Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 226

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  supply chain management
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
EN
Digitalization and Industry 4.0 play a big role in the current world of globalized supply chains which are becoming more and more complex and require real time data based decisions to enable highly responsive measures needed to supply goods from point of origin to point of sale or use. Various concepts such as IoT, 3D printing, CPS, AR, autonomous driving etc. can be related to Industry 4.0. This paper focuses on examining and cross comparing eight technologies related to industry 4.0 that enables more responsive supply chain management activities. It also discusses the impact of industry 4.0 on future supply chains.
PL
W ostatnich latach druk 3D, nazywany także produkcją przyrostową, wzbudza rosnące zainteresowanie jako technologia przełomowa, zmieniająca życie, biznes i globalną gospodarkę. Od pojawienia się ponad 30 lat temu druk 3D bardzo się rozwinął i stał się technologią, która może zastąpić tradycyjne techniki produkcyjne w branżach wytwarzających produkty wysoce kompleksowe i kastomizowane. Dla firm zaangażowanych w druk 3D technologia ta może się okazać przełomowa i w przyszłości może zredefiniować tradycyjne strategie zakupów, produkcji i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Przedsiębiorstwa będą mogły wykorzystać druk 3D w zarządzaniu łańcuchem dostaw w celu zarówno poprawy doskonałości operacyjnej, jak i doświadczeń zakupowych klientów. Niniejszy artykuł bada potencjalne implikacje szerokiego zaakceptowania druku 3D w tradycyjnych łańcuchach dostaw. W odniesieniu do analizy tych ewoluujących trendów artykuł ma charakter prognostyczno-przewidujący, a nie opisowy.
EN
In recent years, 3D printing, also known as additive manufacturing, has attracted increasing attention as disruptive technology that will transform life, business and the global economy. Since its inception more than 30 years ago, 3D printing has advanced and grown into a technology that is likely to substitute traditional manufacturing in industry segments that produce highly complex and customized goods. For companies involved in this type of manufacturing, 3D printing could become a disruptive force that in future may redefine traditional purchasing, manufacturing and distribution strategies in supply chains. Companies can leverage 3D printing in the supply chain to improve operational excellence as well as the customer experience. This article explores some of the potential implications of large-scale adoption of 3D printing in traditional supply chains. In relation to these evolving trends, this is a predictive, and not a descriptive, article.
3
Content available Eco-design processes in the automotive industry
EN
Every year approximately 70 million passenger cars are being produced and automotive industry is much bigger then just passenger cars. The impact of automotive industry on the environment is tremendous. From extracting raw materials through manufacturing and assembly processes, exploitation of the vehicle to the reprocessing irreversible, extensive environmental damage is done. The goal of this study is to show how implementing eco-design processes into supply chain management can reduce the impact of automotive industry on the environment by e.g. reducing the use of the fuel, increasing the use of recycled materials. Focus is on evaluation of current state, environmental impacts and potential improvements for design, raw materials, manufacturing and distribution and end-of-life phase.
EN
The main objective of the study is to examine and explain the structural relationship between and among the operational capability, Total quality management, supply chain practices, and operational performance. Enterprise can achieve a high level of performance, depending on their internal capabilities. The result is crucial as it not just supports managers in recognizing the way to leverage their internal capabilities through establishing relationships with partners in the supply chain but also signifies the need to sharpen these capabilities for expertise. Inimitable resource base could be created through the support of key partners and integration of internal capabilities. This resource base is crucial for achieving competitive advantage. Empirical support has been provided by this study about the mediating influence of TQM on the relation of supply chain operations capability and performance. The findings are in line with the competence-based, resource-based perspective of the firm and resource advantage theory (linked with the success of manufacturing). Firms are allowed by SCM practices to benefit from manufacturing capabilities by coordination with key supply chain members and leveraging expertise. The SEM-PLS is used as an analysis tool, which is among the most robust structural equation modelling technique. The study has used the survey-based methodology to achieve the objectives of the current study. The random sampling is used, and the response rate is 54 percent which is considered higher than the minimum response rate. The findings reveal that sustainable competitive advantage could be achieved through supply chain management. Further, evidence has been provided by the study for the direct influence of SCM practices and operations capability on the firm’s performance.
