Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  podatki ekologiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research presents the analysis and comparison of environmental tax reforms in the countries of the European Union, which are an effect of political decisions. The main focus in evaluation of environmental tax reforms is put on the results of improvement of environmental quality and maintenance of revenue neutrality that may be used to determine the appropriateness and benefit of the reform in the countries. The following countries which have implemented the environmental tax reforms have been chosen for the empirical study: Denmark, Germany, the Netherlands, Finland, Sweden, and the United Kingdom. Criteria of evaluation of environmental tax reforms have been determined, namely, the effect of environmental taxes on state revenue; economic-social effects of environ-mental taxes; the effect of environmental taxes on reduction of environmental pollution. The empirical quantitative and qualitative study has been conducted for analysis of the dynamics of the quantitative indicators by looking at their variation trends, determining the values of qualitative indicators and significance of quantitative and qualitative indicators, and applying the correlation analysis. The results of the study have suggested that the countries which have implemented the environmental tax reforms have achieved environmental, economic, and social aims. Environmental (energy intensity, GHG emissions productivity), economic-social (the share of environmental taxes in state revenue, labour productivity) indicators of the countries have improved during the analyzed period. The environmental tax reforms have not put any significant burden of taxation on the society, while some of the countries (the United Kingdom, the Netherlands) have even achieved the neutrality of state revenue.
PL
Problematyka zrównoważonego rozwoju, a zwłaszcza jej relacje prawno-ekonomiczne są ściśle związane z zagadnieniem ochrony środowiska. Zachowanie stanu środowiska naturalnego przy jednoczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym wymaga dodatkowych nakładów finansowych. Z tego powodu powszechnie stosowanym rozwiązaniem jest nakładanie przez władze publiczne różnych obciążeń, w tym podatków i opłat środowiskowych. Zadaniem tych instrumentów fiskalnych jest pozyskiwanie środków na zabezpieczanie i odnawianie zasobów śro-dowiska naturalnego. Jednocześnie też efektywność procesu wymaga oceny wpływu stosowanych rozwiązań na jakość środowiska naturalnego. Kraje UE w różny sposób kształtują swoje systemy fiskalne, co determinuje zarówno wysokość i zasady naliczania podatków i opłat środowiskowych, jak i kształtuje efektywność tych systemów. Szczególne znaczenie mają w tym kontekście względy polityczne i konsekwencje prowadzonych reform. Z tego powodu niezbędne jest prowadzenie analiz i porównań ekologicznych reform podatkowych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Jednymi z zasadniczych kierunków oceny reform podatków środowiskowych są: poprawa jakości i utrzymanie zasobów środowiska. Są one szczególnie przydatne do ustalenia zasadności i korzyści z przeprowadzonych re-form. Badaniami objęto następujące państwa: Danię, Niemcy, Holandię, Finlandię, Szwecję i Wielką Brytanię. Za główne kryteria oceny przyjęto wpływ podatków środowiskowych na dochody państwa, skutki ekonomiczno-społeczne oraz zmniejszanie zanieczyszczenia środowiska. Służyło to ustaleniu – na podstawie dynamiki wskaźników ilościowych oraz trendów zmienności – wartości wskaźników jakościowych. Efektem badań było wykazanie, że państwa, które wdrożyły reformy podatków środowiskowych osiągnęły założone cele środowiskowe, gospodarcze i społeczne. Oceniane reformy nie zwiększyły obciążeń podatkowych społeczeństwa, a w niektórych krajach, ta-kich jak Wielka Brytania czy Holandia zaobserwowano nawet neutralność dochodów państwa. Dostosowanie po-datków ekologicznych do zasad opodatkowania w najlepszy sposób przeprowadzono w Szwecji. W pozostałych państwach zidentyfikowano natomiast potrzebę usprawniania pro-środowiskowych systemów podatkowych.
EN
The paper presents the progress of implementation of the Integrated Product Policy in Poland in comparison to other European Union member states. It provides a detailed evaluation of certain IPP instruments, i.e. taxes and green premiums, EMAS scheme, eco-labeling and green public procurements. The paper also provides an assessment of the progress of implementation activities and requests further studies in this respect.
PL
Praca przedstawia stan realizacji wdrażania Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań państw członkowskich Unii Europejskiej. Szczegółowo ocenia niektóre instrumenty ZPP tj. podatki i opłaty ekologiczne, system EMAS, ekoznakowanie oraz zielone zamówienia. Ocenia stan zaawansowania działań wdrożeniowych oraz wnioskuje o pogłębienie badań tych zagadnień.
