Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 139

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kultura organizacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
EN
Companies operating on the market have to cope with a variety of crisis situations which may adversely affect their development and jeopardise the achievement of their objectives. A crisis situation may, on the one hand, have a negative impact on the development of the company, but, on the other hand, it may provide a stimulus and have a constructive effect on its functioning. One of the factors influencing the ability to function of a business, including crisis situations, is its organisational culture. Therefore, a company responding to the situation should assess the conditions both in its environment and inside it and verify the artefacts, the system of values and the main principles that are the basis for building an organisational culture. Many companies that are dealing with a crisis situation decide to undertake a conscious process of cultural transformation. However, it requires the management to take appropriate actions and the time of a crisis situation is a test for many companies – whether in such a difficult moment something can still be done with the organisational culture, or whether the entrepreneurs can only wait for its inevitable impact on the functioning of the company. The subject of this article is the impact of a crisis situation on changes occurring within the organisational culture. The study attempts to evaluate the role of organizational culture in crisis situations based on the current state of knowledge and crisis events related to COVID-19
EN
Japanese methods, concepts, and management tools enjoy rising popular in the world and in Poland, which is the consequence of the assumptions and practical results achieved thanks to the solutions applied by business entities and organizations. The aim of this study is a comprehensive assessment of conditions and internal determinants of competitiveness, enabling effective implementation of Japanese methods and techniques of production management, in the enterprise under consideration. The hypothesis to verify is the statement that the implementation of Japanese management methods in the examined enterprise increased the economic efficiency of individual production processes and improved its organizational culture. The triangulation method in the form of direct observation analysis of information taken from primary and secondary sources was applied. Also, there was conducted a questionnaire survey, completed with an individual in-depth interview with the company employees (leaders and coordinators) in the field of Japanese production management methods. The possibilities of using Japanese management methods in enterprises are huge. The effectiveness of the implementation of Japanese management methods, concepts, and tools in the studied organization is manifested, among others, in such results as improvement of employees’ working conditions, organized production, increased safety on the premises, organizational culture focused on respect for others, the possibility of personal development, increased efficiency of individual production processes, and reduced waste. Achieving the best production and economic results is possible thanks to experienced and knowledgeable employee teams. Japanese concepts are very strongly oriented towards cooperation between management and employees. Unfortunately, not every employee has a chance to develop, as it is limited to selected senior units. Employees’ knowledge of management methods, concepts, and tools is assessed as low by leaders and coordinators. The lack of participation in training and the lack of knowledge of some employees is the main reason for this claim. In the opinion of managers, young people are more open to change, see knowledge as an essential element in life, strive to learn and get the most out of work. The production plant under investigation should train employees in the methodology they apply. The training should be more practical, thought-provoking, voluntary, and offered with a specific frequency and with certain stages of difficulty. Instead of defining Japanese management methods, concepts, and tools, their effects and their practical meaning should be shown.
PL
Japońskie metody, koncepcje i narzędzia zarządzania cieszą się rosnącą popularnością na świecie i w Polsce, co wynika z założeń i praktycznych rezultatów osiąganych dzięki rozwiązaniom stosowanym przez podmioty i organizacje gospodarcze. Celem opracowania jest kompleksowa ocena warunków i wewnętrznych determinant konkurencyjności badanego przedsiębiorstwa, umożliwiających skuteczną implementację japońskich metod i technik zarządzania produkcją. Weryfikowaną hipotezą jest twierdzenie, że wdrożenie japońskich metod zarządzania w badanym przedsiębiorstwie spowodowało wzrost efektywności ekonomicznej poszczególnych procesów produkcyjnych i poprawę kultury organizacyjnej spółki. Zastosowano metodę triangulacji w postaci obserwacji bezpośredniej, analizy informacji zaczerpniętych ze