PL
Głównym celem badania jest zbadanie i wyjaśnienie strukturalnego związku między zdolnością operacyjną, zarządzaniem całkowitą jakością, praktykami łańcucha dostaw i wydajnością operacyjną. Przedsiębiorstwo może osiągnąć wysoki poziom wydajności, w zależności od ich wewnętrznych możliwości. Wynik jest kluczowy, ponieważ nie tylko wspiera menedżerów w rozpoznaniu sposobu na wykorzystanie ich wewnętrznych zdolności poprzez nawiązywanie relacji z partnerami w łańcuchu dostaw, ale także oznacza potrzebę zaostrzenia tych umiejętności w celu uzyskania wiedzy specjalistycznej. Niepowtarzalną bazę zasobów można stworzyć dzięki wsparciu kluczowych partnerów i integracji wewnętrznych możliwości. Ta baza zasobów ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Badanie to zapewniło wsparcie empiryczne dotyczące pośredniczącego wpływu TQM na stosunek zdolności i wydajności operacji łańcucha dostaw. Ustalenia są zgodne z opartą na kompetencjach, opartą na zasobach perspektywą firmy i teorią przewagi zasobów (związaną z sukcesem produkcji). Firmy mogą dzięki praktykom SCM korzystać z możliwości produkcyjnych poprzez koordynację z kluczowymi członkami łańcucha dostaw i wykorzystanie wiedzy specjalistycznej. SEM-PLS jest wykorzystywany jako narzędzie analityczne, które należy do najbardziej niezawodnych technik modelowania równań strukturalnych. W badaniu wykorzystano metodologię opartą na ankiecie, aby osiągnąć cele obecnego badania. Wykorzystywane jest losowe próbkowanie, a odsetek odpowiedzi wynosi 54 procent, co uważa się za wyższe niż minimalny odsetek odpowiedzi. Ustalenia pokazują, że trwałą przewagę konkurencyjną można osiągnąć poprzez zarządzanie łańcuchem dostaw. Ponadto badanie dostarczyło dowodów na bezpośredni wpływ praktyk SCM i zdolności operacyjnych na wyniki firmy.
EN
A study on the factors analysis and indicators of supply chain competency for rice community enterprises was a descriptive research. The purposes of this research were to study the components and indicators of supply chain competency for rice community enterprises. The samples were 90 members of the rice community enterprise from a community enterprise that received a moderate level of performance evaluation in Nonthaburi Province. The research instruments were questionnaire about supply chain management competency indicators which was in the form of a Likert’s Rating Scale of 5 levels. Analyze the data by using analysis of confirmatory components such as Alpha, composite reliability, factor loadings and AVE along with path analysis for hypothesis testing with the help of AMOS software. The research found that there were 5 components and competency’s indicators supply chain management of rice community enterprises in Nonthaburi, which were planning, procurement of raw material sources, production, delivery and return according to the SCORE Model. These 5 components and competency’s indicators supply chain management were consistent with empirical data and statistically significant element weight values of 0.05.
PL
Badanie dotyczące analizy czynników i wskaźników kompetencji łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ryżu miało charakter opisowy. Celem tego badania było zbadanie składników i wskaźników kompetencji łańcucha dostaw dla przedsiębiorstw zajmujących się uprawą ryżu. Próbki obejmowały 90 członków przedsiębiorstwa zajmującego się ryżem z przedsiębiorstwa społecznego, które uzyskało umiarkowany poziom oceny wyników w prowincji Nonthaburi. Narzędziem badawczym był kwestionariusz dotyczący wskaźników kompetencji zarządzania łańcuchem dostaw, który miał postać 5-stopniowej Skali Oceny Likerta. Przeanalizuj dane, korzystając z analizy komponentów potwierdzających, takich jak alfa, niezawodność złożona, ładunki czynnikowe i AVE, wraz z analizą ścieżek do testowania hipotez za pomocą oprogramowania AMOS. Badanie wykazało, że istniało 5 komponentów i wskaźników kompetencji do zarządzania łańcuchem dostaw przedsiębiorstw zajmujących się ryżem w Nonthaburi, które obejmowały planowanie, zaopatrywanie się w surowce, produkcję, dostawy i zwroty zgodnie z modelem SCORE. Te 5 komponentów i wskaźników kompetencji w zarządzaniu łańcuchem dostaw było spójnych z danymi empirycznymi i statystycznie istotnymi wartościami wagi elementu wynoszącymi 0,05.
EN
This paper provides a systematic review of the role of Information and Communication Technologies (ICT) in logistics services to analyze managerial implications for improving the logistics service quality. The literature review has been performed using two academic databases Scopus and Web of Science and spans the years 2008-2019. Bibliometric network analysis were used to highlight research areas for the study of current technologies in the logistics service industry. The paper highlights the classification of the information and communications technologies in the logistics service industry, new trends in logistics service in terms of Industry 4.0 and the impact of current technologies on management of logistics service quality.
