzięki rozwiązaniom formalnoprawnym oraz wsparciu finansowemu z Europejskiego Funduszu Społecznego, czynnie uczestniczy w kształtowaniu kapitału społecznego w regionie.
EN
The paper makes an attempt at introducing the notions of civic society and social capital, whose level defines the social cohesion. The system transformations that have taken place for over a dozen years, led to democratization of public life and to the rise of social activity level. The developing third sector, thanks to formal-legal solutions and financial support from the European Social Fund, actively participates in creation of social capital in region.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.