Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  char
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
EN
This paper aims to show the effect of activation method of tyre pyrolysis char (TPC) on adsorptionof bisphenol A (BPA) from aqueous solutions. The TPC was produced from end-of-life-tyres (ELT)feedstock in a pilot plant at 773 K. Activation was accomplished using two classical methods: physicalactivation with CO2and chemical activation with KOH. The two produced adsorbents had pores rangingfrom micro- to macropores. Distinct differences in the BET surface areas and pore volumes betweenthe adsorbents were displayed showing better performance of the chemically activated adsorbent foradsorption of BPA from water.The results of the kinetic studies showed that the adsorption of BPA followed pseudo-second-orderkinetic model. The Freundlich, Langmuir, Langmuir–Freundlich and Redlich–Peterson isotherm equa-tions were used for description of the adsorption data. The Langmuir–Freundlich isotherm model bestfits the experimental data for the BPA adsorption on both adsorbents. The Langmuir–Freundlichmonolayer adsorption capacity,qmLF, obtained for the CO2-activated tyre pyrolysis char (AP-CO2)and KOH-activated tyre pyrolysis char (AP-KOH) were 0.473 and 0.969 mmol g
EN
Activation of tyre pyrolysis char (TPC) can significantly increase its market value. To date, it has been frequently carried out in different reactors. In this work, thermogravimetric analysis was used instead. The performance of activated pyrolysis chars was tested by adsorption of acetone vapour and comparison of the equilibrium adsorption capacities for all samples. The highest equilibrium adsorption capacity was observed for the carbon burn-off of 60%. In addition, the equilibrium adsorption capacity of activated TPC decreases by about 10% after eleven adsorption/desorption cycles. Moreover, activation changed the porous structure of pyrolysis chars from mesoporous to micro-mesoporous.
3
Content available remote Dissolution of carbon from coke and char in liquid Fe-C alloys
EN
Purpose: The aim of this paper was to study dissolution of carbon from carbonaceous materials of different origin with different morphology, microtexture and microstructure in the liquid Fe-C alloys. Design/methodology/approach: The dissolution of carbon from coke, char and glassy carbon in the molten Fe-C alloy (initial carbon concentration 2.46 wt.%) at 1350°C was measured and compared with that from graphite. The dissolution of carbon from demineralised coke and char in the Fe-C solution was also examined to study the effect of mineral matter on the carbon dissolution. Findings: The concentration of carbon in the Fe-C solution dissolved from graphite was higher than that from coke and char. Demineralisation of coke and char had a significant effect on the carbon dissolution. The concentration of carbon dissolved from demineralised coke and char in the Fe-C alloy approached the solubility of graphite in this alloy under the same conditions. Results obtained in this work confirmed that ash has a strong effect on the carbon dissolution. Research limitations/implications: Investigations in this paper were conducted at 1350°C. At higher temperatures; (1) the degree of coke and char graphitisation increases changing the microstructure of carbonaceous materials; (2) the ash can melt, and (3) some of the metal oxides in the ash can be reduced by carbon to the metal phase, thereby weakening the effect of ash on the carbon dissolution. Demineralisation of coke was incomplete; it reached 70-80% with some effect on the carbon dissolution. The effect of ash composition and further coke demineralisation on the carbon dissolution at higher temperature will be investigated in the future study. Originality/value: This study demonstrated that dissolution of carbon from coke and char was strongly affected by ash. Reactions of dissolution of carbon from coke and char in liquid Fe-C alloy reached a steady state within 1-2 hours. In this state, the coke/char - metal system was far from equilibrium. The “apparent” activity which can be assigned to carbon in the steady state is below one for graphite with significant implications for metallurgical processes.
4
PL
Zaprezentowano właściwości węgli obecnie wykorzystywanych przez PGE GiEK SA oraz pochodzących z perspektywicznych złóż planowanych do wykorzystania po 2025 r. Przeprowadzono charakterystykę podatności na zgazowanie karbonizatów, uzyskanych z węgli brunatnych, względem ditlenku węgla. Stwierdzono, że dla danej temperatury reakcyjność karbonizatów rosła wraz ze wzrastającą powierzchnią właściwą i indeksem katalitycznym węgli macierzystych.
