Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 118

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  struktura organizacyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
1
EN
Building construction organizational structures is aimed at creating appropriate conditions for the cooperation of construction staff in order to complete a specific construction object. It should be associated with the process of organizing and allocating work, decision-making rights and resources to individual construction participants, along with providing appropriate resources so that they can perform their tasks correctly and safely. Construction organizational charts are helpful. The article presents an example procedure for designing an organizational structure that may be useful in construction management.
EN
Purpose: The aim of this article is to present the concept of Decentralized Autonomous Organizations in the context of the evolution of organizational structures. The article presents the current state of knowledge about DAOs, taking into account the principles of their functioning and the current state of development. The roles of individual actors involved in the DAO were also discussed and typical features of the DAO organization were indicated. Design/methodology/approach: The main method used in this article is a literature review supplemented with an analysis of online industry sources and reports of consulting companies. The analysis included a review of the characteristics of the DAO organization against the background of traditional structures and the ways of functioning of the DAO. Findings: The article describes the characteristics of organizations managed with smart contracts created thanks to the use of blockchain technology. The stages of the formation of DAOs and the main principles of their functioning based on the possession of digital tokens of a given organization, as well as the right to participate in voting on decisions made in the DAO, were indicated. The basic advantages and risks associated with the functioning of DAOs were also indicated. Originality/value: The originality of this article lies in the confrontation of the theory and practice of DAOs with traditional, hierarchical organizations with specific features. The current literature in the field of DAOs is not very extensive, especially in relation to the issue of organizational structures, as demonstrated in the Materials and Methods section of this article.
3
Content available Project manager type and project success
EN
Purpose: In the literature relatively little attention is paid to the project manager’s background, i.e., to the importance of whether the project manager is a line manager, a line employee of the organisation in question who is no one’s supervisor or whether the project manager is involved solely in project management. The purpose of this paper is to answer the question of how the type of project manager is related to project success. Design/methodology/approach: The research hypothesis was formulated and the results of the empirical studies were presented. The empirical verification of the research hypothesis was accomplished through survey research in Europe and USA. Findings: Based on the empirical data obtained, it was concluded that in terms of all three project parameters (scope, time and cost), the project manager, who is also a line manager, was the most successful. The empirical research indicated a possible relationship between project manager type and project success. Research limitations/implications: In the analysis, it should be borne in mind that there are other several internal and external factors responsible for potential problems in meeting the project scope, schedule and budget. Practical implications: Project management by line managers can be a sound basis for the interaction of processes and projects, manifesting itself, for example, in the transfer of knowledge between processes and projects during the activity of solving problems, especially those lying at the interface of one type of activity and another. Originality/value: The results obtained should draw attention to the need to complement previous research characterising the ideal or effective project manager with a new variable, the type of project manager.
EN
Public organizations in developing countries are losing public trust due to the weak delivery of community services. The main concern of the countries is to seek ways to meet public expectations regarding the effective and efficient delivery of public department services. The past research revealed the multiple factors that could improve public department service performance. In this regard, the current study will see the contribution of factors, such as organizational culture, organizational structure, digital transformation, and service innovation, in the service performance of public departments of developing countries like Pakistan. The partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) was used to analyze the 382 survey responses data. However, the finding of the study revealed the moderating role of digital transformation and service innovation on the relationship between organizational structure, organizational culture and service performance. Furthermore, the current study found an insignificant relationship between organizational structure and service performance; on the other hand, organisational culture significantly impacts service performance. However, the findings of this study stated that digital transformation strategy, service innovation and organizational culture are important variables for employee service performance in the Motorway Police of Pakistan.
PL
Organizacje publiczne w krajach rozwijających się tracą zaufanie społeczne z powodu słabego świadczenia usług społecznych. Głównym problemem tych krajów jest poszukiwanie sposobów na spełnienie oczekiwań społecznych dotyczących skutecznego i wydajnego świadczenia usług przez urzędy publicznye. Dotychczasowe badania ujawniły wiele czynników, które mogą poprawić wydajność usług publicznych. W związku z tym obecne badanie będzie dotyczyć wpływu czynników, takich jak kultura organizacyjna, struktura organizacyjna, transformacja cyfrowa i innowacje usług, na wydajność usług departamentów publicznych krajów rozwijających się, takich jak Pakistan. Modelowanie równań strukturalnych metodą cząstkowych najmniejszych kwadratów (PLS-SEM) zostały wykorzystane do analizy danych z 382 odpowiedzi na ankiety. Wyniki badania ujawniły jednak moderującą rolę transformacji cyfrowej i innowacji usługowych w relacji między strukturą organizacyjną, kulturą organizacyjną i wydajnością usług. Ponadto w obecnym badaniu wykazało nieistotny związek między strukturą organizacyjną a wydajnością usług; z drugiej strony kultura organizacyjna znacząco wpływa na wydajność usług. Jednak wyniki tego badania wykazały, że strategia transformacji cyfrowej, innowacje w usługach i kultura organizacyjna są ważnymi zmiennymi wpływającymi na wydajność usług pracowników w Policji Autostradowej w Pakistanie.
