Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 166

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Chiny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest przestawienie obecnych relacji w handlu produktami rolno-spożywczymi między Polską a Chinami oraz ocena perspektyw rozwoju polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin. Wielkość gospodarki Chin sprawia, że o wejście na rynek Państwa Środka konkurują najwięksi producenci i eksporterzy produktów rolno-spożywczych na świecie. Również polscy przedsiębiorcy postrzegają Chiny jako jeden z najbardziej perspektywicznych rynków zbytu i prowadzą intensywne działania mające na celu zwiększenie sprzedaży. Mimo podejmowanych starań, eksport produktów rolno-spożywczych z Polski do Chin jest wciąż niewielki. Wprawdzie w 2019 r. osiągnął on rekordową wartość 207 mln euro, ale nadal stanowiło to zaledwie 0,7% eksportu rolno-spożywczego ogółem. Wybuch pandemii COVID-19 w Chinach pod koniec 2019 r. spowodował dodatkowe niespotykane dotąd perturbacje w handlu zagranicznym.
EN
The aim of the article is to present the current trade relations between Poland and China and to assess the prospects of development of Polish agri-food exports to China. The size of the Chinese economy is the main reason why the largest producers and exporters of agri-food products in the world are competing to enter its market. Polish entrepreneurs also perceive China as one of the most promising sales markets and carry out intensive activities aimed at increasing sales. Despite the efforts made, the exports of agri-food products from Poland to China is still small. Although it reached a record value of EUR 207 million in 2019, it was still only 0.7% of total agri-food export. The outbreak of the COVID-19 pandemic at the end of 2019 caused additional unprecedented perturbations in foreign trade.
PL
W czerwcowym wydaniu Zieleni Miejskiej zabraliśmy czytelników do Suzhou - miasta ogrodów. Kontynuując spacer po tym wyjątkowym, położonym w południowo-wschodniej części Chin mieście, odwiedzimy kolejne ogrody z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO.
PL
Miasto Suzhou położone jest w południowo-wschodniej części Chin, w prowincji Jiangsu, niedaleko Szanghaju. Jest to jedno z wielu miast chińskich z tradycyjnym ośrodkiem handlowym i rzemieślicznym, jednak na tle innych wyróżnia się historią i niezwykle dynamicznym rozwojem.
EN
The influence of external and internal factors on the formation of the figurative language of the burial murals of the Han period has been analyzed. The ancient Chinese burial murals in the tombs of the Han era are known much less than traditional Chinese painting and architecture. Therefore, using the methods of historical analysis, comparative analysis, the analytical method and graph-analytical method, the influence of the worldview and religious ideas of the Han period on the figurative language of the murals of tombs was determined, and the main plot compositions and descriptions of typical performance techniques were listed. The specificity of the frescoes of the Han period was that they were composed of individual details—hollow bricks or stone slabs painted outward on a white base. They were numbered and installed in the appropriate places. It is believed that it was the funeral frescoes of the Han era that became an innovative breakthrough in painting towards a realistic, rather than fantastic and mystical, depiction of the world.
PL
W artykule przeanalizowano wpływ czynników zewnętrznych i wewnętrznych na kształtowanie się języka figuratywnego malowideł funeralnych z okresu dynastii Han. Starożytne chińskie ścienne malowidła funeralne w grobowcach z epoki Han są znacznie mniej znane niż tradycyjne chińskie malarstwo i architektura. W związku z powyższym za pomocą metod analizy historycznej, analizy porównawczej, metody analitycznej i metody analityczno- graficznej określono wpływ światopoglądu i idei religijnych okresu dynastii na język figuratywny malowideł grobowców, tematykę głównych kompozycji i opisy. Wymieniono także typowe techniki wykonawcze. Specyfika fresków z okresu dynastii Han polegała na tym, że składały się z pojedynczych elementów – cegły drążonej lub kamiennych płyt pomalowanych na zewnątrz, na białej podstawie. Zostały one ponumerowane, a następnie zainstalowane we właściwych miejscach. Uważa się, że właśnie freski pogrzebowe z epoki Han stały się przełomem w malarstwie w kierunku realistycznego, a nie fantastycznie mistycznego odzwierciedlenia świata.
