Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  bioeconomy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Environmental assessment of the exploitation of diesel engines powered by biofuels
EN
Many factors, such as climate change and the associated risk of increasing the average temperature on the globe, energy security and the finishing of fossil fuel deposits have caused other renewable energy sources to be sought. Transport, as a branch of industry largely responsible for air pollution and greenhouse gas emissions in large cities, requires the necessary changes in the way vehicles are powered. Until now, the fuels available at petrol stations use admixtures of first generation biofuels, such as bioethanol, as a 5% additive to motor gasolines and biodiesel (FAME) as a 7% additive to diesel oil. The article presents the idea of biorefinery installations, specifies the spectrum of substrates of the second and advanced generations, which may be a biorefinery input, including waste oils that can be used to produce hydrogenated HVO vegetable oils and other high-value products. The paper presents he existing biorefinery plant in Venice resulting from the transformation of a conventional oil refinery in which HVO fuel is produced. The article also presents the parameters of this new biofuel and compared them with the parameters of other fuels used to power self-ignition engines, such as FAME and diesel, along with discussing the prospects for HVO fuel development in Europe.
PL
Podejście bioekonomiczne w wytyczaniu kierunków rozwoju Unii Europejskiej i Polski jest ściśle związane z gospodarką o obiegu zamkniętym i gospodarką opartą na wiedzy. Jednym z celów bioekonomii jest stopniowe odchodzenie od paliw tradycyjnych (kopalnych) i wykorzystywanie w coraz większym stopniu energii ze źródeł odnawialnych. Wprowadzanie kolejnych innowacji jest procesem wieloletnim i nierozerwalnie związanym z edukacją przyszłych pokoleń, które podejmą wyzwanie kontynuowania wytyczonej polityki bioekonomicznej. Aby młodzi ludzie mogli to robić skutecznie, konieczne jest ich odpowiednie przygotowanie i kształcenie, zwłaszcza techniczne i inżynieryjne. Bardzo dobrym sposobem przekazania wiedzy praktycznej jest wykorzystanie pomocy dydaktycznych, pokazujących w miniaturze, ale w sposób realny, przebieg różnych zjawisk. W pracy przedstawiono specjalnie zaprojektowany zestaw stanowisk dydaktycznych umożliwiających poznanie od strony praktycznej i zrozumienie procesów związanych z pozyskiwaniem i konwersją energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
EN
Three modern didactic res. stands (photovoltaic panels, a wind turbine and a Pelton water turbine) were designed, built and programmed, allowing for practical understanding the phenomena related to the conversion of energy from renewable sources. The stand with photovoltaic panels with a surface of 0.5 m² and a max. power of 50 W was equipped with 18 cells made of monocryst. Si. The turbine stand was equipped with a horizontal axis wind turbine designed for operation at wind speeds of 2.5-30 m/s. The Pelton water turbine model made in 3D printing technol. was constructed of a rotor consisting of 16 blades and nozzels placed in a transparent casing. The stands were computer-aided and accepted by users.
EN
In order to ensure sustainable development of the modern economies, there is a need for transforming the linear economy model to circular or green economy model. Bioeconomy can contribute to this goal by ensuring the use of bioproducts and biotechnologies. The flow of material and energy in the bioeconomy is based on the use of biomass and renewable sources for food, feed, and materials production. Circulation principle reduces the amount of waste and increases the efficiency of resources use. It is important to discuss the notions of bioeconomy as described in the strategical and legal documents for bioeconomy development. This research mainly focuses on the theoretical and methodological assumptions of bioeconomy, the main measures for stimulating the development of bioeconomy. We also review the trends of the development of bioeconomy across different countries.
PL
Aby zapewnić zrównoważony rozwój współczesnych gospodarek, niezbędne jest przekształcenie linearnego modelu ekonomicznego w cyrkulacyjny lub zielony. Bioekonomia może się przyczynić do osiągnięcia tego celu wprowadzając na rynek bioprodukty i biotechnologie. Przepływ materii i energii w bioekonomii oparty jest na wykorzystywaniu biomasy i odnawialnych surowców w produkcji żywności, pasz i różnorodnych materiałów. Zasada cyrkulacji zmniejsza ilość odpadów i zwiększa efektywność wykorzystania surowców. W tym kontekście ważna jest dyskusja samego pojęcia bioekonomii, tak, jak jest ono rozumiane w dostępnych strategicznych i prawnych dokumentach. Niniejsze badania koncentrują się głównie na teoretycznych i metodologicznych założeniach bioekonomii, a więc głównych środkach stymulujących rozwój bioekonomii. Ponadto przeanalizowano trendy w rozwoju bioekonomii w wybranych krajach.
