Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  environmental studies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Risk analysis on scaffoldings exposed to noise
EN
The article presents the results of environmental tests performed on scaffolding that were focused mainly on the sound level. The parameters on which we base our analysis are the value of daily noise exposure level and peak sound levels on scaffolding. The noise that affects construction workers on scaffolding, may increase the risk of accidents. We present the results of measurements for twenty two scaffolds in five cities. The analyses carried out confirmed the qualitatively expected dependencies but they allowed us to quantify the impact of the noise on which construction workers on the scaffolding are exposed. The noise occurs continuously throughout the day and can cause faster fatigue, thereby it can increase the risk of accidents in noisy work environment.
PL
Wstęp i cel: Obecnie występuje w całym świecie tendencja wzrostu ogólnej liczby pojazdów samochodowych, co wymusza zmiany w podejściu do zagadnień logistycznych odnośnie pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponownego wykorzystania części i materiałów. Wymagania prawne i nowe ustawodawstwo zmuszają producentów pojazdów do takiego konstruowania samochodów, by powtórnie można było wykorzystać poszczególne elementy i materiały użyte przy produkcji. Stawia to nowe wymagania odnośnie zagadnień związanych z logistyką zwrotną, jako konkretnych operacji logistycznych w całym łańcuchu dostaw. W niniejszym artykule zwrócono uwagę na główne problemy logistyki zwrotnej w stacjach demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji, zarządzania odzyskiem części i elementów oraz materiałów w usługach motoryzacyjnych. Szczególną uwagę zwrócono na elementy wyposażenia i części wymontowane z pojazdów, których ponowne wykorzystanie zagraża bezpieczeństwu. Materiał i metody: Materiał stanowią źródła z literatury z zakresu logistyki zwrotnej w usługach motoryzacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem procesów złomowania i likwidacji pojazdów. W pracy zastosowano metodę analizy teoretycznej. Wyniki: W artykule przedstawiono wybrane aspekty dotyczące procesów logistyki zwrotnej, która obejmuje przeciwstawne przemieszczanie się produktów w całym łańcuchu dostaw. Zarządzanie procesami logistyki zwrotnej może przyczynić się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska i wymiernych korzyści ekonomicznych dzięki recyklingowi i ponownemu wykorzystaniu elementów i podzespołów z pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wniosek: Logistyka zwrotna dotycząca zagadnień związanych ze zbiórką odpadów i recyklingu części pochodzących z pojazdów samochodowych powinna opierać się na gruntowej znajomości i selekcji materiałowej elementów wyposażenia, których ponowne użycie nie zagraża bezpieczeństwu i nie wpływa negatywnie na ekologię i środowisko.
EN
Introduction and aim: Currently, there is a tendency in the global growth of the total number of motor vehicles, which necessitates changes in the approach to logistic issues regarding end-of-life vehicles, re-use of parts and materials. Legal requirements and new legislation force vehicle manufacturers to design cars in such a way that individual elements and materials used in production can be reused. This places new demands on issues related to reverse logistics as specific logistics operations throughout the supply chain. This article focuses on the main problems of reverse logistics in dismantling stations for end-of-life vehicles, management of recovery of parts and components and materials in automotive services. Particular attention has been paid to the equipment and parts removed from vehicles whose re-use threatens safety. Material and methods: The material is a source of literature in the field of reverse logistics in automotive services, with particular emphasis on the processes of vehicle scrapping and liquidation. The method of theoretical analysis was used in the work. Results: The article presents selected aspects related to the use of reverse logistics processes, which includes the opposing movement of products throughout the entire supply chain. The management of reverse logistics processes can contribute to reducing environmental pollution and tangible economic benefits by recycling and reusing components and components from end-of-life vehicles. Conclusion: Return logistics regarding issues related to waste collection and recycling of parts originating from motor vehicles should be based on thorough knowledge and selection of material elements of equipment, the reuse of which does not threaten safety and does not have a negative impact on ecology and the environment.
PL
Olfaktometria pełni istotną rolę w ocenie substancji zapachowych wprowadzanych do środowiska. Olfaktometrię środowiskową wykorzystuje się do oceny stopnia uciążliwości, częstotliwości występowania oraz wpływu zapachów na komfort życia mieszkańców danego terenu.
