Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 95

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet of Things
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
Content available The health role of smart home bathroom
EN
Social health awareness in the context of medical prophylaxis influences the current trends in the design of modern domestic bathrooms. The importance of the health role of the modern bathroom also results from the current social and economic situation around the world, resulting in the need for independent health control and the developing need for medical prophylaxis, taking care of immunity and psychophysical condition in the face of public health threats. Therefore, it was necessary to investigate the health factors in bathroom design based on research and analysis of literature and materials from foreign research institutes. The study concerned design possibilities in the selection of bathroom equipment elements enabling a wide range of comfort and supporting and monitoring the health of bathroom users. The research included a review and analysis of technologically advanced solutions, intelligent solutions, including Internet of Things (IoT) technologies, ensuring health prophylaxis in the home bathroom. The potential for the use of innovative technologies and the possibility of process control, easy flow of information in relation to the external environment (e.g. remote contact with a doctor) was indicated. The need for easy and intuitive use of intelligent devices was taken into account, as well as the possibility of independent, systematic control and protection of health without the need for stationary medical visits, with a view to time and safety of healthcare professionals and patients. The research results summarize the fields of medicine where smart bathroom appliances can create new opportunities to improve user health.
PL
Społeczna świadomość zdrowotna w kontekście profilaktyki medycznej wpływa na aktualne tendencje w projektowaniu nowoczesnych łazienek domowych. Znaczenie zdrowotnej roli współczesnej łazienki wynika również z aktualnej sytuacji społecznej i gospodarczej na całym świecie, skutkującej koniecznością samodzielnej kontroli zdrowia oraz rozwijającą się potrzebą profilaktyki medycznej, dbania o odporność, a także kondycję psychofizyczną w obliczu zagrożeń zdrowia publicznego. W związku z tym konieczne było zbadanie czynników zdrowotnych w projektowaniu łazienek na podstawie badań oraz analiz literatury i materiałów pochodzących z zagranicznych instytutów badawczych. Badania dotyczyły możliwości projektowych w zakresie doboru elementów wyposażenia łazienkowego umożliwiających szeroki zakres komfortu oraz wspierania i monitorowania zdrowia użytkowników łazienek. Badania obejmowały przegląd oraz analizę rozwiązań zaawansowanych technologicznie, rozwiązań inteligentnych, w tym technologii internetu rzeczy (IoT), zapewniających profilaktykę zdrowotną w warunkach domowej łazienki. Wskazany został potencjał wykorzystania innowacyjnych technologii i możliwości sterowania procesami, łatwego przepływu informacji w odniesieniu do środowiska zewnętrznego (np. zdalny kontakt z lekarzem). Uwzględniono potrzebę łatwego, a także i intuicyjnego wykorzystania inteligentnych urządzeń oraz możliwości samodzielnej, systematycznej kontroli i ochrony zdrowia bez konieczności stacjonarnych wizyt lekarskich, mając na uwadze czas oraz bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia i pacjentów. Wyniki badań obejmują zestawienie dziedzin medycyny, w których inteligentne urządzenia łazienkowe mogą stworzyć nowe możliwości w zakresie poprawy zdrowia użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono opis systemu do monitorowania parametrów kryterialnych sieci elektrycznej oraz zużycia energii i wyznaczania profilu mocy dla systemów Przemysł 4.0. Opisano warstwę programową oraz sprzętową. Omówiono wykorzystane technologie z zakresu ICT oraz Przemysłowego Internetu Rzeczy IIoT.
EN
The article describes a system which allows its users to monitor power grid parameters, energy usage and to determine power profiles for Industry 4.0 systems. Software and hardware layers, as well as ICT and IIoT technologies involved have been described.
PL
W pracy zaprezentowano platformę SmartX umożliwiającą zarządzanie urządzeniami IoT. Przedstawiono skrócony opis współczesnych systemów automatyki domowej oraz Internetu Rzeczy (ang. Internet of Things - IoT). Opisano funkcjonalność platformy SmartX w odniesieniu do architektury, a w szczególności funkcje dotyczące konektorów platformy z urządzeniami i serwisami zewnętrznymi (ang. bindings). Dodatkowo, w pracy opisano zastosowania platformy SmartX na przykładzie serwisu pogodowego Open Weather Map oraz monitora zużycia energii elektrycznej.