EN
The notion of bioeconomy, appearing in publications, usually carries positive connotations, even to those less informed. It signifies a new approach towards economic development that is rather not perceived through the prism of unavoidable losses in the environment and reaching for further deposits of required raw materials. It turns out that – at least according to the assumptions and quite probably also in practice – it can be done differently, i.e. at the same level of efficiency, yet without negative effects on people and the environment. The idea of bioeconomy is one of the strategic conceptions of sustainable development, i.e. the method of implementing current economic objectives due to the new technological solutions with reduced use of natural resources and impact on the environment, having in mind future generations; this is an intention to adjust, to the maximum possible degree, developmental activities to absorption capacity of natural and man-made ecosystems. The weakest point in these attempts, as it may seem, is the lack of knowledge concerning the long-term results of creating social perception for bioeconomy development, and consequently, dilemmas concerning possible sanitary-epidemiological and demographical changes evoked by (slightly different, but reaching as far as those in the present time) interference with the environment.
PL
Pojawiające się w publikacjach pojęcie biogospodarki, nawet bliżej niezorientowanym, zwykle kojarzy się z czymś pozytywnym. Chodzi bowiem o nowe podejście do rozwoju gospodarczego postrzeganego już nie koniecznie przez pryzmat nieuniknionych strat w środowisku i sięgania po kolejne złoża niezbędnych surowców. Okazuje się, że – przynajmniej w założeniach, a całkiem prawdopodobne, że i praktyce również – można inaczej, tzn. tak samo efektywnie, ale bez negatywnych skutków dla ludzi i otoczenia. Idea biogospodarki jest jedną ze strategicznych koncepcji zrównoważonego rozwoju, tj. sposobu na realizację dotychczasowych celów gospodarczych przy zminimalizowanym zużyciu zasobów naturalnych i oddziaływania na środowisko dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym z myślą o przyszłych pokoleniach; to zamiar maksymalnego dopasowania działań rozwojowych do możliwości absorpcyjnych ekosystemów naturalnych i zantropomorfizowanych. Najsłabszym punktem w tych dążeniach – jak się wydaje – jest brak wiedzy na temat dalekosiężnych, przyszłych skutków kreowania percepcji społecznej budowania biogospodarki, a wraz nimi dylematy możliwych zmian epidemiologiczno-sanitarnych i demograficznych wywoływanych (nieco innymi, ale podobnie głęboko sięgającymi jak w mijającej teraźniejszości) ingerencjami w środowisko.
5
Content available remote Synthetic biology in perspective
EN
Towards the end of the XXth century, genetics expanded its scope not only in the field of structure and mechanisms of heredity, owing to progress in nucleic acid research including efficient sequencing and reassembly methods, but in acquiring precise tools which enable construction of new forms of life. Synthetic biology marks a radical change in practices of genetic manipulation from random mutations followed by selection, to design of specific DNA transformations attainable by application of genetic engineering methods. Mastering enzymatic gene splicing procedures and chemical synthesis of polynucleotides allowed perceiving macromolecules of life as “parts” or “bricks” amenable to specification, cataloguing and also fit for applications commensurable with the rules of engineering. The purpose of synthetic biology is to apply defined macromolecular constructs (abstracted from living matter or synthetic) as modules for construction of devices, sensors or switches, which can ultimately be integrated into self-sustained systems. Target applications of synthetic biology products ranges from biotechnological manufacturing of energy, fuels, chemicals, food and pharmaceuticals, through marker sensors and diagnostic devices, to various classes of therapeutics like antibodies, vaccines, probiotic microbes or modified immune cells. Thus, synthetic biology becomes an integral part of the prospective switch from present industrial reality to circular bioeconomy, which is the greatest challenge facing humanity.
