Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 62

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  post-industrial area
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
PL
Punktem wyjścia dla współczesnych rozważań o krajobrazie na gruncie europejskim jest w wielu przypadkach definicja przyjęta na potrzeby Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Krajobraz istnieje zatem w relacji z obserwatorem, zaś jego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich.
PL
W ostatniej dekadzie zabudowa mieszkaniowa w Krakowie rozwija się szczególnie intensywnie. Brak planów miejscowych w wielu częściach miasta powodował dotąd i nadal jeszcze nierzadko powoduje sytuację, w której tereny inwestycyjne są maksymalnie zabudowywane bez całościowej wizji dla obszaru na jakim się znajdują. Nierzadko wpływa to niekorzystnie na jakość przestrzeni publicznych, których charakterystyka staje się zaledwie wypadkową procesu zabudowy rozwijanej z niewielkim udziałem zieleni publicznej. Niniejszy artykuł prezentuje analizę przekształceń funkcjonalno-przestrzennych obszaru „Ludwinów-Mateczny” w Krakowie, zabudowywanego dotąd mimo braku planu miejscowego, atrakcyjnego nie tylko pod względem lokalizacyjnym, ale także ze względu na sąsiedztwo obszarów przyrodniczo cennych. Przedstawiono w nim wyniki badań procesu rozwoju lokalnego środowiska mieszkaniowego w okresie od ok. 2010 do 2022 roku. Badania oparto na analizach dostępnych dokumentów planistycznych, statystycznych, autorskiej analizie ilościowej zmian w strukturze przeznaczenia i użytkowania terenu, a także badaniach terenowych.
EN
In the last decade residential development in Krakow has been particularly intensive. In consequence of many parts of the city being left without any local zoning plan, land designated for property development is developed to the maximum while the overreaching vision for the area is missing. This often has an adverse effect on the quality of public spaces, the characteristics of which is merely resultant from the development process developed with little public green space. This article presents an analysis of the functional and spatial transformation of the “Ludwinów-Mateczny” area in Krakow, which has been developed so far in spite of the lack of a local zoning plan, attractive not only in terms of its location, but also because of its proximity to valuable natural areas. It presents the results of a study of the local housing development process over the period starting approximately in 2010 and ending in 2022. The research was based on analyses of available planning and statistical documents, the author’s quantitative analysis of changes in the land designation (purpose) and use structure, as well as on the field research.
PL
Z uwagi na specyfikę terenów poprzemysłowych należy wykonać wiele dodatkowych analiz, aby ograniczyć ryzyko niepowodzenia prowadzonych na nich przedsięwzięć budowlanych. Uzasadnione jest zatem opracowanie narzędzia, które wspomagałoby podejmowanie decyzji dotyczącej możliwości przekształcenia terenów poprzemysłowych na cele mieszkaniowe. Aspektem rozpoczynającym przedmiotową analizę są ograniczenia wynikające z przepisów prawnych, co zostało omówione w artykule.
EN
Due to the specificity of post-industrial areas, it is necessary to perform a number of additional analyzes in order to reduce the risk of failure of construction projects carried out there. Therefore, it is justified to develop a tool that would support decision-making on the possibility of transforming post-industrial areas into housing purposes. The aspect that starts this analysis is the limitations resulting from legal regulations, which has been discussed in this study.
PL
Celem artykułu jest przedstawienie polityki przestrzennej wobec terenów pogórniczych w miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Szacuje się, że na jej terenie obecnie znajduje się 5258,3 ha terenów poprzemysłowych, w tym około 32,14% terenów pogórniczych. Do dzisiaj ponad połowa z nich nie została zagospodarowana. Z uwagi na ich liczebności, rozległości, rozmieszczenia i charakter zmian, jakie na nich zachodzą, stanowią one ważny zasób dla dalszego rozwoju miast.
EN
The purpose of this paper is to present the spatial policy for post-mining areas in the cities of the Metropolitan of Upper Silesia and the Dabrowa Basin. It is estimated that in this area, there is 5258.3 ha of post-industrial sites, including about 32.14% of post-mining areas. At present, more than half of them have not been developed. Due to their number, size, location and the nature of the changes that are taking place in them, they are an important resource for further urban development.