5
PL
Okazja jest sytuacją sprzyjającą organizacji w realizacji jej celów. Sytuacje pojawiające się w otoczeniu powstają na skutek zdarzeń w nim zachodzących, a to czy, dana sytuacja jest sprzyjająca bądź nie, zależy od dostępnego lub posiadanego potencjału firmy. Zdarzenia obserwowane są w ramach funkcji poszczególnych jednostek organizacyjnych. W niniejszym artykule przeanalizowano, jak zmieniają się struktury organizacyjne w zakresie funkcji badań i rozwoju, zaopatrzenia, marketingu oraz funkcji finansowej, a także ich przyporządkowanie do jednostek organizacyjnych. Prześledzono również trendy zmian w strukturach organizacyjnych, które następują wraz ze zmniejszaniem się wielkości przedsiębiorstwa, oraz związek form struktur organizacyjnych z identyfikacją okazji rynkowych. Związek ten przeanalizowano w zakresie następujących typów struktur organizacyjnych: struktura liniowa, struktura funkcjonalna, struktura liniowo-funkcjonalna, struktura sztabowo-liniowa, struktura pionów scalonych, struktura dywizjonalna, struktura kolegialna, struktura ogniw łączących, struktura zadaniowa, struktura macierzowa, struktura tensorowa, struktura hybrydowa, struktura procesowa, struktura sieciowa i struktura wirtualna. Analiza zależności między formami struktur organizacyjnych a identyfikacją okazji rynkowych jest wkładem do teorii struktur organizacyjnych, która jest raczej skromnie opisana w literaturze przedmiotu.
EN
An opportunity is a situation that is favorable for an organization in achieving its objectives. Situations that arise in the environment are created by events in the environment, and whether a situation is favorable or not depends on the available or possessed potential and resources of the company. Events are observed within the functions of individual organizational units. This paper examines how organizational structures change in the R&D, procurement, marketing, and financial functions and their assignment to organizational units. It also analyses the trends of changes in organizational structures that occur as the size of the firm decreases and the relationship of the forms of organizational structures to the identification of market opportunities. This relationship was analyzed in terms of the following types of organizational structures: linear structure, functional structure, linear-functional structure, staff-linear structure, integrated division structure, divisional structure, collegial structure, link structure, task structure, matrix structure, tensor structure, hybrid structure, process structure, network structure, and virtual structure. The relationship between the forms of organizational structures and the identification of market opportunities is a contribution to the theory of organizational structures, which is rather modestly described in the literature.
EN
The aim of the article is to compare the legal and administrative foundations of the functioning of national parks as factors determining the quality of management. National parks in Poland and Ukraine, representing different nature protection systems, were selected for the comparative analysis and evaluation. The data was obtained from published sources. The most important were legislations that create the legal basis of the nature protection systems in both countries. The available data were used for analysis using the Desk Research method. There are numerous differences between the Polish and Ukrainian systems of protected areas, mostly based upon the position in the government structure (what is the way of creating the national park and which ministry is responsible for it). Despite those differences, general conclusions can be drawn. Due to the separate legal entity of individual units, as well as subordi-nation to various ministries, there is no clear link between the institutions. This hinders the flow of infor-mation and reporting and complicates the decision-making process both at individual units and between national parks.