EN
Lignite samples were pyrolyzed under N at 1000°C for 30 min and then gasified with CO2 at 900-950°C in a lab. bench reactor equipped with gas flow meters and an exhaust gas analyzer. The reactivity was detd. by changes of reaction rate, conversion degree as well as kinetics of reaction. The reactivity of lignite chars at const. temp. increased with increasing their sp. surface area and with an increase of alky. index of the parent lignites.
PL
W artykule przedstawiono ocenę możliwości zastosowania karbonizatu ze zużytych opon samochodowych, jako zamiennika części koksiku w procesie spiekania rud żelaza. Przeprowadzono laboratoryjne próby spiekania, z udziałem do 20% mas. karbonizatu w sumie paliwa. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem udziału karbonizatu w mieszance spiekalniczej pogarsza się wydajność procesu. Udział karbonizatu w mieszance spiekalniczej nie powinien przekraczać 10% mas.
EN
This article presents the assessment of the possibility to replace the part of coke breeze in the iron ore sintering process by chars from used tyres utilization. Laboratory sintering experiments were carried out, with up to 20 wt.% char in sintering mix. It was found that with the increase of the char proportion in the sinter mix, the productivity of sinter decreases. The share of char in the sinter mix should not exceed 10 wt.%.
EN
In the paper results of experiments on hydrodynamic assessment of gas flow through backbone (skeletal) porous materials with an anisotropic structure are presented. The research was carried out on materials of different petrographic characteristics and origin of process (char). The study was conducted for a variety of hydrodynamic conditions with the use of air. As the basis for the hydrodynamics of gas flow through porous material we assumed a gas stream as a result of pressure forcing such flow. The results of measurements indicate a clear effect of the type of material on the gas permeability, and additionally - as a result of their anisotropic internal structure - a significant effect of the flow direction on the value of gas stream.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań doświadczalnych w zakresie oceny hydrodynamiki przepływu gazu przez sztywne (szkieletowe) materiały porowate o anizotropowej strukturze. Badania odniesiono do materiałów o zróżnicowanej charakterystyce petrograficznej, pochodzenia procesu termicznego (karbonizaty). Badania prowadzono dla różnych warunków hydrodynamicznych z wykorzystaniem powietrza. Za podstawę oceny hydrodynamiki przepływu gazu przez złoża i materiały porowate przyjęto strumień gazu, jaki wynika z nadciśnienia wymuszającego ten przepływ. Wyniki pomiarów wskazują na wyraźny wpływ rodzaju materiału na gazoprzepuszczalność, a dodatkowo – co wynika z ich anizotropowej struktury wewnętrznej - na wyraźny wpływ kierunkowości przepływu na wartość strumienia gazu.
7
Content available Organic Compounds in Pyrolytic Carbon
EN
The content of organic compounds in char affects its ecotoxicity. The chemical composition of pyrolysis carbon was studied in carbon prepared by torrefaction of spruce wood and pyrolysis of wood pellets, tyres and TetraPak. Organic compounds present in biochar and char were investigated with respect to assessment of suitability for agricultural applications. Char and biochar samples were analysed by method of pyrolysis gas chromatography with mass spectrometric detection. The identified compounds were aromatic hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons, furans, benzofurans, substances containing phenol, benzepolycarboxyl acids, and substances of biogenic origin (fragments of cellulose, hemicellulose, protein, etc.). Relatively higher concentrations of compound fragments from biocomponents are associated with biochar from wood pellets. Organic compounds which are potentially toxic and carcinogenic for living organisms (PAHs, benzofurans and aromatic hydrocarbons) have higher concetrations in char from synthetic materials (scarp tyres, TetraPak) compared with biochar.
