Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 189

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  civil engineering
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
PL
Zwrócono uwagą na gigantyczny postęp technologiczny, związany z zaawansowanym rozwojem oprogramowania, sztucznej inteligencji, elektroniki, nanotechnologii itp. Postęp ten widać również w budownictwie. Zmieniają się wymagania stawiane inżynierom budownictwa. Do ich kluczowych umiejętności zalicza się nadal solidne podstawy matematyczne, umiejętność rozwiązywania problemów, krytyczne myślenie oraz znajomość przepisów prawnych. Jednak inżynier powinien mieć też umiejętności dotyczące komunikacji werbalnej i pisemnej oraz negocjacyjne, nadzorcze i przywódcze. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: czego można i powinno się oczekiwać od inżyniera w XXI wieku?
EN
There has been enormous technological progress associated with the advanced development of software, artificial intelligence, electronics, nanotechnology, etc. This progress is also evident in the civil engineering field. Requirements for civil engineers are changing. The key skills still include solid mathematical foundations, problem-solving skills, critical thinking, and knowledge of building laws. However, the engineer should also have verbal and written communication skills as well as negotiation, managing, and leadership skills. The important question is: what is expected of an engineer in the 21st-century?
PL
Zwrócono uwagę na wymagania i praktykę stosowaną w ocenie dorobku kandydatów w postępowaniach awansowych oraz wskazano różnice, jakie występują w postępowaniach prowadzonych przez Radę Doskonałości Naukowej w stosunku do praktyki wypracowanej w działalności Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Szczególną uwagę zwrócono na problematykę awansów naukowych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport.
EN
This article focuses on the requirements and practice used in assessing the achievements of candidates in promotion procedures and points out the differences that occur in the procedures conducted by the Council of Scientific Excellence in relation to the practice developed in the activities of the Central Commission for Degrees and Titles. Particular attention was paid to the issues of scientific advancements in the discipline of civil engineering and transportation.
EN
In recent years, we have been able to observe a dynamic development of MCDA (multi-criteria decision analysis) methods, which have become widely used in various sectors, including construction. These methods are characterised by simplicity and one of their key advantages is their simple modelling of non-linear dependencies within decision problems and their analysis under the conditions of incomplete, uncertain and hard-to-measure information. The universality and simple use of these methods does not, however, free the decision-maker from the necessity to adopt the proper approach to modelling and analysing specific decision problems. To highlight the fact that it is the character of the problem that should determine the selection of the method of analysing it and not the other way around, the authors assessed the AHP (Analytic Hierarchy Process) and the ANP (Analytic Network Process) method in terms of verifying the impact of the different decision model structures on analysis outcomes and analysed their sensitivity to input data changes. This analysis was based on the example of selecting a telecommunications tower footing reinforcement alternative. The findings confirmed the significant impact of decision model structure on the ranking of the analysed alternatives.
PL
W ostatnich latach można zauważyć dynamiczny rozwój metod MCDA (multi-criteria decision analysis), które znalazły powszechne zastosowanie także w budownictwie. Metody te cechuje prostota, a ich istotną zaletą jest łatwe modelowanie nieliniowych zależności w problemach decyzyjnych oraz ich analiza w warunkach niepełnej, niepewnej i trudno mierzalnej informacji. Autorzy niniejszego artykułu przeanalizowali specyfikę dwóch popularnych i uznanych metod wielokryterialnego wspomagania decyzji: metody AHP (Analytic Hierarchy Process) i ANP (Analytic Network Process). Przedmiotem oceny tych dwóch metod jest zagadnienie tzw. strukturyzacji problemu w formie modelu decyzyjnego, która determinuje charakter jego analizy. Ponieważ w praktyce wielu decydentów nie przywiązuje wagi do strukturyzacji problemu, w ramach stosowania w/w metod autorzy swoje rozważania na ten temat oparli na praktycznym przykładzie wyboru wariantu wzmocnienia posadowienia wieży telekomunikacyjnej stanowiącej część Radiowej Stacji Bazowej (RBS) Wierzbięcice w gminie Nysa na terenie Polski. W związku z planowaną modernizacją stacji bazowej i związaną z tym rozbudową infrastruktury antenowej na wieży i zwiększeniem obciążeń zalecono wykonanie wzmocnienia trzonu wieży oraz jej fundamentów. Analizie poddane zostały następujące warianty wzmocnienia fundamentu: V1 dodatkowe stopy fundamentowe, V2 mikropale, V3 płyta żelbetowa. Do oceny wariantów przyjęto siedem kryteriów decyzyjnych: C1 czas wykonania, C2 grunt do wywiezienia, C3 ilość potrzebnego sprzętu, C4 koszt, C5 stabilizacja tymczasowa, C6 stopień skomplikowania robót, C7 wymagania formalno-prawne. Celem przeprowadzonej analizy było ukazanie wpływu struktury modelu decyzyjnego na wybór optymalnego rozwiązania problemu decyzyjnego w świetle przyjętych kryteriów.