PL
Niniejszy artykuł zawiera systematyczny przegląd roli technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w usługach logistycznych w celu przeanalizowania wpływu zarządzania na poprawę jakości usług logistycznych. Przegląd literatury został przeprowadzony przy użyciu dwóch akademickich baz danych Scopus i Web of Science i obejmuje lata 2008-2019. Bibliometryczną analizę sieci wykorzystano do podkreślenia obszarów badawczych do badania aktualnych technologii w branży usług logistycznych. W artykule podkreślono klasyfikację technologii informacyjnych i komunikacyjnych w branży usług logistycznych, nowe trendy w usługach logistycznych w zakresie Przemysłu 4.0 oraz wpływ obecnych technologii na zarządzanie jakością usług logistycznych.
EN
This paper addresses supply chain transparency improvement in a triadic manufacturersupplier-supplier relationship. It investigates the problem of improving transparency using a set of interviews; then, a detailed problematization and a simulation model is formulated based on the results. The interview results show that there are two key issues to be considered: information systems issues related directly to transparency and capability issues related to utilizing transparency. The simulation results support developing capabilities by illustrating the effects of different options for coordinating material flow. The results of the study also indicate that while solutions to improve transparency can be relatively straightforward to implement, developing the capability to benefit from it can be more challenging, even in a well-established close partnership. In addition, suppliers may be hesitant to collaborate without active manufacturer involvement.
EN
The paper focuses on the concept of supply chain management based on aviation logistics, which includes airport operations, services, global economy and airport aviation infrastructure. The article also gives details of a complex structure of aviation supply chain process and what kind of factors and trends are significant in supply chain management.
EN
Adaptiveness is one of the most significant features of the supply chain that affects the results of its functioning. The capability of the supply chain to adapt to all, more and more demanding conditions is one of the main factors that guarantee long-term competitiveness and success. R. Kalakota, M. Robinson and P. Gundepudi consider inventory visibility, fulfilment velocity and coordination versatility as three fundamental pillars of adaptive supply chains, also termed as 3V in the literature. The chief objective of this paper is the identification of features that a supply chain should have in order to be called adaptive, as well as the verification of their compliance with the 3V principle. The review of the available literature sources that focus on the subject of the major features of adaptive supply chains (in particular having a decisive effect on their adaptive capabilities) has resulted in certain common elements. The authors of all the described approaches emphasise the two features: visibility and velocity. The third, frequently indicated, feature is also versatility or variety (that can be treated as one of the elements of the versatility of the supply chain). Visibility involves ensuring access to the information for all participants in the supply chain, also customers. Velocity, in turn, refers to the reaction time of the supply chain to all sorts of events and the time of implementing necessary changes. The third element is versatility. It primarily involves balancing the operational capability of a supply chain with market requirements, in particular delivering suitable products and services of the required quality and in the ordered volume. It is also vital to adjust the offer to the individual needs of customers.
EN
Background: In recent years, organizational maturity has disseminated its concepts to various management domains, for instance, Supply Chain Management (SCM). The present paper is an attempt to review the developments in the realm of SCM over the past two decades. In the domain of SCM maturity, different models, dimensions (areas) and approaches are advanced for maturity measurements. Methods: Research studies conducted and presented in the literature, including papers on conference proceedings, articles in journals and technical reports, are reviewed; the review covers a time span from the early 1990s to the present time (2019). Also provided in this review are the previous models, dimensions (areas/ elements), and approaches for measuring SCM maturity techniques. Additionally, research gaps are identified, analysed and discussed. Results: After reviewing, the research studies in the field and the dimensions found in the works are placed into different categories. The current study aims to present a review of the literature, ultimately providing help to researchers in realizing gaps and opportunities in the field of SCM maturity. There are also different approaches to supply chain maturity models. For example, one approach may solely focus on integration while another might concentrate on SC visibility and traceability. In more recent research studies, more attention is paid to such specific areas of supply chain as flexibility and sustainability. The results of the present paper point to gaps, which indicate that more research works are required. In addition, it is assumed that the materials presented here may help establish more comprehensive SCM maturity models. Conclusions: It is seen that supply chain management is rapidly shifting toward e-SCM, and some other technologies like blockchain. Also, supply chain sustainability comes to the fore as a significant approach. It should be reminded that other strategic features of supply chains like leanness, agility, resilience, sustainability, integration, green and reverse logistics etc., also play their own role in the field. Combining these strategic features can be an effective idea for developing more comprehensive models for SCM maturity. To sum up, the results of the present survey indicate that the published works need more adequacy and treatment research, and that more research is called for to bridge the gaps in the realm of SCM maturity.
