Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  professional burnout
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Opisano wpływ różnych talentów na pozyskiwanie wiedzy, umiejętności i osiąganie przydatności zawodowej inżynierów. Rozpatrzono oddziaływanie różnych czynników środowiskowych na możliwości realizacji swoich planów zawodowych przez entuzjastycznie nastawionych inżynierów. Wskazano na ryzyko spolegliwości inżynierów wyzyskiwanych przez pracodawców, wyznających ideologię miłości do pracy. Określono czynniki sprzyjające i przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu inżynierów.
EN
Influence of various talents on gathering knowledge, skills, and achieving usefulness for engineer work has been described. Impact of various environmental factors on possibility of accomplishing one's professional plans by enthusiastic engineers has been considered. Risk for trustworthiness of engineers who believe in idea of loving their job and can be exploited by their employers has been indicated. Factors that favor and counteract engineers' burnout have been described.
EN
The aim of the article was to diagnose the professional burnout, work ethic, beliefs about the social world among employees of the Rybnik Coal District and analyse the relationships between these variables. The authors checked whether work ethic, beliefs concerning the bad world, system justification, focus on social dominance, compassion, faith in life, as a zero-sum game and identification with Poland constitute a predictor of professional burnout of employees of industrial and mining plants. It was stated that exhaustion is associated with deferred gratification, while withdrawal with the scale of morality and ethics. The overall rate of professional burnout is associated with hard work and deferred gratification as well as with the overall result in the field of work ethic. Deferred gratification and compassion turned out to be significant predictors of professional burnout. Deferred gratification is at the same time an important predictor of exhaustion.
PL
Głównym celem artykułu jest identyfikacja oraz analiza czynników wpływających na proces wypalenia zawodowego na przykładzie badanej grupy pracowników sieci marketów spożywczo-przemysłowych. W opracowaniu pragnę udowodnić, że różne czynniki organizacyjne i społeczne w znacznym stopniu przyczyniają się do wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Prezentowane badania mają charakter pilotażowy.
EN
The main aim of the article is to identify and analyze factors affecting the process of professional burnout on the example of the examined group of employees of the food and industrial network. I would like to prove in this paper that various organizational and social factors contribute significantly to the phenomenon of professional burnout. These studies are pilot-based.
4
Content available remote Wypalenie zawodowe - epidemią i wyzwaniem społecznym XXI wieku
PL
Przedmiotem rozważań zawartych w artykule, jest analiza zjawiska wypalenia zawodowego - określanego również jako choroba cywilizacyjna XXI wieku. Niniejszy artykuł, został poświęcony wyjaśnieniu definicji wypalenia, przedstawieniu przyczyn oraz przebiegu syndromu. Ponadto wyeksponowano kompendium elementarnej wiedzy w kontekście skutków i zapobiegania wypaleniu zawodowemu, w oparciu o najnowszą literaturę przedmiotu.
EN
The aim of the present work is to show analysis of the phenomenon of professional burnout - also known as civilization disease of the 21st century. This work, explains the definition of burnout. What is more the article contains the causes and the course of the syndrome. A compendium of elementary knowledge was also collected in the context of the effects and prevention of professional burnout found in the literature of the subject.
5
Content available Przyczyny i skutki wypalenia zawodowego
PL
W artykule zajęto się problemem wypalenia zawodowego. Przedstawiono charakterystykę wypalenia zawodowego. Pokazano także przyczyny powstania tego niekorzystnego zjawiska oraz jego skutki.
EN
The article dealt with the problem of burnout. Shows the characteristics of burnout. Shows the causes resulting in the emergence of this negative phenomenon and its effects.
PL
Prezentowany artykuł zajął się problemem wypalenia zawodowego, przedstawił charakterystykę zjawiska, jego przyczyny, skutki, oraz metody profilaktyki i przeciwdziałania zjawisku. Kwestia wypalenia zawodowego jest powszechna, ponieważ dosięga coraz szersze rzesze pracowników. Nasilenie tego problemu może budzić niepokój, gdyż niesie za sobą wiele negatywnych skutków, między innymi: wpływa na stan zdrowia, bezpieczeństwo innych oraz na rozwój osobowości, na funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie i na przebieg kariery zawodowej. Może prowadzić w konsekwencji do dużych strat ponoszonych przez przedsiębiorstwa, pracodawców i samych pracowników. W naszym kraju coraz częściej słyszy się o potrzebie przeciwdziałania wypaleniu zawodowego, powstają różnorodne programy prewencji, a także placówki profilaktyczne.
EN
The presented article dealt with the problem of the professional burnout, presented characteristics of the phenomenon, his causes, effects, and methods of the prevention and the counteraction for phenomenon. The issue of the professional burnout is universal, since is reaching more and more wide crowds of employees. Increasing this problem can be a matter of concern, because is bringing a lot of adverse effects, among others: affects the medical condition, safety other and to the development of the personality, for functioning of the individual in the society and for a career. He can lead in consequence to heavy losses incurred by enterprises, employers and very employees. They in our country more and more often hear about the need of the counteraction for professional burnout, diverse programs of the prevention, as well as preventive institutions are formed.