5
Content available Welding of pins to mobile platforms arms
EN
There is an increasing demand for mixed joints made of hard-weldable steels used in the construction of transport means. An illustration of this is the welding of movable platform elements such as a pin to arm joints. The pin is made of high-strength structural steel S690 QL (1.8928) while the arm of the movable platform is made of DOCOL 1200M steel from the AHSS group (Advanced High-Strength Steel). Such a joint is not easy to make due to the different chemical composition of both steels. The difference in thickness of welded elements creates an additional difficulty. The thickness of the cylindrical pin is 40 mm, whereas the thickness of the sheet metal used for the platform arm is much smaller and amounts to 2 mm. Joints of varying thickness and chemical composition tend to produce cracks in the heat-affected zone as well as in the weld. The purpose of this article is to determine the most appropriate welding parameters and the selection of additional materials to obtain correct joint with good mechanical properties, free of welding defects and incompatibilities.
EN
In the construction of mobile platforms, there is an increasing necessity to weld steels from the AHSS group (AHSS - Advanced High-Strength Steel) with low-alloy steels. This article verifies the possibility of obtaining accurate mixed welded joints from different grades of AHSS steel with S355J2 steel. The structure, as well as mechanical properties of the obtained welded joints, were thoroughly analysed.
EN
In the mobile platform structure, there is an increasing necessity to weld steels from the various groups. For instance, it has become necessary to connect AHSS (Advanced High-Strength Steel) with fine-grained steels. This article verifies the possibility of obtaining accurate mixed welded joints from different grades of DOCOL 1400 steel (from the AHSS group) with S700 MC steel (from the fine-grained steel group). The structure, quality and mechanical properties of the obtained welded joints were thoroughly analysed. The joints were made at various welding speed with preheating to 80°C and without preheating.
8
Content available Welding supports of pins in mobile platforms
EN
The demand for dissimilar joints of hard-welded steels used in civil engineering and transport is increasing. An example of this can be welding of pins of high-strength steel S690 QL (1.8928) with the arms of a movable platform made of DOCOL 1200M steel from the AHSS group. This joint is difficult to make properly, due to significant differences in the thickness of welded elements and different chemical composition of both steels. The diameter of pin is 40 mm. The thickness of the metal sheet used for the mobile platform arm is 2 mm. Joints of varying thickness and chemical composition may have cracks in the heat affected zone and in the weld. The purpose of the article is to determine the welding parameters and the selection of filler materials that will allow to obtain the correct joint without welding defects.
PL
Wzrasta zapotrzebowanie na wykonywanie mieszanych złączy z trudnospawalnych stali stosowanych w inżynierii lądowej i w transporcie. Przykładem tego może być spawanie sworzni z konstrukcyjnej stali o podwyższonej wytrzymałości S690 QL (1.8928) z ramionami podestu ruchomego wykonanego ze stali DOCOL 1200M z grupy AHSS. Złącze to jest trudne do prawidłowego wykonania, ze względu na znaczne różnice grubości spawanych elementów i odmienny skład chemiczny oraz mechanizmy umocnienia obu stali. Średnica sworznia wynosi 40 mm. Grubość blachy stosowanej na ramię podestu jest znacznie mniejsza - 2 mm. W złączach o różnej grubości i odmiennym składzie chemicznym mogą występować pęknięcia w strefie wpływu ciepła i w spoinie. Celem artykułu jest ustalenie parametrów spawania i dobór materiałów dodatkowych, które pozwolą na uzyskanie prawidłowego złącza bez wad spawalniczych.
9
Content available Welding of DOCOL 1200M using micro-jet cooling
EN
In welding elements of the supporting structure of the means of transport, attention is paid to the high strength and good plastic properties of the welded joint. In the construction of transport means, DOCOL 1200M steel from the AHSS group is increasingly used due to their high tensile strength of steel at the level of 1200 MPa. The welds have much lower strength than the native material. In this paper, it was decided to check the weldability of DOCOL 1200M steel with the use of micro-jet cooling. A positive effect of micro-jet cooling on the mechanical properties of joints made on DOCOL 1200M steel was observed. A positive effect of micro-jet cooling on the mechanical properties of welded joints made of DOCOL 1200M steel has been observed.