PL
Celem artykułu jest porównanie prawnych i administracyjnych podstaw funkcjonowania parków narodowych jako czynników decydujących o jakości gospodarowania. Do analizy porównawczej wybrano parki narodowe w Polsce i na Ukrainie, które reprezentują różne systemy ochrony przyrody. Dane uzyskano z opublikowanych źródeł. Najważniejsze były akty prawne tworzące podstawy prawne systemów ochrony przyrody w obu krajach. Dostępne dane wykorzystano do analizy metodą desk research. Istnieje wiele różnic pomiędzy polskim i ukraińskim systemem obszarów chronionych, głównie ze względu na pozycję w strukturze rządowej (sposób tworzenia parku narodowego i instytucja odpowiedzialna za tworzenie). Mimo tych różnic można wyciągnąć ogólne wnioski. Ze względu na odrębną osobowość prawną poszczególnych jednostek, a także podporządkowanie różnym ministerstwom, nie ma wyraźnego powiązania między instytucjami. Utrudnia to przepływ informacji, raportowanie i komplikuje proces decyzyjny zarówno na poziomie poszczególnych jedno-stek, jak i pomiędzy parkami narodowymi.
EN
Recent research has shown that the increase in a number of participants of construction project elevated the cost and duration of construction. The use of integrated project delivery and the formation of a network organization structure can significantly reduce the costs, as the activities of the participants become more coherent and coordinated. The optimization of decisions is essential for the efficiency of a negotiation process, which in turn depends on the organizational structure. The article specifies three basic types of network organizational structure that can be applied in a construction project: focal (F1), dynamic (F2), multifocal (F3). In this study, a direct assessment of possible effectiveness of each of the three types of network organizational structures was carried out using a vector decision model. For each of the above-mentioned types of organizational structures, the potential effectiveness of negotiating act f0 and the total potential effectiveness F0 was calculated. The results of the study show that the most effective type of network organizational structure is the multifocal collective decisions in which a project manager has several “assistants”.
PL
W warunkach nowoczesnej działalności gospodarczej znacznie wzrosła liczba uczestników przedsięwzięć budowlanych. Ich wzrost prowadzi do zwiększenia przepływów informacyjnych i pogorszenia komunikacji, co z kolei może skutkować wyższymi kosztami oraz dłuższym czasem realizacji budowy. Wykorzystanie nowoczesnych metod zarządzania projektami pozwala zaprojektować taką strukturę organizacyjną, dzięki której działania uczestników stają się bardziej spójne i skoordynowane, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia liczby błędów i kolizji oraz zmniejsza koszt i czas realizacji projektu. Zaproponowana metoda wyboru struktury organizacyjnej oparta jest na założeniu, że członkowie zespołu największą ilość decyzje podejmują wspólnie i/lub w uzgodnieniu. Ponieważ wszyscy uczestnicy są zainteresowani efektywną realizacją całego przedsięwzięcia, większość decyzji będzie podejmowana na podstawie tych samych lub podobnych kryteriów. W artykule przeprowadzono bezpośrednią ocenę potencjalnej wydajności trzech wybranych rodzajów sieciowej struktury organizacyjnej (SSO) przy użyciu wektorowego modelu decyzyjnego. Przyjęto następujące rodzaje sieciowej struktury organizacyjnej (SSO), które mogą być stosowane przy realizacji przedsięwzięć budowlanych: focalna (F1), dynamiczna (F2), multyfokalna (F3). Wykonanie oceny potencjalnej wydajności SSO pozwala na wskazanie optymalnej struktury organizacyjnej. Kryterium optymalności reprezentuje maksymalną efektywność wykorzystania łączy informacyjnych między uczestnikami przedsięwzięcia. Dla każdego z analizowanych rodzajów SSO obliczono potencjalną skuteczność aktu negocjacyjnego f0 i całkowitą potencjalną efektywność F0. Wyniki badań teoretycznych i obliczeń empirycznych pokazują, że najefektywniejszym rodzajem sieciowej struktury organizacyjnej SSO jest sieć multyfokalna, w której kierownik projektu ma kilku asystentów. Dalsze badania skoncentrują się na praktycznej weryfikacji proponowanego modelu na rzeczywistych strukturach zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.
8
EN
Purpose: The purpose of the paper is to present the concept of providing organizational structure with necessary stability and variability. Design/methodology/approach: The concept draws from the results of a case study on the Society of Jesus (Jesuits), an organization that dates back to the first half of the sixteenth century, whose leaders assure great adaptive capacity, as well as stability and identity at the same time. Findings: The article sheds light on combining stability and variability during the structuring of organizations and presents a new approach, which builds on the principles of continuity and simplicity. Originality/value: Unlike the well-known organization life cycle models, which consider the organizational structure as a relatively stable element, that is subject to significant transformations when progressing through the life cycle phases, the presented concept favors evolutionary development of structures based on dynamic focusing of continuity and simplicity. The simultaneous observance of both principles has not yet been presented in the literature.