PL
Przedmiotem artykułu są przekształcenia terenów poprzemysłowych analizowane w kontekście działań podejmowanych w dwóch zbliżonych do siebie regionach: Metropolii Ruhry (Niemcy) i Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii GZM (Polska). Artykuł prezentuje wycinek badań ograniczony do wybranych przykładów rewitalizacji terenów poprzemysłowych w obydwu regionach, a w szczególności do przekształceń kompleksu kopalni węgla kamiennego i koksowni Zollverein w Essen. W oparciu o analizę dokumentów i literatury przedmiotu oraz studium przypadków opracowanie ma na celu wykazanie podobieństwa omawianych regionów, identyfikację i wskazanie zasadniczych kierunków przekształceń terenów poprzemysłowych, a także działań koniecznych do podjęcia w procesie ich rewitalizacji.
EN
The subject of the article is the transformation of post-industrial areas, analyzed in the context of activities undertaken in two closely related regions: the Ruhr Metropolis in Germany and the Metropolis of Upper Silesia - Zagłębie GZM (Metropolis GZM) in Poland. The article presents a fragment of the research limited to selected examples of post-industrial regeneration in both regions, and in particular to the transformation of the coal mine complex and the Zollverein coking plant in Essen. Based on the analysis of documents and literature on the subject as well as a case study, the aim of the paper is to show the similarity of the discussed regions, to identify and indicate: basic directions of transformation of post-industrial areas, as well as actions necessary to take in the process of their revitalization.
EN
Purpose: the main purpose of this paper is to present the idea of a new e-service concerning post-mining areas, which is being developed in the Silesian Voivodeship and which is expected to increase their attractiveness. Design/methodology/approach: The new e-service is based on the development of a system for the inventory and valorisation of post-mining areas. In the course of the work, a field inventory of the areas is carried out, which involves collecting information on their location, configuration in relation to main transport routes, surface configuration and the manner of their management. These data are collected in a database system, which is additionally linked with algorithms enabling benchmarking, assessment of ecosystem services and evaluation of investment attractiveness. All of this will create a new e-service that will enable decisions to be made regarding their further use by various stakeholders. Findings: The value of post-mining and post-industrial areas in the processes of economic transformation of the Silesian Voivodeship and the needs of stakeholders for information regarding these areas. Research limitations/implications: The results provide a basis to improve the effectiveness of regional development planning, especially solutions for SME involvement and cooperation. The results confirm, that a detailed study of entrepreneurs' needs should be included as the main instrument for the implementation and for gaining reliable information on the effectiveness of implemented solutions in the field of innovation support. Practical implications: The Silesia Voivodeship has a large number of post-industrial areas, for which the state and degree of degradation is often undefined. Building new e-services for a region in transition is an important factor for its competitiveness. The OPI-TPP 2.0 service allows the valorisation of sites and additionally provides information to potential investors on the necessary planning, investment and environmental measures. Originality/value: The contribution of the research to the development e-services in post-mining land management.
PL
Zmiany klimatu przejawiające się w ekstremalnych zjawiskach pogodowych zmuszają miasta do odpowiedniego przygotowania ich przestrzeni. W obszarach śródmiejskich stopniowo pojawiają się tereny poprzemysłowe, które mają odpowiednie cechy pozwalające wykorzystać je m.in. do retencji wody, zmniejszenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła itd. W aglomeracji górnośląskiej przewiduje się w ciągu najbliższych 30 lat likwidację wszystkich kopalń węgla kamiennego. Wykorzystanie ich terenów do celów klimatycznych wymaga zmian w polityce władz miejskich.
EN
Climate changes, manifested by extreme weather phenomena, force cities to properly prepare their territories. Post-industrial areas appear in downtowns and they have appropriate features to be used for water retention, reduction of the urban heat island phenomenon etc. In the Upper-Silesian agglomeration, all hard coal mines are to be closed within the next 30 years. However, their use to climate aims requires changes in the policy of the municipal authorities.