PL
Przy spawaniu elementów konstrukcji nośnej środków transportu zwraca się uwagę na wysoką wytrzymałość i dobre własności plastyczne złącza spawanego. W budowie środków transportu coraz częściej stosuje się stal DOCOL 1200Mz grupy AHSS z uwagi na jej dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1200 MPa. Złącza posiadają dużo niższą wytrzymałość od materiału rodzimego. W niniejszym artykule postanowiono sprawdzić spawalność stali DOCOL 1200Mz wykorzystaniem chłodzenia micro-jetowego. Zaobserwowano pozytywny wpływ chłodzenia mikro-jetowego na właściwości mechaniczne złączy spawanych wykonanych na stali DOCOL 1200M.
10
Content available Aluminum alloy welding in automotive industry
EN
The paper presents the possibilities of using light alloy components in vehicle construction. Material 6082 was chosen for use in responsible structural components. The structure and strength parameters of the material in the delivery state were tested. Tested material parameters were compared with normative requirements. The purpose of the paper is to check the mechanical properties of aluminum alloy welded joints by various processes and parameters. Until now, welding of 6082 alloy did not give good and repeatable results. Because of that, two welding methods were analyzed (MIG and TIG) in the field of the quality of welds, strength of welded joints, and material structures obtained as a result of welding with various parameters.
EN
This paper focuses on the weldability of advanced high-strength steels (AHSS), commonly used by the automotive industry and civil engineering. These steels have found application in the construction of mobile platforms mounted on vehicles. AHSS significantly outperform other materials when it comes to performance flexibility and mass reduction potential. This article verifies whether the application of micro-jet cooling technology during the welding process might help to overcome these issues. The aim of this article is to choose welding parameters in the process with micro-jet cooling to obtain the best mechanical properties of the welded structure (elongation). The best welding parameters for these difficult-to-weld constructions are presented in detail.
PL
W artykule przedstawione zostało studium przypadku dotyczące oceny możliwości wystąpienia zapadlisk na powierzchni. Rozważania dotyczyły obszaru górniczego jednej z górnośląskich kopalń, gdzie w przeszłości na niedużej głębokości prowadzona była eksploatacja złóż węgla kamiennego. W obszarze wybranym do analiz na głębokości ok. 15-20 m zlokalizowane są niezlikwidowane wyrobiska korytarzowe, mające połączenie z powierzchnią. W celu oceny zagrożenia wystąpieniem na powierzchni deformacji nieciągłych wykonano obliczenia przy zastosowaniu metody M. Chudka – W. Olaszowskiego oraz rozwiązania zaproponowanego przez P. Strzałkowskiego, opartego na teorii sklepienia ciśnień A. Sałustowicza.
EN
The paper presents a case study regarding the assessment of the possibility of occurrence of sinkhole on the land surface. The considerations concerned the area of one of the Upper Silesian mine, where, in the past, mining of hard coal deposits was carried out at a small depth. In the area selected for analyzes at a depth of approx. 15-20 m, undisturbed galleries are located, having a connection with the land surface. In order to assess the risk of occurrence discontinuous deformations on the land surface, calculations were made using the Chudek-Olaszowski method and the solution proposed by P. Strzałkowski based on the vault pressure theory of A. Sałustowicz.
EN
This paper deals with an issue of a rotational motion impact on a construction and presents civil engineering applications of a fiber optic rotational seismograph named Fiber-Optic System for Rotational Events & Phenomena Monitoring. It has been designed for a long- term building monitoring and structural rotations’ recording. It is based on the Sagnac effect which enables to detect one-axis rotational motion in a direct way and without any reference system. It enables to detect a rotation component in the wide range of a signal amplitude from 10-8 rad/s to 10 rad/s, as well as a frequency from DC to 1000 Hz. Data presented in this paper show the behavior of a reinforced concrete frame construction on different floors. Several measurements were carried out by placing the applied sensor on different floor levels of a building. The laboratory and in-situ measurements confirmed that Fiber-Optic System for Rotational Events & Phenomena Monitoring is an accurate and suitable device for applications in civil engineering.
PL
Przedstawiono nowy paradygmat kształcenia i szkolenia inżynierów w budownictwie, wykorzystujący inżynierię wynalazczości i edukację sukcesu. Jego celem jest stworzenie nowej generacji inżynierów mających nie tylko wiedzę i umiejętności tradycyjnych inżynierów, ale również umiejętności osiągania sukcesów, szczególnie w dziedzinie wynalazczości.
