Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  komodalność transportu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
PL
Dobór środków transportu (wybór rodzaju/gałęzi transportu, wielkości i liczby środków transportu) pozwala ograniczać zleceniodawcom koszty realizacji operacji transportowych, które stanowią znaczny udział w cenie oferowanych produktów. Pozwala on także racjonalnie dostosować czas oraz częstość dostaw zgodnie z oczekiwaniami zleceniodawców. Doboru technologii przewozu (środków transportu) dokonywano w aspekcie komodalności transportu w wybranym łańcuchu logistycznym uwzględniającym istniejące połączenia między punktami nadania i odbioru ładunku oraz istniejące punkty przeładunkowe (centra logistyczne) i wieloszczeblową dystrybucję. W artykule przedstawiono metodę doboru technologii przewozu (dobór różnych rodzajów środków transportu zewnętrznego wykorzystywanych w różnych gałęziach transportu oraz różnych rodzajów środków transportu wewnętrznego) do realizacji zadanego zadania przewozowego w wybranym łańcuchu logistycznym. Metoda pozwala na wyznaczenie takiego planu (określenie kolejności wykonywania operacji transportowych przy zastosowaniu właściwie dobranych środków transportu), dla którego całkowity koszt/czas realizacji przewozu jest minimalny.
EN
The choice of means of transport (selection of the type / branch of transport, size and number of means of transport) allows to limit the costs of transport operations to principals, which constitute a significant share of the price of the offered products. It also allows rationally adjusting the time and frequency of deliveries according to the expectations of the clients. The choice of transport technology (means of transport) was made in the aspect of transport commodality in the selected logistics chain, taking into account the existing connections between the points of cargo dispatch and collection, and existing transhipment points (logistics centers) and multi-level distribution. The article presents a method of selecting transport technology (selection of different types of external transport used in various transport modes and various types of internal transport) to carry out a given transport task in a selected logistics chain. The method allows to determine such a plan (determining the order of transport operations using properly selected means of transport), for which the total cost / time of transport is minimal.
PL
Jednolita Europejska Przestrzeń Transportowa (JEPT) stworzy właściwy dla siebie lad transportowy. Ład ten oparty być powinien na standardach, które wyznacza komodalność transportu. Jej wprowadzenie do systemów transportowych krajów UE jest zadaniem polityki transportowej, kształtującej nowy, zrównoważony model racjonalnych zachowań wszystkich uczestników rynku transportowego. Oprócz niej istnieje jednak również mechanizm regulacji opartej na kryteriach logistycznych, jaki generuje makrosystem logistyczny, w ramach którego funkcjonuje system transportowy każdego kraju. Właściwy dla niego (jako makrostruktury logistycznej) reżim racjonalności wykorzystania zasobów transportu, tworzy z kolei podstawy do budowy ładu logistycznego w systemie transportowym, zapewniając realnie największe szanse realizacji koncepcji wspótmodalności transportu i budowy JEPT, postrzeganej w wymiarze logistycznym, to jest w ramach europejskiego systemu logistycznego.
EN
Single European Transport Area (SETA) will create transport order adequate for itself. That order needs to be form in accor- dance with the transport co-modality Standards. Implementmg co-modality to the existing in the EU transport systems belongs to the main tasks of transport policy focused on creation of a new sustainable model of rational behaviour of all transport markets” actors. However, apart from it exists another regulatory mecha- nism, based on logistics criteria which generates logistics ma- cro-system containing transport system. As a result, typical for it as a logistics macrostructure rationality regime creates logistics order within the transport system, ensuring in real terms at the same time the best chance for implementing co-modality concept and creation of SETA in it logistics dimensión, i. e. in the framework of European logistics system.
PL
W artykule ukazano potrzebę integracji ofert różnych środków transportu. Jest to jeden ze sposobów na wzrost konkurencji alternatywnych wobec samochodu osobowego sposobów przemieszczania, czego rezultatem powinna być zmiana podziału modalnego ruchu. Szczególną uwagę zwrócono na efektywny przepływ informacji, który stanowi podstawę w komunikacji systemu transportowego z użytkownikami.
EN
The article deals the need to integrate offers of different modes of transportation. It is one of the ways to increase competition for alternative ways of travel to move by personal cars. Resulted should be the change of modal split of traffic. Particular attention was given to effective information flow that is fundamental to communication with the users of the transportation system.
