Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 550

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  deformation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
PL
Elewacje wentylowane z płyt włóknisto-cementowych należą do najczęściej spotykanych rozwiązań wśród elewacji wentylowanych. Podobnie jak inne elewacje wentylowane, omawiany typ składa się z podkonstrukcji (rusztu), izolacji termicznej, szczeliny wentylacyjnej i okładziny z płyt włóknisto-cementowych. Elewacje wentylowane z okładzinami z włóknocementu są bardzo wrażliwe na błędy projektowe oraz wykonawcze. Poza tym wymagają przeprowadzania kontroli okresowych stanu technicznego w celu wykrycia na wczesnych etapach wszystkich anomalii oraz uszkodzeń, które mogą spowodować przyspieszone degradacje systemów elewacyjnych. W artykule przedstawiono zasady przeprowadzania ocen okresowych elewacji wentylowanych z okładzinami włóknisto-cementowymi, a także podstawowy zakres czynności pozwalających określić ich stan techniczny. Opisano również metody eksperckie pozwalające na diagnozowanie omawianych systemów elewacyjnych.
EN
Ventilated facades made of fiber-cement panels are the most common solutions among ventilated facades. Like other ventilated facades, the discussed type consists of: subframe systems, thermal insulation, ventilation air space and fiber-cement cladding. Ventilated facades with fiber-cement cladding are very sensitive to design and workmanship fals. In addition, they require reliable periodic inspections of the technical condition in order to identify at an early stage all anomalies and damages that may cause accelerated degradation of the facade system. The paper presents the principles of periodic assessments of ventilated facades with fiber-cement cladding and the basic scope of activities allowing to determine their technical condition. Also, expert methods are described that allow to diagnose the discussed facade systems.
EN
This article presents a modified incremental model describing pre-failure deformations of granular soils under classical triaxial conditions. The original shape of equations has been proposed by Sawicki and Świdziński [40, 41]. A new form of equations that are consistent with the proposed definitions of deviatoric loading and unloading is suggested. Triaxial tests necessary for calibrating the proposed model have been performed. The modified model is used to simulate the deformations and stability of sand for every pre-failure loading path and makes it possible to describe the behaviour of granular soil under both drained and undrained conditions. A comparison of experimental and numerical results is presented. All investigations were performed in a classical tri-axial apparatus.
EN
Stereo photogrammetry has been used in this study to analyse and detect movements within the Lecture theater ofSchool of Environmental Technology of Federal University of Technology Minna via the use of Kalman filter algorithm.The essential steps for implementation of this method are herein highlighted and results obtained indicate Ins. Mov.s(velocity) ranging from±0.0000001 m/epoch to±0.000007 m/epoch with greater movements noticed in the horizontaldirection than in the vertical direction of the building. Because the observed movements were insignificant, the buildinghas been classified as stable. However, a longer period of observation with a bi-monthly observational interval has beenrecommended to enable decision on the rate of rise/sink and deformation of the building
PL
Zarówno podczas eksploatacji samolotów i śmigłowców, jak również w badaniach elementów innych struktur cienkościennych obserwuje się wiele interesujących zjawisk zachodzących w połączeniach nitowych, jak na przykład odkształcenia plastyczne, fretting itp., które wpływają ujemnie na trwałość połączenia, powodując inicjację pękania pokrycia. W artykule zaprezentowano wyniki badań dotyczących wizualizacji pól naprężeń metodami analizy MES oraz optycznymi połączeń nitowanych oraz wskazano na możliwość wykorzystywania tego rodzaju metod w badaniach odkształceń występujących w tych połączeniach.
EN
During the exploitation of aircraft and helicopters, as well as in the study of elements of other thin-walled structures, many interesting phenomena are observed in riveted joints, such as plastic deformations, fretting, etc., which negatively affect the durability of the joint, causing the initiation of cracking of the covering. The paper presents the results of research concerning the visualization of stress fields by FEM analysis methods and optical methods of riveted joints and indicates the possibility of using such methods in studies of deformation occurring in such type of joints.