PL
Zawartość związków organicznych w stałej pozostałości po pirolizie wpływa na jej ekotoksyczność. Skład chemiczny karbonizatu po pirolizie zbadano w produktach toryfikacji drewna świerkowego, granulatu drzewnego, opon i opakowań typu TetraPak. Związki organiczne występujące w karbonizacie zostały zbadane pod katem zastosowania rolniczego. Próbki poddano analizie chromatograficznej metodą chromatografii gazowej z detekcją spektrometryczną masową. Zidentyfikowane związki to węglowodory aromatyczne, policykliczne węglowodory aromatyczne, furan, benzofuran, substancje zawierające fenol, kwasy benzepolikarboksylowe, substancje pochodzenia biogennego (fragmenty celulozy, hemicelulozy, białek i innych). Relatywnie wyższe stężenia biokomponentów są związane z karbonizatem z peletów. Związki organiczne, które są potencjalnie toksyczne i rakotwórcze dla organizmów żywych (WWA, benzofurany i węglowodory aromatyczne) mają wyższe stężenie w karbonizacie z materiałów syntetycznych (opony, Tetrapaki) w porównaniu z biowęglem.
PL
W publikacji przedstawiono wyniki badań, w których przeprowadzono eksperymenty testujące właściwości sorpcyjne karbonizatów na rzeczywistych próbkach gleb, pobranych z miejsc skażonych metalami nieżelaznymi. W ramach prac wytwarzano mieszaniny testowe, w których wykorzystywano toksyczne podłoże oraz karbonizaty wytworzone z pelletu sosnowo-świerkowego i słomy. Przeprowadzone badania pozwoliły na weryfikację tezy dotyczącej oczyszczania środowiska za pomocą karbonizatów.
EN
This publication presents the study, in which experiments were carried out to test the sorption properties of chars on soil samples, collected from places contaminated with non-ferrous metals. As a part of the work, test mixtures were prepared using toxic soil and chars made from pine and spruce pellets, as well as from straw. The study allowed to verify the thesis on environmental purification by means of chars.
EN
The porous structure of chars affects their reactivity in gasification, having an impact on the course and product distribution of the process. The shape, size and connections between pores determine the mechanical properties of chars, as well as heat and mass transport in thermochemical processing. In the study the combined effects of temperature in the range of 973e1273 _K and elevated pressure of 3 MPa on the development of porous structure of bituminous coal chars were investigated. Relatively low heating rate and long residence time characteristic for the in-situ coal conversion were applied. The increase in the temperature to 1173 _K under pressurized conditions resulted in the enhancement of porous structure development reflected in the values of the specific surface area, total pore volume, micropore area and volume, as well as ratio of the micropore volume to the total pore volume. These effects were attributed to the enhanced vaporization and devolatilization, as well as swelling behavior along the increase of temperature and under high pressure, followed by a collapse of pores over certain temperature value. This proves the strong dependence of the porous structure of chars not only on the pyrolysis process conditions but also on the physical and chemical properties of the parent fuel.
EN
The results of experimental research concerning the assessment of the permeability of porous materials with respect to gas flow are presented in this paper. The conducted research applied to, among others, chars (acquired from the UCG thermal process) with an anisotropic gap-porous structure and - for comparative purposes - model materials such as pumice and polyamide agglomerates. The research was conducted with the use of a special test stand that enables the measuring of gas permeability with respect to three flow orientations compared with symmetric cubic-shaped samples. The research results show the explicit impact of the flow direction on the permeability of chars, which results from their anisotropic internal structures. The suitability of calculation methods employed to calculate the hydrodynamics of the gas flow through porous materials was also evaluated.
EN
Preparation of suspensions based on coal as fuels capable to replace liquid hydrocarbons is a new, intensely developed trend in the economic and technological optimization of combustion systems. The article presents results of coal-water suspensions tests. Coal from Polish mines was used for their preparation as well as other energy-bearing components as alcohol, glycol and char from rubber pyrolysis. It was developed several recipes suspension meet previously established conditions for the calorific value, rheological parameters and stability. The selected suspension was combustion a laboratory plant equipped with a burner of similar design to those used in boilers oil. Performed tests have shown the possibility of combustion the suspension, in this type of construction.