EN
At the present times we are observing the global transformation of human mankind. It is happening due to the immense growth of number of devices used to support, guide or monitor everyday human activities and their environment. Such devices are still evolving in order to communicate between each other and the user itself. The best examples are the areas of consumer electronics and domestic appliances. The data processed by those devices are driving the segments of data gathering and analysis for further improvements in scope of usability. The given paper presents the SmartX platform which provides the unified solution for household devices management. The main architectural demand is to gather, accumulate and process data directly from the devices and external data sources such as weather forecasts, etc. The proposed system is flexible enough to work with devices of various manufacturers and what is most important with multiple nodes (locations such as private house, office, etc.) and the devices that are connected to them from a single UI panel. It also gives a user an opportunity to build cross-nodes rules for automating interactions between devices based on various triggers and conditions. Additionally, due to the integration of all devices in the respective node the SmartX platform offers tools to analyse energy usage profile. In a broad scale it might be used by the media providers as a tool for very detailed manipulations of medias demand. Also, the shortened descriptions of the modern household automation systems and Internet of Things (IoT) devices are provided. The functionality of the SmartX platform is discussed in scope of architecture, especially in terms of so called bindings which acts as a data flow controllers between services/devices and the users. The paper is concluded with example usage of the Open Weather Map binding, the well-known internet service which provides the weather data for many regions and the locally consumed energy monitor.
EN
Blackouts in the USA and another developed countries at the end of the twentieth century implied the necessity of new network erection - Smart Grid, implying obligatory electricity sources connect to power system (PS). In result, old hierarchical management electric PS slowly changed itself in the dispersed management system. Development of renewable electric sources (RES) combined in microgrids working as distribution. Second important consequences of SG is dispersing idea of Smart to homes, buildings, cities, regions etc. Parallel developed new informatics tools as AI, IoE/IoT, sensor networks, Cloud Computing and communication results in problem of big data (BD) and when for few years in practical use will be 5G, SG and communication problem needs new solutions. In conclusion there are negative evaluation of domestic state of electric power energy and AI application.
PL
Blackouty w USA i innych krajach rozwiniętych w końcu dwudziestego wieku spowodowały konieczność utworzenia nowych sieci Smart Grid wymagających obligatoryjnie dołączenia wszystkich źródeł energii do systemu elektroenergetycznego. Spowodowało to stopniową zmianę starego hierarchicznego systemu zarządzania w systemie elektroenergetycznym w rozproszony system zarządzania. Rozwój źródeł odnawialnej energii (OZE) pracujących w mikrosieci w trybie wyspowym lub połączone z systemem elektroenergetycznym powodują wzrastającą liczbę przekształtników AC/DC i implikują myśl utworzenia stałoprądowych sieci rozdzielczych. Drugą ważną konsekwencją rozwoju Smart Grid stało się przeniesienie idei smart do mieszkań, budynków, miast, regionów itd. Równolegle rozwijały się zastosowania sztucznej inteligencji, IoE/IoT, sensorów i łączenia ich w sieci, obliczenia w chmurze wywołując problem Bis Data (BD) i zastosowanie sieci telekomunikacyjnych 5G, co wymaga wprowadzenia nowych rozwiązań technicznych i organizacyjnych. Konkluzja podaje negatywną ocenę stanu systemu elektroenergetycznego i zastosowań sztucznej inteligencji w Polsce.
EN
Water could be some-times a source of danger on people's lives and property. Although it is one of the most important elements of life on this planet. This article define the threat of water pollution in Tigris River in Iraq. by collecting a data that generated by sensors that installed in a water pollution sensing project in Baghdad city, also this article aimed to detect and analyze the behavior of water environment. It is an effort to predict the threat of pollution by using advanced scientific methods like the technology of Internet of Things (IoT) and Machine learning in order to avoid the threat and/or minimize the possible damages. This can be used as a proactive service provided by E-governments towards their own citizens.
PL
W referacie przedstawiono hybrydowy algorytm lokalizacyjny pozwalający na zmniejszenie wpływu ciała użytkownika na dokładność lokalizacji. Zaproponowany algorytm łączy wyniki pomiarów mocy sygnałów Bluetooth Low Energy oraz wartości różnicy czasów przybycia sygnałów zmierzonych w interfejsie ultraszerokopasmowym. Referat zawiera również analizę wpływu przysłaniania etykiety ciałem użytkownika na pomiary powyższych wartości. Przeprowadzone badania eksperymentalne dowiodły, że zaproponowane rozwiązanie pozwala na zwiększenie dokładności lokalizacji.