PL
Na przełomie stuleci genetyka zyskała, w wyniku dogłębnych badań nad kwasami nukleinowymi, nowe specyficzne narzędzia modyfikacji materiału genetycznego, nieporównywalnie skuteczniejsze od wykorzystywanych uprzednio przypadkowych mutacji z następczą selekcją. W wyniku rozwoju różnych form biotechnologii, korzystających z narzędzi inżynierii genetycznej wyłoniła się (najpierw w formie postulatywnej) biologia syntetyczna, zakładając wykorzystanie funkcjonalnych biomakromolekuł jako elementów zamiennych (cegiełek lub podzespołów) do projektowania i konstrukcji większych modułów, systemów a wreszcie organizmów, spełniających z góry zadane założenia metaboliczne. Zadaniem biologii syntetycznej jest zapewnienie dostępności (docelowo w skali procesów przemysłowych) układów biologicznych zdolnych do korzystnego przetwarzania energii (szczególnie solarnej), transformacji składników biomasy w niskoemisyjne paliwa, półprodukty chemiczne, biopolimery oraz składniki żywności i leków. Inne zastosowania biologii syntetycznej koncentrują się w obszarze ochrony zdrowia; projektowane obecnie konstrukty będą spełniać role markerów i sensorów dla diagnostyki, probiotyków dla profilaktyki oraz przeciwciał, szczepionek a nawet celowo reprogramowanych komórek (np. układu immunologicznego) dla terapii lub medycyny rekonstrukcyjnej.
PL
Ważną rolę w krajowej gospodarce odgrywa przemysł mięsny, który obejmuje wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się ubojem zwierząt rzeźnych, rozbiórką tusz, wykrawaniem mięsa oraz produkcją przetworów mięsnych. Pomimo nowoczesnej infrastruktury i stosowanych technologii, ubojnie zwierząt i zakłady przetwórstwa mięsnego nadal zaliczane są do obiektów mogących w wyniku produkcji odpadów w znaczącym zakresie pogarszać stan środowiska. Największy problem stanowią odpady rzeźne i wytwarzane na ich bazie mączki mięsne i mięsno-kostne. Zakaz wykorzystywania mączek w żywieniu zwierząt gospodarskich spowodował problemy z ich racjonalnym zagospodarowaniem. W związku ze zmianami w ustawodawstwie wzrasta zainteresowanie energetyki biomasą odpadową z przetwórstwa mięsa. Termiczna utylizacja mączek zwierzęcych oraz biomasy odpadowej może stanowić istotne źródło energii dla energetyki oraz być przykładem praktycznego wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju i biogospodarki.
EN
Playing an important part in domestic economy, meat industry mainly comprises companies involved in slaughter of animals, meat boning and cutting, and production of processed meats. Despite cutting-edge infrastructures and advanced technologies, abattoirs and meat processing plants are still ranked among those enterprises which generate waste and as a result significantly contribute to deterioration of the environment. The greatest problems are connected with abattoir waste, and meat meal as well as meat and bone meal produced from such waste. The prohibition to use this type of fodder in livestock farming has led to additional problems in the rational utilisation of the waste. As a result of changes in energy laws, there is increasing interest in waste biomass from meat processing, which may constitute an important source of energy for power industry. Thermal utilisation of animal meals may be as an important source of energy and serve as an example of practical implementation of the principles of sustainable development and bioeconomy.
EN
Bio-based products can make the economy more sustainable and lower its dependence on fossil fuels. For this reason, the EU has declared the bio-based products sector to be a priority area with high potential for future growth, reindustrialization, and addressing societal challenges. An assessment made by the European Commission has indicated that bio-based products and biofuels represent approximately EUR 57 billion in annual revenue and involve 300,000 jobs. According to forecasts, the bio-based share of all chemical sales will rise to 22% by 2020, with a compounded annual growth rate of close to 20%. Taking into account that bio-based products represent an important part of the circular and bio-economy as a major source of the economic growth and employment in Europe of 21st Century some basic information on bio-based products is presented in this paper. In this paper particular attention has been paid to standardization process of bio-based products and to their labelling in order to promote the uptake of these products by consumers and to implement “green procurement policies”.
