Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 190

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  autobus miejski
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
W pracy wykonano analizę testów drogowych stosowanych między innymi do badań nowo projektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Został opracowany własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu jedną z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce, między przystankami krańcowymi. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem wymagań odnośnie do zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Ze względów ekonomicznych poza obecnie najczęściej stosowanymi zasobnikami energii typu litowo-jonowego czy litowo-polimerowego, wzięto pod uwagę inne typy źródeł energii, mniej korzystne z punktu widzenia gromadzenia energii (z uwagi na masę). Celem pracy jest określenie charakteru pracy elektrycznego źródła energii oraz opracowanie wytycznych doboru parametrów źródła energii istotnych z punktu widzenia eksploatacji, a także analiza jego trwałości w zależności od założonych parametrów ruchu pojazdu komunikacji zbiorowej (autobusu) w warunkach miejskich. Ponadto praca ma na celu zwrócenie uwagi na inne technologie wykonania zasobników energii, niekiedy znacznie tańsze niż obecnie wykorzystywane, a w odpowiednich warunkach możliwe do zastosowania.
EN
The paper involved the analysis of road tests used for the research of newly designed drive systems of city buses. An own model of the bus test route was developed based on one of the standardized bus cycles in urban conditions and real data collected on the basis of multiple journeys by one of the routes, between end stops, served by public transport in one of the largest cities in Poland. The electric energy storages operate have analyzed taking in to account of the vehicle range requirements (according to the needs of the municipal transport plant and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the energy source, time needed to charge the source after the one cycle or driving cycles. For economic reasons, apart from currently the most commonly used lithium-ion or lithium-polymer type energy storage, other types of energy sources, less beneficial from the point of view of energy accumulating (mass), have been taken into account. The purpose of this paper is to determine of the electric energy source operating regime and develop guidelines for the selection of parameters of the source which are important from the point of view exploitation and analysis of its durability depending on the assumed parameters of the traffic of the public transport vehicle (bus) in urban conditions. In addition, the this paper purpose is to draw attention to other energy storage technologies, sometimes much cheaper than currently used, and in appropriate conditions possible to apply.
PL
W końcu marca br. pokazano na Uniwersytecie Technologicznym Nanyang (NTU) w Singapurze pierwszy na świecie, w pełni elektryczny, 12-metrowy autonomiczny autobus miejski, który zaliczył już pomyślnie próbny kurs z pasażerami na pokładzie.
PL
W artykule opisano problem związany z hałasem na stanowiskach pracy, a także na obszarach zamieszkanych. Przedstawiono najważniejsze aspekty działań walki z hałasem maszyn roboczych i pojazdów komunikacji miejskiej oraz podano przykłady rozwiązań obniżających ich poziomy emisji dźwięku. Ukazane rozwiązania zostały podzielone na metody czynne oraz bierne. Ponadto artykuł podkreśla potrzebę rozszerzenia działań i prac w celu znalezienia nowoczesnych i skutecznych możliwości redukcji hałaśliwości maszyn roboczych i pojazdów komunikacji. Wybrane fragmenty artykułu zostały zaprezentowane i wygłoszone na konferencji „Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych”, mającej miejsce w Polanicy-Zdroju w 2019 r.
EN
The article describes the issue of noise at workplaces and inhabited areas. The most important aspects of the reduction of noise generated by heavy machines and public transport are presented, as well as the examples of solutions that reduce their sound emission levels. The presented solutions have been divided into active and passive methods. Moreover, the article emphasizes the need to expand efforts to find modern and effective possibilities of reducing the noisiness of heavy machines and public transport vehicles. Selected parts of the article were presented at the PRMR conference in Polanica-Zdrój in 2019 [13].
PL
W artykule przedstawiono testy drogowe stosowane między innymi do badań nowo projektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Opracowano własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz na rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu między przystankami krańcowymi, na jednej z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem: wymagań odnośnie do zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i przy uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Rozważono zastosowanie akumulatorów wykonanych w innych technologiach niż obecnie najpopularniejsze litowo-jonowe czy litowo-polimerowe.
EN
Presented are road tests used, among other things, for research of newly designed drive systems of city buses. Developed was the authors’ own model of a bus test route basing on one of the standardized bus ride cycles in urban conditions and on real data collected during multiple rides between end stops on one of the public transport routes in one of the largest cities in Poland. Analysed is the electric energy storages operation taking into account requirements concerning the vehicle range (according to the needs of the public transport company and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the energy source as well as the time needed to charge the source after one cycle or many driving cycles. Considered is application of batteries made with technologies different from the most popular now Li-Ion or Li-Po ones.