EN
The article presents a new education and training paradigm for civil engineers. It has been based on Inventive Engineering and Successful Education. The goal is to create a new generation of engineers having not only the knowledge and skills of the traditional engineers, but also the abilities to become successful, particularly in the area of inventiveness.
PL
Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii pozwala na projektowanie urządzeń, które zmieniają dotychczasowe podejście do projektowania i inwentaryzacji budynków. Artykuł dotyczy zastosowania skaningu laserowego 3D w inwentaryzacji budynków zabytkowych. Na wstępie przedstawiono syntetyczny opis technologii skaningu laserowego. Następnie, na przykładzie zabytkowego kompleksu budynków zlokalizowanych na Starym Mieście w Warszawie, opisano i przeanalizowano zasady przeprowadzania inwentaryzacji, obróbki wykonanych skanów oraz zasad przygotowywania dokumentacji płaskiej z wykorzystaniem pozyskanych informacji 3D. W artykule wyjaśniono także, dlaczego wykorzystanie wspomnianej technologii jest szczególnie ważne w przypadku inwentaryzacji budynków zabytkowych. Całość jest zakończona wnioskami wynikającymi z wad i zalet zastosowania skaningu laserowego, a także bibliografią wykorzystanych źródeł.
EN
The dynamic development of modern technologies allows the design of devices that change the current approach to the design and inventory of buildings. The article concerns the use of Terrestrial Laser Scanning 3D in the inventory of historic buildings. At the beginning a synthetic description of TLS 3D is presented. The rest of the article presents an example of an inventory of the historic building complex located in the Old Town in Warsaw, the rules for carrying it out, processing scans made and finally the rules for preparing flat documentation using the obtained 3d information. In the article we will also find out why the use of this technology is particularly important in the case of an inventory of historic buildings. The whole article is concluded with conclusions resulting from the advantages and disadvantages of using laser scanning and a bibliography of sources used.
PL
Celem pracy jest przedstawienie zasad myślenia komputacyjnego i zaprezentowanie potencjału komputyki w rozwiązywaniu problemów badawczych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport. Myślenie komputacyjne jako narzędzie rozwiązywania problemów jest w swoich założeniach bliskie koncepcjom pedagogicznym Deweya oraz zasadom, które opracował dla problemów matematycznych Polya. Przykładowe rezultaty stosowania zasad myślenia komputacyjnego dotyczą dwóch zadań badawczych. Pierwsze z nich to modelowanie energii budynku, gdzie pierwszy problem pojawia się już na etapie zbierania danych wejściowych i określenia, czy są one wystarczające i czy wszystkie są niezbędne. Drugie to tworzenie odpowiednich modeli ruchu pojazdów w celu minimalizacji wpływu błędów na podejmowane decyzje.
EN
The aim of the work is to present the principles of computational thinking and to present the potential of the computing in solving research problems in the field of civil engineering and transport. Computational thinking as a problem-solving tool is, in its assumptions, close to Dewey's pedagogical concepts and the principles developed by Polya for mathematical problems. Examples of the results of computational thinking are described for two research tasks. The first is building energy modelling, where the first problem arises already at the input stage: how to determine whether data is sufficient and whether all data is necessary. The second research task is to create appropriate vehicle movement models, to minimize their wrong impact on decisions.
17
Content available remote MAG welding of structures used in means of transport and made of steel DOCOL 1200M
EN
Steels of the DOCOL group, characterised by high tensile strength and yield point, play an important role in the manufacturing of means of transport. However, the above-named steels are difficult to weld and joints made in them do not guarantee comparable mechanical properties. The research work discussed in the article aimed to determine process parameters suitable for the welding of a moving platform made of steel DOCOL 1200M as well as to assess the effect of welding parameters on the quality of obtained joints. The tests also involved analysing the effect of shielding gases, preheating and interpass temperature on the quality of an 8 mm thick MAG welded moving platform structure.
PL
Ważnymi materiałami stosowanymi w budowie środków transportu są stale z grupy DOCOL, charakteryzujące się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i granicą plastyczności. Stale te są trudno spawalne, a ich złącza nie gwarantują porównywalnych własności mechanicznych. Celem artykułu jest dobór parametrów spawania konstrukcji podestu ruchomego ze stali DOCOL 1200M. Postanowiono sprawdzić wpływ parametrów spawania na poprawność wykonanego złącza. Analizowano wpływ gazów osłonowych, roli podgrzewania wstępnego i temperatury warstw międzyściegowych na poprawność wykonanego złącza MAG konstrukcji podestu ruchomego o grubości 8 mm.