PL
Wstęp: Ostatnio zagadnienie dojrzałości organizacji pojawia się jako koncepcja w wielu różnych obszarach tematycznych, np. w obszarze zarządzania łańcuchem dostaw (SCM). Prezentowana praca jest próbą przeglądu rozwiązań w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw w okresie ostatnich dwudziestu lat. W obszarze dojrzałości SCM istnieje wiele modeli, wymiarów oraz podejść stosowanych dla pomiary tej dojrzałości. Metody: W prezentowanej pracy poddano analizie różne materiały naukowe, obejmujące artykuły z konferencji naukowych, artykuły publikowane w czasopismach naukowych jak i raporty techniczne. Dokumenty, które poddano analizie, pochodzą z okresu od wczesnych lat 90-tych zeszłego stulecia do chwili obecnej (2019). W pracy zaprezentowano również metody, wymiary oraz podejścia stosowane wcześniej dla pomiaru dojrzałości SCM. Zidentyfikowano luki w prowadzonych wcześniej badaniach, poddano je analizie i dyskusji. Wyniki: W wyniku przeprowadzone analizy, uszeregowano różne wymiary w odpowiednie kategorie. Praca ma na celu zaprezentowanie przeglądu literatury w celu wykrycia luk badawczych i dostarczenie w ten sposób pomocy naukowcom dla dalszych badań w obszarze dojrzałości SCM. Istnieje wiele różnych podejść do modeli dojrzałości łańcucha dostaw. Jedne modele koncentrują się na jego spójności, podczas gdy inne na przejrzystości łańcucha dostaw i możliwości śledzenia poszczególnych operacji. W najnowszych badaniach więcej uwagi jest poświęcone takim obszarom łańcucha dostaw jak elastyczność i zrównoważony rozwój. Wyniki pracy wskazują na luki badawcze w określonych obszarach, które wymagają dalszych badań. Dodatkowo, materiały prezentowane w pracy pozwalają na stworzenie bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Wnioski: Na podstawie uzyskanych wyników można wyraźnie zaobserwować trend w zarządzaniu łańcuchem dostaw w kierunku e-SCM oraz innych technologii jak blockchain. Równie istotny jest zrównoważony rozwój organizacji. Należy też wspomnieć, że także inne strategiczne cechy łańcuchów dostaw, jak szczupłość, zwinność, odporność, zintegrowanie, zielona logistyka, itd., odgrywają istotną rolę w tym obszarze. Połączenie tych strategicznych cech może być efektywną ideą stworzenia bardziej wszechstronnych modeli dojrzałości SCM. Uzyskane wyniki wskazują, że pożądane są dalsze badania w celu pokrycia istniejących luk w obszarze dojrzałości SCM.
PL
W artykule zaprezentowano jeden ze współczesnych trendów logistycznej obsługi przedsiębiorstw. Uwagę poświęcono przedstawieniu koncepcji zielonych łańcuchów dostaw. Przybliżono istotę i aspekty zielonego łańcucha dostaw. Wskazano na przyczyny wprowadzania zmian oraz zaprezentowano przykłady wdrożonych rozwiązań. Podkreślono również krótkoterminowe i długoterminowe korzyści płynące z przekształcenia tradycyjnych łańcuchów dostaw w ich zielone odpowiedniki. Zaznaczono również możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w przyszłości, dzięki zastosowaniu zrównoważonego podejścia.
EN
The article presents one of the modern trends in logistics service. Attention has been paid to the concept of green supply chains. The essence and aspects of a green supply chain have been presented. Furthermore, reasons for introducing changes and examples of implemented solutions have been indicated. The short-term and long-term benefits of transformation traditional supply chains into green alternatives have been also emphasized. The possibility of achieving a competitive advantage in the future, thanks to the use of a sustainable approach, has been also highlighted.
EN
Industrial engineers always want to implement optimization techniques in all activities performed in an organization, which is only possible by synchronizing multiple activities of each department, and combining it in a way, which is optimized as per efficiency, effectiveness, productivity and profit are concerned. Organization plant managers and logistics providers have long been dissatisfied with extensive waiting times and severe on-site traffic congestion. This research paper highlights activities of logistics management in this organization which covers activities like determination of supply chain driver affecting logistics and supply chain management of an organization, analysis of current vehicles freights which particularly involves number of freights per day, checking how effectively collection plan needs are fulfilled by current vehicles running, implementation of new techniques to improve present working system, scheduled such that the total weighted tardiness is minimized, initiation of practices which organization has to do for withstanding sustainability in logistics management, estimation of cost saving from implementation of new techniques and checking feasibility of conducting these activities repetitively in long run.