źródeł pierwotnych i wtórnych oraz przeprowadzono badania ankietowe, uzupełnione indywidualnym wywiadem pogłębionym z pracownikami (liderami i koordynatorami) przedsiębiorstwa w zakresie problematyki japońskich metod zarządzania produkcją. Możliwości wykorzystania japońskich metod zarządzania w przedsiębiorstwach są bardzo duże. Efektywność implementacji japońskich metod, koncepcji i narzędzi zarządzania w badanej organizacji przejawia się m.in. w takich rezultatach, jak: poprawa warunków pracy zatrudnionych, zorganizowana produkcja, zwiększenie bezpieczeństwa na terenie zakładu, kultura organizacyjna nastawiona na szacunek wobec drugiego człowieka, możliwość osobistego rozwoju, zwiększenie efektywności poszczególnych procesów produkcyjnych, ograniczenie marnotrawstwa. Osiąganie najlepszych wyników produkcyjno-ekonomicznych jest możliwe dzięki posiadającym doświadczenie i wiedzę zespołom pracowniczym. Koncepcje japońskie są bardzo silnie nastawione na współpracę kierownictwa z pracownikami. Niestety nie każdy pracownik ma szansę rozwoju, ponieważ ogranicza się ona do wybranych jednostek wyższego szczebla. Wiedza pracowników dotycząca metod, koncepcji i narzędzi zarządzania jest oceniana przez liderów i koordynatorów jako niska. Brak uczestnictwa w szkoleniach i samodzielne niepogłębianie wiedzy przez niektórych pracowników stanowi zasadniczą przyczynę tego twierdzenia. W opinii kierowników osoby młode są bardziej otwarte na zmiany, postrzegają wiedzę jako ważny element w życiu, dążą do tego, aby nauczyć się i wynieść z pracy jak najwięcej. Badany zakład produkcyjny powinien szkolić pracowników z metodologii, z jakiej korzystają. Szkolenia powinny być bardziej praktyczne, zmuszające pracowników do myślenia, dobrowolne i oferowane z pewną częstotliwością i o określonych etapach trudności. Zamiast definiowania japońskich metod, koncepcji i narzędzi zarządzania, powinno pokazywać się ich skutki i sens wykorzystania w praktyce.
PL
Celem artykułu jest zdefiniowanie siły subkultury zespołu projektowego oraz sformułowanie hipotezy badawczej, która dotyczy związku czterech cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Na podstawie analizy literatury przedmiotu wykazano, że unikalność każdego projektu oraz jego niepowtarzalny w danej organizacji charakter uniemożliwiają sformułowanie spójnej listy norm i wartości subkultury zespołu projektowego, a bardziej zasadne wydaje się postrzeganie jej w relacji do kultury organizacyjnej. Na podstawie czterech wymiarów projektu, opisanych szeroko w literaturze, określono związek cech projektu z siłą subkultury zespołu projektowego. Głównym wnioskiem z badań jest konieczność zweryfikowania hipotezy badawczej opisującej zależność między siłą tej subkultury i czynnikami sprzyjającymi jej kształtowaniu się. Hipoteza jest oparta na założeniu, że przy słabym nasileniu cech projektu subkultura zespołu powinna być słaba, co oznacza, że jaskrawe przeciwstawianie zarządzania powtarzalną działalnością i zarządzania projektami nie zawsze jest uzasadnione. W zależności od wyróżnionych czynników subkulturotwórczych normy i wartości charakterystyczne dla subkultury zespołu projektowego mogą bowiem mniej lub bardziej się różnić od obserwowanych w kulturze organizacyjnej. Odmiennie więc niż w dotychczasowej literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na to, że nie istnieje uniwersalny zestaw cech charakteryzujących zespół projektowy w odróżnieniu od reszty organizacji, zajmującej się rutynową działalnością. Biorąc pod uwagę zdefiniowane w artykule pojęcie siły subkultury zespołu projektowego, można bowiem przypuszczać, że słabe nasilenie cech projektu spowoduje ukształtowanie się słabej subkultury zespołu projektowego lub nawet jej brak, a normy i wartości reprezentowane przez członków zespołu projektowego będą takie same jak przyjęte w kulturze organizacyjnej.
EN
The aim of the article is to define the strength of the project team subculture and to formulate a research hypothesis that describes the relationship between the four characteristics of the project and the strength of the project team subculture. Based on the analysis of the literature on the subject, it has been shown that the uniqueness of each project and its unique character in a given organization makes it impossible to formulate a coherent list of norms and values of the project team subculture, and it seems more reasonable to perceive the project team subculture in its relation to organizational culture. On the basis of the four dimensions of the project described in the literature, the relationship between the characteristics of the project and the strength of the project team subculture was determined. The need to verify the research hypothesis was shown. The hypothesis assumes that with the weakness of the project features, the team subculture should be weak, which means that the sharp contrast between repetitive management and project management is not always justified. Depending on the distinguished subcultural factors, norms and values in the project team subculture may therefore be more or less different from those in the organizational culture.