PL
Dynamiczny rozwój gospodarki Chin, generujący stale rosnące zapotrzebowanie na energię spowodował dynamiczny rozwój komunikacji kolejowej z północnym sąsiadem – Rosją. Duże zapotrzebowanie na węgiel kamienny, ropę naftową, czy drewno w Chinach, z drugiej strony możliwość eksportu podobnych towarów z rosyjskiej Syberii spowodowała dynamiczny rozwój stosunków handlowych pomiędzy oboma krajami, co pozwoliło skupić się na rozwoju gospodarek obu krajów i odsunąć na bok trudną przeszłość. Ponieważ przewóz podobnych ładunków to wręcz idealne zastosowanie kolei, zatem zarówno w Rosji, jak i Chinach transport szynowy otrzymał silny impuls do rozwoju. Nowym pomysłem powstałym w Chinach jest inicjatywa Jedwabnego Szlaku, czy kolejowych przewozów kontenerów z Chin do Europy, z wykorzystaniem Magistrali Transsyberyjskiej. Zachęcone pomysłem RŻD rozwijają powyższą koncepcję, zapraszając do współpracy także inne duże gospodarki Dalekiego Wschodu – Japonii i Korei Płd.
EN
The dynamic development of the Chinese economy, generating a suc- cessively growing demand for energy, resulting in a dynamic develop- ment of railway communication with its northern neighbor - Russia. High demand for hard coal, oil, and wood in China, on the other hand, the possibility of exporting similar goods from Russian Siberia has resulted in a dynamic development of trade relations between the two countries, which has allowed to focus on the development of the economies of both countries and put aside the difficult past. Since the transport of simi- lar loads is an ideal application of railways, rail transport has received a strong impetus for development in both Russia and China. A new idea emerging in China is the Silk Road initiative, or rail transport of contain- ers from China to Europe, using the Trans-Siberian Railway. Encouraged by the idea, RŻD develops the above concept, inviting to cooperation also other large economies of the Far East - Japan and South Korea.
PL
Wirus to mały czynnik zakaźny, który replikuje się tylko w żywych komórkach organizmu. Wirusy nie mają własnego metabolizmu i wymagają komórki gospodarza do wytwarzania nowych produktów. Dlatego nie mogą naturalnie rozmnażać się poza komórką gospodarza. Kompletna cząstka wirusa, zwana wirionem, składa się z kwasu nukleinowego (DNA lub RNA) otoczonego ochronną warstwą białka zwaną kapsydem. W grudniu 2019 roku nowatorski koronawirus (2019-nCoV) został rozpoznany w Wuhan w Chinach i spowodował ciężką chorobę i śmierć. Koronawirusy (CoV) to duża rodzina wirusów, które powodują choroby, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak Bliskowschodni Zespół Niewydolności Oddechowej (MERS-CoV) i Zespół Ciężkiej Ostrej Niewydolności Oddechowej (SARS-CoV). Nowy koronawirus (nCoV) to nowy szczep, który nie został wcześniej zidentyfikowany u ludzi. Koronawirusy to wirusy RNA, które można podzielić na 4 rodzaje: alfa, beta, gamma i delta, z których wiadomo, że CoV alfa i beta zakażają ludzi. Objawy obejmują gorączkę, złe samopoczucie, suchy kaszel, duszność i zaburzenia oddechowe. Uważa się, że rozprzestrzenianie się osoby na człowieka występuje głównie poprzez kropelki oddechowe wytwarzane, gdy zarażona osoba kaszle lub kicha, podobnie jak rozprzestrzenianie się grypy i innych patogenów oddechowych. Od 31 grudnia 2019 r. do 9 lutego 2020 r. zgłoszono 37 609 potwierdzonych laboratoryjnie przypadków zakażenia nowym koronawirusem (2019-nCoV) i 815 zgonów. Liczba zakażonych na całym świecie rośnie z dnia na dzień.
EN
A virus is a small infectious agent that replicates only inside the living cells of an organism. Viruses do not have their own metabolism, and require a host cell to make new products. They therefore cannot naturally reproduce outside a host cell. A complete virus particle, known as a virion, consists of nucleic acid (DNA or an RNA) surrounded by a protective coat of protein called a capsid. In December 2019 pathogenic novel coronavirus (2019-nCoV), was recognised with’s in Wuhan, China, and has caused serious illness and death. Coronaviruses (CoV) are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as Middle East Respiratory Syndrome (MERS-CoV) and Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS-CoV). A novel coronavirus (nCoV) is a new strain that has not been previously identified in humans. Coronaviruses are RNA viruses that can be divided into 4 genera: alpha, beta, gamma and delta, of which alpha and beta CoVs are known to infect humans. Symptoms include fever, malaise, dry cough, shortness of breath and respiratory distress. Person-to-person spread is thought to occur mainly via respiratory droplets produced when an infected person coughs or sneezes, similar to how influenza and other respiratory pathogens spread. Since 31 December 2019 and as of 9 February 2020, 37609 laboratory-confirmed cases of novel coronavirus (2019-nCoV) infection have been reported and 815 deaths. The number of infected worldwide is increasing day by daily.