PL
Przygotowanie zawiesin na bazie węgla, jako paliw zdolnych zastąpić płynne węglowodory to nowy, intensywnie rozwijany trend w zakresie ekonomicznej i technologicznej optymalizacji pracy układów spalania. W artykule przedstawiono wyniki badań suspensji węglowo-wodnych. Do ich przygotowania wykorzystano węgle pochodzące z polskich kopalń oraz inne surowce energonośne, w tym karbonizat z pirolizy gumy. Przygotowano kilka receptur suspensji spełniających założone wcześniej warunki w zakresie kaloryczności, parametrów reologicznych oraz stabilności. Wytypowane zawiesiny poddano próbom spalania na stanowisku laboratoryjnym wyposażonym w palnik odpowiadający konstrukcjom stosowanym w kotłach olejowych. Przeprowadzone testy wykazały możliwość spalania suspensji, w tego typu konstrukcjach.
12
Content available remote Badanie procesu pirolizy zużytych opon samochodowych w reaktorze laboratoryjnym
PL
W pracy przeprowadzono badania doświadczalne pirolizy zużytych opon w zbudowanym do tego celu stanowisku pomiarowym. Wyniki badań pokazały wpływ temperatury na udziały poszczególnych frakcji produktu, stężenia kluczowych składników fazy ciekłej i gazowej oraz powierzchnię właściwą karbonizatów.
EN
In this work pyrolysis of waste tyres was investigated in the specially built experimental setup. The results show the effect of temperature on the yields of char, iol and gas obtained in the process. Also, the concentration of key species in gas and liquid phases and specific surface area of chars are presented.
13
Content available Analysis of Carbon Black from Tyres Pyrolysis
EN
The article presents the results of the analysis of the pyrolysis products (char) from waste tires. Pyrolysis was carried out in four temperature 450, 500, 550, 600°C. Yield of solid product (char) ranged from 37% for the temperature of 450°C to 43% for the temperature of 500°C. The SEM analysis of obtained samples shows that the surface properties (size) depends on the process temperature.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy produktów pirolizy opon samochodowych. Piroliza była prowadzona w temperaturach 450, 500, 550, 600°C. Wychód karbonizatu (produktu stałego pirolizy) wynosi od 37% dla temperatury 450°C do 43% dla temperatury 500°C. Przedstawiono wyniki analizy SEM, które wskazują, że wielkość powierzcni karbonizatu zalezy od temperatury procesu.
14
Content available remote Weryfikacja przydatności karbonizatu z odpadów gumowych w lakiernictwie
PL
Sprawdzono, z technologicznego oraz ekonomicznego punktu widzenia, przydatność karbonizatu z odpadów gumowych do zastosowania jako czarny pigment w lakiernictwie. Porównano standardowo stosowaną sadzę techniczną oraz karbonizat w badaniach roztarcia pigmentu, czasu schnięcia, twardości względnej pokrycia, odporności na korozję, odporności na wilgoć oraz odporności na symulowane warunki klimatyczne. W laboratoryjnych badaniach jakościowych stwierdzono, że karbonizat może stanowić pełnowartościowy substytut sadzy technicznej. Jego zastosowanie może umożliwić zmniejszenie kosztów produkcji farb i lakierów w kolorze czarnym oraz korzystny recykling karbonizatu.
EN
A com. C black and waste rubber carbonizate were used as pigments for black varnishes studied then for pigment grinding and drying time, and used for coating steel 3/afes. The coatings were then studied for relative hardness, resistance to corrosion, resistance to moisture, and resistance to simulated climate conditions. The carbonizate was a good substituent for C black.