EN
Purpose: The chief purpose of this article was to draw attention to the importance of organisational culture as a crucial factor in human capital management. In order to achieve this goal, reports of research on the competitiveness of small and medium-sized enterprises in Poland were read, with respect to investments in human capital development. Design/methodology/approach: The literatures on management sciences, sociology of organisations and economics were also reviewed, on the basis of which a theoretical description of selected issues was made. The issues included factors shaping organisational culture and its influence on human capital development. The analysis of the literature showed that organisational culture may perform many functions in the integration and development of human resources, including the development of human capital. Organisational culture is a carrier of specific norms and values preferred by both managers and employees. Findings: Nowadays, human capital generating new quality of knowledge is recognised as a strategic factor of enterprises and the basis for their prosperity. It therefore becomes an issue of core importance for managers to effectively manage human capital in such a way that it would encourage creativity, the ability to acquire knowledge and to shape working competences. One should remember that enterprises differ in respect of ability to define, communicate and manage organisational culture. Owing to the literature review, it was found that through the study of organisational culture it is possible to create value and a competitive position of enterprises based on human capital development. Originality/value: The subject of the article may be useful for both practitioners of economic life, as well as theoreticians studying organisational culture and human capital.
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the of the opinions of students of the War Studies University about its organizational culture. Recently, the War Studies University has undergone a number of changes that affect on various areas of its operation. When considering the organizational culture of the War Studies University, special attention should be paid to the fact that it was established in 2016 in place of the National Defence University. In October 2019, three years have passed since this event. Here came the idea to develop an article that put special emphasis on the issue of organizational culture of the War Studies University in the opinion of its students who entered the Faculty of Management and Command. The research undertaken is of a pilot nature. Design/methodology/approach: The study involved 114 second degree students, full-time 61 students (53.51%) and part-time 53 people (46.49%) of the Faculty of Management and Command at the War Studies University. The study was conducted in June 2019. The survey questionnaire was used for the research. Findings: The results of this survey allowed to identify the students of the Faculty of Management and Command are able to identify, perceive those factors, elements and events that have a direct impact on the functioning of students in their role, while assessing these changes as important or very important. Originality/value: The author of this article presents the results of research on organizational culture in relation to the opinions of students of the Faculty of Management and Command. War Studies University in 2016 was transformed from the National Defense University.
EN
Purpose: Identifying the dependence between the type of organizational culture and the level of the management of employees at different ages. Design/methodology/approach: The method of case study was applied. It has been hypothesized that the best level of managing age in an organization is guaranteed by the clan culture, which assumes cooperation, friendly work atmosphere and partnership, which is part of the assumptions of multigenerational management. Findings: It should be emphasized at this point that the type of organizational culture adopted from above is not always the one that employees of the organization display in their everyday, direct contacts. The level of age management is low in the hierarchy-like type of organizational culture. This does not mean that there cannot be single elements of age management in it. Research limitations/implications: Only one company was studied. In order to generalize research results, it is necessary to conduct research in more organizations. The research was part of the work carried out for the doctoral dissertation entitled "Conditions for managing employees of various age groups in an economic organization". Practical implications: The main recommendation is the introduction of a cafeteria system, in which benefits for individual generations would be available. Originality/value: The article presents the results of research aimed at identifying the dependence between the type of organizational culture and the level of management of employees at different ages.
EN
Purpose: The aim of the article is to show the ethical challenges of a modern manager in times of crisis and how to deal with them in the context of the original concept of human respect for ethical values, developed by Józef Tischner. Design/methodology/approach: In-depth literature analysis was used in both organizational issues and philosophical texts. Findings: They showed that in the case of organization, along with literal records, the key issue is to respect human dignity and develop human self-awareness. The focus was primarily on the issue of management’s responsibility for implementing ethical behavior in the organization, and pointing to the risk of crossing the border, which leads directly to human exploitation. Social implications: The presented theses may encourage the reader for further reflection on the issue of the mechanism of human behavior and may be very helpful in creating ethical attitudes of employees, and as a consequence may have a positive impact on the functioning of modern enterprises. Originality/value: An innovative aspect of these considerations is the change in the perception of an employee as a work subject from an only economic to axiological perspective and an indication of those actions of the managerial staff that will allow employees to identify with the organization in terms of the professed value system.
