Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 57

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  suszenie konwekcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Artykuł przedstawia dotychczasowe osiągnięcia w zakresie zastosowania powietrza o obniżonej wilgotności jako czynnika suszącego podczas suszenia konwekcyjnego, fluidyzacyjnego czy rozpyłowego. Zmniejszenie wilgotności powietrza suszącego, dokonywane jako operacja wstępna przed właściwym procesem suszenia, może następować w obiegu otwartym (w osuszaczu kondensacyjnym bądź adsorpcyjnym) lub zamkniętym (z pompą ciepła). Ze względu na zapewnienie większej siły napędowej procesu zabieg ten umożliwia obniżenie temperatury suszenia. Jest to istotny czynnik prowadzący do obniżonej degradacji składników termolabilnych, ograniczenia dodatku nośników suszarniczych oraz zwiększenia wydajności procesu suszenia.
EN
This article presents the achievements to date in the application of the air of reduced humidity as a drying medium in convective, fluid bed and spray drying. The reduction of the drying air humidity, performed as a preliminary operation before the actual drying process, may take place in an open cycle (in a condensation or adsorption dehumidifier) or closed cycle (with heat pump). Due to the greater driving force of the drying process, this treatment allows the drying temperature to be decreased. This is an important factor leading to a reduced degradation of thermolabile components, limiting the addition of drying carriers and increasing the efficiency of the drying process.
EN
Food preservation is a very important process aiming to extend the lifetime of food products. Thanks to it, it is easier to keep and distribute them. The process of drying food helps to decrease levels of moisture in it and thus prevents microorganisms and bacteria from growing. This is the key aspect of this method of food preservation because microorganisms and bacteria are indirectly responsible for food quality (microbiological contamination). The crucial point in explaining the effect of thermal energy on food is selecting an appropriate method of drying so that the desired quality of food is preserved or achieved. The quality of such food is then described in terms of its taste, smell, colour as well as nutritional value. The cost of drying of various food products also plays a role when it comes to picking an appropriate method of reducing moisture content in raw materials. In this article, the selected methods of beef drying are analysed as described in literature. An overview of methods and technologies of drying in the most common meat dryers is provided. Additionally, the conclusions reached upon completing the critical analysis of literature have enabled the selection of the most effective process parameters, taking the criteria of quality and price of dried products into consideration. The results allow undertaking a further research.
PL
Utrwalanie żywności jest bardzo ważnym procesem przedłużającym cykl życia produktów spożywczych, dzięki czemu można je łatwiej przechowywać i dystrybuować. Procesy suszenia żywności pozwalają na zmniejszenie zawartości wody w produktach, która jest niezbędna do rozwoju drobnoustrojów i bakterii odpowiedzialnych pośrednio za jakość (zanieczyszczenie mikrobiologiczne). Suszenie jest zatem jednym ze sposobów utrwalania żywności. Kluczowym elementem opisu sposobu oddziaływania energii cieplnej jest dobór odpowiedniej metody suszenia tak, aby zachować lub uzyskać odpowiednią jakość żywności, którą opisujemy poprzez smak, zapach oraz barwę, jak również wartość odżywczą. Czynniki ekonomiczne procesu w odniesieniu do wybranych produktów spożywczych mają także wpływ na wybór metody usuwania wilgoci z surowca. W pracy przeanalizowano wybrane technologie suszenia mięsa wołowego opisane w literaturze. Przeprowadzono przegląd metod i technologii suszenia w najpowszechniejszych typach suszarni. Wyniki krytycznej analizy literatury pozwoliły na wybór najkorzystniejszych parametrów procesowych, biorąc pod uwagę jakościowe i ekonomiczne kryteria oceny suszonych produktów. Rezultaty te pozwolą na podjęcie dalszych badań.