PL
Jałowość oznacza całkowitą nieobecność w badanym materiale zdolnych do życia drobnoustrojów zarówno w ich formach wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych, a osiąga się ją w procesach wyjaławiania. Nie jest ona równoznaczna z opisywaną tzw. jałowością handlową, dotyczącą pewnych produktów spożywczych lub leczniczych, które nie muszą być całkowicie wolne od drobnoustrojów z uwagi na fakt, że niektóre drobnoustroje nie rozwijają się w warunkach, w jakich przechowuje się te produkty.
EN
Methods of sterility testing are not perfect. Many factors effects result of the test, which can be responsible for false positive or false negative results. Reliable results depend on many factors such as specifity of products, correct selection of method, following the test procedure etablished under suitability of the method and constant control of environmental. Sterility testing should be executed under antiseptic condition. Membrane filtration is the most recommended method. Quality of media as detectors is one of most important factor, because usage of two media can limit capabilities to discovering of microorganisms as they do not cover all microorganisms, especially when worse qualities will be. Equipment such as Steritest Equinox (Merck Millopore) brings up safety of the test.
PL
Jałowość oznacza całkowitą nieobecność w badanym materiale zdolnych do życia drobnoustrojów zarówno w ich formach wegetatywnych, jak i przetrwalnikowych, a osiąga się ją w procesach wyjaławiania. Nie jest ona równoznaczna z opisywaną tzw. jałowością handlową, dotyczącą pewnych produktów spożywczych lub leczniczych, które nie muszą być całkowicie wolne od drobnoustrojów z uwagi na fakt, że niektóre drobnoustroje nie rozwijają się w warunkach, w jakich przechowuje się te produkty.
EN
Methods of sterility testing are not perfect. Many factors effects result of the test, which can be responsible for false positive or false negative results. Reliable results depend on many factors such as specificity of products, correct selection of method, following the test procedure established under suitability of the method and constant control of environmental. Sterility testing should be executed under antiseptic condition. Membrane filtration is the most recommended method. Quality of media as detectors is one of most important factor, because usage of two media can limit capabilities to discovering of microorganisms as they do not cover all microorganisms, especially when worse qualities will be. Equipment such as Steritest Equinox (Meck Millopore) brings up safety of the test.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przydatności wód zlewni Iny do budowy tarlisk dla wędrownych ryb łososiowatych. Ze względu na znaczny obszar badanej zlewni pracę podzielono na trzy części. W latach 2007 i 2008 badaniami objęto wody Iny (cz. 1), zlewnię rzeki Krąpiel (cz. 2) i pozostałe dopływy Iny (cz. 3). Określano przydatność badanych cieków do bytowania w nich wędrownych ryb łososiowatych - łososia (Salmo salar) i troci (Salmo trutta m. trutta). W prezentowanej części w głównym korycie Iny badano jakość wody w sezonie letnim i jesienno-zimowym w 13 punktach kontrolnych oraz mierzono przepływy wody i pobierano próbki z podłoża dna w celu określenia możliwości naturalnego tarła ryb łososiowatych. Na podstawie badań embriogenezy, prowadzonych w wodzie z Iny, oceniano przebieg rozwoju zarodkowego oraz dokonano charakterystyki wylęgniętych larw. Ponadto określono podstawowe elementy, wpływające na ograniczenie migracji ryb w górne odcinki rzeki i jej dopływy. Uzyskane wyniki badań hydrochemicznych wody Iny wykazały, że mimo zwiększonych wartości 5 z 14 wskaźników jakości wody, rozwój zarodkowy badanych gatunków przebiegał prawidłowo, co potwierdza, że parametry wody badanej części Iny spełniają wymogi dla bytowania w niej ryb z rodziny łososiowatych.