PL
W artykule przedstawiono rozważania dotyczące kultury jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego. Szczególną uwagę zwrócono na czynniki, które wspierają rozwój kultury jakości w uczelniach oraz na te, które stanowią bariery jej pozytywnego rozwoju. Zagadnienie to zostało zaprezentowane na tle różnych wyników badań dotyczących kultury jakości jako specyficznej subkultury organizacyjnej.
EN
The article presents considerations regarding the culture of quality in higher education institutions. Particular attention was paid to factors that support the development of quality culture at universities and those that constitute barriers to its positive development. This issue was presented on the basis of various research results on quality culture as a specific organizational subculture.
EN
The article presents an overview of the concept of the European Green Deal and the term ESG. The paper presents how these activities can and will affect the shape and level of corporate culture of Polish enterprises, especially those operating in the mining industry. The basic activities that each EU country will have to implement under the European Green Deal, with particular emphasis on those affecting the raw materials industry, have been presented.
PL
W artykule przedstawiono ogólny zarys koncepcji Europejskiego Zielonego Ładu oraz pojęcia ESG. Przedstawiono, w jaki sposób te działania mogą i będą wpływać na kształt i poziom kultury organizacyjnej polskich przedsiębiorstw, zwłaszcza działających w branży wydobywczej. Przybliżono podstawowe działania, jakie każdy kraj unijny będzie musiała przeprowadzić aby wypełnić założenia Europejskiego Zielonego Ładu, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają istotne znaczenie dla branży surowcowej.
EN
This paper is a continuation of the paper published in issue 2 of the 2019 journal. It includes a further analysis of the impact of selected factors shaping the OHS culture in Polish mining companies. The first half of 2020 sees the world combating the coronavirus. In the case of operations carried out by mining companies, the virus threat must necessarily be considered. What is more, this threat becomes even more significant when the energy security of Poland is taken into account. The paper presents the results of the strategic analysis carried out for a selected group of factors that shape the OHS culture in companies.
PL
Niniejszy artykuł jest kontynuacją pracy opublikowanej w numerze 2 czasopisma z roku 2019. Zawiera dalszą część prac prowadzonych nad analizą wpływu wybranych czynników kształtujących kulturę bhp w polskich przedsiębiorstwach branży wydobywczej. Pierwsza połowa 2020 roku to walka całego świata z koronawirusem. W przypadku prac realizowanych w przedsiębiorstwach wydobywczych zagrożenie wirusem siłą rzeczy musi być uwzględnione, a co więcej zyskuje ono na sile w aspekcie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W artykule zaprezentowano wyniki przeprowadzonej analizy strategicznej, przeprowadzonej dla wybranej grupy czynników kształtujących kulturę bhp w przedsiębiorstwach.
EN
Organisational development requires creative and open employees, who must feel confident to use their inventiveness and share ideas. However, some entities encounter organisational silence. The lack of research into this phenomenon in Lithuanian educational institutions encouraged the authors of the article to investigate how demographic characteristics of teachers relate to types of organisational silence. The authors used two nonparametric tests for analyses, i.e. Mann–Whitney U to study gender and Kruskal–Wallis H to investigate age and marital status. The quantitative research targeted teachers of 104 Lithuanian secondary schools. The research findings contribute to filling the knowledge gap in the topic of organisational silence in Lithuania. The enclosed demographic characteristics can help rectify the current situation in educational institutions.
PL
Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Badania przeprowadzono korzystając z danych literaturowych oraz wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego, a jako narzędzie badawcze wykorzystano kwestionariusz ankiety, który przeprowadzono z 53 pracownikami przedsiębiorstwa produkcyjnego.
EN
The process of creating an organizational culture becomes very complicated and complex. Its nature is influenced by internal and external factors. The first can include: valued values, respected by all standards, artifacts, created organizational climate and also the prevailing management style. On the other hand, external factors include the impact of a culture characteristic of the organization's environment and the employees employed in it. Organizational culture helps to build an advantage over competitors and increases the chances of success in a company on the market
PL
Kształtowanie kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie wpływa na kształtowanie przewagi konkurencyjnej, poprzez to, iż menedżerowie dostrzegają korzyści płynące z budowania tej kultury, co w konsekwencji zapobiega zagrożeniom w przedsiębiorstwie. Celem artykułu jest identyfikacja znaczenia roli menedżerów w budowaniu kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach.
