Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 323

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rurociąg
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
PL
W komunalnych sieciach ciepłowniczych stosuje się obecnie najczęściej rury preizolowane. Zapewniają one optymalną, bezawaryjną pracę rurociągu przez wiele lat i znaczne ograniczenie strat ciepła. Dla osiągnięcia jak najlepszych efektów istotne jest jednak zastosowanie rozwiązań systemowych o odpowiedniej jakości, a także staranność montażu.
PL
Kwestie kompensacji rurociągów często są bagatelizowane przez instalatorów. Tymczasem zarówno projektanci, jak i wykonawcy powinni uwzględniać kompensację rozprowadzanych przewodów i dbać o prawidłowy ich montaż. Istotne jest przewidzenie w projekcie odpowiednich kompensatorów lub takie usytuowanie punktów stałych w instalacji, aby zminimalizować niekorzystne zjawiska.
3
Content available remote PipePatrol – system detekcji i lokalizacji wycieków z rurociągu
PL
Transport cieczy i gazów rurociągami rośnie na całym świecie nie bez powodu – rurociągi należą do najbezpieczniejszych i najbardziej ekonomicznych systemów transportowych na długich trasach. Jednak aby rzeczywiście spełniony był warunek ich bezpieczeństwa i opłacalności, zarówno rurociągi nowe, jak i – może przede wszystkim – istniejące muszą korzystać ze zdobyczy najnowocześniejszych technologii.
EN
Purpose: Improving the technology of cleaning the inner surface of the main oil pipelines from paraffin deposition by specifying the hydrodynamic parameters of the movement of the cleaning device in the cavity of the pipeline, by more accurate prediction of the time of its approach to the final point of purification. Design/methodology/approach: Performing theoretical researches and application of mathematical modelling methods in order to establish the regularities of the cleaning device movement in the oil pipeline. Findings: Regularities of changes in the capacity of the pipeline, the speed of the cleaning process, the specific energy consumption for oil transportation as a function of the linear coordinates of the place and time of the cleaning device movement in the pipeline were established. Research limitations/implications: The next stage of research is to establish the influence of the characteristics of the viscoplastic fluid of the paraffin plug on the additional resistance and the mode of the cleaning device movement in the pipeline. Practical implications: It was developed the method that allows predicting the capacity and energy efficiency of the pipeline operation for each point in time of the process of cleaning from paraffin deposition. Originality/value: The originality of the method is the taking into account the additional hydraulic resistance of the paraffin plug and the available energy resources of oil pumping stations on the hydrodynamic process of moving the cleaning device in the oil pipeline.
EN
Purpose: The purposes of the article are to determine the hydraulic efficiency of two gas gathering pipelines of the Yuliivskyi oil and gas condensate production facility (OGCPF) and develop a set of measures to increase it; to experimentally determine the efficiency of using foams to increase the hydraulic characteristics of the gas gathering pipelines in the Yuliivskyi OGCPF; to develop a set of measures that will help to improve the hydraulic characteristics of gas gathering pipelines. Design/methodology/approach: The research methodology consists in determining the hydraulic efficiency of gas gathering pipelines before and after cleaning their inner cavity with foams with different expansion ratios and comparing the obtained values, which allows to objectively assess the efficiency of this cleaning method. The studies were performed within the framework of research and development work by the specialists of the Ukrainian Scientific Research Institute of Natural Gases. Findings: The pilot testing was carried out to determine the efficiency of cleaning the inner cavity of gas gathering pipelines with foams with different expansion ratios. It showed positive results. It was determined that cleaning the inner cavity of gas gathering pipelines with foams with the expansion ratio from 80 to 90 led to an increase in the hydraulic efficiency coefficient by 10.5%, and with foams with the expansion ratio from 50 to 60 - by 5.7%. The measures taken to clean the inner cavity of gas gathering pipelines from liquid contaminations have proven their efficiency and can be recommended for other fields. Research limitations/implications: The obtained results show that it is reasonable to conduct the experimental studies on the efficiency of cleaning the inner cavity of gas gathering pipelines with the foams with higher expansion ratios. To achieve the maximum quality of cleaning the gas gathering pipelines, it is necessary to develop a new method that will combine the use of foam and gel piston.Practical implications: The performed experimental studies help to take a more reasonable approach to cleaning the inner cavity of gas gathering pipelines with foams and to predict in advance the effect of the foam expansion ratio on the hydraulic efficiency of gas gathering pipelines. Originality/value: The experimental studies on the effect of foam expansion ratios on the hydraulic efficiency of gas gathering pipelines are original.