PL
Kongres, organizowany co 2 lata, stanowi swoiste podsumowanie działania wszystkich członków UITP. Bogaty program sesji kongresowych i seminariów, obejmujący wszystkie rodzaje transportu miejskiego i regionalnego na całym świecie, zawiera aktualne wyzwania stojące przed decydentami i realizatorami polityki transportowej. W 2019 r. Kongres UITP odbył się w Sztokholmie. W niniejszym artykule scharakteryzowano autobusy zaprezentowane podczas wystawy towarzyszącej kongresowi, przeznaczone do obsługi miejskich obszarów funkcjonalnych.
EN
UITP Congress, organized each 2 years, is summary of actions of all European Union members. Wide program of congress sessions and seminars, containing all means of urban and regional transport all over the world, presenting current issues for decision makers and implementers of transport policies. On 2019 UITP Congress was held in Stokholm. In the article has been described buses presented during the exhibition during the Congress to support urban functional areas.
6
Content available remote Solaris Bus and Coach na progu nowego etapu
PL
Tradycyjnie, na przełomie stycznia i lutego Solaris Bus and Coach podsumowuje miniony rok. Było tak również w tym roku, jednak w odróżnieniu od minionych lat, konferencję podsumowującą zorganizowano nie w Warszawie, ale w fabryce w Bolechowie. To nie jedyna różnica. Tegoroczna konferencja była pierwszą z udziałem przedstawicieli nowego właściciela – hiszpańskiej firmy CAF. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 16 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów miejskich w Polsce.
EN
Each year on the turn of January and February Solaris Bus and Coach summarizes previous year. This year conference was held not in Warsaw, but in Bolechów. That is not only difference. This year conference was the first with participation of new owners representative – Spanish company CAF. In this article have been presented market results and new products of Solaris, which helds the leading position in the sale of city buses in Poland for 16 years.
EN
The article analyzes the environmental costs which consisted of determining the annual cost for gases and particles released into the atmosphere by city buses meeting the Euro VI norm. To this end, exhaust emissions of a city bus equipped with a conventional drive system were performed. The vehicle had a length of 18m and was powered by a CI engine with a swept volume of 10,5 dm3, with a maximum power of 240 kW. In order to measure the ecological indicators, tests were performed in real driving conditions using the PEMS system. The apparatus made it possible to measure the concentration of gaseous compounds and particulate matter in the exhaust, which made it possible to determine the road exhaust emissions of the tested vehicle. The research was carried out on a test route including urban and suburban roads in accordance with legislative guidelines. The measurements showed that the bus met the exhaust emission limits determined on the basis of measuring windows defined in relation to the work generated by the drive system. In addition to information on the emissivity of the vehicle, the annual emissions from city buses meeting the Euro VI standard in Poland were also estimated. The information contained in the central vehicle register for the number of vehicles registered in Poland that meet the latest emission standards has been used for this purpose.
8
Content available remote Practical aspects of using methane fuels in road transport
EN
Among the most interesting for practical use in a country of alternative fuels in road transport are methane fuels, e.g. CNG (also LNG) or biomethane. These fuels are becoming more and more popular, in particular in city bus transport. The aforesaid fuels such as for example biomethane have advantages in terms of greenhouse gases emission. Almost fully renewable biomethane allows for reducing significantly carbon dioxide, a greenhouse gas, in the fuel life cycle. The article discusses results of CO, CO2, HC, NOX road emissions and fuel consumption by city buses of Euro III and Euro VI emission levels, with CNG-fuelled engine sunder real road conditions in the country, compared with these emissions in the same conditions, generated by city buses fuelled with diesel oil.
PL
Do najbardziej interesujących praktycznych zastosowań w kraju alternatywnych paliw w transporcie drogowym należą paliwa metanowe, np. CNG (także LNG) lub biometan. Paliwa te stają się coraz bardziej popularne, w szczególności w transporcie miejskim. Wyżej wymienione paliwa, takie jak na przykład biometan, mają zalety w zakresie zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Prawie całkowicie odnawialny biometan pozwala na znaczne zmniejszenie emisji dwutlenku węgla, który jest gazem cieplarnianym, w cyklu istnieniu paliwa. W artykule omówiono wyniki badań emisji drogowej CO, CO2, HC, NOX oraz zużycia paliwa przez autobusy miejskie o poziomach emisji Euro III i Euro VI, z silnikami zasilanymi CNG, w rzeczywistych warunkach ruchu drogowego w kraju, w porównaniu z tymi emisjami w tym samych warunkach, generowanymi przez autobusy miejskie z silnikami zasilanymi olejem napędowym.