PL
Przeciętny Polak pracuje 500 godzin więcej w skali roku od obywatela Holandii czy Niemiec. Problem wypalenia zawodowego jest coraz bardziej dostrzegany przez organizacje z różnych gałęzi usług i przemysłu. W potocznym znaczeniu wypaleniem nazywane są negatywne zjawiska związane z pracą, które jednak nim nie są. Wypalenie zawodowe sklasyfikowane jest w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD-10) jako poważny problem związany z trudnościami w kierowaniu życiem i najczęściej jest skutkiem długotrwałego oraz obciążającego zasoby stresu. Styl radzenia sobie ze stresem (CISS) ma kluczowe znaczenie dla rozwoju wypalenia. Diagnoza wypalenia zawodowego (MBI) opiera się na ocenie trzech wymiarów – wyczerpania emocjonalnego, depersonalizacji oraz występowania niskich wyników w zakresie oceny swoich możliwości. W artykule przedstawione są związki wypalenia z osobowością jednostki, środowiskiem pracy, czynnikami sytuacyjnymi oraz wskazówki dotyczące profilaktyki.
EN
An average Polish employee works 500 hours per year more than a Dutch or a German one. The problem of burnout receives an increasing amount of attention in organizations in various branches of the industry and services. Burnout is commonly and inadequatly used as a basket term for various negative phenomena related to the workplace and which, in fact, have nothing to do with it. In the International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD -10) burnout is classified as a serious problem related to difficulties with life managing and is mostly often caused by a prolonged and overloading amount of stress. The style of coping with stress (CISS) plays crucial role in burnout development. The diagnosis of burnout (MBI) is based on the assessment of three dimensions – emotional exhaustion, depersonalization and scoring low on the evaluation of one’s capabilities. The article presents relationships between the burnout and personality, work environment and situational factors and provides also some prevention guidelines.
EN
The article presents the results of empirical research referring to the problem of burnout caused by professional burnout among staff of the most significant sectors in Poland. The authors presents the first part of the research project which also covered re-examination conducted after the interval of nine months. The research focused at the search for predictors of the phenomenon of burnout which - according to the latest concept of Maslach and Leiter - are as follows: emotional exhaustion, cynicism ad a reduced sense of personal achievements. With the application of neural networks, both the impact of organisational factors (organisational climate, experience of organisational stress) as well as personality-based factors onto the presence of professional burnout was verified. The main application conclusions resulted from the first stage of the research were presented at the end of the article.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań empirycznych dotyczących problematyki wypalenia pracą zawodową wśród pracowników najważniejszych branż w Polsce. Autorzy prezentują pierwszą część projektu badawczego, który obejmował także retest, przeprowadzony po dziewięciomiesięcznej przerwie. Badania koncentrowały się na poszukiwaniu predykatorów zjawiska wypalenia, które według najnowszej koncepcji Maslach i Leitera definiowane jest jako: wyczerpanie emocjonalne, cynizm oraz obniżone poczucie osiągnięć osobistych. Przy zastosowaniu sieci neuronowych zweryfikowano zarówno wpływ czynników organizacyjnych (klimat organizacyjny, doświadczenie stresu organizacyjnego) oraz osobowościowych na występowanie wypalenia zawodowego. W zakończeniu artykułu przedstawiono najważniejsze wnioski aplikacyjne wynikające z pierwszego etapu badań.
9
Content available Zagrożenia w pracy pielęgniarki środowiskowej
PL
Pielęgniarki z racji wykonywanych obowiązków, ryzyka kontaktu z czynnikami szkodliwymi i niebezpiecznymi oraz obciążeń psychospołecznych związanych z wykonywaną pracą narażone są na szereg zagrożeń zawodowych. Są to szkodliwe czynniki biologiczne, zagrożenia układu mięśniowo-szkieletowego, czynniki chemiczne i fizyczne oraz stres, często agresja i wulgarne zachowania ze strony pacjentów, wypalenie zawodowe. Celem niniejszej pracy jest ocena występowania zagrożeń zawodowych wśród pielęgniarek środowiskowych. Badania przeprowadzono w grupie 33 pielęgniarek pracujących w zakładzie NZOZ "Centrum Usług Pielęgniarskich" w Chorzowie. W pracy wykorzystano opracowany dla potrzeb niniejszych badań kwestionariusz ankietowy do oceny zagrożeń występujących w miej scu pracy. Prawie połowa (42%) ankietowanych wskazała, że najważniejszągrupązagrożeń są szkodliwe czynniki biologiczne, następnie wymieniano dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (39%) oraz obciążenia psychiczne (33%). Wśród chorób zawodowych większość badanych wskazywała na zarażenie się grzybicą (85%), gruźlicą (79%), a następnie wymieniano wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C (70%). Zdecydowana większość ankietowanych twierdziła, że narażona jest w pracy na występowanie agresji ze strony pacjentów (73%).
EN
Nurses by virtue of performed duties, risk of contact with harmful and dangerous factors, psychosocial loads related to performed work, are situated in a danger zone of many occupational hazards. There are biological harmful factors, hazards of agreement musculoskeletal, chemical and physical agents, stress, often eggression and vulgar behavior from their patients part, professional burnout. The purpose of this study is to estimate the evaluation of occupational hazards in community of nurses. The research was conducted in a group of 33 nurses working in NZOZ "The Center of Nursing Services" in Chorzów. A special questionnaire was designed for the purpose of this research. The almost half (42%) of respondents regarded that the most important group of hazards in workplace are the biological harmful factors, then 39% of them regarded ailments of agreement musculoskeletal and psychological loads (33%). The majority of respondents with occupational diseases indicated to become infected a mycosis (85%), tuberculosis (79%) and then was regarded viral hepatitis type of B or C (70%). The sweeping majority of respondents daimed that they were exposed to aggression from their patients in the workplace (73%).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.