PL
Podziemna eksploatacja górnicza powoduje na powierzchni terenu deformacje, które mogą negatywnie oddziaływać na drogi i rurociągi znajdujące się w obszarze ich wpływów. Zarówno drogi jak i rurociągi należą do tzw. obiektów liniowych, charakteryzujących się dużą wrażliwością na górnicze deformacje podłoża. Deformacje te wywołują dodatkowe obciążenia i przemieszczenia obiektów liniowych, które mogą powodować ich uszkodzenia. W artykule przedstawiono charakterystyczne uszkodzenia dróg i rurociągów zlokalizowanych na terenach górniczych. Przedstawiono skutki oddziaływania górniczych deformacji podłoża występujące w pasie drogowym, w szczególności na nawierzchni drogowej. Deformacje te prowadzą do pogorszenia równości podłużnej i poprzecznej dróg, powodując dyskomfort jazdy, a nawet mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. W artykule przedstawiono także skutki oddziaływania eksploatacji górniczej na rurociągi. Charakter uszkodzenia rurociągu zależy od rodzaju sieci, konstrukcji rurociągu i zastosowanego materiału do jego budowy, a także stanu technicznego, czy sposobu zabezpieczenia przed skutkami oddziaływania wpływów górniczych deformacji podłoża.
EN
Underground mining causes deformations on the surface of the land that may adversely affect roads and pipelines in the area of their influence. Both roads and pipelines belong to the so-called linear objects that are characterized by high sensitivity to mining ground deformations. These deformations cause additional loads and displacements of the linear objects that can contribute to their damage. The article presents the characteristic damage to roads and pipelines located in mining areas. The effects of underground mining extraction occurring in the roadway, particularly on the road pavement, caused by deformations of the subsoil, were presented. These deformations lead to the deterioration of longitudinal and transverse evenness of roads, causing driving discomfort, and may even pose a threat to road traffic safety. The article also presents the effects of mining extraction on pipelines. The nature of the pipeline damage depends on the type of network, pipeline structure and type of material used for its construction, as well as the technical condition or the method of protection against the effects of mining impact.
PL
Skutki oddziaływań elektrycznych pól przepływowych w ziemi mogą być zaskakujące. W [1] opisano przykład, w którym oddziaływanie „leja” katodowego w ziemi spowodowało skuteczną ochronę przeciwkorozyjną sąsiedniej metalowej konstrukcji. Częstym efektem oddziaływania obcych pól elektrycznych jest „zniekształcanie” wyników różnych pomiarów wykonywanych w ramach praktyki ochrony katodowej. Duże znaczenie ma usytuowanie elektrody odniesienia, względem której wykonuje się pomiary potencjałów konstrukcji poddanej oddziaływaniom. Jednakże oddziaływania obcych pól elektrycznych mogą aktywnie wpływać na stan układu, a ich skutki mogą być poważne, w tym mogą prowadzić do błędnej, odwrotnej oceny stanu układu w stosunku do stanu rzeczywistego. Obowiązuje prosta zasada: jeśli prąd z obcego źródła wpłynie do metalowej konstrukcji podziemnej, to ten prąd w innym miejscu musi z tej konstrukcji wypłynąć, aby powrócić do źródła. Jeśli gęstość prądu (błądzącego) wpływającego z elektrolitu do metalowej konstrukcji lub prądu wypływającego z konstrukcji do elektrolitu będzie zbyt duża, to może to spowodować negatywne skutki dla konstrukcji. W praktyce obawy najczęściej dotyczą oddziaływań o charakterze anodowym, jednakże oddziaływania obcych prądów o charakterze katodowym również mogą być szkodliwe. W artykule przedstawiono dwa przykłady oddziaływań i ich zaskakujących skutków.