9
Content available Archetype of the organizational structure
EN
Purpose: The main purpose of the paper is to prove that every organizational structure of a medium and large organization has its basic construction (archetype). An attempt was also made to develop its measurement tool. Design/methodology/approach: The purpose execution is based on a critical literature review, as well as the use of a fractal calculus in measuring the simplicity (complexity) of the archetype. Findings: The concept of archetype is defined, i.e. the solution of the dual organizational problem of differentiation and organizational integration adopted on the second “top” hierarchy level. The archetype, understood in this way, shapes the organizational order, in spite of small changes in the structure, made on a small scale, and contributing to the organization’s identity. A method for measuring the complexity (simplicity) of the archetype has also been proposed. and may be helpful in simplifying structural solutions. Originality/value: An original archetype measurement tool may be helpful in simplifying structural solutions.
EN
Consistency problem in management has been present for some time now. However, organizational consistency usually deals with specific elements that are a given part of an organization, and that need to suit each other. In this article, consistency is seen from a different perspective – as a holistic problem that embraces every aspect of organizations. Moreover, even in the holistic approach, the problem of consistency profile is essential. In every organizational structure, consistency must be achieved, but differently. Thus, the question of what kind of consistency is possible or necessary in terms of a kind of organizational structure arises. The article tries to answer this question. In functional structures, managers have a kind of freedom when they decide on what the consistency platforms should be like. When the organization operates in process or hybrid structures, there is no freedom, and only process profile of consistency platforms should be chosen. The main subject of the article is to drive our attention to consistency as a whole. The article also provides the distinction of the consistency approach according to organizational structure. The outcome may have a great application value for managers.
PL
Problem spójności jest już obecny w zarządzaniu od jakiegoś czasu. Jednak, zwykle odnosi się on do specyficznych elementów wydzielonych w organizacjach, które muszą do siebie pasować. W niniejszym artykule spójność rozpatrywana jest z innej perspektywy – jako całościowy system, który obejmuje całą organizację. Ponadto, nawet w podejściu holistycznym pozostaje problem profilu spójności – w każdej organizacji należy dążyć do spójności, ale w inny sposób. W ten sposób pojawia się kwestia dopasowania spójności do struktur organizacyjnych. Ta kwestia analizowana jest w artykule. W strukturach funkcjonalnych menadżerowie mają względna swobodę w decydowaniu o spójności organizacyjnej oraz o platformach spójności. W strukturach procesowych i hybrydowych takiej swobody nie ma. Głównym zadaniem artykułu jest zwrócenie uwagi na problem spójności oraz na konieczność zmiany podejścia w zależności od rodzaju struktury organizacyjnej. Rozważania mają charakter zarówno teoretyczny jak i sporą wartość aplikacyjną.
PL
Zagadnienia stanowiące przedmiot badań w niniejszym opracowaniu odnoszą się głównie do kosztów prezentowanych w układzie stanowiskowym. W artykule na przykładzie zakładów górniczych KGHM Polska Miedź SA (trzech kopalń), przedstawiono analizę struktury stanowiskowej i kalkulacyjnej kosztów, robót technologicznych, rozliczania kosztów oraz zależności pomiędzy oddziałami i kopalniami. Porównania kosztów dokonano także z perspektywy struktury organizacyjnej. Podkreślono znaczenie miejsca powstawania kosztów, ewidencji i rozliczania kosztów w systemie ewidencyjno-księgowym SAPR3. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano analizy porównawczej pomiędzy układami kosztów robót technologicznych w technicznym koszcie wytworzenia. W rezultacie przeprowadzonej analizy ustalono, że w latach 2000–2017 struktura kosztów wg układu stanowiskowego ulegała zmianom. Na zmiany wpływ miały warunki organizacyjno-techniczne oraz geologiczno-górnicze. Analiza kosztów pozwala wskazać kierunki doskonalenia działalności podmiotu w przyszłości. Podstawowa działalność operacyjna zakładów górniczych koncentruje się na wydobyciu. Ze względu na wydobycie miedzi w obszarach koncesyjnych podjęto również próbę odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia ponoszonych kosztów w zakładach górniczych KGHM Polska Miedź SA.