PL
W niniejszym artykule poruszono problemy związane z bezpieczeństwem projektowania tymczasowych hal namiotowych wynikających ze specyfiki ich projektowania oraz eksploatacji. Przeprowadzono studium przypadku zastosowania płatwi o profilu rury okrągłej cienkościennej. Pokazano, jak znaczący wpływ na nośność mogą mieć przeróbki niezgodne z wolą projektanta takiego elementu.
EN
This article deals with problems related to the safety of designing temporary tent halls arising from the specifics of their design and exploitation. A case study was carried out of the use of a thin-walled round purlin. It has been shown how significant impact on the load-bearing capacity can have modifications incompatible with the will of the designer of such an element.
PL
W pracy omówiono wpływ naturalnego obciążenia termicznego na naprężenia i ugięcia betonowej płyty nawierzchniowej. Pierwsza część opracowania dotyczy analizy warunków klimatycznych występujących w Polsce. Na podstawie danych meteorologicznych uzyskanych z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przeanalizowano zmianę średniej temperatury powietrza i zmianę średniej minimalnej temperatury przy powierzchni gruntu. Omówiono także wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na trwałość płyty betonowej przeznaczonej do budowy dróg i lotnisk. Druga część pracy obejmuje numeryczną analizę wpływu gradientów temperatury na deformację płyty. Wybrano dwie reprezentatywne stacje pomiarowe do szczegółowej analizy naprężeń w zależności od położenia geograficznego.
EN
The paper discusses the impact of the natural thermal load on stress and deflection of a concrete slab. The first part of the study concerns the analysis of climatic conditions occurring in Poland. Based on meteorological data obtained from the Institute of Meteorology and Water Management, the change in average air temperature and the change in the average minimum temperature at the ground surface were analyzed. The impact of individual climatic factors on the durability of the concrete slab intended for road and airfield construction was discussed. The second part of the study includes the numerical analysis of the impact of temperature gradients on the change in recorded deformations. Two representative measuring stations were selected for detailed stress analysis depending on the geographical location.
EN
The numerical approach for determination of influence of deformation of the gas bubble (radius 0.74 mm) on added mass coefficient in (i) steady-state conditions and (ii) during approach to the horizontal wall, is proposed. It is shown that the bubble deformation can be tuned numerically (within the range 1.06 - 1.88) via proper variations of the Laplace pressure, without changing the bubble radius. Influence of the bubble deformation on its motion parameters is discussed and compared to theoretical predictions regarding the bubble drag coefficient and Reynolds number. Moreover, the approach allowing determination of the added mass of rising bubble, on the basis of variations in fluid kinetic energy, is described. It is shown that calculated added mass variations strongly depends on the interplay between (i) the bubble deformation ratio and (ii) its rising velocity. This effect is especially important for added mass of a gas bubble approaching a solid wall, because it can affect the kinetics of drainage of the separating liquid film formed under dynamic conditions, when Re >> 1.