EN
Results of the interaction of electric current fields in the ground can be surprising. Example pictured in [1] describes the influence of cathodic “funnel” in the ground which in turn generated an effective anticorrosive protection of foreign structure. A common effect of foreign electric fields influence is the “distortion” of various measurements taken as a part of cathodic protection practice. The location of the reference electrode is important, in relation to which the potentials of the exposed structure are measured. However, the influences of foreign electric fields can actively impact the system and have serious consequences e.g. they can lead to an incorrect, contrary system assessment in relation to the system’s real condition. A simple rule can be applied as follows: if foreign (stray) current flows into underground metal construction, it has to outflow at another point in the construction to return to its source. If density of current that flows from an electrolyte into a metal construction or the one that flows out of construction, is too high, it can cause negative consequences to the construction itself. In practice, there are some concerns regarding anodic interferences, however, cathodic influences can be harmful as well. This article discusses two examples of interferences and their surprising effects.
PL
Temat optymalnych wariantów pokonywania przeszkód terenowych pojawia się w przypadkach, gdy na trasie planowanego przebiegu rurociągu znajdują się np. autostrada, tory kolejowe, rzeka czy jezioro.
PL
W cyklu Technologie bezwykopowe na sześciu kontynentach, przygotowywanym we współpracy z Polską Fundacją Technik Bezwykopowych, prezentujemy drugą część skrótu najciekawszych artykułów, które ukazały się w numerach 44–46 czasopisma „Trenchless International” z lat 2019–2020.
PL
Kompozyty z tworzyw sztucznych jako materiał konstrukcyjny zagościły w inżynierii środowiska ponad 50 lat temu. Zastosowanie tworzyw sztucznych, a zwłaszcza kompozytów, do produkcji rur używanych do budowy sieci kanalizacyjnych daje możliwość obniżenia kosztów.
11
Content available Nowoczesne technologie bezwykopowe
PL
Technologie bezwykopowe stają się coraz popularniejsze i stanowią istotną alternatywę dla tradycyjnych wykopów otwartych. W technologiach bezwykopowych, stosowanych do budowy infrastruktury podziemnej, wymiany, rehabilitacji czy naprawy tej już istniejącej, wykorzystuje się różne metody, materiały i specjalistyczny sprzęt. Cały proces przebiega przy tym zwykle z jedynie minimalnymi zakłóceniami ładu powierzchniowego.
PL
Przebudowa magistralnej linii kolejowej E30 na odcinku Kraków – Rudzice przyczynia się do poprawy stanu infrastruktury miejskiej. Magistrala wodociągowa DN 800, zasilająca lewobrzeżną część Krakowa, do czasu przebudowy umieszczona była na podporach mostu kolejowego łączącego ul. Zabłocie z ul. Podgórską. W związku z likwidacją tego mostu została przeniesiona pod dno Wisły. Do przebudowy rurociągu wykorzystano metodę mikrotunelingu.