PL
Przedmiotem artykułu są działania rewitalizacyjne podejmowane na zdegradowanych obszarach miast należących do rdzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wybrane przykłady obejmują działania prowadzone w kierunku rozwoju: przedsiębiorczości, usług, kultury, zabudowy mieszkaniowej, sportu, rekreacji. Celem badań jest identyfikacja, a także rozmieszczenie zrealizowanych i planowanych projektów rewitalizacji obiektów, obszarów zdegradowanych, a ponadto ocena ich wpływu na zmianę wizerunku miast poprzemysłowej metropolii oraz poprawę warunków życia społeczności miejskich.
EN
The subject of the paper are revitalization activities undertaken in degraded areas of cities belonging to the core of the Metropolis GZM. The selected examples include activities undertaken for the development of entrepreneurship, services, cultures, housing, sports and recreation. The aim of the study is to identify and locate completed and planned projects for the revitalisation of buildings and degraded areas, and to assess their impact on changing the image of the cities of the post-industrial metropolis, and improving the living conditions of urban communities.
PL
Przedmiotem artykułu jest problematyka rewitalizacji terenów poprzemysłowych. W artykule, opartym na studium przypadku, poddano analizie dwa przykłady zrewitalizowanych obszarów poprzemysłowych znajdujących się w obrębie miasta Opola, po nieczynnych cementowniach: Bolko oraz Piast. Są to tereny o szczególnej historii, położeniu i znaczeniu w zurbanizowanej przestrzeni miasta. Celem badań jest przedstawienie procesu transformacji funkcjonalno-przestrzennej, jaka dokonała się po zamknięciu cementowni z odniesieniem do historii, wcześniejszych przeobrażeń oraz wiążących uwarunkowań kulturowych.
EN
The subject of the article is the issue of revitalization of post-industrial areas. The article, based on a case study, analyzes two examples of revitalized post-industrial areas located within the city of Opole, after closed cement plants: Bolko and Piast. These are areas with a special history, location and importance in the urbanized space of the city. The aim of the research is to present the process of functional and spatial transformation that took place after the closure of the cement plant with reference to history, previous transformations and binding cultural conditions.
PL
Miasto to sieć skomplikowanych, złożonych zależności, które są w stałym ruchu, zmieniają się dynamicznie i ewoluują. Ich funkcjonowanie na przestrzeni czasu to pewnego rodzju etapy, których wydzielenie pozwala na lepsze zrozumienie kierunku zmian, jakie powinny być wprowadzane w miejskiej tkance tak, aby mogła ona stale odpowiadać na zmieniające się potrzeby mieszkańców.
EN
Purpose: Effective social and economic revitalisation of post-industrial cities involves municipal government entities undertaking planning activities. The aim of the paper is to analyze these activities as the entities have to set not only far-reaching goals to be achieved, but also develop a strategy to achieve the intended results, which acts as a basis for the selection of optimal tactical actions. The city planning document needs to refer to broader regional, metropolitan and national strategies and include specific sectoral programmes within the city. In addition, it should include an evaluation model that ensures the verification of the effectiveness of the operations undertaken. Methodology: The Zabrze development strategy was analysed to determine the content of planning documents in the field of development strategy of post-industrial cities. The content of the document, taking into account the specified priorities, was then verified with systematically prepared reports specifying the degree of implementation of plans, budgetary outlays and the schedule of activities. Findings: As a result, it was possible to link the planning assumptions with the facts in the case of the revitalisation of the city, which, several years ago, was a centre of heavy industry with numerous mines, steelworks and manufacturing plants. We focused primarily on the analysis of the implementation of tasks related to social and infrastructure revitalisation. It was agreed that in the case of Zabrze, the development of a new field of economic activity, i.e. post-industrial heritage tourism, played an important role. Value: It has been shown that consistent implementation of the adopted plans by the local government can result in a change of the image of the city.