EN
The drying process is one of the most important stages in the production of building materials. The choice of the drying method affects the chemical and physical properties of the final product. The aim of this research is to measure and analyze the dynamic changes of internal pressure in non-shrinking, porous material during convective drying. In this work the problem will be discussed with special attention to the behavior of rewetted plaster. A commercial gypsum of company PIOTROWICE II (Alpol brand), typically used in construction and decorative plastering was applied. Gypsum was mixed with water in recommended proportion of 0.6 water/gypsum and drying experiments were performed at 50°C. The changes in sample overall mass as well as pressure and material temperature on the midpoint of sample axis were monitored. On the basis of the obtained experimental data of axial pressure, it is possible to perform a more detailed analysis of mass and heat transfer mechanisms than based on the drying kinetics alone. The pressure trends in the sample allow one to determine the moment of transition from the first to the second drying period, without the need to determine the kinetics of drying. The element of novelty consists of using a direct internal pressure measurement to provide information on the variation of the actual drying rate and mass transfer mechanisms.
PL
W pracy przeanalizowano wpływ wybranych parametrów trójetapowego procesu suszenia z fazą suszenia mikrofalowo-próżniowego na zużycie energii procesu i jakość suszu mięsa z indyka. Proces prowadzono w trzech etapach: I etap – suszenie konwekcyjne do wilgotności 30 i 40%; II etap – suszenie mikrofalowo-próżniowe przez 2,5 min i III etap – suszenie konwekcyjne do wilgotności końcowej suszu 6%. Wspomaganie suszenia konwekcyjnego mięsa indyka suszeniem mikrofalowo-próżniowym pozwoliło istotnie obniżyć całkowite zużycie energii w odniesieniu do suszenia jednoetapowego, przy czym lepsze efekty osiągnięto stosując wspomaganie mikrofalowo-próżniowe przy niższej zawartości wody. Dla warunków suszenia: t = 70°C i v = 1,3 m/s, dla których szybkość suszenia była najwyższa, osiągnięto oszczędność zużycia energii na poziomie 16% w odniesieniu do procesu jednoetapowego. Zwiększenie temperatury suszenia konwekcyjnego z 60 do 70°C spowodowało zmniejszenie zużycia energii, natomiast powyżej tej temperatury zużycie energii wzrosło. Zastosowanie wyższych prędkości przepływu czynnika suszącego spowodowało zwiększenie zużycia energii. Najwyższą jakość sensoryczną suszy mięsa indyka uzyskano dla procesu trójetapowego dla temperatury suszenia konwekcyjnego 70°C.
EN
The effect of the selected parameters on energy consumption in three-step turkey meat drying process (including microwave-vacuum drying phase) is analyzed. Whole process is carried out as follows: the first step – convection drying to 30% and 40% moisture content; the second step – 2,5 minutes microwave-vacuum drying; the third step: convection drying to 6% final moisture content. Convection drying supported by microwave-vacuum process leads to significant energy saving (better effect available with microwave-vacuum started with lower moisture content). In drying conditions: t = 70°C and v = 1,3 m/s for which drying rate is the highest, energy savings reached 16% level. Increase of convection drying temperature to 70°C lowers energy consumption (but above this level energy consumption rises). Increase of drying agent flow rate causes higher energy demand. The highest quality of dried turkey meat is obtained during three-step process and convection drying temperature set to 70°C.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu metody suszenia na barwę wybranych owoców oraz na akceptację konsumencką. Przeprowadzono instrumentalny pomiar barwy w systemie L*a*b* oraz orientacyjną ocenę konsumencką. Proces liofilizacji pozwolił na zachowanie barwy owoców surowych. Zmierzone parametry barwy owoców suszonych konwekcyjnie znacznie odbiegały od parametrów barwy owoców świeżych. Konsumenci ocenili barwę, smak oraz jakość ogólną owoców liofilizowanych lepiej niż tych poddanych suszeniu konwekcyjnemu. Barwa jest jednym z ważniejszych wyróżników, na które konsumenci zwracają uwagę, podejmując decyzję o zakupie produktu.
EN
The paper presents results of research on the impact of the drying method on the colour of selected fruits and consumer acceptance. Instrumental colour measurement was performed in the L*a*b* system. The freeze drying process helped to preserve the colour of raw fruits. Measured colour parameters of convection dried fruits significantly different from the colour parameters of fresh fruits. Consumers scored colour, taste, and overall quality of the dried fruit better than those subjected to convective drying. Colour is one of the most important factors, which consumers use when making the decision to buy the product.