EN
The issues discussed in the study mainly relate to the costs presented by the structure of positions.This study, on the example of the KGHM Polska Miedź SA mining company (three mining plants), examines the position and cost calculation structure relating to technological works, cost settlement and receivables between branches and mining plants. Cost comparisons were also carried out from the perspective of the organizational structure. The cost centers, registration and settlement of costs in the accounting records, i.e. SAPR3 were highlighted. In the course of the examination, acomparative analysis was carried out aimed at determination of common features and differences between the cost of technological works by their function in the technical cost of manufacturing. As aresult of the analysis, it was determined that in the years 2000–2017, the cost structure based on the position function underwent changes. The changes occurred as aresult of organizational and technical and geological and mining conditions. The cost analysis allows to identify the directions of specialization of the entity in the future. The basic operating activity of the mines concentrates on extraction. Due to copper extraction in the concession areas, the analysis was to evaluate the costs incurred in the KGHM Polska Miedź SA mining plants.
EN
The article describes the number and composition of scientific institutions dealing with geology in interwar Poland (1918-1939), including researchers, lecturers, laboratory technicians and technical service staff. Cooperation of public scientific institutions with private companies and broadly understood business is also discussed.
13
EN
Malaysian electronic industry has lower performance due to various supply chain issues. Decreases in electronic industry performance decreases the overall contribution in gross-domestic product (GDP). This study investigated various lean supply chain practices to boost supply chain performance. Therefore, this study is one of the attempts to examine the effect of lean practices on supply chain performance. Lean practices include; cellular layout, 5S and visual management. A survey was conducted, and questionnaire was distributed among the employees of electronic companies in Malaysia. In the current study structural equation modeling (SEM) technique is used with the help of partial least square (PLS) version 3. It is found that lean practices have significant positive relationship with supply chain performance. More importantly, organization structure has key importance to adopt lean practices in supply chain. Lean practices implementation requires supportive organization structure.
PL
Malezyjski przemysł elektroniczny ma niższą wydajność z powodu różnego rodzaju problemów związanych z łańcuchem dostaw. Spadek wydajności przemysłu elektronicznego zmniejsza ogólny wkład w produkt krajowy brutto (PKB). W badaniu przeanalizowano różne praktyki lean management w łańcuchu dostaw w celu zwiększenia produktywności łańcucha dostaw. Dlatego niniejsze studium jest jedną z prób zbadania wpływu praktyk Lean na produktywność łańcucha dostaw. Na potrzeby badania przeprowadzono ankietę, którą rozprowadzono wśród pracowników firm elektronicznych w Malezji. W obecnym badaniu wykorzystano technikę modelowania równań strukturalnych (SEM) za pomocą trzeciej wersji metody częściowych najmniejszych kwadratów (PLS). Stwierdzono, że praktyki lean mają znaczący pozytywny wpływ na produktywność łańcucha dostaw. Co ważniejsze, struktura organizacyjna ma kluczowe znaczenie dla przyjęcia praktyk lean management w łańcuchu dostaw. Wdrożenie praktyk wyszczuplających wymaga wspierającej struktury organizacyjnej.
EN
The article contributes to the discussion on the validity and ways of simplifying modern organisations. There is an increasing focus on simplifying organisations, especially their organisational structures. However, the environment of contemporary organisations is increasingly complex, dynamic and uncertain. Therefore, the postulate of simplicity seems to question Ashby’s law stating that one kind of variety must be balanced by a different kind of variety. To cope with the indicated discrepancy, it is assumed that the simplification of some elements of an organisation is only possible due to the excessive complexity of others. The paper aims to verify the concept of organisational simplexity developed by e Cunha and Rego, which postulates the fit between simple structural solutions, complex workforce and complex environment. However, organisational performance is a factor verifying the legitimacy of the fit. The literature study explored the contradiction inherent in the postulate on the simplification of modern organisations. The contingency theory provided a major framework for the study. The research hypothesis was developed and empirically verified. The empirical study targeted 1142 organisations operating in Poland and Switzerland, different by their industry, size and the form of ownership. To verify the hypothesis, a statistical analysis was carried out, and the multiple correspondence analysis (MCA) method was used. The main result of the critical literature analysis is the finding that theoretical indications for simplifying modern organisations are fragmented, mainly focused on simplifying selected elements of an organisation, not considering the contradiction inherent in the postulate of simplicity related to environmental features and not verified empirically. The notion of the simplexity has been adopted, and it treats the simplicity and complexity as interrelated issues conditioned by situational factors. According to the empirical research results, the fit has been revealed between the degree of structure simplicity, the workforce complexity and the environment features.