9
Content available remote Technologia fotowoltaiczna autobusów miejskich zmniejszająca zużycie paliwa
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytwarzania energii elektrycznej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu autobusu. Badania przeprowadzono na autobusie miejskim poruszającym się na różnych trasach w Lublinie. Autobus zaopatrzony został w panele fotowoltaiczne oraz układy pomiarowe. Na podstawie zarejestrowanych pomiarów obliczono stopień zmniejszenia produkcji energii elektrycznej pochodzących z paneli w stosunku do niezacienionego systemu fotowoltaicznego umieszczonego horyzontalnie na dachu Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej.
EN
The article presents the results of tests of electricity generation by photovoltaic panels installed on the city bus roof. The research was carried out on an urban bus travelling on various routes in the city of Lublin. The bus is equipped with photovoltaic panels and measuring systems. On the basis of the recorded measurements, a degree of reduction of electricity production from the panels was calculated in relation to an unmodified photovoltaic system placed horizontally on the roof of the Faculty of Mechanical Engineering of the Lublin University of Technology.
PL
W pracy przedstawiono analizę rozruchu spalinowego silnika autobusu miejskiego w warunkach zmniejszającego się stopnia naładowania akumulatora rozruchowego. Obiektem badań był autobus miejski Solaris Urbino 12 wyposażony w silnik wysokoprężny Cummins o pojemności 6,7 dm3. Określono wpływ zmniejszającego się napięcia akumulatorowego na przebieg rozruchu.
EN
This paper presents an analysis of voltage and current characteristics of the battery during the start of the city bus internal combustion engine. The city bus Solaris Urbino 12 equipped with a diesel engine was tested. The battery's electrical parameters at different voltages were monitored during starting the engine. The influence of the decreasing start-up voltage on the battery parameters was determined and as a consequence leads to the reduction of the batteries life. In addition, the influence of voltage values on the start-up time and the influence on the value of the inrush current was presented.
PL
W pracy wykonano analizę testów drogowych stosowanych między innymi do badań nowoprojektowanych układów napędowych autobusów miejskich. Został opracowany własny model trasy testowej autobusu na bazie jednego ze znormalizowanych cykli jazdy autobusu w warunkach miejskich oraz rzeczywistych danych zebranych na podstawie wielokrotnego przejazdu jedną z tras obsługiwanych przez komunikację miejską w jednym z największych miast w Polsce, między przystankami krańcowymi. Przeanalizowano pracę zasobników energii elektrycznej pod kątem wymagań odnośnie zasięgu pojazdu (według potrzeb zakładu komunikacji miejskiej i uwzględnieniu aktualnych możliwości technicznych), trwałości i masy źródła energii, czasu potrzebnego na naładowanie źródła po cyklu bądź cyklach jazdy. Ze względów ekonomicznych poza obecnie najczęściej stosowanymi zasobnikami energii typu litowo-jonowego, czy litowo-polimerowego, wzięto pod uwagę inne typy źródeł energii, mniej korzystne z punktu widzenia gromadzenia energii (z uwagi na masę). Celem pracy jest określenie charakteru pracy elektrycznego źródła energii oraz opracowanie wytycznych doboru parametrów źródła energii istotnych z punktu widzenia eksploatacji oraz analiza jego trwałości w zależności od założonych parametrów ruchu pojazdu komunikacji zbiorowej (autobusu) w warunkach miejskich. Ponadto, praca ma na celu zwrócenie uwagi na inne technologie wykonania zasobników energii, niekiedy znacznie tańsze niż obecnie wykorzystywane, a w odpowiednich warunkach możliwe do zastosowania.
EN
The paper involved the analysis of road tests used for the research of newly designed drive systems of city buses. An own model of the bus test route was developed based on one of the standardized bus cycles in urban conditions and real data collected on the basis of multiple journeys by one of the routes, between end stops, served by public transport in one of the largest cities in Poland. The electric energy storages operate have analyzed taking in to account of the vehicle range requirements (according to the needs of the municipal transport plant and taking into account the current technical capabilities), durability and mass of the Energy source, time needed to charge the source after the one cycle or driving cycles. For economic reasons, apart from currently the most commonly used lithium-ion or lithium-polymer type energy storage, other types of Energy sources, less beneficial from the point of view of energy accumulating (mass), have been taken into account. The purpose of this paper is to determine of the electric energy source operating regime and develop guidelines for the selection of parameters of the source which are important from the point of view exploitation and analysis of its durability depending on the assumed parameters of the traffic of the public transport vehicle (bus) in urban conditions. In addition, the this paper purpose is to draw attention to other energy storage technologies, sometimes much cheaper than currently used, and in appropriate conditions possible to apply.