EN
Purpose: The purposes of this article are to study the effective ways of increasing the hydraulic efficiency of gas gathering pipelines of the Yuliivskyi oil and gas condensate production facility (OGCPF); to calculate the operation efficiency of gas gathering pipelines of the Yuliivskyi OGCPF and develop a set of measures to monitor their condition and improve their hydraulic characteristics; to investigate the technology of cleaning the inner cavity of flowlines of gas-condensate wells with foam, to perform the feasibility study on the prospects of its application in practice. Design/methodology/approach: The technology of cleaning the inner cavity of flowlines of gas-condensate wells with foam was investigated to objectively evaluate its application and determine the effectiveness of this measure. The research was carried out within the framework of research and development work by the specialists of the Ukrainian Scientific Research Institute of Natural Gases. Findings: The results of production studies showed that due to cleaning the flowlines of gas-condensate wells (No.85 and No.60) from the accumulation of liquid, the coefficients of their hydraulic efficiency increased by 12% and 7%, respectively. Measures taken to clean the inner cavity of the flowlines from liquid have proven their efficiency and can be recommended for other flowlines of wells at other production fields. Research limitations/implications: Based on the characteristics of gas gathering pipelines, it is reasonable to conduct experimental studies on the use of the proposed technology of cleaning the inner cavity with foam in the case of increasing its multiplicity. Practical implications: Using the wells of the Yuliivske oil and gas condensate field as case studies, the operating parameters were measured and the pressure losses along the length of the flowlines were calculated. According to the results of calculations at two wells (No.85 and No.60), a significant excess of the actual value of the flow friction characteristic over the theoretical value was established. To reduce excessive pressure losses due to the presence of liquid and improve the hydraulic characteristics of the wells, their inner cavities were cleaned using foam with the expansion ratio from 40 to 100. Originality/value: It is important to note that the advantages of foam piston include: ease of use, no occurrence of hydraulic shocks and preventing stuck during movement in the gas pipeline, application in both straight and inclined sections, no wear of the elements of the cleaning equipment, a rather efficient cleaning of gas pipelines.
EN
Over the last few years, PetroVietnam has discovered and exploited several marginal oil fields such as Ca Ngu Vang, Te Giac Trang, Hai Su Den, Hai Su Trang, etc. however the reserves are modest. Test results received during drilling exploratory wells within these fields indicated that the maximum total daily production rate from the wells could promisingly range to about 20,000 barrels of oil per day (BOPD). Unfortunately, the optimum development of these offshore oil fields still offers numerous challenges to oil engineers due to the limitations of equipment and technology. Oil production activities worldwide show that if the daily production of an offshore oilfield is less than 20,000 BOPD, a connection of the marginal fields to their nearest larger oil field should be taken into consideration in order to efficaciously recover more crude oil. Often, this method of production requires a long subsea pipeline system. Besides, the transportation of the fluids from these fields to the processing platform will undergo several serious problems caused by the deposition of wax. All these matters should be handled to guarantee the performance of transportation. A number of models using PIPESIM, PIPEPHRASE and OLGA have been applied to design and examine the operations of the subsea pipeline in different working conditions. Results of the simulations proposed the use of passive insulation to economically eliminate wax deposition and recommended proper pipeline shutdown operations to minimize several problems related to flow assurance issues in the region of interest.
PL
W ciągu ostatnich kilku lat w Vietnamie odkryto i eksploatowano kilka marginalnych pól naftowych, takich jak Ca Ngu Vang, Te Giac Trang, Hai Su Den, Hai Su Trang, itd.… Jednak zasoby są skromne. Wyniki testów otrzymane podczas wiercenia odwiertów poszukiwawczych na tych polach wykazały, że maksymalny całkowity dzienny poziom wydobycia z odwiertów może potencjalnie sięgać około 20 000 baryłek ropy dziennie (BOPD). Niestety, optymalny rozwój tych przybrzeżnych pól naftowych nadal stwarza liczne wyzwania dla inżynierów naftowych ze względu na ograniczenia sprzętu i technologii. Działalność wydobywcza ropy naftowej na całym świecie pokazuje, że jeśli dzienna produkcja morskiego pola naftowego jest mniejsza niż 20 000 BOPD, należy wziąć pod uwagę połączenie pól marginalnych z ich najbliższym większym polem naftowym, aby efektywnie odzyskać więcej ropy. Często ta metoda produkcji wymaga długiego systemu rurociągów podmorskich. Poza tym transport płynów z tych pól na platformę obróbkową będzie wiązał się z kilkoma poważnymi problemami spowodowanymi osadzaniem się wosku. Wszystkie te sprawy powinny być załatwione, aby zagwarantować wykonanie transportu. Szereg modeli wykorzystujących PIPESIM, PIPEPHRASE i OLGA zostało zastosowanych do projektowania i badania działania rurociągu podmorskiego w różnych warunkach pracy. W wynikach symulacji zaproponowano zastosowanie izolacji pasywnej w celu ekonomicznego wyeliminowania osadzania się wosku oraz zalecono prawidłowe operacje wyłączania rurociągu, aby zminimalizować kilka problemów związanych z kwestiami zapewnienia przepływu w obszarze zainteresowania.