13
Content available remote Współpraca horyzontalna w łańcuchu dostaw
PL
Tematem niniejszego artykułu jest współpraca horyzontalna w łańcuchu dostaw pomiędzy przedsiębiorstwami branży TSL (transport–spedycja–logistyka). Ten rodzaj współpracy odbywa się przez tworzenie wspólnego systemu transportowego, w którym wszyscy jego uczestnicy dzielą ze sobą sieć transportową i zasoby. Horyzontalna współpraca pomiędzy firmami w łańcuchu dostaw jest ważnym obszarem badawczym, ponieważ konkurencja na rynkach światowych, rosnące koszty i zwiększone oczekiwania klientów spowodowały spadek zysków organizacji. Zaangażowanie się w horyzontalną współpracę zapewnia różne możliwości poprawy efektywności. Jednak formowanie sojuszy w branży TSL wiąże się z podjęciem wyzwań, takich jak np. dobór partnera, relacje z partnerem, podział kosztów i/lub zysków. Warto zastanowić się zatem, co zagraża rozwojowi tej współpracy. Celem artykułu jest wskazanie determinant i barier rozwoju współpracy horyzontalnej firm z branży TSL w łańcuchach dostaw. W pracy wykorzystano metodę przeglądu literatury celem weryfikacji aktualnego poziomu wiedzy na temat współpracy horyzontalnej w łańcuchach dostaw. Zdaniem autorów wyniki przeprowadzonych badań przyczyniają się do usystematyzowania wiedzy na temat realizacji współpracy w branży TSL, co będzie oddziaływało na poziom wiedzy teoretycznej z dziedziny ekonomii, zarządzania i logistyki. Ponadto, rezultaty przeprowadzonych badań mogą zostać wykorzystane przez decydentów, badaczy i organizacje jako podstawa do zaprojektowania i zaplanowania współpracy horyzontalnej w łańcuchach dostaw, lecz również jako przewodnik w prowadzeniu badań nad aktualnym stanem literatury w rozpatrywanym zakresie.
EN
The subject of this paper is horizontal cooperation in logistics. This type of cooperation takes place by creating a common transport system in which all of its participants share the transport network and their resources. Horizontal cooperation between companies in the supply chain is an important research area because fierce competition in global markets, rising costs and increased customer expectations have resulted in a decrease in the profits of organizations. Involvement in horizontal logistics cooperation provides various opportunities to improve productivity and supply chain performance. However, forming alliances in the logistics industry involves taking up challenges that can be formulated as follows: What factors hamper cooperation? The purpose of this paper is to analyze the determinants and barriers in the development of horizontal cooperation between logistics companies in supply chains. The method of literature analysis was used in the paper to verify the current level of knowledge concerning horizontal cooperation in supply chains. The expected research results will contribute to the systematization of knowledge concerning the implementation of cooperation in the logistics industry, which will improve the level of theoretical knowledge in the fields of economics, management and logistics. In addition, the results of the research may be used by decision-makers, researchers and organizations as a basis for designing and planning horizontal cooperation in supply chains, and also as a guide to conduct research on the current state of literature in a given field.
EN
The issue of the economic efficiency of any business entity has extensive literature and equally frequent discussions and polemics. The main axis of the dispute is how to measure this efficiency, and specifically the field of reception of its measures. The evolution of views goes from simple financial approaches, by including qualitative events into measurement, to multidimensional approaches with the ambition to comprehensively capture the efficiency. The emergence of supply chains and their increasingly important role in shaping the competitiveness of the companies participating in them has revealed a weakly perceived problem, namely the relationship between the effectiveness of the enterprise and the effectiveness of the chain as a whole. The analysis and assessment of the significance of these relationships is the subject of this study. The research goal is to identify and interpret the basic criteria underlying the management of a single enterprise in confrontation with such criteria related to the supply chain in which the enterprise participates. On this basis, practical conclusions and directives will be formulated. The research method used is deduction based on literature studies and observation of business practice. As a result of the reasoning, it was found that for enterprises the best criterion for assessing efficiency is their profitability. However, for the supply chain as a whole, the measure of effectiveness should be an assessment of its competitiveness. The company is managed in terms of the maximization of EVA and MVA ratios. The supply chain, instead, is managed with a view to building its competitiveness. There is a positive correlation between these criteria. The more competitive the supply chain as a whole, the greater the possibilities for individual enterprises to maximize their efficiency.