EN
In the following paper a novel hybrid positioning algorithm allowing to mitigate user’s body impact on localization accuracy is presented. The algorithm fuses Bluetooth Low Energy received signal strength measurements with time difference of arrival values registered in the ultra-wideband interface. The paper contains an analysis of blocking the direct path between a tag and system infrastructure on localization accuracy. The performed experiments have shown that the proposed solution allows to reduce localization errors.
PL
Znaczący wzrost liczby urządzeń wykorzystujących komunikację bezprzewodową wymusza jej nieustanny rozwój. Jedną z dróg jest naśladowanie rozwiżzań występujących w naturze. W przypadku gęstych sieci Internetu Rzeczy można rozważyć ich analogię do sieci komórek nerwowych w organizmie człowieka. W artykule przeanalizowano metodę transmisji sygnału wewnątrz komórek nerwowych. Wydzielono poszczególne elementy dla których określono ich odpowiedniki w świecie komunikacji bezprzewodowej. Zaproponowana sieć Internetu Rzeczy została przebadana symulacyjnie w kanale Rayleigha potwierdzając wysoką efektywność transmisji przy zapewnieniu dużej gęstości rozmieszczenia urządzeń
EN
Rapidly growing number of wireless connected devices requires fast technology development. One of solutions is to follow features observed in the nature. Dense IoT networks can be mapped to neural networks in a human body. The paper presents communications mechanisms observed in the neurons. These are partitioned into separate mechanisms and for each mechanism its analog in the wireless technology was found. The proposed IoT network was tested in the Rayleigh channel confirming its high transmission efficiency for dense nodes deployment.
PL
Artykuł porusza problematykę uwarunkowań kulturowych decyzji podejmowanych w warunkach ryzyka i niepewności, ze szczególnym uwzględnieniem zachowań konsumentów w dobie pandemii COVID-19. Analizę reakcji na sytuację kryzysową oparto na teorii perspektywy D. Kahnemana, którą wykorzystano do porównania zachowań na wczesnym etapie pandemii na przykładzie Polski, Włoch, Wielkiej Brytanii i Singapuru. Głównym celem podjętych rozważań jest wykazanie skali i siły oddziaływania determinant kulturowych na strategie zaspokajanie potrzeb przetrwania i bezpieczeństwa w sytuacji kryzysowej. Przeprowadzona analiza oraz diagnoza narodowych strategii przetrwania służy tworzeniu produktów zgodnie z behawioralnymi i kulturowymi determinantami postaw i preferencji konsumentów. Na podstawie wybranych rozwiązań technologicznych monitorujących zachowania pracowników w środowisku roboczym zaprezentowano automatyczne systemy wspomagające zarządzanie personelem w okresie pandemii COVID-19 podnoszące poziom dobrostanu psychicznego i bezpieczeństwa sanitarnego.
EN
The article deals with the issues of cultural determinants of decisions under risk and uncertainty, with emphasis on consumer behavior during the COVID-19 pandemic. The analysis of the crisis response has been based on D. Kahneman’s prospect theory, which was used to compare social behaviors in Poland, Italy, Great Britain and Singapore at an early stage of the pandemic. The main purpose of the considerations is to present the scale and level of impact of cultural determinants on national survival and security strategies against the COVID-19 crisis. The analysis and diagnosis of national survival strategies facilitates creation of products in accordance with behavioral and cultural determinants of consumer attitudes and preferences. In addition, the article presents some automatic systems supporting personnel management during the COVID-19 pandemic. Contemporary technological solutions monitoring employee behavior in the working environment can be implemented to increase the level of mental well-being and sanitary safety.
PL
W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia bezpieczeństwa urządzeń Internetu Rzeczy. Przedstawiono klasyfikację zagrożeń w środowisku współdziałających urządzeń IoT w modelu 5M + E. Jako podstawową przyjęto klasyfikację TOP-10 OWASP dla IoT i dostosowano ją do potrzeb analizy przy pomocy diagramu Ishikawy. Powiązano zagrożenia z grupami przyczyn i zastosowano diagram Ishikawy do oceny jakościowej zagrożeń. Zaproponowano macierzowy model bezpieczeństwa układu urządzeń pracujących zgodnie z zasadą IFTTT. Przyjęto typowy, trójstanowy model oceny stanu bezpieczeństwa każdego z urządzeń i wykazano przydatność modelu macierzowego do oceny stanu pracy i bezpieczeństwa systemu. Wskazano na możliwości podziału zadań w modelu macierzowym na obliczenia we mgle i w chmurze.