EN
China is now a second biggest economy in the world. In the last decade the Middle Kingdom’s international presence was very intensive. In 2013, President of China, Xi Jinping, announced new Chinese global initiative called One Belt and Road (New Silk Road). It is an opportunity for China for further development, expanding its sphere of influence and strengthening its position in the international arena. The article presents issues concerning cooperation between the PRC and the countries of the African continent as well as the PRC and the Middle East. The article deals with the topic of Chinese energy security related to the import of crude oil to this country. The topic of the New Silk Road was presented, which aims to strengthen economic cooperation between countries on its route. The Chinese concept is based on two types of transport: sea and rail. It is a long-term and relatively new project, which is why it is constantly evolving and its scale is growing. This initiative may lead to a change in contemporary international economic order. China is the biggest importer of crude oil. The markets exporting oil to China such as Saudi Arabia, Iran and Angola are planned to be part of the New Silk Road. The Beijing’s new tool of diplomacy can serve as a prominent engine to maintain China’s energy security in importing this raw material.
PL
Chiny są teraz drugą co do wielkości gospodarką na świecie. W ostatniej dekadzie międzynarodowa obecność Państwa Środka była bardzo intensywna. W 2013 r. Prezydent Chin Xi Jinping ogłosił nową chińską globalną inicjatywę One Belt and Road (Nowy Jedwabny Szlak). Jest to szansa dla Chin na dalszy rozwój, poszerzenie strefy wpływów i umocnienie pozycji na arenie międzynarodowej. W artykule zostały przedstawione zagadnienia dotyczące współpracy pomiędzy ChRL i krajami kontynentu afrykańskiego oraz ChRL i krajami bliskiego wschodu. Artykuł porusza temat chińskiego bezpieczeństwa energetycznego związanego z importem do tego kraju ropy naftowej. Przedstawiony został temat Nowego Jedwabnego Szlaku, który ma na celu zacieśnienie współpracy gospodarczej między krajami na swojej trasie. Chińska koncepcja opiera się na dwóch rodzajach transportu: morskim i kolejowym. Projekt Nowego Jedwabnego Szlaku jest relatywnie nowy oraz długoterminowy dlatego ciągle się rozwija, a jego skala będzie rosnąć. Ta inicjatywa może doprowadzić do zmiany współczesnego międzynarodowego ładu gospodarczego. Chiny są największym importerem ropy naftowej. Rynki eksportujące ropę do Chin, takie jak Arabia Saudyjska, Iran i Angola, mają być częścią Nowego Jedwabnego Szlaku. Nowe narzędzie dyplomacji w Pekinie może być ważnym motorem utrzymania bezpieczeństwa energetycznego Chin w imporcie tego surowca.
8
Content available remote Społeczeństwo Tybetu – wybrane problemy
PL
W artykule poruszono problem Tybetu, który jest uznawany jako część terytorium Chin. Opisana została historia Tybetu oraz przede wszystkim problemy z jakimi zmaga się tybetańska społeczność, a także działania, jakie w celu polepszenia sytuacji w kraju tybetańskim podejmują organizacje międzynarodowe oraz Polska.
EN
The article addresses the issue of Tibet, which is recognized as part of Chinese territory. It describes the history of Tibet and, above all, the problems faced by the Tibetan community, as well as actions taken by international organizations and Poland to improve the situation in the Tibetan country.
9
Content available remote Nauka : czy Chiny wyprzedzą Amerykę?
EN
Under a particular context of China’ eco-civilization construction in the New Era after the 18th national congress of CPC, an interesting question is that the discourse of socialist eco-civilization and its practice can to what an extent reshape or change the relationship among eco-capital, green technology and public participation in achieving a better environmental governance. A field-study in Fuzhou City, Jiangxi Province, shows clearly that there are both great hope for a radical reconstruction and multitudinous difficulties and challenges in front of the pioneering Green enterprises and the pilot areas of eco-civilization construction.