EN
The paper presents results of a study on the usefulness of the Ina River basin waters for the construction of spawning grounds for migratory salmonids. Due to a significant area of the examined river basin, the work was divided into three parts. The study in the years 2007 and 2008 covered waters of the Ina River (part 1), the Krąpiel River basin (part 2) and other tributaries of the Ina River (part 3). The usefulness of the examined water courses was determined for the dwelling of migratory salmonids - salmon (Salmo salar) and sea trout (Salmo trutta m. trutta). In the first part, water quality was examined in the summer, autumn and winter time in 13 control points of the main bed of the Ina River. Additionally, water flow was measured and samples of the river bed were taken in order to determine possibilities for the natural spawning of salmonids. The course of embryonic development was evaluated and the hatched larval fish were characterised based on embryogenetic examination performed in the water of the Ina River. Moreover, main elements limiting fish migration in the upper part of the river and its tributaries were determined. The obtained results of hydrochemical tests indicated that, in spite of the increased values of 5 out of 14 water quality parameters, the embryonic development of the examined species proceeded properly, which confirmed that the water met the requirements of the fish from the Salmonidae family.
PL
Rekultywacja i obsiewanie stoków górskich mają na celu rewitalizację zniszczonych terenów i zredukowanie erozji za pomocą szaty roślinnej metodą hydrosiewu. Rekultywacja gleby jako warunek wstępny hydrosiewu prowadzona jest w uzdrowiskach górskich oraz stacjach narciarskich od kilku lat. Zwykle na trasach narciarskich stosowane są osady ściekowe w ilości ok. 55 t-ha_1 sm. Obecnie zarówno we Francji, jak i w Unii Europejskiej nie ma jasnych przepisów odnoszących się do rekultywacji gleby. Wyniki badań pokazują, że przygotowywanie stoków oraz ponowne obsiewanie i jesienne nawożenie mogą prowadzić do znacznej migracji metali ciężkich do wód powierzchniowych, szczególnie w czasie topnienia śniegu. W artykule przedstawiono wyniki badań, które wymagają kontynuacji i weryfikacji w innych terenach górskich.
EN
Vegetalisation aims to insert harmoniously derelict land into landscape and to reduce erosion with establishment of plant cover. Classically, method consist to hydroseed fertilizer and seed. Soil reconstitution, a preliminary condition for hydroseeding, develops in mountain resorts for few years. Typically, the application of sewage sludge compost on ski tracks has an application of about 55 tons per hectare. There are currently no soil restoration regulations in France. In this context, we examin transfer elements in the superficial hydrosphere. The results show that terracing as well as certain revegetation practices (autumn fertilizer spreading) can lead to significant transfers of heavy metals to surface waters, particularly during critical snow melt period. This work can be perceived as an initial study which must have a continuation.
EN
Experience in applying conventional and epithermal neutron activation analysis for some challenging areas of the life sciences is reviewed. For more than 25 years of its operation the radioanalytical complex REGATA at the IBR-2 reactor in Dubna has become a source of analytical data for the environmental studies, marine geology, bio-nano-technology and medicine, etc. In spite of competing non-nuclear analytical techniques (AAS, ICP-ES, ICP-MS, etc), the reactor neutron activation analysis (NAA) as a primary (ratio) method continues to be the most powerful multi-element analytical technique providing quantification of trace elements at ultra low levels. Combined with modern statistical data treatment of large arrays of data, GIS (geographic information system) technologies, electron scanning microscopy, tomography, and others, NAA serves to obtain practical results resumed in the review.
PL
Omówiono zastosowanie konwencjonalnej i epitermalnej neutronowej analizy aktywacyjnej w niektórych ważnych obszarach nauk przyrodniczych. Przez ponad 25 lat swojej działalności radioanalitycznej kompleks REGATA przy reaktorze IBR-2 w Dubnej stał się źródłem danych analitycznych do badania środowiska, geologii morskiej, bionanotechnologii i medycyny itd. Mimo wielu konkurencyjnych, niejądrowych technik analitycznych (AAS, ICP-ES, ICP-MS, itp.) neutronowa analiza aktywacyjna (NAA) jest nadal najlepszą, podstawową wielopierwiastkową techniką analityczną zapewniającą ilościowe oznaczenie stężenia pierwiastków śladowych na bardzo niskim poziomie. W połączeniu z nowoczesnymi statystycznymi technikami przetwarzania dużych ilości danych, technologią GIS (system informacji geograficznej), elektronową mikroskopią skaningową, tomografią i innymi NAA pozwala na otrzymywanie ważnych w praktyce wyników, które zostały przedstawione w tym przeglądowym artykule.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.