3
Content available Environmental fees. Polish case study
EN
Some economic aspects of taxes and fees for the use of the environment have been discussed. The Polish environmental charge system is taken into account as an example of the tax system. The types of charges levied for use of the environment have been indicated as well as the persons and entities that must pay, rules of payment and the legal background in Poland. The revenues generated from environmental taxes have been shown on the example of European Union countries. Based on statistical data for Poland, the most important sources of revenue derived from fees for use of the environment were identified and analyzed both in terms of the type of payment as well as the geographical distribution of the entities which are charged.
PL
Artykuł przedstawia system finansowania ochrony środowiska za pomocą środków pochodzących z podatków i opłat ekologicznych, uiszczanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Analizuje obowiązujące przepisy oraz rodzaje opłat ekologicznych. Ukazując jednocześnie wysokość stawek za korzystanie ze środowiska przyrodniczego. Ponadto analizuje, także szczegółowy podział wpływów i wydatków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z finansowaniem zadań z zakresu ochrony środowiska.
EN
This article presents a system of financing environmental protection using funds from taxes and environmental fees, paid by manufacturing companies. Analyzes existing provisions and the types of environmental charges. Appearing at the same time the amount of rates for the use of the natural environment. In addition, analyzes, including a detailed breakdown of revenue and expenditure of the National Fund for Environmental Protection and Water Management in connection with the financing of the tasks of environmental protection.
PL
Podatki ekologiczne obejmują grupę świadczeń pieniężnych na rzecz państwa, w których podstawą opodatkowania jest działanie wywierające udowodniony i negatywny wpływ na środowisko. Wramach tej definicji klasyfikowane są obciążenia nakładane na emisję zanieczyszczeń do środowiska, gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz konsumpcję, w wyniku której powstają środowiskowe efekty zewnętrzne. Główną funkcję, jaką pełnią podatki ekologiczne, jest ograniczanie szkodliwego oddziaływania podmiotów gospodarczych na środowisko. Fakt opodatkowania energii i jej źródeł, a zatem dóbr, które nie posiadają substytutów lub ich substytucja wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów transakcyjnych sprawia, że podatki ekologiczne mogą również stawiæ stabilne źródło dochodów budżetowych. Artykuł stanowi analizę zmian zachodzących w systemach podatkowych krajów UE-27 w kontekście ich wpływu na ceny energii. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy wprowadzane w okresie kryzysu gospodarczego reformy podatkowe stanowiły istotny czynnik kształujący zmiany poziomu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej zaprezentowano istotę podatków ekologicznych oraz scharakteryzowano główne funkcje, jakie pełnią one we współczesnej gospodarce. W drugiej części dokonano oceny zmian w systemach podatkowych państw czlonkowskich w latach 2008–2013, aby następnie w części trzeciej zanalizować wpływ tych zmian dla poziomu cen energii elektrycznej w krajach członkowskich UE.
EN
Environmental taxes constitute the payments to the state budget where the tax base is comprised of activities harmful to the environment. Taxes on emissions, economic use of the environment, as well as on consumption resulting in negative externalities are classified within the framework of this definition. The main purpose of environmental taxes is to reduce the negative impact upon the environment. However, due to the fact that energy and energy sources are non-substitutable goods, or their substitution requires high transaction costs, environmental taxes may form a stable source of budget revenues. This paper presents the changes to the tax systems in the EU-27 and their influence on electricity prices. Themain objective is to examine if the taxmodifications are driving the dynamics of the changes in electricity prices for domestic consumers and industry. The study consists of three essential parts. The first presents the issue of environmental taxes and characterizes the main function they perform in contemporary economics. The second part is an assessment of modifications to the tax systems in the EU-27 between 2008 and 2013. This then provides the basis for analyzing the relation between environmental taxes and electricity prices in the EU Member States in the third part of the paper.
PL
Praca ma na celu weryfikację instrumentów Zintegrowanej Polityki Produktowej realizowanych przez kraję Unii Europejskiej. Dokonuje przedstawienia najważniejszych elementów ZPP: ekologicznej oceny cyklu życia, oznakowania ekologicznego, systemu ekozarządzania i audytu, zielonych zamówień publicznych, opłat i podatków ekologicznych oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Zawiera badania na temat identyfikacji percepcji czynnika ekologicznego jako kryterium wyborów konsumenckich. Wskazano, także poziom umiejętności identyfikacji produktów o lepszych parametrach środowiskowych, wśród konsumentów polskich, belgijskich i niemieckich.