PL
W szczególnym momencie budowy eko-cywilizacji Chin w Nowej Erze po 18. kongresie narodowym KPCh interesującym jest, że koncepcja socjalistycznej eko-cywilizacji w praktyce może do pewnego stopnia przekształcić lub wręcz zmienić relacje pomiędzy eko-kapitałem, zieloną technologią i udziałem społeczeństwa w celu osiągnięcia lepszego zarządzania środowiskiem. Badanie przeprowadzone w mieście Fuzhou, w prowincji Jiangxi, wykazały, że wśród mieszkańców istnieje wielka nadzieja na radykalną przebudowę, zarazem jednak występuje mnogość trudności i wyzwań stojących przed pionierskimi zielonymi przedsiębiorstwami i pilotażowymi obszarami budowy eko-cywilizacji.
EN
The coronavirus Covid-19 pandemic has disrupted social stability in many countries around the world. This has consequences for sustainable development. In a situation of stability, two competing pillars of sustainable development: the economic and the environmental one, are in the lead – as long as the basic needs of most people are satisfied. In the conditions of instability, the social pillar begins to dominate, pushing the economic and environmental pillars to the background. The fight against the pandemic is or has been carried out in different countries in different ways. We can talk about the Chinese, Taiwanese, or European models, among others. In the United Kingdom, the laissez-faire model was used for a short time. This was an interesting strategy (though a very risky one) that attempted to reconcile different pillars of sustainable development in the face of crisis, seeking a compromise between health considerations, social situation, and the requirements of the economy. However, this approach was quickly rejected under the influence of public opinion, the media and scientific authorities. In the situation of impending crisis, the social pillar began to dominate. The dilemma economy vs. security was resolved according to the hierarchy of needs (with security being a more basic need). This is a tip for the future – for social policy and planning in times of stability. In a situation of deep biological crisis (as opposed to economic crises), the social factor comes to the fore in the end, at the expense of all others. Within the social factor, the hierarchy of goals will be established according to the hierarchy of needs.
PL
Pandemia koronawirusa zaburzyła stabilizację społeczną w wielu krajach świata. Ma to konsekwencje dla zrównoważonego rozwoju. W warunkach stabilizacji prym wiodą konkurujące ze sobą filary rozwoju zrównoważonego: ekonomiczny i środowiskowy – o ile zaspokojone są podstawowe potrzeby większości społeczeństwa. W warunkach braku stabilizacji zaczyna dominować filar społeczny spychając filar ekonomiczny i w jeszcze większym stopniu środowiskowy na plan dalszy. Walka z pandemią przebiega lub przebiegła w różnych krajach w różny sposób. Można mówić o modelu chińskim, tajwańskim, europejskim, itp. W Wielkiej Brytanii przez krótki czas postawiono na model liberalny. Był ciekawą propozycją (choć bardzo ryzykowną), pogodzenia filarów zrównoważonego rozwoju w obliczu kryzysu, szukania kompromisu między względami zdrowotnymi, sytuacja społeczną i wymogami gospodarki. Został on jednak dość szybko odrzucony pod wpływem opinii publicznej, mediów i autorytetów naukowych. W sytuacji nadciągającego kryzysu dominować zaczął filar społeczny. Dylemat ekonomia vs. bezpieczeństwo został rozwiązany zgodnie z hierarchią potrzeb (potrzebą bardziej podstawową jest bezpieczeństwo). To wskazówka na przyszłość – dla polityki społecznej i planowania w czasach stabilizacji. W sytuacji głębokiego kryzysu o źródłach biologicznych (w odróżnieniu od kryzysów ekonomicznych) w ostatecznym rachunku dochodzi do głosu przede wszystkim czynnik społeczny, kosztem wszystkich innych. Zaś w obrębie czynnika społecznego hierarchia celów zostanie ustanowiona zgodnie z hierarchią potrzeb.
PL
W ciągu ostatnich 30 lat Chińska Republika Ludowa (ChRL) wdrożyła największy na świecie program projektowania i budowy dróg i mostów. Skoncentrował się on głównie w trzech strategicznych regionach kraju, w środkowym i dolnym biegu rzeki Jangcy, środkowym i dolnym biegu Rzeki Perłowej oraz w deltach obu tych rzek. Nowe konstrukcje stały się ważnymi kanałami ekspansji ekonomicznej i społeczno-technologicznego rozwoju tych regionów.