15
Content available remote Reakcja Boudouarda w procesie fluidalnego zgazowania karbonizatu węglowego
PL
Jednym z najważniejszych elementów analizy procesu zgazowania jest modelowe opisanie mechanizmu heterogenicznych reakcji stałego materiału organicznego z aktywnymi składnikami fazy gazowej. Dokonano termodynamicznej analizy mechanizmu reakcji Boudouarda na przykładzie fluidalnego zgazowania karbonizatów węglowych i zaproponowano dwustopniowy mechanizm tej reakcji oparty na teorii adsorpcji ditlenku węgla na powierzchni karbonizatu. Przedstawiono też analizę zastępczej stechiometrii dla tej reakcji, co pozwoliło otrzymać równania pozornych stałych równowagi dla każdego z badanych karbonizatów. Obliczeń dokonano wykorzystując wyniki prowadzonego w skali pilotowej (40-70 kg/h) fluidalnego zgazowania karbonizatów z czterech różnych węgli za pomocą powietrza.
EN
Fundamentals and thermodynamics of gasification of carbonaceous materials were presented. Bituminous coals from 4 Polish coal mines were analyzed for chem. compn., carbonized at 600°C in a pilot plant (40-70 kg/h) and gasified with air at 750-1000°C in fluid bed reactor. The reaction of C02 with C to CO and O (adsorbed on C surface) was analyzed from thermodynamic point of view to det. its toichiometry and equil. consts.
16
Content available remote Porównanie kinetyki zgazowania parą wodną węgla i jego karbonizatu
PL
Porównano kinetykę zgazowania parą wodną niskozmetamorfizowanego węgla kamiennego i karbonizatu otrzymanego z tego węgla metodą ex situ. Badania przeprowadzono w warunkach izotermicznych w temp. 850, 900 i 950°C i pod ciśnieniem zbliżonym do atmosferycznego. Na podstawie otrzymanych wyników badań sporządzono krzywe kinetyczne tworzenia wodoru, tlenku i ditlenku węgla oraz metanu, a także obliczono wydajności tych produktów, skład uzyskanego gazu, stale szybkości, jak również parametry kinetyczne tworzenia wodoru i tlenku węgla(ll). Przebiegi krzywych kinetycznych tworzenia gazowych produktów dla węgla różnią się od tych dla karbonizatu. Również stale szybkości tworzenia tlenku węgla(ll) i wodoru oraz parametry kinetyczne są odmienne i w przypadku stałej szybkości przyjmują większe wartości dla węgla, a dla energii aktywacji większe wartości uzyskano dla karbonizatu. Sumaryczna wydajność produktów gazowych jest większa w przypadku karbonizatu, nie zaobserwowano natomiast istotnych różnic w składzie gazu.
EN
A Polish coal and the coal char were steam-gasified at 850-950°C under 0.1 MPa to det. the kinetics of the H2, CO, C02 and MeH formation. The reaction rate consts. were higher for the gasification of coal than that of the coal char but the activation energies were higher for the coal char than that for the coal. The compns. of the gaseous products did not differ significantly.
PL
W przedstawionej pracy zbadano właściwości mieszanek kauczukowych NR, SBR i EPDM oraz ich wulkanizatów zawierających napełniacze węglowe pochodzące z pirolizy opon samochodowych oraz porównano je z właściwościami mieszanek napełnionych komercyjnymi sadzami technicznymi. Oznaczono podstawowe właściwości napełniacza węglowego zgodnie z wymaganiami dla sadzy technicznej przeznaczonej dla przemysłu gumowego. Na podstawie otrzymanych wyników stwierdzono, że właściwości węgla z pirolizy opon nie kwalifikują go jako odpowiednik standardowych sadzy technicznych stosowanych w przemyśle gumowym. Uzyskane wyniki badań wskazują jednakże, że właściwości mieszanek i wulkanizatów zawierających węgiel popirolityczny po obróbce mechanicznej i rozdrobnieniu do 325 mesh są zbliżone do uzyskanych z dodatkiem sadzy N772 lub N550. Otrzymane wyniki poddano obróbce metodami statystycznymi. Uzyskane współczynniki determinacji regresji liniowej dowiodły, że właściwości badanych wulkanizatów bardziej zależą od liczby olejowej niż liczby jodowej napełniaczy.