PL
W artykule przedstawiono wyniki grantu rozwojowego R10 00270G/2009, pt. "Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej", dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Opisano wieloszczeblową kwantyfikację elementów systemu logistycznego Polski. Wyszczególniono infrastrukturalne elementy punktowe i liniowe oraz określono charakterystyki tych elementów. Dokonano przeglądu istniejących, zinformatyzowanych baz danych, zawierających parametry infrastruktury transportu.
EN
The paper presents the results of a development grant R10 00270G/2009: "A Model of Poland's Logistic System as the Way towards Transport Co-modality in the European Union"- partially funded by the National Centre for Research and Development. Multistage quantification of Poland's logistic system was described. Infrastructural elements by points and linearly were detailed and characterized. A review of existing digitalized data bases containing transport infrastructure parameters was made.
PL
Artykuł jest wynikiem prac badawczych prowadzonych w ramach projektu rozwojowego dot. modelu systemu logistycznego Polski w aspekcie komodalności transportu. W artykule przedstawiono wieloszczeblową kwantyfikację elementów systemu logistycznego dla Polski. Wyszczególniono infrastrukturalne elementy punktowe i liniowe. Określono charakterystyki dla tych elementów. Dokonano przeglądu istniejących zinformatyzowanych baz danych zawierających parametry infrastruktury transportu.
EN
The article is the result of research work carried out within the development project concerning the model of logistics system of Poland in aspect of transport co-modality. Article presents the multi-level quantification of logistics system elements for Poland. Punctual and linear elements of the infrastructure were distinguished. Also the characteristics of these elements were defined. Review of the existing computerized databases, containing the parameters of transport infrastructure, were performed.
PL
W artykule przedstawiono wybrane efekty prac projektu rozwojowego nt. "Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w UE". Wychodząc z pojęcia systemu zdefiniowano elementy Systemu Logistycznego Polski oraz dokonano parametryzacji elementów struktury systemu. Artykuł zawiera sformułowanie matematyczne rozłożenia strumieni ładunków na sieć transportową ze względu na kryterium kosztów.
EN
The article presents selected aspects of the research work "Logistics System of Poland as a way to transport co-modality in UE". The elements of Logistics System of Poland and its characteristics were defined. Article contains mathematical formulation of cargo flows distribution with the criteria of costs minimization.
7
Content available remote Zadania przewozowe dla Systemu Logistycznego Polski
PL
W artykule przedstawiono ogólne ujęcie zadania logistycznego dla Systemu Logistycznego Polski (LSP). Określono źródła i ujścia strumieni ładunków dla LSP oraz wyszczególniono ich główne elementy funkcjonalne. Ponadto zidentyfikowano zadania logistyczne dla LSP oraz przedstawiono je w formie graficznej.
EN
The paper presents a general recognition of the logistic task for Logistic System of Poland (LSP). The sources and the outs of the material stream are listed for the LSP with their main functional elements. In addition the logistic tasks for LSP were identified and presented in graphical form.
PL
Artykuł jest wynikiem prac badawczych prowadzonych w ramach projektu rozwojowego dot. modelu systemu logistycznego Polski w aspekcie komodalności transportu. Wychodząc z definicji komodalności transportu, jako cel projektu przyjęto opracowanie modelu systemu logistycznego dla Polski uwzględniając system transportowy, organizację centrów logistycznych, podsystem dystrybucji towarów wraz z różnego typu obiektami logistycznymi, logistykę miejską oraz logistykę zwrotów. W artykule przedstawiono główne założenia do modelu oraz wybrane aspekty samej koncepcji modelu systemu logistycznego Polski. Szczególną uwagę zwrócono na rolę systemu transportowego w procesie przemieszczania ładunków. Przedstawiono wybrane aspekty nowatorskiego podejścia do formalizacji zapisu systemu logistycznego Polski w aspekcie komodalności transportu.
