Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 15

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  walls
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiona została metoda wykonanych analiz i badań zabytkowych struktur murów klasztoru i kościoła Karmelitów Bosych w Przemyślu. Przyjęcie programu konserwatorskiego poprzedzone zostało badaniami makroskopowymi oraz badaniami właściwości fizykochemicznych zabytkowych murów klasztoru. Wyniki omówiono w formie dyskusji diagnozy otrzymanych efektów badań. Rozpoznanie zabytkowej materii pozwoliło dokonać wyboru poprowadzonego procesu konserwatorskiego, który pokazany został w sposób syntetyczny. Główna problematyka badawcza uzupełniona została o rys historyczny zespołu kościelno-klasztornego oraz o własne doświadczenia zawodowe pozwalające omówić złożoną problematykę prac reintegracyjnych wykonywanych na obiekcie zabytkowym. W artykule zamieszczono plany, tabele i zdjęcia, które merytorycznie poszerzyły istotę badań.
EN
This paper presents a method of performing analyses and studies of the historical wall structures of the Monastery and Church of the Discalced Carmelites in Przemyśl. The adoption of a conservation program was preceded by macroscopic testing and an investigation of the physical and chemical properties of the historical walls of the monastery. The findings were discussed and coupled with a diagnosis. The identification of historic matter enabled the selection of a conservation process that was presented in a synthetic manner. The primary research subject was supplemented by an outline of the history of the monastery and church complex and the authors’ own professional experience, which allowed them to properly discuss the complex subject matter of reintegrative construction work performed on a historic building. The paper includes plans, tables and photographs which substantively expand upon the essence of the study.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych wpływu wzmocnienia powierzchniowego wykonanego w systemie FRCM na wytrzymałość na ściskanie murów z autoklawizowanego betonu komórkowego (ABK). Badano modele bez wzmocnienia, wzmocnione z jednej oraz dwóch stron. W murach wzmocnionych z dwóch stron odnotowano wzrost wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności, a w murach wzmocnionych tylko z jednej strony wzrost odkształcalności w odniesieniu do wyników badań murów bez wzmocnienia.
EN
The article presents the results of experimental studies on effects of surface reinforcement with the use of the FRCM system on compression strength of walls made of autoclaved aerated concrete (AAC). Tests were carried out on models without any reinforcement, reinforced on one or both sides. In walls reinforced on two sides, an increase in compression strength and deformability was noted, and in walls reinforced on one side only. Increased deformability was observed in the walls reinforced on one side only when compared to the tests results on walls without any strengthening.
EN
Longwall mining is one of the most productive methods for extracting underground coal seams. Although the understanding of longwall mining-associated geotechnical mechanisms has been significantly improved that contributes to better ground control, roof rock/top coal fall ahead of support (roof fall) has not been fully understood that causes severe damage to equipment and casualty at face. Empirical, theoretical and modelling methods were successfully used in past studies to understand the mechanisms driving roof fall; however, key mechanisms and their interactions during the fall were not satisfactorily investigated due to limitation of each method. This study aims to gain a systematic understanding of roof fall mechanisms in longwall operation. A review of past studies on roof fall is implemented with emphasis on the principles of applied research methods. The study confirms that the interaction between roof strata, coal seam and face support largely controls roof fall while numerical modelling shows great potential in studying roof fall complex mechanisms. The paper’s findings provide mining engineers/scientists with a systematic understanding on roof fall from which more effective roof control strategies can be further developed.
4
Content available remote Przyczyny uszkodzeń murów (cz. 1) Uszkodzenia spowodowane błędami projektowymi
PL
Artykuł dotyczy uszkodzeń murów spowodowanych błędami projektowymi. Omówiono w nim uszkodzenia spowodowane brakiem obliczeniowego sprawdzenia nośności, uszkodzenia będące wynikiem koncentracji naprężeń oraz ugięć stropów i belek. Opisano skutki wpływów termicznych i reologicznych oraz osiadań podłoża gruntowego.
EN
The paper presents a description of types of damage caused to masonry walls by design errors. The discussion covers damage caused by failure to verify load-bearing capacity through calculation, and damage due to stress concentration and deflections of floor slabs and beams. The effects of thermal and rheological influences and ground subsidence are described.
RU
Znacimoj problemoj pri proektirovanii naruznyh ograzdausih konstrukcij (v tom cisle svetoprozracnyh) dla holodnyh klimaticeskih zon Rossii i drugih stran, avlaetsa ocenka vozmoznosti i dopustimosti ih primenenia. V nastoasij moment kriterij ocenki primenimosti v avnom vide v normativnyh dokumentah otsutstvuet. Avtorami proveden bol’soj ob’em eksperimental’nyh i teoreticeskih rabot s cel’u vyrabotki kriteriev ocenki diapazona primenimosti dannogo klassa konstrukcij dla razlicnyh klimaticeskih regionov Rossii.
EN
A significant problem in the design of external enclosing structures (including window and certain walls) cold climatic zones of Russia and other countries, is to evaluate the possibility and admissibility of their application. At the moment, the criterion of applicability explicitly in the regulations is missing. The authors conducted a large amount of experimental and theoretical work to develop criteria for the assessment of the range of applicability of this class of designs for different climatic regions of Russia.
6
Content available remote Ochrona przeciwpożarowa w przegrodach wewnętrznych
PL
W artykule przedstawiono wymagania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego stawiane przegrodom wewnętrznym. Podano metody ich oceny i klasyfikacji według obowiązujących norm i rozporządzeń.
EN
The article presents the fire safety requirements for space divisions, methods of assessment and classification according to the applicable standards and regulations.