EN
The paper deals with the study of the deformation, strength, and reservoir properties of rocks under various stress conditions, typical of great depths. The effect of all-round compression causes a change in the elastic, plastic, and strength characteristics of rocks. Some features of fracture formation and development in inhomogeneous solids under tension and compression were determined. The irreversible deformation mechanism of rocks under an uneven volume stress was considered. The irreversible deformation of rocks combines two types of deformation–intergranular slip, which produces the development of micro-fracturing, and intracrystalline slip, which mainly develops only at high pressure. The typical types of rock damage for uneven triaxial compression (transcrystalline and intercrystalline damage) were investigated. The phenomenon of loosening and increasing the volume as a result of irreversible deformations is mainly caused by the simultaneous formation of intergranular micro-cracks and micro-shifts along grain boundaries. As a result of these micro-dislocation combinations, macroscopic shift planes are formed, followed by irreversible deformation. On the surfaces of deformed samples, slip lines often appear; these are the traces of these macroscopic shift planes. Rock samples deformed due to high pressure are presented. The slip plane traces are clearly visible on the samples’ surfaces. It has been stated that under conditions typical of 8–10 km depths, irreversible deformation occurs with decompaction of their structure, increasing the coefficients of porosity and permeability. The effect of rocks deconsolidation caused by stress can be so significant, that in some cases may even increase the volume of voids by 1.5–2 times. The processes of dissolution and leaching of chemically unstable elements are of great importance in determining the filtration capacity and reservoir properties of deep-lying rocks, affected by irreversible deformation changes. Different dependences of volume growth, decompaction intensity coefficient, and permeability coefficient on the overall compression under uneven triaxial stress–which was based on the data of sandstone and marble–have been illustrated. The volume growth is quantitatively determined with the help of the decompaction intensity coefficient, and it is correlated with the collector and filtration capacity of rocks.
PL
Artykuł dotyczy badań odkształcenia, wytrzymałości oraz właściwości zbiornikowych skał w różnych warunkach naprężenia typowych dla znacznych głębokości. Wpływ ściskania obwodowego powoduje zmianę właściwości sprężystych, plastycznych i wytrzymałościowych skał. Określono niektóre cechy tworzenia i rozwoju pęknięć w niejednorodnych ciałach stałych pod wpływem rozciągania i ściskania. Rozważano mechanizm nieodwracalnego odkształcenia skał pod wpływem niejednolitego naprężenia objętościowego. Nieodwracalne odkształcenie skał łączy dwa rodzaje odkształcenia: poślizg międzyziarnowy, powodujący rozwój mikropękania, oraz poślizg międzykrystaliczny, który rozwija się tylko przy wysokim ciśnieniu. Badano rodzaje zniszczenia skał typowe dla niejednolitego trójosiowego ściskania (zniszczenie śródkrystaliczne i międzykrystaliczne). Zjawisko rozluźniania i zwiększenia objętości w wyniku odkształceń nieodwracalnych jest powodowane przez jednoczesne tworzenie mikropęknięć międzyziarnowych oraz mikroprzesunięcia wzdłuż granic ziaren. W wyniku tych kombinacji mikrodyslokacji tworzone są makroskopowe płaszczyzny przemieszczenia, a następnie odkształcenie nieodwracalne. Na powierzchni próbek odkształconych często pojawiają się linie poślizgu, które są śladami tych makroskopowych płaszczyzn poślizgu. Zaprezentowano próbki skalne odkształcone z powodu wysokiego ciśnienia. Na powierzchni próbek widoczne są wyraźnie ślady płaszczyzn poślizgu. Stwierdzono, że w warunkach typowych dla głębokości 8–10 km występuje odkształcenie nieodwracalne z rozgęszczeniem ich struktury, zwiększeniem współczynników porowatości i przepuszczalności. Wpływ dekonsolidacji skał powodowany przez naprężenie może być tak istotny, że całkowicie usuwa konsolidację skał, powodowaną przez naprężenia efektywne, a w niektórych przypadkach może zwiększyć objętość pustek nawet 1,5–2 razy. Procesy rozpuszczania i ługowania elementów niestabilnych chemicznie mają duże znaczenie dla określenia zdolności filtracji oraz właściwości zbiornikowych skał zalegających głęboko pod wpływem nieodwracalnych zmian odkształcenia. Zilustrowano różne zależności wzrostu objętości, współczynnika intensywności dekompakcji i współczynnika przepuszczalności od całkowitego ściskania pod wpływem niejednolitego naprężenia trójosiowego, oparte na danych dla piaskowca i marmuru. Wzrost objętości jest ilościowo określony za pomocą współczynnika intensywności dekompakcji i jest skorelowany z właściwościami filtracyjnymi skał.