15
Content available Struktury organizacyjne turkusowych organizacji
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy struktur organizacyjnych turkusowych organizacji. Okazuje się, że są to elastyczne rozwiązania, które jednak wyróżnia pewien poziom zbiurokratyzowania, zwiększający ich złożoność. Wydają się one mieć ograniczone zastosowanie w praktyce zarządczej, głównie ze względu na to, że opierają się na bardzo optymistycznym obrazie człowieka, któremu ponadto obce jest dążenie do dominacji nad innymi.
EN
The article presents the results of analysis of organizational structures in turquoise organizations. It became apparent that these solutions are flexible, however characterized with a certain degree of bureaucratization which increases their complexity. It seems that they are applied in practical management only to limited extent, mainly due to the fact that they are based on a very optimistic vision of a human being, who is additionally deprived of a need to seek domination over others.
PL
W artykule przedstawiono założenia teoretyczne i wyniki badań dotyczące kierunków zmian w strukturze organizacyjnej krajowej spółki niemieckiego koncernu. Badania metodą wywiadu oraz analizy treści dokumentów organizacyjnych prowadzono w latach 2010 – 2017. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że w badanym okresie zmienił się charakter struktury jednostki podporządkowanej z projektowo – koncepcyjno-operacyjnej na „czysto” operacyjną.
EN
The article presents the theoretical assumptions and the outcomes of a study on the directions of changes in the organizational structure of a subsidiary of a German company. The research was carried out between 2010 and 2017 with the use of the interview method as well as the analysis of the content of organizational documents. As a result of the study it was found that there was a change in nature of the subsidiary’s structure from project-concept-operational to mainly operational within the researched period of time.
PL
Obecnie w trakcie integracji przedsiębiorstw przy realizacji przedsięwzięcia budowlanego kładzie się nacisk na przeprowadzenie analiz i kontroli związków komunikacyjnych uczestników procesu. Przejście do nowoczesnych metod zarządzania budownictwem ściśle jest związane z sieciową strukturą organizacyjną. Struktura sieciowa to nowy model redystrybucji zasobów intelektualnych i produkcyjnych, który pozwala podmiotom minimalizować czas i koszty. Ryzyko wzrostu czasu i kosztów zwiększa się wraz ze wzrostem liczby uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie. Przy zintegrowanej realizacji projektu budowlanego optymalność podjętych decyzji głównie zależy od skuteczności procesu negocjacyjnego, który z kolei zależy od struktury organizacyjnej. W artykule zostały przedstawione trzy główne typy sieciowej struktury organizacyjnej, które mogą być stosowane podczas zintegrowanego procesu realizacji projektu budowlanego: fokalny, dynamiczny i multifokalny. Podano również sposób wyznaczenia minimalnej liczby „zastępców” podmiotu zarządzającego siecią przy stosowaniu multifokalnej sieciowej struktury organizacyjnej. Przy założeniu, że liczba uczestników projektu jest mniejsza od pięciu osób, kierownik może pracować sam lub z jednym zastępcą. Przy zwiększeniu liczby uczestników projektu, liczba „zastępców” podmiotu zarządzającego siecią rośnie według przyjętego założenia.
EN
The process of integrated project delivery in construction shifts towards analyzing and controlling of communications. The transition to the modern construction management methods is closely connected with network organizational structure. The network structure is a new model for intellectual and productive resources exchange, which allows the enterprises to minimize time and expenses. The risks that time and charges will increase grow as the number of participants in the investment process in the construction rises. In the integrated project delivery, the optimality of the decisions is mainly dependent on the effectiveness of the negotiation process, which in turn depends on the organizational structure. The article presents three main types of network organizational structure that can be applied during the integrated delivery of the project: focal, dynamic and multifocal. It provides the method of determining the minimum number of “substitute members” to manage the network in applying the multifocal type of network organizational structure. Provided that the number of participants in a project is less than five, the manager may work on his own or with one alternate. When the number of project participant’s increases, the number of “substitute members” to manage the network grows in accordance with the accepted condition.