PL
Zagadnienie wydajności ekonomicznej przedsiębiorstwa doczekało się obszernej literatury fachowej i jest przedmiotem częstych dyskusji i polemik. Debata na ten temat skupia się wokół pytań o sposoby pomiaru wydajności, a jeszcze konkretniej, o kwestię recepcji takich pomiarów. Ewolucja poglądów postępuje tutaj od prostego podejścia finansowego, poprzez uwzględnienie w pomiarze zdarzeń o charakterze jakościowym, po podejścia wieloaspektowe, nacechowane ambicją całościowego ujęcia problemu wydajności. Pojawienie się łańcuchów dostaw i ich coraz istotniejsza rola w kształtowaniu konkurencyjności uczestniczących w niej firm ujawniło pewien problem, dotychczas niedostatecznie postrzegany: mianowicie, zależności pomiędzy wydajnością przedsiębiorstwa, a wydajnością łańcucha jako całości. Analiza i ocena znaczenia tych zależności stanowią przedmiot niniejszego artykułu. Jego celem badawczym jest określenie i interpretacja podstawowych kryteriów uwzględnianych w zarządzaniu pojedynczym przedsiębiorstwem w zestawieniu z takimiż kryteriami dotyczącymi całego łańcucha dostaw, w którym przedsiębiorstwo to uczestniczy. Na tej podstawie sformułowane zostaną wnioski praktyczne i zalecenia. Zastosowaną metodą badawczą jest dedukcja na podstawie studiów literatury i obserwacji praktyki gospodarczej. W wyniku przeprowadzonego rozumowania ustalono, że w odniesieniu do przedsiębiorstw najlepszym kryterium oceny efektywności jest ich rentowność. Jednak w odniesieniu do łańcucha dostaw jako całości miarą efektywności powinna być ocena jego konkurencyjności. Przedsiębiorstwa powinny być zarządzane ze względu na maksymalizacje wskaźników EVA i MVA. Łańcuch dostaw powinien być zarządzany z punktu widzenia budowania jego konkurencyjności. Pomiędzy tymi miarami występuje pozytywna korelacja. Im bardziej konkurencyjny jest łańcuch dostaw, tym lepsze rezultaty ekonomiczne osiągają przedsiębiorstwa go tworzące.
PL
W artykule przedstawiono nowe narzędzie optymalizacyjne wspierające zarządzanie łańcuchem dostaw w aspekcie wielokryterialnym. To narzędzie zostało wdrożone w systemie EPLOS (Europejski Portal Usług Logistycznych). System EPLOS to zintegrowany system informatyczny wspierający proces tworzenia sieci dostaw i dystrybucji w łańcuchach dostaw. Ten system składa się z wielu modułów, np. moduł optymalizacji odpowiedzialny za przetwarzanie danych, generowanie wyników, moduł danych wejściowych, moduł kalibracji parametrów algorytmu optymalizacyjnego. Głównym celem badań było opracowanie systemu do określania parametrów łańcucha dostaw, które wpływają na jego efektywność w procesie zarządzania przepływem towarów między poszczególnymi ogniwami łańcucha. Parametry te zostały uwzględnione w modelu matematycznym jako zmienne decyzyjne w celu ustalenia ich w procesie optymalizacji. W modelu matematycznym zdefiniowano dane wejściowe adekwatne do analizowanego problemu, przedstawiono główne ograniczenia związane z wyznaczaniem efektywnego sposobu zarządzania łańcuchem dostaw oraz opisano funkcje kryterium. Problem zarządzania przepływem towarów w łańcuchu dostaw został przedstawiony w ujęciu wielokryterialnym. Ocenę efektywności zarządzania łańcuchem dostaw przeprowadzono na podstawie globalnej funkcji kryterium składającej się z częściowych funkcji kryteriów opisanych w modelu matematycznym. Główne funkcje kryteriów na podstawie których wyznaczane jest końcowe rozwiązane to współczynnik wykorzystania wewnętrznych środków transportu, współczynnik wykorzystania zewnętrznych środków transportu, koszty pracy środków transportu wewnętrznego i personelu, całkowity koszt realizacji zadań transportowych, współczynnik wykorzystania czasu zaangażowania pojazdów, całkowity czas poświęcony na wykonanie zadań, czy liczba pojazdów. Punktem wyjścia do badania było założenie, że o skuteczności zarządzania łańcuchem decydują dwa problemy decyzyjne ważne dla menedżerów w procesie zarządzania łańcuchem dostaw, tj. problem przydziału pojazdów do zadań i problem lokalizacji obiektów logistycznych w łańcuchu dostaw. Aby rozwiązać badany problem, zaproponowano innowacyjne podejście w postaci opracowania algorytmu genetycznego, który został dostosowane do przedstawionego modelu matematycznego. W pracy szczegółowo opisano poszczególne kroki konstruowania algorytmu. Zaproponowana struktura przetwarzana przez algorytm jest strukturą macierzową, dzięki której wyznaczane są optymalne parametry łańcucha dostaw. Procesy krzyżowania i mutacji zostały opracowane adekwatnie do przyjętej struktury macierzowej. W procesie kalibracji algorytmu wyznaczono takie wartości parametrów algorytmu tj. prawdopodobieństwo krzyżowania czy mutacji, które generują optymalne rozwiązanie. Poprawność algorytmu genetycznego oraz efektywność zaproponowanego narzędzia wspomagającego proces zarządzania łańcuchem dostaw została potwierdzona w procesie jego weryfikacji.