PL
Rynek produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym mięsa drobiowego i jaj, jest istotnym elementem globalnej gospodarki żywnościowej. Jednym z powodów rozwoju branży drobiarskiej są względy zdrowotno-żywieniowe, coraz częściej brane pod uwagę przez świadomych konsumentów. Intensyfikacja produkcji drobiarskiej z jednej strony zapewnia wyższą opłacalność, ale z drugiej strony wiąże się z większą ilością produktów odpadowych. Problemy środowiskowe związane z użytkowaniem drobiu odnoszą się do takich zagrożeń jak: ograniczone możliwości zagospodarowania obornika i pomiotu, emisja amoniaku i gazów cieplarnianych, eutrofizacja czy trudności w racjonalnej utylizacji odpadów poubojowych. Gospodarka odpadowa w fermach i ubojniach drobiu nie zawsze jest prowadzona racjonalnie, stąd konieczność poszukiwania proekologicznych rozwiązań, wpisujących się w koncepcję biogospodarki i zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich.
EN
Important components of global food economy include the market of animal products, including poultry meat and eggs. Development of poultry farming and processing is driven for instance by the fact that nutritional aspects are more and more commonly taken into account by informed consumers. Intensification of poultry production on the one hand leads to higher profitability, and on the other hand is linked with greater volume of waste products. Environmental problems resulting from the use of poultry are associated with such hazards as: limited options for utilizing manure and litter, emissions of ammonia and greenhouse gases, eutrophication and challenges linked to rational utilization of slaughterhouse wastes. Waste management in poultry farms and abattoirs is not always conducted in rational ways, therefore it is necessary to seek environmentally sound solutions, in line with the concepts of bioeconomy and sustainable rural development.
PL
Transformacja tradycyjnej gospodarki liniowej na gospodarkę o obiegu zamkniętym wynika z konieczności zmiany podejścia do zasobów naturalnych, wtórnych oraz odpadów. Biogospodarka, której istotnym elementem będzie w przyszłości także branża wodno-ściekowa, jest jedną z podstawowych składowych tej transformacji. Oczyszczalnie ścieków komunalnych są bardzo dobrym przykładem obiektów, w których założenia modelu GOZ mogą być efektywnie wdrażane - przede wszystkim poprzez odzysk energii, surowców wtórnych, a także naturalnych. Przykładem obiektu, w którym założenia te wprowadzane są od lat, przyczyniając się do uzyskiwania bardzo dobrych wskaźników ekonomicznych i ekologicznych, jest oczyszczalnia ścieków Tychy-Urbanowice. Prowadzona w pełnej skali kofermentacja odpadów i osadów ściekowych, odzysk ścieków oczyszczonych, nutrientów oraz energii, a także działalność badawcza, umożliwiająca testowanie nowych substratów energetycznych w skali laboratoryjnej oraz nowych, innowacyjnych rozwiązań technologicznych w skali pilotażowej, w pełni wpisują się w model gospodarki cyrkulacyjnej i rozwój zrównoważony.
EN
Transformation from linear to circular economy is in the result of a change in perception of natural resources, recycled materials and wastes. Bioeconomy and its relevant component - water and sewage industry, will be in the future one of the main elements of this transformation. Wastewater treatment plants are a good example of field in which assumptions of this model can be effectively implemented - mainly through energy and resources recovery. Wastewater treatment plant in Tychy-Urbanowice is an example of plant in which these assumptions are sucesfully implemented over the years and which contributed to achieve high values of economic and ecological indicators. Cofermentation of wastes and sewage sludge, treated wastewater reuse, nutrients and energy reuse, research and testing of new, innovative technologies in pilot scale are fully in line with the circular economy and sustainable evelopment.
PL
W środowisku miejskim znajduje się znaczący potencjał odpadów organicznych. Sensowne jest zatem wydobycie wartości obecnej w tych strumieniach w postaci składników odżywczych, materiałów i energii, dzięki zastosowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Odpady organiczne – od organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych do ścieków płynących w systemach kanalizacji – są zwykle postrzegane, z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, jako kosztowny problem. Istnieje jednak możliwość zmiany tego myślenia poprzez zaprojektowanie takich systemów odzysku i przetwarzania, dzięki którym odpady organiczne zostaną zamienione w źródło wartości, przyczyniając się do odbudowy kapitału naturalnego.