PL
Konieczność wykonania głębokiej komory naprawczej dla rurociągu DN800 powstała w wyniku uszkodzenia mechanicznego. Do awarii doszło w bardzo skomplikowanych przestrzennie i geotechnicznie warunkach na głębokości około 14 m p.p.t. W trakcie robót natrafi ono na wiele trudności i niezidentyfikowanych wcześniej problemów, co wymusiło rewizję założeń projektowych, których celem była stabilizacja gruntu wokół komory oraz zamknięcie okien hydraulicznych wokół rurociągu.
PL
W artykule przedstawiono przepisy i inne opracowania dotyczące odległości bezpiecznych od obiektów zakładów górniczych wydobywających węglowodory otworami wiertniczymi w odniesieniu do innych obiektów niezwiązanych z ruchem zakładów górniczych. Prześledzono także zmiany tych przepisów na przestrzeni lat oraz wątpliwości i wnioski, jakie nasuwają się w zakresie ich stosowania.
EN
This article presents regulations and standards determining rules on the location of mining plants extracting hydrocarbon through drilling in relation to the structures not related to the mining plants as well as the changes to those regulations over the years, and also concerns related to using them. It should be noted that the regulations on concerning "safe distances" from structures and facilities of oil and natural gas extraction, such as wells, refineries, equipment and installations for dehydration and desulphurisation of natural gas as well as crude oil and natural gas pressing permit certain structures to be built in the vicinity of the above-mentioned structures which, especially in the case of wells, may affect their safe operation. In relation to the controlled areas of gas pipelines, the current regulations were quoted and the rules concerning pipelines built before 12 December 2001 were explained, pointing to the need to clarify them. In relation to other pipelines of mining plant (not regulated by legislation), regulations and standards used for determining safety zones (strips) were quoted.
18
Content available Analysis of welding plans for the energy pipeline
EN
Standards requirements for welding plans for energy pipeline repairs are presented. Examples of welding plans for pipeline repair are presented. The usefulness of various forms of presenting welding plans was compared – in tabular form and in the point form. It was shown that regardless of the form of the welding plan, it facilitates control of both the course of the manufacturing process and the requirements set by the product standard.
PL
Przedstawiono wymagania norm dotyczące planów spawania w naprawie rurociągów energetycznych. Zaprezentowano przykładowe plany spawania dla naprawy rurociągu. Porównano przydatność różnych form przedstawienia planów spawania - w postaci tabelarycznej i w postaci punktowej. Wykazano, że niezależnie od formy planu spawania, ułatwia on kontrolę zarówno przebiegu procesu wytwarzania, jak i wymagań stawianych przez normę wyrobu.
PL
W latach 2017-2019 w ramach realizacji pracy doktorskiej autor wykonał szereg zabiegów cieplnych i badań materiałowych elementów długotrwale eksploatowanych w warunkach pełzania wykonanych z niskostopowych stali typu Cr-Mo-V. Głównym celem tych badań były poszukiwania odpowiedzi na pytanie: „Czy można w zależności od stopnia wyczerpania struktury tych elementów opracować procedury technologiczne obróbki cieplnej, których praktyczne zastosowanie skutecznie i pozytywnie zmieni wadliwą strukturę?".
20
Content available Rury – kluczowy element infrastruktury technicznej
PL
Szybkie tempo rozwoju procesów budowlanych zmusza do poszukiwania nowoczesnych i trwałych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. Rury, stanowiąc kluczowy element infrastruktury technicznej, w rezultacie tego rozwoju zyskują nowe obszary zastosowań, stają się bardziej uniwersalne i niezawodne, a wybór dostępnych rozwiązań jeszcze nigdy nie był tak szeroki.
first rewind previous Strona / 17 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.