EN
The development of crosscuts within mining shafts’ protective pillars causes a change of state of stress in the surrounding rock mass. It also causes deformations of the rock mass and the surface. It is essential to conduct prediction analysis of the deformations and stresses in order to secure a proper functioning of a shaft located within the protective pillar. It is recommended that the analysis should be based on the integration of the finite element method (FEM) and geodetic monitoring results. FEM makes it possible to determine the rock mass stresses and displacements in the shaft protective pillars and in the surrounding rock mass. It makes is possible to determine the safety and proper functioning of the shaft. The results of the FEM analysis of the impact of crosscuts and mining activities on rock mass deformations inside and on the surface of the protective shaft pillar are presented. The influence of mining extractions was investigated. The mining panels were located around the safety pillar in three regions NW, SE and SW and the crosscut were located within the safety pillar. The presented methodology will allow for the determination of the deformations and strains in case of farther development of crosscuts within the protective shaft pilar and by planned mining activities around the pillar.
10
Content available remote Wykonywanie wodoszczelnych podziemnych konstrukcji żelbetowych
EN
The development of oil fields at a late stage is characterized by a number of complications that determine the features of the operation of downhole equipment in pumping units. The use of electric-centered pumps in wells with intervals of increased curvature intensity requires a preliminary analysis of the possibility of lowering and operating the equipment at design depths. The aim of research is development of a new approach to evaluation the stress-strain state of pumping equipment, taking into account the features of the inclinometry of the intervals of its location. The analysis of the results of previous studies of the influence of the well profile on the operation of pumping equipment and recommendations for ensuring its performance is carried out. Given the possibility of operating equipment with limited levels of deformation, a mechanism is proposed for evaluation its stress-strain state using software products based on the finite element method. The reliability of the results is confirmed by comparison with those obtained in the course of analytical studies performed according to a previously tested methodology. Application of the proposed approach will allow to assess the level of deformation of individual elements of the equipment installations, taking into account their design features and the results of inclinometry.
EN
One of the main errors in the machining accuracy of machine tools is the displacement through thermal induced deformation. Modern design and construction methods aim to optimize the heat flow in the machine to achieve minimum displacement. To enable a further improvement it is essential to know the displacement state of the complete machine structure. However, most measurement methods that are used to capture the influence of a thermal load only measure the displacement of the TCP or individual axes. This paper presents a methodology to capture the complex spatial displacement condition of a state of the art machine tool in one measuring cycle using a multichannel laser interferometer. It describes the development of the measurement model as well as the measurement setup in the workspace of the machine. With measurements according to the presented procedure, it is possible to uncover weak points in the structure of a machine tool and to derive warm-up and cooling strategies.
13
Content available remote Badania porównawcze odkształceń styropianu grafitowego i białego
PL
W artykule omówiono specyfikę polistyrenu z dodatkami atermicznymi oraz zaprezentowano wyniki badań na odkształcanie się styropianu białego i grafitowego.
EN
The paper discusses the specificity of polystyrene with athermal additives and presents the results of tests on the deformation of white and graphite polystyrene foam.
EN
Water is the main source of daily life for everyone and everywhere in the world. Sufficient water distribution depends on the place and design of water tank in certain areas. Water storage tanks are relatively flexible structures and they can tolerate greater settlements than other engineering structures. Deformation of tanks may cause severe damages to tank or even loss of life and injury to people, so monitoring the structural deformation and dynamic response of water tank and its supporting system to the large variety of external loadings has a great importance for maintaining tank safety and economical design of manmade structures. This paper presents an accurate geodetic observations technique to investigate the inclination of an elevated circular water tank and the deformation of its supporting structural system (supporting columns and circular horizontal beams) using reflector-less total station. The studied water tank was designed to deliver water to around 55000 person and has a storage capacity about 750 m3. Due to the studied water tank age, a non-uniform settlement of tank foundation and movement of pumps and electric machines under tank’s body will cause stress and strain for tanks membrane and settlement of sediments. So the studied water tank can tend to experience movement vertically, horizontally or both. Three epochs of observations were done (July 2014, September 2014 and December 2014). The results of the practical measurements, calculations and analysis of the interesting deformation of the studied elevated tanks and its supporting system using least squares theory and computer programs are presented. As a results of monitoring the water storage tank, circular reinforced concrete beams and columns at three monitoring epochs. The body of water storage tank has an inclination to the east direction and the value of inclination is increased with the time.