EN
The paper presents selected issues of Internet of Things security. The classification of threats in the environment of cooperating IoT devices in the 5M + E model is presented. The TOP-10 OWASP classification for IoT was adopted as the basic one and was adapted to the needs of the analysis using the Ishikawa diagram. Threats were mapped to cause groups and the Ishikawa diagram was used to qualitatively assess the threats. A matrix security model of the ecosystem of devices operating in accordance with the IFTTT principle was proposed. A typical three-state model for assessing the safety status of each device was adopted and the usefulness of the matrix model for assessing the state of work and system security was justified. The possibilities of dividing tasks in the matrix model into fog computing and in the cloud were pointed out.
EN
The paper presents a circuit structure that can be used for powering an IoT (Internet of Things) sensor node and that can use energy just from its surroundings. The main advantage of the presented solution is its very low cost that allows mass applicability e.g. in the IoT smart grids and ubiquitous sensors. It is intended for energy sources that can provide enough voltage but that can provide only low currents such as piezoelectric transducers or small photovoltaic panels (PV) under indoor light conditions. The circuit is able to accumulate energy in a capacitor until a certain level and then to pass it to the load. The presented circuit exhibits similar functionality to a commercially available EH300 energy harvester (EH). The paper compares electrical properties of the presented circuit and the EH300 device, their form factors and costs. The EH circuit’s performance is tested together with an LTC3531 buck-boost DC/DC converter which can provide constant voltage for the following electronics. The paper provides guidelines for selecting an optimal capacity of the storage capacitor. The functionality of the solution presented is demonstrated in a sensor node that periodically transmits measured data to the base station using just the power from the PV panel or the piezoelectric generator. The presented harvester and powering circuit are compact part of the sensor node’s electronics but they can be also realized as an external powering module to be added to existing solutions.
PL
W tegorocznej edycji konkursu Polishopa Honeycombs Award, w kategorii biznes, zwyciężył projekt Łukasiewicz - Instytutu Logistyki i Magazynowania "Mobilna i stacjonarna sieć sensoryczna ze stacją bazową i plombą elektroniczną". Autorem rozwiązania jest zespół kierowany przez dr. inż. Michała Grabię, wspierany w trakcie realizacji projektu przez eksperta Design Thinking dr. Piotra Nowaka. Z laureatami konkursu rozmawiają Joanna Świątek, Kierownik Działu Marketingu Łukasiewicz-ILiM oraz Patrycja Skoczek, Specjalista Łukasiewicz-ITME.
12
Content available Simulations of the MAC Layer in the LoRaWAN Networks
EN
The Internet of Things is changing the approach to data transmission, protocol design and network services. The challenge faced by designers of IoT solutions is to determine the scalability of a given technology, with a particular emphasis placed on unlicensed frequency bandwidth (ISM) transmission in highly urbanized areas. Because the design and implementation of a wireless network for the Internet of Things, relying on each of the presented technologies, is expensive and time consuming, it must be preceded by a performance assessment based on computer simulations. The literature contains various approaches to modeling the mechanisms of the MAC layer of LoRa technology and to its implementation in LoRaWAN networks. The article provides an overview of major LoRa MAC network simulators. It presents and comments on the most important research results obtained by the authors of the aforementioned software.
EN
Efficient resource management is a challenging task in distributed systems, such as the Internet of Things, fog, edge, and cloud computing. In this work, we present a broad overview of the Internet of Things ecosystem and of the challenges related to managing its resources. We also investigate the need for efficient resource management and the guidelines given/suggested by Standard Development Organizations. Additionally, this paper contains a comprehensive survey of the individual phases of resource management processes, focusing on resource modeling, resource discovery, resource estimation, and resource allocation approaches based on performance parameters or metrics, as well as on architecture types. This paper presents also the architecture of a generic resource management enabler. Furthermore, we present open issues concerning resource management, pointing out the directions of future research related to the Internet of Things.