EN
The article is the result of research work carried out under the project of development of model of logistic system of Poland in aspect of transport co-modality. Basing on co-modality of transport definition the project objective was developing a model of the Logistic System of Poland with regard to transportation system, organization of logistics centers, goods distribution subsystem and various types of logistics facilities, city logistics, and logistics of returns. Article presents main assumptions of the model and some conceptual aspects of Logistic System of Poland model. Special attention was paid to the role of the transport system in the process of moving loads. Selected aspects of an innovative approach to formalizing Logistic System of Poland in terms of transportation co-modality were presented. Keywords: Logistic System of Poland model (LSP). rationalization of material flows, transport co-modality were presented.
9
PL
Wejście Polski do społeczeństwa informacyjnego stwarza nowe możliwości prowadzenia działalności gospodarczej w tym handlu w Internecie. Stwarza to nowe wyzwania dla systemu dystrybucji w Polsce, zarówno w segmencie B2C jak i B2B. Alternatywne kanały dystrybucji hurcie w Polsce są możliwe dzięki platformom: handlowym i logistycznym, a także giełdom wirtualnym, których korzyści następnie przedstawiono. Następnie omówiono alternatywne kanały dystrybucji w handlu detalicznym i dwa proponowane modele: dostawy ze sklepu klientowi oczekującemu na dostawę oraz z centrum dystrybucji pod nieobecność klienta. W końcowej części artykułu zestawiono korzyści i słabości sprzedaży internetowej dla klientów i firm dystrybucyjnych.
EN
E'commerce creates a new challenge for distribution in Poland. In the first part of the paper alternative channels of distribution for B2B are presented. In second part alternative channels of distribution for B2C are presented as well, to determine their strength and weaknesses.
10
Content available remote Powiązania Systemu Logistycznego Polski z globalnym makrosystemem logistycznym
PL
W artykule przedstawiono wybrane rezultaty realizacji zadania czwartego projektu badawczego pt. Model systemu logistycznego Polski jako droga do komodalności transportu w Unii Europejskiej. Uwzględniono ogólną koncepcję modelowego ujęcia powiązań systemu logistycznego Polski (LSP) z globalnym makrosystemem logistycznym, znaczenie poszczególnych przejść granicznych dla powiązań LSP z systemami logistycznymi innych krajów, a także przebieg oraz obecne i prognozowane obciążenie połączeń transportowych istotnych dla powiązań LSP z otoczeniem.
EN
The paper presents selected results of the fourth task of the research project Logistic System of Poland Model as a Way to Co-modality of Transport in European Union. Model takes into account the general concept of model approach to links of Logistics System of Poland (LSP) with global logistics macro-system. Also considers the importance of particular border crossings for connecting LSP with logistics systems of other countries as well as muting and current and forecasted volumes on transportation connections significant for relations between LSP and surroundings.
11
Content available remote Model systemu dystrybucji w Polsce w aspekcie komodalności transportu towarów
PL
W praktyce gospodarczej można spotkać bardzo różnorodne rozwiązania procesów dystrybucji, kształtujące bezpośrednie i pośrednie kanały dystrybucji. Za pośrednictwem tych kanałów produkty zostają udostępnione klientom w sposób bezpośredni lub poprzez firmy i instytucje pośredniczące. Istotnym elementem oceny sprawności tych kanałów dystrybucji jest poziom obsługi klientów, uzależniony w dużym stopniu od skuteczności koordynacji procesów logistycznych, a zwłaszcza transportu i magazynowania. W oparciu o studia literatury i analizę empiryczną przypadków firm należących do różnych branż zidentyfikowano najczęściej stosowane strategie dystrybucji oraz typowe rozwiązania logistyczne. Zbadano także procesy rozwoju nowoczesnych kanałów handlu elektronicznego, które stają się powszechnym elementem współczesnych modeli dystrybucji. Na tej podstawie sformułowano założenia modelu dystrybucji uwarunkowanego komodalnością transportu.
EN
In practice diversified solutions of distributions processes can be seen, shaping direct and indirect distribution channels. Through these channels goods arc made available for customers directly or through intermediating institutions or companies. Customer service level is an important measure of evaluation of effectiveness of these channels. It depends mainly on proper coordination of logistics processes, particularly transportation and warehousing. On the basis of literature studies and empirical analysis of case studies of companies operating in different branches, the most popular distribution strategies and typical logistics concepts were identified. Development of new electronic trade channels that become a common pan of contemporary distribution models were also examined. On that basis main general assumptions of distribution model in Poland were indicated related to the concept of co-modal transportation.