PL
Opracowanie ma charakter przeglądowy. Zamieszono w nim charakterystykę dwóch elektrotechnologii opracowanych w Katedrze Inżynierii Komputerowej i Elektrycznej tj.: suszenia konwekcyjnego w obecności pola elektrycznego oraz odpylania za pomocą filtrów bifil arnych. Artykuł zawiera wybrane wyniki opisujące oszczędności energii wynikające ze stosowania tych technologii.
EN
The article has a review character. The characteristics of the two electrotechnologies developed by Department of Computer and Electrical Engineering is described ie. convective drying in the presence of an electric field and dust removal using bifilar filters. This article presents selected results describing the energy savings resulting from the application of these technologies.
EN
The sorption isotherms of Scots pine (Pinus sylvestris L.) wood were determined. The experiments were carried out for wood previously dried in industrial batch and progressive kilns according to various drying schedules. The experiments performed made it possible to determine the influence of different drying technologies, as well as parameters, on the sorption characteristics of kiln-dried Scots pine wood. The relationship between the sorption hysteresis and changes in the moisture content of seasoned wood was found. Practical guidelines for equalizing the spread of the final moisture content of individual boards forming a stack were proposed.
PL
Celem pracy było wyznaczenie izoterm sorpcji drewna sosny pospolitej (Pinus sylvestris L.) uprzednio wysuszonego w warunkach produkcyjnych oraz określenie wpływu technologii suszenia na przebieg i zakres zmian wilgotności tarcicy podczas jej klimatyzowania bezpośrednio po suszeniu. W badaniach zostały uwzględnione różne warianty realizacji konwekcyjnego procesu suszenia tarcicy sosnowej. Uwzględniono również warunki odpowiadające założeniom łagodnego (maksymalna temperatura suszenia 55°C) i intensywnego programu suszenia (maksymalna temperatura suszenia 85°C). Ponadto procesy suszenia zostały zrealizowane w suszarkach o odmiennej konstrukcji, tj. suszarce komorowej i tunelowej. Stwierdzono ograniczoną przydatność wartości wilgotności równowagowej drewna opublikowanych w Wood Handbook, powszechnie uznawanych jako referencyjne, do prawidłowego określania zakresu zmian wilgotności tarcicy sosnowej po suszeniu, z uwagi na różnice z uzyskanymi danymi empirycznymi oraz brak możliwości uwzględnienia zjawiska histerezy sorpcji. Stwierdzono również, że realizacja procesu konwekcyjnego suszenia tarcicy sosnowej powoduje tym wyższe obniżenie jej wilgotności równowagowej po suszeniu im wyższa była temperatura powietrza podczas suszenia. Natomiast charakterystyczne dla realizacji procesu suszenia tarcicy w suszarkach komorowych oscylacyjne zmiany parametrów powietrza, wywołane rewersyjnymi zmianami kierunku przepływu powietrza, powodują zmniejszenie zjawiska histerezy sorpcji. Zebrane informacje nt. wilgotności równowagowej i zjawiska histerezy sorpcji wysuszonego drewna sosny można wykorzystać do zwiększenia efektywności klimatyzowania tarcicy sosnowej bezpośrednio po suszeniu.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu działania fal ultradźwiękowych na przebieg procesu suszenia oraz na barwę suszu jabłkowego. Plastry jabłek odmiany „Idared” potraktowano ultradźwiękami o częstotliwości 21 kHz przez 10, 20 i 30 minut, a następnie poddano suszeniu. Materiał wysuszono metodą konwekcyjną w temperaturze 70oC, przy przepływie powietrza z prędkością 2 m/s. W pracy wykazano istotny wpływ wstępnej obróbki ultradźwiękami surowca na skrócenie czasu suszenia. 20 i 30-sto minutowe działanie ultradźwięków spowodowało znaczące zmniejszenie jasności suszy, zwiększenie wartości współrzędnych a* i b* oraz nasycenia barwy, w porównaniu z suszoną tkanką niepoddaną obróbce wstępnej.
EN
The aim of this work was to investigate the influence of ultrasound on kinetic of drying and on the colour of dried apple. Apple slices var. Idared were submitted to ultrasonic waves at the frequency of 21 kHz for 10, 20 and 30 minutes. After ultrasound pre-treatment, apple tissue was subjected to drying process. Slices were dried by convective drying at temperature 70oC with air flow velocity of 2 m/s. Obtained results showed the significant effect of ultrasound pre-treatment on reduction of drying process time. Moreover, ultrasound applied for 20 and 30 minutes significantly affected the colour of dried apple. Ultrasound waves decreased lightness of dried material and increased the parameters a* and b* value and colour saturation, in comparison to untreated dried tissue.
