Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  float glass
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Development of contemporary building industry and related search for new aesthetical and functional solutions of monumental buildings in the centers of large cities resulted in the interest in glass as a structural material. Attractiveness of glass as a building material may be derived from the fact, that it combines transparency and aesthetical look with other functional features. Application of glass results in modern look of building facades, improves the indoor comfort without limiting the availability of natural daylight. Wide implementation of the new high performance float flat glass manufacturing technology, in conjunction with increasing expectations of the construction industry relating to new glass functions, has led to significant developments in glass structures theory, cf. [1, 3, 4, 5, 9, 10]. Many years of scientific research conducted in European Union countries have been crowned with a report CEN/TC 250 N 1050 [2], compiled as a part of the work of European Committee for Standardization on the second edition of Eurocodes - an extension of the first edition by, among others, the recommendations for the above mentioned design of glass structures, in particular modern procedures for the design of glass building structures. The procedures proposed in the pre-code [2] are not widely known in Poland, and their implementation in the design codes should be verified at the country level. This task is undertaken in this paper.
PL
Rozwój nowoczesnego budownictwa i związane z tym poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie estetyki i funkcjonalności budynków reprezentacyjnych w centrach dużych miast, stało się przyczyną zainteresowania szkłem. Atrakcyjność szkła jako materiału budowlanego wynika z faktu, że łączy ono w sobie przeźroczystość i estetyczny wygląd z innymi cechami użytkowymi. Jego zastosowanie nadaje nowoczesny wygląd elewacjom budynków i polepsza komfort przebywania w pomieszczeniach, nie ograniczając przy tym naturalnego oświetlenia dziennego, Wdrożenie nowej, wysokowydajnej technologii produkcji szkła płaskiego float, w powiązaniu z rosnącymi wymaganiami budownictwa, dotyczącymi nowych funkcji szkła, doprowadziło do znacznego rozwoju teorii konstrukcji szklanych, por. prace [1, 3, 4, 5, 9, 10]. Wieloletnie badania naukowe prowadzone w krajach Unii Europejskiej zostały zwieńczone opracowanym dokumentem CEN/TC 250 N 1050 [2], zredagowanym w ramach prac Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego nad drugą edycją Eurokodów. W wydaniu tym zaproponowano poszerzenie pierwszej edycji między innymi o rekomendacje w/z projektowania konstrukcji szklanych, a w szczególności o nowoczesne procedury w zakresie obliczania konstrukcji budowlanych szklanych. W Polsce zaproponowane w prenormie [2] procedury nie są powszechnie znane, a ich implementacja do norm projektowania wymaga przeprowadzenia weryfikacji krajowej, co podejmuje niniejsza praca.
2
Content available remote Patentowa(na) historia szkła cz. 3
3
Content available remote Pomiary odchyłki płaskości powierzchni swobodnej z użyciem systemu wizyjnego
PL
Zaprezentowano zastosowanie systemu wizyjnego do oceny zniekształceń płaskości szkła bezpiecznego float poddanego hartowaniu termicznemu w procesie poziomym. Sprawdzono możliwość oceny parametrów takich jak wypukłość całkowita i lokalna dla tafli szkła pobranej z produkcji.
EN
The use of a vision system for evaluating the flatness distortion of float glass under thermal treatment in a horizontal process is presented. The possibility of evaluation of such parameters as overall bow, roller wave and edge lift was analyzed for a pane of glass taken from production.
4
Content available Materiały szklane w lekkiej obudowie. Cz.1
PL
Dzisiejsze szkło budowlane posiada wiele cech i funkcji specjalistycznych, które pozwalają tworzyć z niego przegrody zewnętrzne i wewnętrzne spełniające różne wymagania techniczne czy funkcjonalne współczesnych budynków. W cyklu kolejnych artykułów poświęconych rozpoczętej tematyce szkła zostaną przedstawione stosowane w lekkich obudowach obiektów budowlanych materiały i wyroby z niego powstające. Opisane zostaną charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów szklanych przeziernych. Przedstawione zostaną parametry definiujące właściwości przegród budowlanych wykonanych ze szkła.
PL
W artykule przedstawiono stosowane w lekkich obudowach materiały szklane i kształtowane z nich wyroby. Omówiono charakterystyczne parametry i różnice technologiczne występujące w produkcji wyrobów szklanych przeziernych. Przedstawiono parametry definiujące właściwości przegród wykonanych ze szkła.
EN
Glass materials and products used in lightweight claddings are presented in the article. The characteristic parameters and technological differences that occur in the manufacture of transparent glass materials are presented. The parameters defining the properties of walls made of glass are discussed.