EN
This work investigates the properties of the rubber compounds of NR, SBR and EPDM, and their vulcanizates containing coal (char) fillers from tire pyrolysis compared to their properties with commercial carbon blacks. Performed the study the basic properties of the carbon filler like examines the technical carbon black used in the rubber industry. Based on the results, it was found that the properties of carbon from tire pyrolysis cannot be regarded as equivalent to the standard Carbon Black used in rubber industry. The obtained results indicate that the properties of the compounds and the vulcanizates containing char from pyrolysis after machining and grinding to 325 mesh are similar to those obtained when using carbon blacks N772 or N550. Examined linear regression coefficients of determination indicate that the properties of the tested vulcanizates more dependent on oil number than iodine number of the fillers.
EN
A mathematical model of single char particle combustion in circulating fluidized bed (CFB) boiler is developed in this paper. Its numerical solution in operating conditions of CFB boiler verifies the nature of a phenomenon that the distribution of carbon content of char particles in fly-ash has a peak value versus their diameters. When the temperature of the fine char particle is close to the bed temperature, there also exists a peak value for its burn-out time. The fly-ash recirculation and the hot cyclone are presented to improve combustion of char particles.
PL
W artykule przedstawiono model matematyczny zapłonu zwęglonych cząstek (sadzy) w kotle z cyrkulacją warstwową fluidalną (ang. Circulating Fluidized Bed – CFB). Wyjaśniono w ten sposób charakterystykę rozkładu zawartego w cząstce węgla oraz wpływu temperatury cząstki na szybkość wypalania. Dla poprawy sprawności procesu, zaproponowano zastosowanie recyrkulacji lotnych popiołów oraz wiru gorącego powietrza.
19
Content available remote Ocena przepuszczalności materiału porowatego w warunkach barbotażu
PL
W pracy podjęto próbę oceny niektórych zagadnień hydrodynamiki przepływu gazu przez materiały porowate, a oceny tej dokonywano w warunkach barbotażu gazu przez różne typy karbonizatu. Opisano ilościowo gęstość pozorną, porowatość (bezwzględną i efektywną), przepuszczalność, zastępczy współczynnik oporów przepływu. Przepuszczalność oraz zastępczy współczynnik oporów przepływu określono w oparciu o pomiar oporów przepływu przez karbonizat. Za miarę przepuszczalności karbonizatu przyjęto zmianę całkowitego spadku ciśnienia względem strumienia gazu. Wyniki badań wskazują, że możliwa jest dość dokładna ocena tych parametrów.
EN
Attempts to evaluate certain aspects of hydrodynamics of gas flow through porous materials and assessment of that were made using bubbling gas flow through various types of char. Paper describes quantitatively the apparent density, porosity (absolute and effective), permeability and equivalent flow resistance coefficient. Permeability and equivalent flow resistance factor were determined based on the measurement of flow resistance through car- bonizate. As a measure of char permeability the total pressure drop of gas stream is assumed. The results show that it is possible to fairly accurate evaluate these parameters.
PL
W pracy opisano otrzymywanie i właściwości różnego rodzaju węgli tworzących struktury porowate i posiadających na powierzchni różnorodne ugrupowania. Zasadniczym materiałem węglowym o niewykształconej strukturze porowatej są węgle kopalne, z których można otrzymać koksy i sadzę oraz karbonizaty. Te ostatnie po odpowiedniej obróbce fizykochemicznej ulegają przemianie w węgle aktywne. Jeszcze innymi węglowymi materiałami porowatymi są włókna węglowe, nanorurki, węglowe sita cząsteczkowe oraz tzw. uporządkowane mezoporowate węgle.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.