EN
Shaping a culture of security in an enterprise influences the shaping of competitive advantage by the fact that managers notice the benefits of building this culture, which in turn prevents threats in the enterprise. The purpose of the article is to identify the importance of the role of managers in building a culture of security in enterprises.
PL
Prezentowany artykuł podejmuje problematykę wzajemnego związku między kulturą zarządzania i jej wpływie na styl zarządzania menedżera w przedsiębiorstwie. U podstaw wprowadzonych wniosków leży założenie, że kultura zarządzania jest determinantą mającą kluczowe znaczenie w kontekście sprawowanego stylu zarządzania menedżera.
EN
The article addresses the issue of mutual relationship between management culture and its impact on the management style exercised in an enterprise. The basis for conclusions was the assumption that the management culture is a key determinant in the context of the managerial style.
PL
Artykuł poświęcony jest relacji kultury organizacyjnej i stylowi kierowania działem sprzedaży. Kultura organizacyjna jest jednym z elementów pozwalających przedsiębiorstwom wyróżnić się na tle innych, przez prawidłowe jej planowanie i wykorzystanie. Autorzy dokonali przeglądu literatury z zakresu kultury organizacyjnej i stylów kierowania. Następnie przeprowadzono badanie w charakterze case study, które miało na celu rozpoznanie istnienia relacji kultury organizacyjnej i stylu kierowania w dziale sprzedaży. Rezultatem badania jest model empiryczny zawierający zależności pomiędzy stylem kierowania i kulturą organizacyjną.
EN
The article is focused on the relationship between the organizational culture and the leadership style of the sales department. Organisational culture is one of the elements enabling entrepreneurs to stand out from the competition through its accurate management and the right use. The authors have reviewed the literature on organisational culture and leader-ship styles. Then, a case study was conducted to identify the relationship between the organizational culture and management style in the sales department. The result of the study is an empirical model containing the relationship between management style and organizational culture.
16
EN
The publication focuses on issues related to the culture of safety and the culture of quality. The aim of the publication is to analyze the literature on the subject of these two concepts and to present the relationship between the culture of quality and culture of safety. The integrated system should include the culture of an integrated management system, which will include issues related to individual partial cultures, for example the cultures of quality and safety presented in this publication. This concept includes all elements of the culture of quality and culture of occupational safety. This opens up new, interesting research fields, consistent with contemporary trends in both theory and practice of management sciences. Considering the practical dimension of management sciences, it is difficult to consider separately the "culture" of individual subsystems, where in most enterprises, especially industrial ones, these systems do not appear separately and are implemented in the form of an integrated system.
EN
Maintaining a competitive position requires optimization activities in various areas of functioning of both business and public organizations. One of the manifestations of such optimization is organizational harmonization resulting in cohesion both inside and outside the organization. The article presents the issue of organizational coherence in the case of implementation of virtual structures involving organizations from the region of China. The analysis of the problem of building organizational integrity in the aspect of operations performed by process nests located in various geographical areas was analyzed. The focus is placed on the issue of different organizational cultures that need adaptation. The article aims to present the results of research in the field of selected elements of corporate culture (cultural artifacts) concerning Chinese organizations, which will enable organizations from other regions of the world to develop coherent mechanisms of cooperation within virtual structures. The results of the research clearly showed that Chinese organizations have a specific organizational culture in the studied areas, characterized by ambiguity, general language, secretiveness of attitudes and high importance of interpersonal relations.
PL
Zachowanie pozycji konkurencyjnej wymaga działań optymalizacyjnych w różnych obszarach funkcjonowania zarówno organizacji biznesowych, jak i publicznych. Jednym z przejawów takiej optymalizacji jest harmonizacja organizacyjna skutkująca spójnością zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz organizacji. W artykule przedstawiono zagadnienie spójności organizacyjnej w przypadku wdrożenia struktur wirtualnych z udziałem organizacji z rejonu Chin. Analizie poddano zagadnienie budowy spójności organizacyjnej w aspekcie operacji wykonywanych przez gniazda procesowe znajdujące się w różnych obszarach geograficznych. Skoncentrowano się na zagadnieniu różnych kultur organizacyjnych, które wymagają działań dostosowawczych. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań w obszarze wybranych elementów kultury organizacyjnej (artefaktów kulturowych) dotyczących organizacji chińskich, co umożliwi organizacjom z innych rejonów świata opracowanie spójnych mechanizmów współpracy w ramach struktur wirtualnych. Wyniki badań wskazały jednoznacznie, że organizacje chińskie posiadają specyficzną kulturę organizacyjną w badanych obszarach, cechującą się wieloznacznością, ogólnością języka, skrytością postaw oraz dużą wagą relacji interpersonalnych.