12
Content available remote Zagrzeb gospodarzem Bus Euro Testu 2018
PL
Od 1989 r. regularnie, co 2 lata, dziennikarze reprezentujący 21 redakcji pism autobusowych z całej Europy spotykają się w jednym z wybranych miast, aby wybrać autobus, któremu przyznana będzie prestiżowa nagroda International Bus of the Year. W bieżącym roku testy wybranych autobusów przeprowadzono w stolicy Chorwacji – Zagrzebiu. Najlepszy z testowanych pojazdów otrzyma nagrodę, która zostanie wręczona podczas wrześniowych targów pojazdów użytkowych IAA Nutzfahrzeuge w Hanowerze.
EN
The paper discusses the assessment of the exhaust emissions from heavy-duty vehicles following investigations under actual traffic conditions. The environmental characteristics presented thus far were mainly based on unit or road emissions. The paper presents an analysis of exhaust emissions referred to the harmful CO2, which was assumed as measure of correctness of the combustion process. The parameters determining this way are referred to as emission indexes. The research objects were 18-meter city buses fitted with three types of powertrains: conventional engine, hybrid (electric motor combined with a diesel engine) and a spark ignition engine fuelled with compressed natural gas (CNG). All buses were Euro V–EEV compliant. The measurements were performed according to the SORT 2 driving test procedure on the test route within the Poznan agglomeration. Investigations performed under actual traffic conditions allow a true assessment of environmental performance of a given research object because they cover a much greater engine operating parameter variability range compared to laboratory and homologation tests. The performed road tests and their analysis led to conclusions related to the applicability of the developed method of emission assessment based on emission indexes for vehicles fitted with different powertrains.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące oceny emisji zanieczyszczeń z pojazdów ciężkich na podstawie badań realizowanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji. Przedstawiane do tej pory charakterystyki ekologiczne silnikowych środków transportu opierały się przede wszystkim na emisji jednostkowej lub drogowej. W pracy przedstawiono analizę emisji związków toksycznych odniesioną do związku szkodliwego CO2, dla którego założono, że jest miarą poprawności realizacji procesu spalania. Wyznaczone w ten sposób parametry nazwano wskaźnikami toksyczności. Obiekty badawcze stanowiły osiemnastometrowe autobusy miejskie wyposażone w trzy rodzaje układów napędowych: konwencjonalny i hybrydowy z silnikami ZS, a także pojazd zasilany sprężonym gazem ziemnym z silnikiem ZI. Wszystkie autobusy spełniały normę Euro V–EEV. Pomiary wykonano zgodnie z procedurą testu jezdnego SORT 2 oraz na trasie badawczej w aglomeracji poznańskiej. Badania w warunkach rzeczywistej eksploatacji pozwalają dokonać rzetelnej oceny ekologiczności danego obiektu badawczego, ponieważ obejmują znacznie większy obszar zmienności parametrów pracy silników spalinowych w porównaniu z laboratoryjnymi testami homologacyjnymi. Wykonane badania drogowe i ich analiza pozwoliły na sformułowanie wniosków dotyczących słuszności stosowania opracowanej metody oceny emisji zanieczyszczeń, bazującej na wskaźnikach toksyczności, dla pojazdów wyposażonych w różne rodzaje układów napędowych.
PL
W publikacji przedstawiono usprawnienie przebiegu trasy autobusu komunikacji miejskiej. Proces optymalizacji przeprowadzono na przykładzie konkretnego miasta, jakim jest Tczew. Opisano środki transportu, jakimi wykonywane są przewozy pasażerów w mieście. W części praktycznej dokonano analizy komunikacji miejskiej miasta Tczewa z uwzględnieniem popytu pasażerów na usługi komunikacyjne w przeciągu kilku lat. Zaproponowano zmianę trasy autobusu komunikacji miejskiej poprzez pas jezdni przeznaczony dla autobusów, pozwalający na skrócenie czasu przejazdu autobusów na trasie.
EN
The publication presents the improvement of the route bus public transport. The optimization process was carried out on the example of Tczew of city. It also includes a description of the means of transport, which are used by passenger in the city. The practical part focuses on the analysis of public transport on the example of Tczew city. An alternative bus route has been suggested using the bus only lane which makes the time of the journey shorter.