EN
The article presents a new optimization tool supporting supply chain management in the multi-criteria aspect. This tool was implemented in the EPLOS system (European Logistics Services Portal system). The EPLOS system is an integrated IT system supporting the process of creating a supply and distribution network in supply chains. This system consists of many modules e.g. optimization module which are responsible for data processing, generating results. The main objective of the research was to develop a system to determine the parameters of the supply chain, which affect its efficiency in the process of managing the goods flow between individual links in the chain. These parameters were taken into account in the mathematical model as decision variables in order to determine them in the optimization process. The assessment of supply chain management effectiveness was carried out on the basis of the global function of the criterion consisting of partial functions of the criteria described in the mathematical model. The starting point for the study was the assumption that the effectiveness of chain management is determined by two important decision-making problems that are important for managers in the supply chain management process, i.e. the problem of assigning vehicles to tasks and the problem of locating logistics facilities in the supply chain. In order to solve the problem, an innovative approach to the genetic algorithm was proposed, which was adapted to the developed mathematical model. The correctness of the genetic algorithm has been confirmed in the process of its verification.
PL
Pozycja przedsiębiorstw na współczesnym rynku usług logistycznych uzależniona jest od ich otwartości na innowacje oraz gotowości do inwestycji w nowe technologie. Obecnie za jedną z najbardziej przełomowych technologii uważa się blockchain. W niniejszej pracy krótko zdefiniowano pojęcie technologii blockchain oraz scharakteryzowano zasady jej funkcjonowania. Zasadniczą część stanowi przedstawienie przykładu zastosowania powyższej technologii w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Zaprezentowano proces realizacji transakcji finansowych w branży motoryzacyjnej oraz śledzenia produktów w łańcuchu dostaw branży spożywczej. Opisano przyczyny podjęcia decyzji o wdrożeniu technologii blockchain oraz płynące z niej korzyści.
EN
A position of the companies belonging to contemporary logistics market is dependent on their openness regarding innovations as well as preparedness to investments in new technologies. Presently blockchain is considered to be one of the most disruptive technologies. The paper presents shortly blockchain technology definition and its rules of functioning. The essential part is constituted by presenting exemplary applications of described above technology in supply chain management. The processing of financial transactions in the automotive industry and tracing products in supply chain of the food industry were presented. The reasons and spoils of making decision to deploy the blockchain technology were described.
17
Content available remote Application of IT tools in optimization of logistics problems
EN
This paper presents IT tools supporting logistics processes. Such processes include, for example, planning the optimal route for the transport of packages or proper packing of these packages in the car. The paper discusses selected computer tools that can be successfully used to improve logistics processes.
PL
W artykule przedstawiono narzędzia IT wspierające procesy logistyczne. Procesy te obejmują na przykład planowanie optymalnej trasy transportu paczek lub właściwe rozlokowanie tych paczek w samochodzie. W artykule omówiono wybrane narzędzia komputerowe, które z powodzeniem można wykorzystać do usprawnienia procesów logistycznych.
EN
The area of quality management is sometimes dedicated to be included in the research into the supply chain in relation to the exploration of problems of the efficiency of the supply chain. In the subject literature, there are numerous indications taking into account complex relations in the supply chain and identifying quality aspects by maximizing the phenomenon of synergy in the supply chain. In accordance with these implications, an attempt has been made to analyze the area of quality management in the area of the supply chain in the selected company, being the link of the supply chain. The obtained research results have been partially presented in this paper. The objective of the paper is to present the results of the research into selected areas of quality management of the supply chain in the company of the transport-forwarding-logistics industry. The empirical research was conducted through the survey questionnaire the objective of which was to obtain the opinions on the key aspects of quality management of the supply chain. The recipients of the questionnaire were 263 employees of the international logistic operator with branches, among others, in the Silesian Voivodeship, Poland.