9
Content available Suszenie surowców roślinnych wybranymi sposobami
PL
Struktura surowców roślinnych jest bardzo delikatna i podatna na uszkodzenia w trakcie obróbki technologicznej, co sprawia że nie wszystkie stosowane w technologii żywności metody suszenia gwarantują otrzymanie gotowego produktu o wysokiej jakości. Celem artykułu jest prezentacja wybranych metod suszenia-próżniowe, kombinowane i konwekcyjne, w aspekcie pozytywnych i negatywnych zmian, wynikających z zastosowania wybranych alternatywnych podejść do utrwalania surowców roślinnych.
EN
Structure of the plant material is very delicate and susceptible to damage during a technological process, which causes that not all of drying methods assure high quality of final food product. The purpose of this article is to present some methods of drying: convective, vacuum and combined, in terms of positive and negative changes resulting from the application of the selected alternative approaches to preservation of plant materials.
10
Content available remote Suszenie marchwi w warunkach okresowo zmiennych - jakość produktu
PL
Praca przestawia analizę jakości marchwi po suszeniu konwekcyjnym w stałej i zmiennej (częstość i amplituda) temperaturze powietrza suszącego. Plastry korzenia marchwi o początkowej zawartości wilgoci 88÷90% były suszone konwekcyjnie w stałej temperaturze 70°C i w zmiennej temperaturze, aż do końcowej zawartości wilgoci 9÷12%. Analizowana była kinetyka suszenia, zmiana koloru, aktywność wody i zawartość β-karotenu. Pokazano, że niestacjonarne suszenie prowadzone w zmiennej temperaturze minimalizuje niekorzystne efekty konwekcyjnego suszenia marchwi.
EN
Analysis of carrot quality after convective drying at constant and variabl temperatures (frequencies and amplitudes) of drying air is presented in th paper. Slices of carrot root with initial water content of 88-90% were drie convectively at constant temperature of 70°C and variable temperature u to the final moisture content of 9÷12%. The drying kinetics, color chang( water activity and retention of β-carotene of carrot were evaluated. It was shown that non-stationary drying carried out at variable air temperature minimized unfavorable effects of convective drying of this biomaterial.
EN
The main goal of this work was to investigate the effect of stearate sodium sulfate surfactant on the reduction of drying induced stresses in clay-like materials during drying. The experiments were carried out on cylindrical samples molded of kaolin-clay wetted with water solution of different surfactant concentrations. The samples after moisture distribution leveling were subjected to convective drying in hot air at temperature of 90°C in a dryer chamber. The acoustic emission method was used to monitor the stress development in drying samples. Moreover, the samples were observed and photographed to visualize their shrinkage during drying.
PL
Głównym celem tej pracy było zbadanie efektu wpływu surfaktantu (stearynian sodu) na redukcję naprężeń suszarniczych w materiałach glino- podobnych podczas suszenia. Eksperymenty przeprowadzono na próbkach cylindrycznych wykonanych z glinki kaolinowej zwilżanej roztworem wodnym o różnych stężeniach surfaktantu. Próbki, po ujednorodnieniu rozkładu wilgoci, były poddane konwekcyjnemu suszeniu w gorącym powietrzu o temperaturze 90°C w suszarce komorowej. Do monitorowania rozwoju naprężeń suszarniczych wykorzystana była metoda emisji akustycznej. Ponadto próbki były obserwowane i fotografowane, aby uwidocznić skurcz materiału podczas suszenia.
EN
This article presents a quality analysis of convectively dried fruits and vegetables with preliminary osmotic dehydration. Tests were carried out on banana fruit and red beetroot samples. Hypertonic solutions of fructose for the banana and those of sucrose for the red beetroot were used, each one at three different concentrations. After osmotic dewatering treatment conducted at different time intervals and after osmotic dehydration the samples were dried convectively until an equilibrium with the surroundings was attained. Osmotic dehydration and convective drying curves were determined. The values of Solids Gain (SG), Water Loss (WL) and Weight Reduction (WR) were measured and changes in the samples’ colour and shape after convective drying with and without osmotic pretreatment were assessed.