PL
W artykule omówiono wpływ eksploatacji górniczej na sieć gazową na terenie Górnego Śląska. Przedstawiono metody zabezpieczenia sieci gazowej przed deformacjami oraz metody monitorowania sieci.
EN
The article discusses the influence of mining operations on the gas network in Upper Silesia. Methods of gas network protection against deformations and methods of network monitoring are presented.
EN
The article presents testing of the mechanical properties of SIKA® polymer adhesives of the type PBM, PMM, PM, and PSM in the aspect of an attempt to determine the parameters of the Mooney-Rivlin hyperelastic model. The article contains a literature review on developed models for hyperelastic materials as well as a description of the author’s own results obtained in monaxial tensile and monaxial compression tests conducted on oars and cylindrical samples, respectively. Furthermore, the results of modeling of Mooney-Rivlin hyperelastic model parameters are shown in relation to the value of average parameters for polymers after both a week and a month-and-a-half of ripening.
PL
W pracy przedstawiono zastosowanie skaningu laserowego 3D jako uzupełniającego narzędzia oceny stanu technicznego złożonej stalowej konstrukcji szkieletowej modułu kotłowni elektrowni węglowej. W wyniku znacznego osiadania podłoża wystąpiły uszkodzenia konstrukcji obniżające jej poziom bezpieczeństwa. Do oceny stanu wytężenia i deformacji konstrukcji zastosowano ostatecznie analizę liniowo-sprężystą (LA) oraz analizę geometrycznie i materiałowo nieliniową (GMNA). Wykonano skaning laserowy 3D obejmujący prawie w całości wszystkie elementy konstrukcyjne występujące w modelu numerycznym. W ten sposób uzyskano informację dotyczącą geometrii oraz rzeczywistego stanu deformacji konstrukcji. W pracy porównano teoretyczny kształt deformacji słupów nośnych kotłowni z kształtem ustalonym na podstawie skaningu laserowego. Wprowadzono miarę zróżnicowania obu kształtów pozwalającą na ocenę stopnia ich zgodności.
EN
The paper presents the use of 3D laser scanning as a complementary tool for quality assessment of the steel skeletal structure of a coal power plant module. As a result of significant soil subsidence, structural damage occurred that reduced its safety level. Linear elastic analysis (LA) as well as geometrically and materially non-linear analysis (GMNA) were used to assess the state of stresses and deformations of the structure. 3D laser scanning was performed covering almost all of the structural elements appearing in the numerical model. In this way, information on the current structure geometry was obtained, which allowed for a series of comparative analyses. The work summarizes the theoretical state of displacements of the columns with the state established by laser scanning. A measure of the dissimilarity of both shapes was introduced to assess the credibility of the analyzed data.
18
Content available Gięcie na zimno dwuteownika HL1100
PL
W artykule opisano badanie w skali naturalnej trójpunktowego zginania na zimno dwuteownika HL1000. Przedstawiono przebieg badania oraz wybrane wyniki odkształceń uzyskane podczas nadawania podniesienia wykonawczego. Podczas badania wykorzystano innowacyjną metodę pomiarów światłowodowych.
EN
The paper presents point cold bending of I-beam HL1100 – full-scale test. The implementation and selected results of deformations during cambering were presented. During The innovative method of measuring by fiber optics were used in research.