EN
The paper assesses the progress of the implementation of the Integrated Product Policy in European Union. It presents the main elements of the IPP: LCA, ecolabeling, EMAS, green public procurement, ecotaxes and corporate social responsibility. It contains a study on the perception of the ecological factor identification as a criterion of consumer choices. It has also shown the level of the ability of identification products which has better environmental parameters, among Polish, Belgian and German consumers.
EN
The paper presents the implementation of Integrated Product Policy in Poland in the light of the European activities. It analyses the EU laws within this scope. It assesses the progress of LCA implementation, ecolabelling, ecotaxes, EMAS and green public procurement in Poland. It explains the reasons of slow IPP implementation in Polish organisations. It mainly refers to the distribution and promotion of ecolabelling, based on empirical research in Germany and Poland.
PL
Praca przedstawia wdrażanie Zintegrowanej Polityki Produktowej w Polsce na tle działań europejskich. Analizuje ustawodawstwo instytucji europejskich tym zakresie. Ocenia zaawansowanie realizacji LCA, ekoznakowania, podatków ekologicznych, systemu EMAS oraz ekologicznych zamówień publicznych w Polsce. Wyjaśnia przyczyny wolnego wdrażania ZPP w polskich organizacjach. Najszerzej traktuje upowszechnienie i promowanie ecolabelingu, na podstawie badań empirycznych przeprowadzonych w Niemczech i Polsce.
PL
Celem opracowania jest porównanie na gruncie teoretycznym podatków ekologicznych odnoszących się do emisji zanieczyszczeń oraz handlu uprawnieniami do emisji. Porównanie tych dwóch instrumentów poprzedzone jest krótką charakterystyką zasad regulacji emisji za pomocą podatków i zbywalnych uprawnień emisyjnych. W artykule wykorzystano dostępną literaturę przedmiotu (krajową i zagraniczną). Podstawą porównań jest prosty model pozwalający zrozumieć istotę analizowanych metod internalizacji kosztów zewnętrznych.
EN
The aim of this paper is to compare emission taxes to tradable permits. The analysis uses different criteria for assessing environmental policy instruments (such as: information intensity, efficiency losses when instruments are used under uncertainty, administrative costs, flexibility). The comparison shows that both types of instruments have certain advantages and disadvantages. However, differences between taxes and tradable permits can be minimized through proper design. Special attention is paid to the use of both types of instruments in the climate policy.
9
PL
Elektrownie i elektrociepłownie w Europie i w Polsce, bazujące na spalaniu paliw kopalnych są głównym źródłem emisji do atmosfery pyłów, dwutlenku siarki i gazów cieplarnianych, w tym dwutlenku węgla. Emitenci tych substancji ponoszą opłaty z tytułu korzystania ze środowiska, które wpływają na wynik finansowy przedsiębiorstw. Dostosowanie polskich norm i przepisów do obowiązujących w państwach UE, spowoduje większe zainteresowanie zakładów energetycznych ograniczeniem emisji gazów do atmosfery. Przedstawiono instrumenty ekonomiczne służące ograniczeniu emisji gazów spalinowych do atmosfery, stosowane obecnie w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Podano ich systematykę i krótką charakterystykę. Szczególną uwagę zwrócono na nowe instrumenty ekonomiczne, które zostaną wprowadzone w naszym kraju po wstąpieniu do UE. Na wybranych przykładach omówiono rodzaje i wysokość opłat, które są ponoszone przez podmioty gospodarcze za emisję dwutlenku węgla do atmosfery w krajach europejskich.
EN
Power and power and heat plants run on fossil fuels in Europe and Poland are the major source of emissions of airborne dust and greenhouse gases including carbon dioxide. For these emissions the operators are paying environmental fees which are additional costs of running the plants. Adjustment of Polish regulations to those of European Union will lead to increase in interest of the plant operators to reduce gaseous emissions to atmosphere. The existing systems of economic tools for reduction of emission of combustion gases, currently in use in UE countries and Poland, are presented and briefly characterized. A special attention is paid to new economic tools, which will be implemented in our country after accession to European Union. Types and scale of environmental fees that are to be paid by Polish economic entities for the use of environment are discussed on the basis of examples of fees currently paid by economic entities in EU countries.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.