EN
Post-industrial and post-mining areas have often been under strong anthropogenic pressure for a long time. As a result, such areas, after the ending of industrial activity require taking steps to revitalize them. It may cover many elements of the natural or urban environment, such as water, soil, vegetated areas, urban development etc. To carry out revitalization, it is necessary to determine the initial state of such areas, often using selected chemical, geophysical or ecological. After that it is also important to properly monitor the state of such areas to assess the progress of the revitalization process. For this purpose a variety of change detection technics were developed. Post-industrial areas are very often characterized by a large extent, are difficult to access, have complicated land cover. For this reason, it is particularly important to choose appropriate methods to assess the degree of pollution of such areas. Such methods should be as economical as possible and time-effective. A very desirable feature of such methods is that they should allow a quick assessment of the entire area. Geostatistics supplemented by modern remote sensing can be effective for this purpose. Nowadays, using remote sensing, it is possible to gather information simultaneously from the entire, even vast area, with high spatial, spectral and temporal resolution. Geostatistics in turn provides many tools that are able to enable rapid analysis and inference based on even very complicated often scarce spatial data sets obtained from ground measurement and satellite observations. The goal of the article was to present selected results obtained using geostatistical methods also related to remote sensing, which may be helpful for decision makers in revitalizing post-industrial and post-mining areas. The results described in this paper were based mostly on the previous studies, carried out by authors.
EN
The transformation of the Polish economy during the period of its transformation from a planned socialist economy into a market economy resulted, among others, in the emergence of a large number of post-industrial areas which are no longer used. Located often in developed urban areas, with many disadvantages such as contamination or unstable ownership status, they are not of interest to investors. Exploiting the potential they undoubtedly have would in many cases require the investment of considerable resources, but in order for these to be allocated to the investment, the investor expects to gain complete knowledge of the character and specificity of the place. The article is an example of a preliminary analysis of a selected post-industrial area, which helps to outline the direction of future area redevelopment.
EN
The analysis, which was carried out during the preparation of the article, shows that 88% of entities on the Industrial Monuments Route of the Silesian Voivodeship use the communication potential of social media to inform about their activities and to advertise the tourist offer. On the other hand, all facilities can be identified by users through web presentations (websites). Communication in cyberspace is accompanied by promotion in the mass media and by a wide range of attractive events. This proves that the managers of sites located on the tourist and cultural route of the industrial heritage of the Silesian Voivodeship use coherent promotional activities.
PL
Stabilność dwóch kompleksów składowisk opisano za pomocą indykatywnej metody geotechnicznego wskazania w odniesieniu do reakcji górnej warstwy materiału. Na podstawie analizy granulometrycznej koron wysypisk stwierdzono występowanie dwóch rodzajów warstw odpadów z granulacją iłu i pyłu. Analizowane próbki mają odczyn alkaliczny (ok. 80% powierzchni) i umiarkowanie alkaliczny (ok. 20% powierzchni). W górnej warstwie osadników nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej zawartości metali toksycznych dla gleb kategorii B. Omawiany obszar z elementami kataklizmu powierzchniowego pokryty był roślinami charakterystycznymi dla gleb ubitych, wykorzystywanych do technicznej rehabilitacji gruntów. Charakterystyczne parametry podłoża i specyfika przechowywanego materiału wpływają na projektowanie funkcji przestrzennych i przyszły rozwój. Niestabilne podłoże konstrukcyjne o znacznej ściśliwości uniemożliwia posadowienie budynków lub konstrukcji inżynierskich.
EN
A local vision of the landfills of the former Solvay plants was carried out to identify taxa of plants inhabiting the area. A description of the flora was made, taking into account environmental interactions and using pH and metal contents in the soil. No statistically significant effect of chem. pollutions on the presence of plants was found. Biogeotech. research confirmed the low stability of this area and its complicated geotechnical properties. An unstable construction substrate with significant compressibility makes in impossible placing buildings and other engineering constructions.
EN
Post-industrial areas are an area of concentration, penetration and shaping the economic, social and environmental zone. The strategic goal of transforming post-industrial areas should be to obtain a new, dynamic and favorable state of equilibrium for a given area, as well as its surroundings after cessation of operations. The purpose of the article is to indicate the possibility of adaptation of post-industrial areas, especially after exploitation of the mineral, to perform new functions. The direction and the purpose of the recultivation and planning actions to a large extent may be influenced by specific social and economic conditions affecting the competitiveness of each and individually treated fragment of space.