15
Content available Transexpo a sprawa polska, Cz. 2
PL
Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, zorganizowane w dniach 11-13 października 2016 r. przez Targi Kielce wspólnie z Izbą Gospodarczą Komunikacji Miejskiej oraz Polską Izbą Transportu Samochodowego i Spedycji, to największa tego typu impreza w Polsce i w Europie Centralnej. W pierwszej części artykułu [5] scharakteryzowano najnowsze konstrukcje autobusów miejskich elektrycznych, hybrydowych i napędzanych paliwami alternatywnymi. W niniejszym artykule zaprezentowano autobusy miejskie klasy maxi i mega oraz autobusy lokalne i turystyczne.
EN
Exhibition of Public Transport TRANSEXPO was organized on 11-13 October 2016 by Targi Kielce toghether with IGKIVI and PITSiS is the biggest that kind event in Poland and Central Europe. At the begging of article [5] was characterized the newest construcions of buses: urban electric, hybrid and alternative fuel. In the following article was presented urban buses maxi and mega class and coaches.
16
Content available Solaris podsumowuje jubileuszowy rok 2016
PL
Co roku w połowie lutego lider polskiego rynku autobusowego organizuje w Warszawie konferencję prasową podsumowującą miniony rok działalności. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki rynkowe firmy oraz nowości produktowe firmy Solaris, zajmującej od 14 lat pozycję lidera w sprzedaży autobusów w Polsce.
PL
W artykule omówiony został problem wymiany taboru autobusów miejskich na autobusy nowej generacji, z uprzywilejowaniem autobusów elektrycznych jako tych, które dają największe możliwości realnego ograniczenia emisji zanieczyszczeń na obszarach aglomeracji miejskich.
EN
The article discusses the issue of the replacement of public bus buses into new generation buses, with the privilege of electric buses as the ones that offer the greatest potential for real reduction of pollutant emissions in urban agglomerations.
PL
W artykule omówiono nowe ujęcie testów toksyczności spalin autobusów miejskich. Zaprezentowano testy odnoszące się do oceny zużycia paliwa przez autobusy, które dodatkowo wykorzystano do wyznaczenia ich wskaźników ekologicznych. Przeanalizowano zunifikowane testy badawcze pod kątem udziału czasu pracy pojazdu i silnika, a zastosowany aparat matematyczny pozwolił na weryfikację udziału czasu ich pracy w odniesieniu do rzeczywistych warunków występujących podczas eksploatacji na liniach miejskich. Nowością w proponowanej analizie jest wyodrębnienie postoju pojazdu oraz biegu jałowego silnika na charakterystyce ich pracy. Jest to nowatorskie podejście pozwalające na rozróżnienie tych stanów pracy pojazdu (lub silnika) oraz porównanie ich z rzeczywistymi warunkami ruchu. Takie ujęcie testów umożliwia porównanie emisji spalin w odniesieniu do szczególnych warunków pracy różnego rodzaju układów napędowych stosowanych w autobusach miejskich.
EN
The article discusses a new approach to urban buses exhaust emission tests. Tests related to the fuel consumption assessment of urban buses were presented, which were additionally used to determine the vehicles environmental indicators. Unified testing procedures have been analyzed in terms of vehicle and engine operating time density, and a mathematical apparatus was used to verify the proportion of their operating time relative to the actual operating conditions of urban buses on city bus lines. The novelty of the proposed analysis lies in isolating the vehicle stop and engine idling time on their operating characteristics. This is a new approach, that allows to distinguish between these vehicle (or engine) operating states, and compare them with the actual driving conditions. This new approach also allows for making a comparison of exhaust emissions with regard to the specific operating conditions of various types of drive systems used in urban buses.
PL
Tematyka publikacji dotyczy sposobów przeprowadzania diagnostyki pojazdów samochodowych, w tym podziału metod diagnostycznych i zasad działania testerów diagnostycznych. W drugiej części pracy przedstawiono ideę open source i przykłady zastosowania oprogramowania w tego typu aplikacjach. W końcowej części pracy przedstawiono przykłady oprogramowania diagnostycznego, które spełnia wymogi stawiane grupie programów open source.
EN
The subject of this article are the ways of automobile vehicles diagnosis conducting, including division of diagnostic methods as well as the rules of diagnostic testers activity. In the second part of the thesis the idea of open source software and examples of this application usage. In the final part of the work the instances of diagnostic software that meet the rules of open source programs group are presented.
PL
W dniach od 23 do 26 maja na terenach Międzynarodowych Targów IFEMA w Madrycie miała miejsce jedna z najważniejszych tegorocznych imprez targowych – FIAA (Fiera Internacional del Autobus y del Autocar). To już 13. edycja tych targów. Pierwsza miała miejsce w 1994 r. W niniejszym artykule omówiono konstrukcje konstrukcje autobusów prezentowanych podczas tych targów.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.