18
Content available Sociological barriers in the quality of production
EN
In this article is drawn attention to the social aspects of improving the quality of production. The relationship between the development of technology and society is still underappreciated. There is a vital need to make technical managers aware of the rules governing interpersonal relationships. This theoretical article aims to bring the basic concepts of social sciences closer to recipients focused on constant improvement of the production quality. The essence of the work process is primarily the fact that it is done by a human being and mostly in a group of people. This is related to the consequences of sociological nature to which managers do not pay enough attention. Instead of focusing on social and interpersonal problems they are dealing with organizational issues. The conclusion of consideration leads to underlining the need for constant improvement - manager training in social engineering principles.
19
Content available Kultura organizacyjna w organizacji ®
PL
Celem artykułu jest zaprezentowanie filozofii kultury organizacyjnej określanej jako proces, który powoduje ukierunkowanie zachowań pracowników i kadry kierowniczej w kierunku neutralizowania totalnej ignorancji, kompletnego braku przyzwoitości wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Filozofia ta eliminuje również pogardę dla pracowników, a także brak jakiejkolwiek empatii czy totalną głupotę kadry kierowniczej w realizacji strategicznych celów organizacji. Należy podkreślić, iż kultura organizacyjna stanowi siłę dynamizującą zachowania i działania pracowników i kadry kierowniczej w relacjach integrujących ich z celami organizacji. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które warunkują sprawne funkcjonowanie organizacji.
EN
Introducing to philosophy the organizational culture determined as the process which the orientation causes is a purpose of the article of behaviours of employees and the senior staff towards neutralizing the total ignorance, of complete indecency in inside and outside the organization. This philosophy is also eliminating the contempt for employees, as well as in the realization of strategic aims an organization is lacking any empathy or the total stupidity of the senior staff. One should emphasize that the organizational culture constitutes dynamizing power of keeping both action of employees and the senior staff in reports integrating them with objectives of the organisation. One should return the particular attention to intrinsic factors and outside which are conditioning the smooth functioning of the organization.
EN
The purpose of this paper is to determine the correlation and effect between the implementation of Total Quality Management (TQM) and organizational culture on MSMEs’ organizational performance in Indonesia. The data analysing technique was descriptively carried out by multiple linear regression. The research method used the model to investigate a relationship between organizational culture, Total Quality Management implementation and performance on MSMEs in Lampung and Surabaya. The data of MSMEs was obtained from the Indonesian Statistics Bureau. The paper found that the correlation and effect between the implementation of Total Quality Management and organizational culture on organizational performance in Indonesia, to provide practical knowledge for Indonesian practitioners, and to understand the eminence of the implementation of Total Quality Management and organizational culture on MSMEs’ performance. Total Quality Management constructs engaged a positive role in improving organizational performance.
PL
Celem artykułu jest określenie korelacji i wpływu pomiędzy wdrożeniem Total Quality Management (TQM) i kulturą organizacyjną na wydajność organizacyjną MSME w Indonezji. Technika opisowej analizy danych została przeprowadzona przy wykorzystaniu wielokrotnej regresji liniowej. W metodzie badawczej wykorzystano model do zbadania związku między kulturą organizacyjną, wdrożeniem Total Quality Management i wydajnością na MSME w Lampung i Surabaya. Dane MSME otrzymano od indonezyjskiego biura statystycznego. W artykule stwierdzono, że korelacja i wpływ pomiędzy wdrożeniem Total Quality Management i kultury organizacyjnej na wyniki organizacyjne w Indonezji, zapewniają praktyczną wiedzę dla indonezyjskich praktyków, a także pozwalają na zrozumienie znaczenia wdrożenia Total Quality Management i kultury organizacyjnej na wydajność MSME. Konstrukcje Total Quality Management zaangażowały się pozytywnie w poprawę wydajności organizacji.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.