PL
W pracy przedstawiono analizę potencjalnego wpływu energii elektrycznej z wybranych źródeł energii pierwotnej oraz gazu ziemnego pochodzącego z różnych krajów europejskich na obciążenie środowiska generowane przez proces produkcyjny szkła płaskiego float. Dla rozważanej grupy państw europejskich, wartości skumulowanego wskaźnika Pt mieściły się w stosunkowo szerokim zakresie, od 98,5 Pt/t do 134 Pt/t tafli szklanych. Niższe obciążenia były prognozowane dla energii elektrycznej wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii pierwotnej i energii jądrowej. Wykazano, że ekologicznie bardziej korzystne jest zaspokajanie potrzeb energetycznych procesu produkcyjnego gazem ziemnym niż energią elektryczną.
EN
This paper presents an analysis of a potential impact of electric energy from selected primary energy sources and natural gas from various European countries on environmental burden generated by the float glass production process. In case of the group of European countries taken under consideration the range of values of the cumulated Pt index was relatively wide, from 98.5 Pt/t to 134 Pt/t of glass sheets. Lower burdens were predicted for electric energy generated from renewable primary energy sources and nuclear energy. It has been shown that it is ecologically more advantageous to satisfy energy needs of the manufacturing process with natural gas than with electric energy.
7
Content available Ocena cyklu życia szkła płaskiego float
PL
Ocenę cyklu życia szkła płaskiego przeznaczonego dla budownictwa przeprowadzono metodą Eco-indicator 99 w zakresie „from cradle to gate”. Wykazano, że największe obciążenia środowiska dotyczą kategorii zasoby naturalne. Prawie dwukrotnie mniejsze obciążenia są związane z kategorią zdrowie człowieka. Zagrożenia środowiska związane z produkcją szkła w stosunkowo niewielkim stopniu dotyczą kategorii jakość środowiska. Źródłem obciążeń są przede wszystkim nośniki energii, zwłaszcza gaz ziemny. Spośród surowców mineralnych o wielkości zagrożeń środowiska decyduje głównie soda.
EN
Life cycle assessment of float glass for building engineering was carried out using the Eco-indicator 99 method in the range “from cradle to gate”. It has been shown that the highest loads are connected with the resources category, whereas those connected with the human health category are nearly two times lower. Environmental hazards resulting from glass manufacture are to a relatively small extent connected with the ecosystem quality category. Fuels, particularly natural gas, are primarily a source of burdens. Among the mineral raw materials examined it is primarily soda determines the level of environmental hazard.
PL
Porównanie oddziaływania na środowisko szkła płaskiego float i ręcznie formowanych wyrobów ze szkła kryształowego przeprowadzono na podstawie opublikowanych wyników analizy cyklu życia (LCA) wyrobów szklanych. Analizowano cztery kategorie oddziaływania: efekt cieplarniany, zakwaszenie i eutrofizację środowiska oraz fotochemiczne utlenianie w troposferze. Wykazano, że bardzo duże obciążenia środowiska powstają w fazie produkcji szkła kryształowego, szczególnie podczas topienia i polerowania chemicznego. Etap użytkowania wyrobów szklanych, a zwłaszcza etap ich końcowego unieszkodliwiania są źródłem jedynie niewielkich presji środowiskowych.
EN
The comparison of environmental effects of float glass and man-made crystal glass products was carried out on the basis of the published life cycle impact assessment (LCA) results. Four impact categories were analysed: greenhouse effect, acidification and eutrophication, and photo-oxidant formation in the troposphere. It has been shown that a very high environmental loading is generated at the manufacturing stage of crystal glass products, especially during furnace melting and acid polishing. The use stage of glass products and, particularly, their end-of-life stage are sources of only low environmental pressure.
9
Content available remote Modyfikacja powierzchni szkła float plazmą niskotemperaturową
PL
Powierzchnia szkła float była poddawana działaniu niskotemperaturowej plazmy argonowej. Wpływ obróbki plazmowej na skład chemiczny powierzchni szkła był analizowany za pomocą techniki spektroskopii jonów rozproszonych (ISS). Obserwowane zmiany składu powierzchni wyjaśniono w oparciu o termiczne i elektryczne pole wytwarzane przez plazmę.
EN
The surface of flat glass was treated by a low-temperature plasma. An influence of plasma processing on the glass surface composition was analysed by means of ion scattering spectroscopy (ISS). The observed changes of the surface composition were explained basing on the thermal and electric fields created by the plasma.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.