EN
In the current study, the authors are interested in examining the relationship between team efficiency and supply chain management. In addition to that the mediating role of knowledge sharing is also examined. The study is of the view that the insights of human factors are vital in these areas of organizations for the effective progress of global procedure networks. If organizations are successful in creating and establishing organizational structure that is appropriate, the employees of the organization can create pleasant atmosphere to adjust, educate and achieve organizational goals. In case of failing in creating such environment, unable to make self-decisions, unpleasant work place, and affirmation result in decline in profit, high turnover of employees and dissatisfaction. The data is collected from the operation managers, production managers of manufacturing firms listed in Indonesian Stock Exchange. The results of the study have shown a great deal of agreement with our proposed hypothesis. The study which is among pioneering studies on the issue will be helpful for policy makers and managers in understanding the role of team theory in supply chain management.
PL
W przedstawionym badaniu autorzy byli zainteresowani związkiem między wydajnością zespołu a zarządzaniem łańcuchem dostaw. Oprócz tego badana była także mediacyjna rola dzielenia się wiedzą. Wynik badania wskazuje, że uwzględnienie w czynników ludzkich jest niezbędne dla skutecznego postępu globalnych sieci procedur. Jeśli organizacjom uda się stworzyć i ustanowić odpowiednią strukturę organizacyjną, pracownicy organizacji mogą stworzyć sprzyjajace warunki do dostosowania, edukacji i osiągania celów organizacyjnych. W przypadku niepowodzenia w tworzeniu takiego środowiska, niezdolności do samodzielnego podejmowania decyzji, niewłaściwej atmosfery w miejscu pracy i skutkuje spadkiem zysku, dużą rotacją pracowników i niezadowoleniem. Dane są gromadzone wśród kierowników operacyjnych, kierowników produkcji firm produkcyjnych notowanych na indonezyjskiej giełdzie papierów wartościowych. Wyniki badania wykazały dużą zgodność z proponowaną przez autorów hipotezą. Badanie to jest jednym z pionierskich badań w tym obszarze i będzie pomocne dla decydentów i menedżerów w zrozumieniu roli teorii zespołu w zarządzaniu łańcuchem dostaw.
EN
The prime objective of the study is to investigate the impact of culture and human resource practices on the supply chain management strategies in the Indonesian manufacturing sector. The investigation of supply chain management literature through the lenses of human resource practices and role of culture. The study revealed the fact that the culture and human resource practices of the supply chain brings the improvement and the change within the organization. As a result, the productivity and the performance of the organization are increased. In order to achieve high performance, it is important to change every aspect of supply chain including processes design which helps. The study revealed the fact that the human resource and supply chain management (HRSCM) system has evolved to play an integrated supporting role in the creation of value chain system of an organization. Human resource and supply chain management importance has been recognized as a means of competitive advantage in industry. Hence integration of HR and SCM functions enable organizations to craft a unique strategy and will increase the firm's performance. The findings of the study have shown an agreement with the proposed findings of the study. In author knowledge this is among few pioneering studies on this issue and will be helpful for future policy makings.
PL
Głównym celem artykułu jest zbadanie wpływu praktyk kulturowych i zasobów ludzkich na strategie zarządzania łańcuchem dostaw w indonezyjskim sektorze produkcyjnym. Badanie literatury dotyczącej zarządzania łańcuchem dostaw polegało na analizie praktyk zasobów ludzkich i roli kultury. Badanie ujawniło, że praktyki kulturowe i kadrowe w łańcuchu dostaw przynoszą poprawę i zmianę w organizacji. W rezultacie zwiększa się produktywność i wydajność organizacji. Aby osiągnąć wysoką wydajność, ważne jest, aby zmienić każdy aspekt łańcucha dostaw, w tym projektowanie procesów, które stanowią dużą pomoc. Badanie ujawniło, że system zarządzania zasobami ludzkimi i łańcuchem dostaw (HRSCM) ewoluował, aby odgrywać zintegrowaną rolę wspierającą w tworzeniu systemu łańcucha wartości organizacji. Znaczenie zasobów ludzkich i zarządzania łańcuchem dostaw zostało uznane za środek przewagi konkurencyjnej w przemyśle. Stąd integracja funkcji HR i SCM umożliwia organizacjom tworzenie unikalnej strategii i zwiększa wydajność firmy. Wyniki badania wykazały zgodność z przewidywanymi wynikami. Niniejsze badanie jest jednym z niewielu pionierskich badań w tej kwestii i będzie pomocne w przyszłych działaniach zarządczych.
first rewind previous Strona / 12 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.