7
Content available remote Modelowanie transportu roztworów soli w trakcie wysychania
EN
The paper presents a model of salt solution flows in porous materials. It contains balance equations for moisture and salt, constitutive equations, initial and boundary conditions. On the basis the numerical solutions was formulated. This model could also be use to formulate the inverse problem.
8
Content available remote Malty na fragmentech gotického zdiva ze Staříče
CS
Při opravě ohradní zdi hřbitova okolo kostela ve Staříči (k. ú. Staříč, parc. č. 1) byly nalezeny pískovcové kamenné prvky odlišné tvarem i opracováním od ostatního staviva. Mezi nálezy byly identifikovány kusy ostění, žebra a výběhy žeber, svorník a okenní kružby. Prvky byly uměleckohistorickými metodami vyhodnoceny jako gotické, lucemburské, pocházející nejspíše z 2. třetiny 14. století. Jako nejpravděpodobnější původní umístění fragmentů se jeví presbytář místního kostela sv. Kříže. Po přestavbě presbytáře kostela v pokročilém novověku byly prvky použity jako prostý stavební materiál pro ohradní zeď. Z velké části tak nebyly vystaveny působení povětrnosti, a proto se na nich dochovaly v poměrně velkých plochách relikty povrchových barevných úprav v bílé a červené a také zbytky maltovin na ložných plochách (obr. 1). Na fragmentech zdiva jsou zachovány dva druhy malt. Starší, gotické, jsou ložní bílé vápenné malty a vápenné pomazy. Jak povrch horninových bloků, tak starší bílé malty a pomazy jsou nesouvisle pokryty mladšími šedými maltami.
EN
The material characteristics of mortars from fragments of Gothic masonry found in Staříč near Ostrava are presented in the paper. The probable origin of the analysed materials is also discussed.
PL
W artykule przedstawiono aktualny stan techniczny kościoła św. Bartłomieja, najstarszego kościoła w Gliwicach. Opisano wyniki przeprowadzonych badań i poddano analizie przyczyny występujących uszkodzeń (spękania ścian i sklepień, zawilgocenia murów, uszkodzenia elementów więźby dachowej i stropu nad nawą, posadzek i tynków, muru zewnętrznego). Zaproponowano sposób naprawy stwierdzonych uszkodzeń w celu odpowiedniego zabezpieczenia konstrukcji kościoła przed przystąpieniem do właściwych prac konserwatorskich.
EN
In the paper the technical condition of the oldest, 17th century Saint Bartholomew Church in Gliwice was displayed. There are a lot of scratches on the walls, there is also a biological corrosion of the wooden elements of the roof and the ceiling and some damages of the finishing elements. There were described the results of conducted resources and calculation analysis. The method of reparation was also recommended.
10
Content available remote Wybrane parametry termiczne ścian o złożonej strukturze
PL
W referacie podjęto próbę określenia wybranych parametrów termicznych ścian o złożonej strukturze. Rozważania przeprowadzono na przykładzie ścian z izolacją transparentną, w oparciu o wyniki pomiarów prowadzonych na stanowisku badawczym Zakładu Podstaw Budownictwa Ekologicznego Politechniki Śląskiej.
EN
Transparent thermal insulation is a material, which joins a lot of properties useful in both, building and energy solutions. Through advantages of transparent thermal insulation there is a possibility to use it in new buildings as well as in old ones, that are thermomodernized. This kind of insulation is one of the alternative for energy-saving buildings.
11
Content available remote Sanace vlhkého zdiva
12
Content available remote Ścienne i stropowe pustaki betonowe
PL
W warunkach gospodarki rynkowej rozwój budownictwa jednorodzinnego jest uzależniony m.in. od dostępności nowych, betonowych materiałów ściennych i stropowych, które uzupełniają ofertę masowo produkowanych wyrobów ceramicznych, silikatowych i z betonu komórkowego. Elementy te mają podstawowy wpływ na koszt stanu surowego budowanego domu oraz koszt późniejszej jego eksploatacji - inwestor powinien wziąć to pod uwagę, podejmując decyzję o wyborze materiału budowlanego.
13
Content available remote Płyty gipsowe ścienne
PL
Obecnie coraz większą wagę przykłada się do problemu zapewnienia komfortu przebywania ludzi w pomieszczeniach mieszkalnych oraz obiektach użyteczności publicznej. Powszechne przekonanie o szkodliwym działaniu niektórych materiałów budowlanych na organizm ludzki spowodowało wyraźny zwrot w kierunku stosowania materiałów przyjaznych człowiekowi.
PL
W artykule przedstawione są wyniki numerycznego modelowania procesu wymiany ciepła w obiekcie ze zintegrowanym systemem zasilania z uwzględnieniem zdolności akumulacji ciepła przez ściany.
EN
The results of numerical modeling of heat exchange processes in heat supply object of integrated heat supply system are presented with regard for ability of walls to heat accumulation.
15
Content available remote "Ciche” ściany działowe
PL
Ściany działowe z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych stają się coraz powszechniej stosowanym rozwiązaniem wykonywania przegród zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak również użyteczności publicznej i przemysłowym. Coraz wyższe wymagania stawiane ścianom działowym w odniesieniu do ich odporności ogniowej, nośności i sztywności, odporności na uderzenia eksploatacyjne, ale przede wszystkim w odniesieniu do izolacyjności akustycznej, stały się w ostatnim czasie przyczyną znacznego postępu i rozwoju technologii wznoszenia ścian działowych wykonywanych w systemach tzw. suchej zabudowy, czyli z poszyciem z płyt gipsowo-kartonowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.