PL
Przedstawiona w artykule metoda składa się z trzech głównych kroków: (1) obliczenia podaży dla każdej z 16 zidentyfikowanych grup produktowych, w rozbiciu na 16 województw, (2) oszacowanie popytu (pośrednio, w oparciu o wybrane wskaźniki ekonomiczne i społeczne), dla tych samych 16 grup produktowych i 16 województw, oraz (3) określenie przepływów dóbr pomiędzy poszczególnymi województwami. Zastosowane unikatowa metoda pozwala na pełne zbilansowanie tych przepływów, przy jednoczesnym zachowaniu dopuszczalnej zgodności z początkowymi założeniami opartymi na ocenach eksperckich. Wyniki mogą być otrzymywane i analizowane w różnych przekrojach: dla wybranych grup produktowych i województw, różnych rodzajów transportu oraz transportowej postaci ładunków (np. w kontenerach, na paletach, luzem). Otrzymane wyniki są następnie wykorzystane do określenia optymalnej lokalizacji centrum logistycznego. Obliczenia oparte są na znanej metodzie środka ciężkości, która jest jednak rozwinięta tak, aby umożliwić definiowanie różnych kryteriów: podaż lub popyt, dla dowolnych kombinacji grup towarowych i regionów.
EN
The method presented in the paper consists of three main steps: calculation of supply in 16 identified groups of goods, split up into 16 voivodeships , estimation of demand (indirect approach, based on certain economical and social indicators (in the same 16 groups of goods and for 16 voivodeships) and determination of flows of goods between individual voivodeships The unique method applied helps achieving full balance of flows, yet consistent with initial assumptions based on the expertise. The results can be obtained and analysed for selected groups of goods, different modes of transport and various forms of loads (e.g. containers, pallets, bulk). The results are then used for determination of optimal location of a logistics centre. The calculations are based on the well known gravity centre method, yet extended by a possibility of defining various criteria (supply, demand for any combination of groups of goods and regions).
13
PL
Logistyka odzysku zajmuje coraz ważniejsze miejsce we współczesnych systemach logistycznych. Zmieniające się otoczenie rynkowe, w tym rosnące oczekiwania klientów co do jakości produktów i obsługi posprzedażowej oraz regulacje prawne związane z ochroną środowiska powodują, że produkty, które trafiły już do klientów ostatecznych wracają do obiegu i muszą zostać zagospodarowane przez producentów bądź inne podmioty. Rosnące przepływy z tego tytułu spowodowały, że nie można obecnie budować systemu logistycznego bez uwzględnienia wymagań i przepływów generowanych przez logistykę odzysku. Jednym z głównych typów logistyki odzysku jest logistyka związana z recyklingiem odpadów, która mimo odrębnej infrastruktury stanowi nieodłączny element systemu logistycznego kraju.
EN
Reverse logistics takes more and more important place in modern logistics systems. Changing market environment, including increasing customer expectations of product quality and customer service as well as legal regulations aiming at an environment protection catise that products that have once reached the final client return to the distribution circuit and have to be treated by producers or other entities. Growing flow of this kind of products makes that it is no longer possible to build a logistic system without reverse logistics requirements. Waste recycling is considered to be one of the main types of reverse logistics that despite the dedicated infrastructure constitutes an integrated element of the whole logistic system.
PL
W referacie zaproponowano kryteria oceny rozłożenia strumienia ładunków uwzględniając komodalność transportu. Przedstawiono kryteria racjonalizacji rozłożenia strumieni ładunków w sieci transportowo-magazynowej oraz ich mierniki. Opisano czynniki wpływające na ocenę systemów logistycznych, które bezpośrednio wpływają na komodalność transportu. Przedstawiono również kryteria efektywnego wykorzystania elementów sieci transportowo-magazynowej.
EN
The paper presents criteria for evaluating the Logistic System according to co-modality of transport. Transport and warehouse subsystems have been identified as the part of the Logistic System The criteria for rationalizing distribution of material flow in the transport network and the measures for this criteria are proposed. The factors of assessment of transport and warehouse subsystems that directly affect the transport co-modality are described. Moreover the criteria for efficient use of transportation and storage resources are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.