EN
Various applications of Radio Frequency IDentification (RFID) technology in the medical environment are characterised. The electromagnetic field (EMF) emitted by RFID handheld readers (RFID guns) is characterised and evaluated with respect to humans exposure metrics – the strength of the electric field affecting anyone present near various UHF (ultra-high frequency) RFID guns and the specific absorption rate (SAR) values in their body. UHF RFID systems are the most popular of such systems used in hospitals. The performed studies indicate that the EMF exposure level near the RFID gun antenna and SAR values (a measure of the thermal effects of EMF exposure) caused by exposure from the RFID reader may exceed the limits of the electric field and SAR issued by international guidelines or legislation. Potentially excessive exposure to EMF emitted by UHF RFID readers is not limited to the user of the device, but may also apply to patients or bystanders. Only UHF RFID guns with an EMF emission lower than 1 W may be considered as an insignificant source of human exposure. The use of readers with a radiated power exceeding 1 W requires the evaluation of the EMF level using measurements, and also the evaluation of SAR by numerical modelling in the case of their use in close proximity to humans. In all cases, insufficient electromagnetic immunity of electronic devices (including medical implants) should be considered near RFID guns at least up to half of the reading range away from the RFID reader. The electromagnetic hazards related to the use of RFID guns may be limited by relevant preventive measures, as shown in this paper, together with the principles of an in-situ evaluation of electromagnetic hazards near the UHF RFID guns.
PL
Scharakteryzowano różne zastosowania technologii identyfikacji radiowej (RFID) w środowisku medycznym. Pole elektromagnetyczne emitowane przez ręczne czytniki RFID (RFID guns) zostało scharakteryzowane i ocenione w odniesieniu do miar narażenia ludzi – natężenia pola elektrycznego oddziałującego na osoby znajdujące się w pobliżu różnych czytników RFID UHF (ultrawysokiej częstotliwości) i współczynnika SAR w ich ciele. System UHF RFID jest najpopularniejszym z systemów RFID użytkowanych m.in. w szpitalach. Przeprowadzone badania wskazują, że poziom ekspozycji na pole elektromagnetyczne w pobliżu anteny ręcznego czytnika RFID i wartości SAR (miara skutków termicznych oddziaływania pola elektromagnetycznego) spowodowane tą ekspozycją mogą przekraczać limity, opublikowane w zleceniach międzynarodowych lub przepisach. Nadmierna ekspozycja na pole elektromagnetyczne emitowane przez czytniki RFID UHF może dotyczyć nie tylko użytkownika urządzenia, ale również pacjenta lub osoby postronnej. Tylko ręczne czytniki RFID UHF o emisji pola elektromagnetycznego poniżej 1 W można uznać za nieistotne źródło narażenia ludzi. Korzystanie z czytników o mocy przekraczającej 1 W wymaga oceny poziomu pola elektromagnetycznego za pomocą pomiarów, a również oceny SAR za pomocą modelowania numerycznego w przypadku ich użycia w bezpośredniej bliskości ludzi. We wszystkich przypadkach niewystarczającą odporność elektromagnetyczną urządzeń elektronicznych (w tym implantów medycznych) należy rozważyć w pobliżu czytników RFID co najmniej do odległości od czytnika RFID równej połowie jego zasięgu odczytu. Zagrożenia elektromagnetyczne związane z używaniem ręcznych czytników RFID mogą być ograniczone przez odpowiednie środki ochronne, jak pokazano w tym artykule, wraz z zasadami oceny zagrożeń elektromagnetycznych in-situ w pobliżu ręcznych czytników UHF RFID.
PL
W niniejszej pracy omówiono zagadnienia związane z rozwojem nowych standardów komunikacyjnych sieci bezprzewodowych, przeznaczonych dla potrzeb Internetu Rzeczy. W szczególności, w pracy zaprezentowany został standard IQRF jako przykład standardu, który umożliwia budowę prototypowych sieci bezprzewodowych w stosunkowo prosty sposób. Artykuł zawiera krótki przegląd możliwości technologii IQRF oraz proste przykłady implementacji tego standardu.
EN
In the present work, the issues related to the development of new wireless communication standards intended for the Internet of Things are discussed. In particular, the IQRF standard has been presented as an example of standard which allows on construction of prototype wireless networks in a relatively simple manner. The paper contains a short review of IQRF technology and some simple examples of the implementation of this standard.