13
Content available remote Badania palnych ETICS z barierami ogniowymi
PL
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Logistyki i Magazynowania, wspólnie z GS1 Polska, Pocztą Polską SA, ROHLIG SUUS Logistics oraz pozostałymi partnerami konsorcjum z Europy i Chin podpisał umowę na realizację międzynarodowego projektu badawczego pn. Progress towards Federated Logistics Through The Integration Of TEN-T into A Global Trade Network (PLANET). Celem projektu jest usprawnienie procesów logistycznych w przepływach towarowych z Chin do Europy wzdłuż Nowego Jedwabnego Szlaku w kanale e-commerce.
EN
Emerging technologies represent the direction of the new industrial revolution of promoting sustainable economic and social development, and strategic emerging industries have developed rapidly in China. The development of these emerging technology industries requires more mineral resources as raw materials, especially the need for specific minerals, has increased. The unsatisfied growing demand for minerals used in emerging technologies or an unexpected supply disruption in major producing countries could have an impact on economic development. There are only several studies on the supply of mineral resources from the perspective of mineral resources needed by the development of China’s emerging industries. To assess the criticality of the minerals needed by the strategic emerging industries in China, this paper adopts three indicators: import concentration, the volatility of prices and the application requirements by the Chinese 13th five-year plan dedicated to strategic emerging industries in 2016. Furthermore, 34 types of nonfuel minerals and mineral raw materials are separated into three categories. Finally, this paper indicates that the three indexes are all high for 8 minerals with supply risks, application in emerging technologies, and substantial market fluctuations which need the support of special policies. Two indexes of three Level-II indicators are high for 14 minerals which need different policy combination measures, and one index is high for 12 minerals which also needs attention, all of which were analyzed.
PL
Nowo powstające technologie stanowią kierunek nowej rewolucji przemysłowej promującej zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny, a strategiczne wschodzące branże przemysłu szybko rozwinęły się w Chinach. Rozwój tych nowo powstających branż technologicznych wymaga wykorzystania znacznej ilości zasobów surowców mineralnych, a zwłaszcza ściśle określonych surowców mineralnych. Niezaspokojony rosnący popyt na surowce mineralne (pierwiastki, minerały, surowce mineralne metaliczne) wykorzystywane w nowo powstających technologiach lub nieoczekiwane zakłócenie dostaw z produkujących je krajów może mieć wpływ na rozwój gospodarczy. Występują nieliczne badania dotyczące podaży zasobów surowców mineralnych z punktu widzenia zasobów surowców mineralnych potrzebnych do rozwoju wschodzących branż przemysłu w Chinach. Aby ocenić krytyczność surowców mineralnych potrzebnych strategicznym wschodzącym branżom przemysłu w Chinach, w artykule przyjęto trzy wskaźniki: koncentrację importu, zmienność cen i wymogi dotyczące zastosowania zawarte w trzynastym chińskim planie pięcioletnim poświęconym strategicznym wschodzącym przemysłom w 2016 roku. Ponadto 34 rodzaje surowców mineralnych (pierwiastki, metale, surowce mineralne niepaliwowe) podzielono na trzy kategorie. Ostatecznie, w artykule pokazano, że wszystkie trzy indeksy są wysokie dla 8 surowców mineralnych z ryzykiem ich dostaw, zastosowaniem w nowych technologiach i znacznymi wahaniami rynku, które wymagają specjalnej polityki wsparcia. Dwa wskaźniki z trzech wskaźników poziomu II są wysokie dla 14 surowców mineralnych, które wymagają kombinacji różnej polityki wsparcia, a jeden wskaźnik jest wysoki dla 12 surowców mineralnych, które również wymagają uwagi spośród wszystkich, które zostały przeanalizowane.
PL
Miasta chińskie kojarzą nam się z wielkimi aglomeracjami, które borykają się z ogromnym przeludnieniem, smogiem, zabudowanymi czy wręcz zabetonowanymi terenami, w których nie ma skrawka zieleni i kawałka nieba nad nimi. Ale są to tylko nasze wyobrażenia, które kreujemy, będąc daleko od chińskiej ulicy.