PL
Celem badań było wyznaczenie kinetyki suszenia konwekcyjnego marchwi, oraz określenie wpływu temperatury na wartość współczynnika dyfuzji wody. Badania konwekcyjnego suszenia marchwi wykazały istnienie stałej szybkości suszenia, który opisano funkcją liniową natomiast zmienną szybkość suszenia opisano funkcją wykładniczą. Opisano ilościowo wpływ temperatury powietrza na współczynnik dyfuzji wody w kostkach z marchwi.
EN
The purpose of the research was to determine the kinetics of carrot convection drying as well as temperature impact on the value of the water diffusion coefficient of. The research on carrot convective drying proved the existence of constant drying speed which was described by means of a linear function, while the variable drying speed was described by means of an exponential function. The influence of air temperature on the water diffusion coefficient in carrot dices was described quantitatively.
PL
W pracy określono wpływ blanszowania wodnego papryki w zakresie od 1 do 3 minut oraz warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia na kinetykę procesu suszenia oraz zawartość karotenoidów w suszu z papryki. Wzrost temperatury powietrza suszącego i półek grzejnych liofilizatora oraz przedłużenie czasu blanszowania wodnego papryki od 1 do 3 minut, wpłynęły na skrócenie czasu trwania sublimacyjnego i konwekcyjnego suszenia i zmniejszenie zawartości karotenoidów w suszu. Najlepszą metodą utrwalania, z uwagi na zachowanie karotenoidów w suszu z papryki, okazało się suszenie sublimacyjne przy najniższej temperaturze półki liofilizatora, bez zastosowania obróbki wstępnej.
EN
The work involved determination of water blanching of paprika within the range 1 to 3 minutes and freeze and convective drying conditions on the process kinetics and total carotene contents in dried paprika. Extending the duration of blanching of paprika from 1 to 3 minutes and increasing the drying temperature result in shortening of the duration of the freeze drying and convective dryling process as well as a reduction of total carotene contents in dried paprika. The most favourable dryling method, in terms of retaining the carotene contents in dried paprika, turned out to be freeze drying in the lowest of temperature heating plates without any pretreatment.
PL
Biorąc pod uwagę wyniki badań cech jakościowych suszu konwekcyjnego i liofilizatu, a w szczególności przebieg rehydracji można stwierdzić znaczne ich zróżnicowanie, tym większe, im mniejszą zawartość wody posiadał susz (z suszarki sublimacyjnej). Im susz miał niższą zawartość wody, tym na początku procesu większa była szybkość jego rehydracji, następowały większe ubytki kwasu L-askorbinowego i suchej substancji. Ogranicza to czas rehydracji suszu, szczególnie uzyskanego w suszarce sublimacyjnej.
EN
Taking into account results of the studies on qualitative features of convection dried fruit and lyophilisate, and in particular the rehydration progress, one may observe their considerable diversification, which is growing with decreasing water content in dried material (from vacuum freeze drier). The lower water content in dried material, the higher its rehydration rate at the beginning of the process, and higher losses of L-ascorbic acid and dry substance. This reduces rehydration time for dried fruit, in particular that obtained from vacuum freeze drier.
PL
W pracy określono wpływ warunków konwekcyjnego i sublimacyjnego suszenia liści pietruszki na kinetykę ich wysychania oraz zawartość olejków eterycznych w suszu. Suszenie sublimacyjne prowadzono w zakresie temperatur 20-70°C przy ciśnieniu 63 Pa, suszenie konwekcyjne w przedziale temperatur 40-70°C. Najlepszą metodą suszenia, ze względu na zachowanie zawartości olejków eterycznych, okazało się suszenie sublimacyjne - przy temperaturze płyty grzejnej 30°C.
EN
The purpose of this work was to test the impact of freeze and convective drying conditions on their drying kinetics and the content of essential oils in dried parsley leaves. The research was conducted within temperature range of 20°C - 70°C for pressure values 63 Pa (freeze drying), and 40 - 70°C (convective drying). The best drying method in terms of retaining the content of essential oils in parsley leaves proved to be the freeze drying - carried out at heating plate temperature of 30°C.