EN
The memory effect of shape-memory alloys (SMAs) has opened interesting perspectives to create prestress states in concrete elements. However, the procedure has not been yet fully resolved due to the complex thermomechanical behavior of these alloys, in addition to the practical difficulties of mechanical coupling between SMA and concrete elements. The present study deals with tests on the development of prestressing forces in concrete beams during the thermal cycle required in the procedure. Pre-stretched nickel–titanium wires were externally placed on concrete prismatic beams equipped with strain gauges. As concrete rupture may occur during the heating by the Joule effect, a compromise must be found between the SMA pre-stretch level and the maximum temperature to be applied before returning to ambient temperature. A macroscopic model was developed to analyze this compromise. The complex thermomechanical response of SMAs implies a particular attention in the definition of the ambient temperature and heating conditions for the creation of prestress states in concrete components.
PL
Celem pracy jest analiza właściwości mechanicznych konstrukcji wagonów ze stali niskostopowej S355J+N, spawanej metodą MAG. Do budowy wagonów używa się często grubościennych konstrukcji, co może stanowić problem spawalniczy. Trudności te związane są ze składem chemicznym stali i drutów elektrodowych, stanem naprężenia, warunkami termodynamicznymi (na które składają się temperatura podgrzewania wstępnego i temperatura międzyściegowa). W niniejszym artykule przedstawiono właściwości konstrukcji ze stali niskostopowej S355J+N po spawaniu metodą MAG różnymi parametrami procesu. Wykonano badania nieniszczące oraz przeanalizowano strukturę metalograficzną i wytrzymałość na rozciąganie złączy spawanych. Jako gazu osłonowego użyto różnych osłonowych mieszanin gazowych argonu z tlenem i dwutlenkiem węgla, ustalono też sposób ukosowania blach przed spawaniem. Zmieniano prędkość spawania nie stosując podgrzewania wstępnego. Temperatura międzyściegowa została poddana kontroli, tak aby nie przekraczała 250°C.
EN
The article aims to analyse the mechanical properties of carriage structures made of MAG-welded, low-alloy S355J+N steel. Carriages are often made from thick-walled structures, which may cause problems during welding. The aforementioned issues stem from the chemical composition of the steel and electrode, the internal stress, as well as the thermodynamic conditions (which consist of the pre-heating temperature and interpass temperature). This article presents the properties of S355J+N steel structures after MAG welding. In addition, non-destructive testing has been performed, and the metallographic structure and tensile strength of welded joints have been analysed. Different mixtures of argon with carbon dioxide or oxygen were used as the shielding gas, and the beveling method used for sheets before welding was established. Welding speed was changed without pre-heating. The interpass temperature was controlled, so that it did not exceed 250°C.
PL
Nieustannie wrasta zapotrzebowanie na spajanie trudno-spawalnych stali wysokowytrzymałych stosowanych w inżynierii lądowej i w transporcie. Ważnym materiałem konstrukcyjnym w budowie środków transportu są stale drobnoziarniste z uwagi na ich dużą wytrzymałość na rozciąganie na poziomie 1250 MPa. Celem niniejszego artykułu było dobranie parametrów termodynamicznych w procesie spawania MAG trudno-spawalnej stali S960 MC. Stale drobnoziarniste, charakteryzują się wysoką wytrzymałością na rozciąganie i granicą plastyczności. Złącza z tych stali są trudnospawalne ze względu na dominującą strukturę martenzytyczną i skomplikowaną procedurę związaną z koniecznością ograniczenia zawartości wodoru w stopiwie. Postanowiono sprawdzić rolę podgrzewania wstępnego i temperatury warstw międzyściegowych na poprawność wykonanego złącza MAG konstrukcji o grubości 8 mm. Sprawdzono udarność złącza i oszacowano zawartość wodoru dyfundującego w stopiwie.
EN
There is growing demand for bonding high-strength steels with a low level of weldability used in civil engineering and transport. Fine-grained steels are an important material for the construction of means of transport due to their high tensile strength of 1000 MPa. The aim of this article was to select thermodynamic parameters for MAG welding of low weldability S960 MC steel. Fine-grained steels demonstrate a high tensile strength and yield point. Joints made using these steels are difficult to weld due to the dominant martensitic structure and the complicated procedure needed to limit hydrogen in the weld. A decision was made to check the impact of preheating and the temperature of interpass layers on the correctness of a MAG joint in a structure 8 mm thick. The impact toughness of the joint has been checked and the content of diffusible hydrogen in the weld estimated.
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.