PL
Mimo, że protokoły IoT zostały stworzone z pobliżu początku aktualnego millenium, w globalnym użyciu są zaledwie od kilku lat. Zainteresowanie nimi, a raczej przyrządami, które je obsługują wzrasta jednak z każdym rokiem wykładniczo. Urządzenia IoT znajdują wykorzystanie w każdej gałęzi przemysłu, lecz w zdecydowanej większości używane są na rynku domów inteligentnych (Smart Home). W niniejszym tekście, omówione zostały cztery najpopularniejsze protokoły wykorzystywane na powyższym rynku – Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee oraz Z-Wave. Poza kwestiami technicznymi, wzięte zostały pod uwagę również aspekty pozatechniczne, jak chociażby preferencje użytkowników czy możliwości rozwoju protokołów. Rezultaty porównania nie wykluczają żadnego z powyższych protokołów, lecz uwzględniają możliwość współpracy w celu maksymalizacji komfortu użytkownika końcowego.
EN
Although IoT protocols were created near the beginning of the current millennium, they have been in global use for only a few years. Interest in them, or rather the devices that support them, are growing exponentially each year. IoT devices are used in every industry, but the vast majority are used on the Smart Home market. In this text, four of the most popular protocols used in the above market are discussed - Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee and Z-Wave. In addition to technical issues, non-technical aspects were also taken into account, such as user preferences or protocol development options. The results of the comparison do not exclude any of the above protocols, but take into account the possibility of cooperation to maximize the comfort of the end user.
EN
The paper presents the results of literature review concerned with the possibilities of using ICT for creating a new dimension of accessibility and quality of space. The aim of conducted research was to indicate the main strategies and use ICT as a contribution to the quality of life of the elderly. The article refers to the idea of age-friendly city in connection with the Smart City. As the method a systematic literature review was used, based on the available scientific databases. The results shows that the largest part of project activities in this area involves the use of Internet of Things infrastructure in the field of healthcare and for care services as well as for the maintenance of elderly’s social contacts. Therefore, the concept of Smart City offers the elderly residents many options to compensate for psychophysical dysfunctions and related with them limitations in social life, however, it demands parallel education to develop digital competences for older people.
18
Content available remote Increasing the reusability of IoT-aware business processes
EN
The Internet of Things (IoT) is based on connected devices which are often heterogeneous in terms of supported communication protocols, interfaces and message formats. IoT-aware business processes, which are executed by process engines, are often bound to specific device types. This decreases their reusability when they are ought to be deployed in multiple IoT scenarios where the ability of supporting different device types is an important requirement. In this paper, we introduce a novel approach on how to overcome the heterogeneity of IoT devices, thus increasing the reusability of IoT-aware business processes. The contribution of this work to information systems research is twofold: First, we present a device abstraction model as the basis to define business process tasks across heterogeneous device types without the need of dealing with their technical implementations. Secondly, we propose a system architecture which supports the modeling, deployment, execution and reuse of IoT-aware business processes.
EN
Nowadays, the dynamics of variability marked by technologisation and digitisation cannot be underestimated. New technologies identified with Economy 4.0 affect almost every dimension of the modern world. The level of competitiveness of modern economies is determined by the implementation and diffusion of innovations based on new technologies. Artificial Intelligence, the Internet of Things (IoT), the Internet of Everything (IoE), hyperconnectivity, cloud computing applications and services, Big Data Analytics (BDA), Big-Data-as-a-Service (BDaaS), automation and robotisation are just a few of the technologies that the authors found worth looking at in more detail with regard to transport. Digital transformation is also a new opportunity as well as a challenge for business. This paper indicates the metamorphosis that transport has undergone as a result of the injection of new technologies. The presented material has been collected in the course of the source research carried out using the idiographic method. A critical analysis of available documents and literature, as well as digital sources, has made it possible to identify the benefits of injecting new technologies in transport as an effect of adaptability to the digital age.
PL
W referacie opisano czujnik do zdalnego monitorowania aktywności i parametrów życiowych, który opracowano z myślą o zastosowaniu w systemach inteligentnego domu przeznaczonych dla osób starszych. Zaprezentowany układ wyposażony jest w dwa akcelerometry oraz układ radiowy Wi-Fi pozwalający na komunikację z otoczeniem. W referacie zamieszczono wyniki badań eksperymentalnych układu.
EN
The paper describes a sensor for remote monitoring of activity and vital parameters, which was developed for use in smart home system for the elderly. The presented sensor has two accelerometers and a Wi-Fi radio module used for communication with system server. The paper includes the results of experiments.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.