17
PL
Obszar Górnego Śląska w ostatnim ćwierćwieczu staje się areną rozgrywających się na naszych oczach zmian społeczno-urbanizacyjnych. Silnie zindustrializowany obszar, gdzie gwałtownym procesom uprzemysłowienia nigdy nie towarzyszyły linearne procesy urbanizacyjne, stanął w obliczu konieczności określenia na nowo swojej tożsamości. Procesy przemian zachodzących we współczesnych społeczeństwach ponowoczesnych znajdują także swoje odzwierciedlenie w przestrzeni społecznej i fizycznej miasta. Współczesne miasto staje się w skali mikro areną wydarzeń obrazujących zmiany społeczne i gospodarcze zachodzące w globalizującym się świecie, ale jednocześnie coraz częściej atutem miast staje się ich wyjątkowość, oryginalność, szczególny "duch miejsca", który sprawia, że niektóre miasta tworzą specyficzną, sobie tylko właściwą atmosferę i "magię miejsca", która przyciąga do o nich ludzi. Celem artykułu jest opis i ocena przebiegu procesów rewitalizacyjnych, intensywnie zachodzących w ostatnich latach na Górnym Śląsku, na przykładzie stolicy regionu – Katowic.
EN
The area of Upper Silesia in the last quarter of the century has become the arena of social and urban changes taking place. A highly industrialized area where rapid industrialization processes have never been accompanied by linear urbanization processes, has faced the need to redefine its identity. The processes of change taking place in modern postmodern societies are also reflected in the social and physical space of the city. The modern city becomes a micro-arena of events that depict social change and the economy in the globalizing world, but at the same time, the uniqueness, originality and special spirit of the place are becoming that some cities create a specific, just the right atmosphere and the "magic of the place" that attracts people to them. The aim of the article is to describe and evaluate the course of revitalization processes, intensively occurring in recent years in Upper Silesia, on the example of the capital of the region – Katowice.
PL
Tereny poprzemysłowe bywają powszechnie postrzegane jako miejsca degradacji i zniszczenia. Gdy jednak przyjrzymy im się dokładnie, odkryjemy, jak wiele potrafi zdziałać przyroda, gdy pozwolimy jej przejąć inicjatywę. Żabie Doły to obszar na granicy Chorzowa, Bytomia i Piekar Śląskich, który ma status zespołu przyrodniczo-krajobrazowego. Podstawą ochrony są tu siedliska cennych gatunków fauny, szczególnie ptactwa. Najciekawszym zagadnieniem jest geneza tego obiektu. Tu nie poddano ochronie pozostałości dawnych, naturalnych i cennych ekosystemów. Miejsce to było pierwotnie użytkowane rolniczo, ale jego krajobraz uległ zmianie pod wpływem eksploatacji węgla kamiennego, rud cynku i ołowiu oraz żelaziaków brunatnych. Na skutek działalności górniczej poziom terenu obniżył się o 5-8 metrów i powstały tu niecki osiadań, które stopniowo wypełniły wody gruntowe. Teren poprzecinany jest nieużytkowanymi nasypami kolejowymi. Są tu również hałdy i osadniki poflotacyjne. Gleby, a szczególnie osady denne zbiorników wodnych zanieczyszczone są metalami ciężkimi. Mimo tak trudnej ekologicznie sytuacji teren zasiedla wiele gatunków ptaków, w tym chronionych prawem polskim i wspólnotowym. Obecnie potwierdzono występowanie 64 gatunków, choć wieloletnie obserwacje podnoszą tą ilość prawie dwukrotnie. Część z zastanych gatunków znajduje się w polskiej czerwonej księdze zwierząt. Poza ptakami występują tu również inne zwierzęta, w tym chomik europejski. Potwierdzona flora tego obszaru też jest znacząca, obejmuje 375 gatunków. Powstała w 2016 roku waloryzacja przyrodnicza stanowiła podstawę do opracowania w 2017 roku projektu rewitalizacji tego obszaru w granicach Bytomia. Jest to miejsce przenikania się „światów” - zwierząt z ich siedliskami, wędkarzy i zwolenników rekreacji ruchowej, entuzjastów obserwacji ptaków i ekologów. Współczesne tendencje ochrony przyrody narzuciły sposób rewitalizacji, w którym ochrona elementów rodzimej natury ma łączyć się z popularyzacją wiedzy przyrodniczej. Zaproponowano więc, by to przenikanie się świata przyrody, rekreacji i historycznej tożsamości regionu podkreślić i wyposażyć w sprzyjającą infrastrukturę. Wprowadza ona też kolejny wirtualny świat, jako nową warstwę treściową, atrakcyjną dla młodych pokoleń.