17
Content available remote Kinetyka suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców
PL
Przedstawiono charakterystykę suszenia mikrofalowego wybranych warzyw i owoców uwzględniając otrzymanie suszu spełniającego wymagania jakościowe konsumentów. Przedstawiono krzywe; suszenia i temperaturowe przy efektywnej mocy promieniowania mikrofalowego. Porównano efektywność suszenia mikrofalowego i konwekcyjnego.
EN
Microwave drying of chosen fruit and vegetables is presented taking into account production of dried matter fulfilling consumers' quality requirements. Drying and temperature curves for effective microwave radiation power are presented. Efficiency of microwave and convective drying was compared.
PL
Na stanowisku laboratoryjnym przeprowadzono doświadczenia nad suszeniem pojedynczych kropel koncentratu soku z buraków ćwikłowych o zawartości ekstraktu 30% przy temperaturach czynnika suszącego 50, 60, 70, 80, 90°C oraz jego stałej prędkości v=1m*s-1. Wpływ temperatury czynnika suszącego na spadek zawartości wody opisano równaniem wykładniczym. Określono też wielkość strumienia wilgoci.
EN
A laboratory setup was used to carry out experiments on drying single drops of garden beet juice concentrate with extract content of 30% for drying medium temperatures: 50, 60, 70, 80, 90°C, and its constant velocity v=1m*s-1. The impact of drying medium temperature on content drop.
19
Content available remote Optymalizacja hybrydowego procesu suszenia. Symulacja komputerowa
PL
Praca jest poświęcona poszukiwaniu metodą symulacji numerycznej optymalnego programu połączenia suszenia konwekcyjnego i mikrofalowego. Dwugodzinny proces suszenia walcowej próbki jest podzielony na piętnastominutowe odcinki, podczas których próbka może być suszona metodą mikrofalową lub w konwekcyjną. Przyjmując kryteria jakości procesu zawierające warunki maksymalizacji szybkość suszenia, minimalizacji naprężeń suszarniczych można wybrać proces optymalny.
EN
Aim of this study was to find the optimum programme connecting convec-tive and microwave drying using numerical simulation. Two-hour drying process of cylindrical sample is divided into fifteen-minute periods. During each period a sample could be dried in the microwave or in convective manner. It is possible to choose optimal process considering such quality criteria as drying rate maximization and drying-induced stresses minimization.
PL
Celem pracy było określenie, w jakim stopniu suszenie konwekcyjne niszcząco wpływa na strukturę wewnętrzną jabłek na przykładzie analizy powierzchni projekcyjnej komórek oraz ich współczynnika kształtu. Suszone jabłka, o strukturze wewnętrznej najbardziej zbliżonej do świeżego to materiał wstępnie poddany odwadnianiu osmotycznemu w roztworze sacharozy, a następnie suszony konwekcyjnie w temperaturze 70°C przy prędkości powietrza 1,5 mźs-1. W porównaniu do materiału suszonego, wstępnie odwadnianego w roztworze sacharozy, zaobserwowano wzrost powierzchni projekcyjnej komórek jabłek odwadnianych w glukozie i syropie skrobiowym przy nieistotnej zmianie współczynnika kształtu. Jednocześnie nie zaobserwowano zmian w wielkości powierzchni projekcyjnej i współczynnika kształtu komórek w tkance jabłek wstępnie odwadnianych osmotycznie przed suszeniem, w roztworach glukozy i syropu skrobiowego.
EN
The purpose of the work has been to determine the degree to which convection drying has destructive impact on the internal structure of apples, using the example of analysis of cells projection surface and their shape factor. Dried apples, with internal structure closest to fresh, constitute material initially subject to osmotic dehydration in saccharose solution, and then dried using the convection process at the temperature of 70°C and air velocity of 1.5 m/s. Compared with dried material initially dehydrated in saccharose solution, the research allowed to observe projection surface growth for apple cells dehydrated in glucose and starch syrup, accompanied by irrelevant shape factor change. At the same time, no changes were observed in the size of projection surface and shape factor for cells in the tissue of apples undergoing initial osmotic dehydration before drying, in the solutions of glucose and starch syrup.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.