PL
Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie procesu ewolucji percepcji Chin w amerykańskich strategiach bezpieczeństwa (National Security Strategy) w latach 1987–2006 i wyjaśnienie głównych jego elementów. Analizie poddane zostały strategie publikowane od prezydentury Ronalda Reagana do administracji George’a W. Busha (1987–2006). Na podstawie przeprowadzonych badań autor argumentuje, iż przez większość analizowanego okresu (głównie lata 1987–2000) Chiny postrzegane były w pierwszej kolejności jako strategiczna szansa dla Stanów Zjednoczonych, której wykorzystanie pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa i realizację interesów USA. W miarę wzrostu potęgi militarnej i gospodarczej państwa chińskiego percepcja Chin ulegała stopniowej zmianie, w większym stopniu akcentując wymiar potencjalnych zagrożeń. Zmiana ta stała się zauważalna w okresie prezydentury George’a W. Busha (2000–2006), jednak „światowa wojna z terroryzmem” doprowadziła do złagodzenia stanowiska względem Pekinu i odsunięcia strategicznej rywalizacji z tym państwem na późniejszy okres. Zmiany w postrzeganiu Chin nasilające się od kadencji George’a W. Busha stworzyły jednakże podłoże pod strategie kolejnych administracji Baracka Obamy i Donalda Trumpa, znacznie bardziej sceptycznie odnoszących się do wpływu Chin na bezpieczeństwo USA.
EN
This article aims to explore the evolution of China’s perception in American national security strategies during the 1987–2006 period and to explain primary elements of this process. The analysis includes strategies published since the presidency of Ronald Reagan to the administration of George W. Bush. On the basis of conducted research, it is being argued that through the most of the analysed period (1987–2000) in the first place China was perceived as a strategic opportunity for the United States, which, if taken, will improve the security of the United States and will help in asserting its interests. As the military and economic power of the Chinese state has been increasing, this perception has undergone a gradual change, resulting in greater emphasis on a potential array of challenges and threats. This awareness has become observable during the presidency of George W. Bush (2000–2006), however the „global war on terror” resulted in a softer stance towards China and the postponement of a strategic competition. Nevertheless, fast-growing changes in the perception of China that took place during the George W. Bush term have created a foundation for future strategies of Barack Obama and Donald Trump, much more sceptical toward China’s influence on the security of the U.S.
EN
With the turn of the millennium, Chinese central government issued arrays of policies targeted to promote virtuous cycles of vitalization in rural areas, mitigate the socio-economic gap with urbanised regions, and face the problem of food security. The current transition is leading China to have an ever-saturated land where the boundaries between human settlements are elusive and blurred, shaping what is scholarly labelled as an urban-rural continuum. The settlement’s schemes realized over the last years, that consists of small or medium size towns as the result of natural villages relocation or new agglomerations, intercepts the call for urbanity, and its related amenities in terms of infrastructure and services – or, in aword, the desire for ahouse in the city – emerging from the marginalized rural citizens. The authors found that such controversial practices are shaping the new Chinese countryside which, conceived as aform of sustainable development by national programs, turned out to impact significantly on the people lifestyle as well as the built environment. Based on several months on-field observations and recent literature, the paper reveals atwo-fold degree of resilience: weak about the real production of space for dwelling and robust about the intangible culture composed by indigenous beliefs and symbolism entangled with the concepts of home and family.
EN
First of all, the article indicates how Russian government forms social security of indigenous people in remote areas, such as Siberia and Arctic. Secondly, pointes out the role of extractive companies in enhancing social security. Moreover, the article unveil the contribute of social reforms to national security of Russia, which recently has been largely developed thanks to cooperation with China.
20
Content available remote Zachowania dziedzictwa kulturowego z czasów secesji europejskiej w miastach Chin
PL
Dziedzictwo czasów secesji europejskiej w Chinach to wiele obiektów o różnych funkcjach. Podobnie jak w Europie Zachodniej na rozprzestrzenianie się stylu secesyjnego w chińskich miastach wpłynął przede wszystkim czynnik ekonomiczny – rozwój handlu z Europą i Rosją, co doprowadziło do rozprzestrzeniania się europejskiej tradycji modernistycznej i secesyjnej architektury. Styl secesyjny w architektrurze chińskiej łączył się na wiele sposobów, obejmując jednocześnie działania kilku kultur obcych (niemieckiej – regiony północne i południowe; rosyjskiej, angielskiej, francuskiej, portugalskiej), wraz z wielowiekową tradycją Chin.
EN
The legacy of the European secession from China is a lot of objects with different functions. Just like in Western Europe, the spread of the Art Nouveau style in Chinese cities was influenced above all by the economic factor – the development of trade with Europe and Russia, which led to the spread of the European tradition of modernist and Art Nouveau architecture. The Art Nouveau style of a Chinese architect combined the activities of several foreign cultures (German, including both the northern and southern regions; Russian; English; French; Portuguese) with the centuries-old traditions of China in many ways.
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.