18
Content available remote Utworzymy oddział buildingSMART w Polsce!
EN
Background: Enterprise Resource Planning (ERP) is a method of using computer system technology to integrate all functions in various departments, such as marketing, inventory control, accounting and human resource across an entire company. ERP system intends to facilitate information sharing, business planning, and decision making in enterprises organization. This study proposes a theoretical framework that will determine the factors affecting ERP system adoption among medium-sized enterprise firms based on a case study. Methods: This present study applied resource based value and contingency theories to explain the factors that affect ERP system adoption and firm's performance. The study proposes a framework which was prepared on the basis of results obtained from the questionnaire research. The specially prepared questionnaire was distributed to 217 companies of various medium sizes, located in Oyo State, Nigeria. CEO / MD and managers were selected as the key respondents of the questionnaire. After the completion of data collection, the empirical data were analyzed using the Partial Least Squares Structural Equation modelling. Results: The result reveals that organizational structure and technological change have a significant influence on the adoption of the ERP system to improve the performance of medium size enterprise firms. In this regard, the effectiveness of ERP system adoption would strongly affect a firm's performance. Conclusions: This paper proposes an enhanced theoretical framework that examines the vital issues concerning ERP system factors of adoption, thus, providing valuable outcomes for medium-sized enterprise firms. The originality of the paper is supported by its three-dimensional approach.
PL
Wstęp: ERP (Enterprise Resource Planning) jest metodą stosująca komputerowe systemy do zintegrowania wszystkich funkcji różnych działów przedsiębiorstwa, takich jak marketing, logistyka, księgowość i zarządzanie zasobami ludzkimi. System ERP ułatwia dzielenie się informacjami, planowanie działań przedsiębiorstwa oraz proces podejmowania decyzji biznesowych w obrębie organizacji przedsiębiorstwa. W prezentowanej pracy został zaproponowany schemat ramowy określający czynniki determinujące i wpływające na wdrożenie systemu ERP w średnich przedsiębiorstwach w oparciu o przeprowadzone studium przypadku. Metody: W pracy zastosowano teorię wartości i przypadkowości w celu wyjaśnienia czynników wpływających na pozytywne wdrożenie systemu ERP w przedsiębiorstwie. Dane potrzebne do analizy zostały zebrane w trakcie badania ankietowego. Specjalnie przygotowane w tym celu kwestionariusze zostały przekazane do 217 przedsiębiorstw średniej wielkości, zlokalizowane w stanie Oyo w Nigerii. Osoby szczebla zarządzającego byli wybrani jako główni odbiorcy tej ankiety. Dane zebrane w ten sposób poddano następnie analizie statycznej przy użyciu modelu częściowych najmniejszych kwadratów. Wyniki: Dane uzyskane podczas badania wskazują, że struktura organizacyjna ma istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP poprzez wzrost efektywności działania firm. Również istotny wpływ na pozytywne wdrożenie systemu ERP i w konsekwencji wzrost efektywności działania firmy ma zmiana technologiczna. Wnioski: W pracy zaprezentowano teoretyczne ramy badania wpływu różnych czynnik na pozytywne wdrożenie system ERP w przedsiębiorstwach średniej wielkości, co przekłada się na wzrost ich efektywności działania. Nowością pracy jest trójwymiarowe podejście do analizy.
PL
Złożone projekty informatyczne oraz teleinformatyczne wymagają odpowiedniego dostosowania struktury organizacyjnej przedsię-biorstwa w celu zapewnienia efektywności procesów zarządzania wiedzą projektową. Artykuł pokazuje wpływ zastosowania metodyki zwinnej na strukturę organizacji oraz na efektywność procesów zarządzania wiedzą w zespołach projektowych. Przeprowadzone badania empiryczne w postaci badań ankietowych, obserwacji oraz wywiadów pokazały wpływ struktury organizacyjnej na efektywne zarządzanie wiedzą w dużych przedsiębiorstwach stosujących zwinne metodyki zarządzania projektami.
EN
Complex IT and ICT projects require organizational structure wisely adapted to support effectiveness of the knowledge management processes. This article presents impact of the Agile methodology application in project teams on organizational structure in terms of the effectiveness of the knowledge management processes. The questionnaire research, observations and experts’ interviews have shown the impact and problems related to the organizational structure in knowledge management area in the large IT and ICT organizations applying Agile project methodology.
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.