EN
Post-industrial areas are commonly perceived as degraded and destroyed. In thorough examination one can find how fruitful can be nature left alone with own initiative. Żabie Doły is a territory on the border of Chorzów, Bytom and Piekary Śląskie with status of nature-landscape protected complex. Its core values are habitats of rare species of animals, especially birds. Genesis of the place are the most interesting. Protection is not covering existing remains of natural ecosystems. Site was previously used for agriculture. Its landscape was changed by coal mine activity, exploitation of zinc, lead and brown iron ores. That caused ground subsidence of 5-8 m and appearing of troughs with ground water. Some no longer used railway high embankments are characteristic for the landscape as well as spoil heaps and settling ponds. Soils and pond bottoms are contaminated by heavy metals. In spite of the ecologically uneven situation the site is a habitat for many animals protected by national and community law, especially birds. It was confirmed now the presence of 64 species of them, but earlier published sources suggested nearly the twice higher number. There are observed many other animals, European hamster among them. Local flora collect 375 species. Valorisation done in 2016 was basic source for development plan prepared in 2017 for part of area within Bytom borders. Żabie Doły is the site of “intertwined worlds” of natural habitats, recreation, fishing, bird watching and ecological events. Present tendencies in nature protection imply the way of revitalization enhancing nature popularization. So overlap of functional layers was supported by specific infrastructure and new “world” of virtual reality was added to attract young generations.
PL
Zagłębie Ruhry przez dziesięciolecia było najbardziej zanieczyszczonym obszarem Niemiec. Pod koniec lat 80. XX wieku, kiedy zakończono produkcję w zakładach przemysłowych i zamknięto kopalnie rozpoczął się proces rewitalizacji w ramach IBA Emscher Park, który trwał do 1999r. Obecnie po prawie 20 latach po zakończeniu IBA można obserwować wieloletnie efekty działania całego procesu transformacji. Połączenie dziedzictwa kulturowego dawnych terenów przemysłowych naturalnym krajobrazem i nadanie im zupełnie nowych funkcji sprawia, że na obszarze zagłębia można zwiedzać wyjątkowe w swoim charakterze założenia, które stanowią główne atrakcje turystyczne całego regionu.
EN
The Ruhr was one of the most polluted areas in all of Germany for decades. Towards the end of the 1980’s, when production ceased in industrial plants and mines were being closed down, a process of revitalisation began as a part of the IBA Emscher Park project, which lasted until 1999. At present, almost 20 years after the completion of the IBA, we can observe the long-term effects of the entire transformation process. The combination of the former industrial areas’ cultural heritage with the natural landscape and assigning completely new functions to them has led to a situation in which we can visit complexes of outstanding character and that constitute the man tourist attractions of the entire region.
20
Content available Turyn: oblicza miasta. W kierunku smart
PL
Turyn to miasto o silnych korzeniach antycznych i średniowiecznych – miasto kościołów i pałaców. Miasto kultury, biznesu i sportu – monumentalne, eleganckie i chłodne, a jednocześnie fascynująco skromne. Stolica Piemontu, położona nad rzeką Po, miasto wielkich architektów: Juvarry, Guariniego i Alfieriego, stanowi do dziś jedną z najlepszych lekcji post-barokowej urbanistyki. Miasto o wielu obliczach, w którym przeszłość miesza się z inteligentną przyszłością.
EN
Turin is a city with very strong ancient and medieval roots - a city of churches and palaces. A city of culture, business and sports - one that is monumental, elegant and cool, while at the same time being fascinatingly modest. The capital of Piedmont, located on the Po River, a city of great architects: Juvarra, Guarini and Alfieri, today constitutes one of the best lessons on post-Baroque urban planning. A city of many faces, in which the past mixes itself with a smart future.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.