PL
Metamateriały znajdują coraz większe zastosowanie w wielu gałęziach nauki i przemysłu. Składają się z matrycy elementów strukturalnych (komórek) o wymiarach kilkukrotnie mniejszych niż długość fali elektromagnetycznej, przy jakiej mają pracować. Ich unikalne właściwości rezonansowe można stosunkowo łatwo kontrolować przez odpowiednie zaprojektowanie geometrii elementów strukturalnych. Odstępstwa od tej geometrii wpływają na stan rezonansu, co może być wykorzystane do określenia np. stopnia deformacji. W niniejszej pracy przeanalizowano wpływ odkształcenia metapowierzchni powodowanego przez zewnętrzne wymuszenie mechaniczne (rozciąganie) na rezonansową charakterystykę częstotliwościową w zakresie mikrofalowym i terahercowym. Opracowano modele numeryczne metapowierzchni o elemencie strukturalnym w postaci rezonatora z rozdzielonymi pierścieniami (ang. split ring resonator, SRR) oraz określono zmiany częstotliwości rezonansowych wywołane działaniem zewnętrznej siły rozciągającej. Uzyskane liniowe zależności pomiędzy zmianą częstotliwości a stopniem deformacji struktury metapowierzchni pozwalają na wykorzystanie w przyszłości tej technologii w bezprzewodowym monitoringu strukturalnym (ang. structural health monitoring, SHM).
EN
Metamaterials are increasingly used in many branches of science and industry. They consist of a matrix of cells / elements with dimensions several times smaller than the operating wavelength. Their unique resonance properties can be relatively easily controlled by properly designing the geometry of their structural elements (cells). Deviations from this geometry affect the state of resonance which can be used to determine the degree of deformation. In this work, the effect of metasurface deformation caused by external mechanical excitation (stretching) on the resonance frequency in the microwave and terahertz range has been analyzed. Numerical models of the metasurfaces with a structural element in the form of split ring resonators (SRR) were developed and changes in resonance frequencies caused by external tensile force were determined. Obtained linear relationships between the change in frequency and the degree of deformation of the metasurface structure allow for the use of this technology in the future in wireless structural health monitoring (SHM).
EN
The article concerns modern, flexible adhesive joints, which might be used in timber construction. The article discusses the test results carried out for timber elements joints using polymeric adhesives produced by Sika®. The scope of the tests includes the analysis of strength criteria, tests of polymer adhesion to the timber with a pull-off method, tests of polymer layer shearing between timber elements as well as examination of bending of timber elements joined with polymer. The conclusions indicate the types of these polymers which are recommended for the creation of polymeric joints of timber-polymeric type in timber constructions.
PL
Dynamiczny rozwój połączeń klejowych, umożliwia ich zastosowanie już nie tylko w naprawach, czy wzmocnieniach głównie konstrukcji żelbetowych oraz murowych. Coraz częściej mówi się o zastąpieniu tradycyjnych łączników przez połączenia klejowe. Szczególnie interesujący jest rozwój połączeń na bazie polimerów w zastosowaniu w konstrukcjach drewnianych, który umożliwia eliminację lub znaczne ograniczenie występowania zjawiska koncentracji naprężeń, jak ma to miejsce w przypadku najbardziej powszechnych połączeń trzpieniowych. Szczególne znaczenie ma eliminacja tego zjawiska w obiektach drewnianych, poddanych oddziaływaniu silnych wiatrów, trzęsień ziemi, czy też dużych gradientów temperaturowych oraz wilgotności. Głównym celem artykułu jest omówienie wyników badań przeprowadzonych dla połączeń elementów drewnianych przy wykorzystaniu podatnych klejów polimerowych produkcji Sika®. Zakres badań obejmuje analizę kryteriów wytrzymałościowych, badania przyczepności polimeru do drewna metodą pull-off (na odrywanie), badania ścinania warstwy polimeru pomiędzy elementami drewnianymi oraz badania zginania elementów drewnianych zespolonych polimerem.
first rewind previous Strona / 28 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.