PL
W środowisku miejskim znajduje się znaczący potencjał odpadów organicznych. Sensowne zatem jest wydobycie wartości obecnej w tych strumieniach w postaci składników odżywczych, materiałów i energii dzięki zastosowaniu zasad gospodarki o obiegu zamkniętym. Odpady organiczne – od organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych do ścieków płynących w systemach kanalizacji – są zwykle postrzegane, z ekonomicznego i środowiskowego punktu widzenia, jako kosztowny problem. Istnieje jednak możliwość zmiany tego myślenia poprzez zaprojektowanie takich systemów odzysku i przetwarzania, dzięki którym odpady organiczne zostaną zamienione w źródło wartości, przyczyniając się do odbudowy kapitału naturalnego.
EN
The purpose of this paper is to present green economy and bioeconomy as new concepts and economic categories related to sustainable development implementation. This paper discusses the essence and scope of green economy and bioeconomy. Based on a literature review, it presents different approaches to these concepts, their sources and the nature of their relationships with sustainable development. An attempt was made to answer the question on how much do these concepts contribute (at operational level) to sustainable development objectives. The rationale behind, and key objectives of, the development strategy for the European bioeconomy were presented. This paper is based on literature reviews and international documents published by various bodies, especially including the European Commission, UN and OECD.
EN
A strong developed bio-based industrial sector will significantly reduce dependency on fossil resources, help the countries meet climate change targets, and lead to greener and more environmental friendly growth. The key is to develop new technologies to sustainably transform renewable natural resources into bio-based products and biofuels. Biomass is a valuable resource and many parameters need to be taken in to account when assessing its use and the products made from its. The bioeconomy encompass the production of renewable biological resources and their conversion into food, feed and bio-based products (chemicals, materials and fuels) via innovative and efficient technologies provided by industrial biotechnology. The paper presents the smart and efficient way to use the agro-industrial, dairy and food processing wastes for biosurfactant’s production. Clarification processes are mandatory to use the raw substrates for microbial growth as well as biosurfactant production for commercial purposes. At the same time it is very essential to retain the nutritional values of those cheap substrates. Broad industrial perspectives can be achieved when quality as well as the quantity of the biosurfactant is considered in great depth. Since substrates resulting from food processing, dairy, animal fat industries are not explored in great details; and hence are potential areas which can be explored thoroughly.
PL
Intensywny rozwój bioprzemysłu istotnie przyczyni się do redukcji zużycia zasobów kopalnianych, pomóc krajom spełnić cele związane ze zmianami klimatu oraz przyczynić się do rozwoju gospodarki przyjaznej środowisku (zielony rozwój). Głównym założeniem jest rozwój nowych technologii umożliwiających przekształcenie naturalnych odnawialnych źródeł do wartościowych bioproduktów i biopaliw. Biomasa jest takim podstawowym źródłem, posiadającym odpowiednie parametry, żeby wykorzystywać ją do produkcji wielu substratów używanych w różnych gałęziach przemysłu. Biogospodarka obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych i ich przetwarzanie do różnych finalnych produktów (żywność, pasza, chemikalia, materiały, paliwa) poprzez innowacyjne i efektywne technologie oparte na procesach biotechnologii przemysłowej. Artykuł przedstawia inteligentny i skuteczny sposób wykorzystania odpadów z różnych gałęzi przemysłu rolno-spożywczego do produkcji biosurfaktantów.
PL
W grudniu 2015 r. Komisja Europejska opublikowała Komunikat do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Zamknięcie obiegu – plan działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym”. Komisja Europejska przyjęła także działania zmierzające do udoskonalenia planu działania w kierunku zrównoważonej biogospodarki uwzględniającej ograniczenie procesów wytwarzania odpadów. Wyeliminowanie znacznej części odpadów może bowiem zapewnić zrównoważone funkcjonowanie współczesnej cywilizacji. Cel ten powinien stać się priorytetem realizowanej polityki, a umiejętność zapewnienia warunków rozwoju nauki, transferu wiedzy i innowacji do praktyki zadecyduje o przyszłości nie tylko Unii Europejskiej ale i każdego z państw członkowskich Wspólnoty. Efektywne wykorzystanie zaplecza naukowo-badawczego nauk rolniczych i pokrewnych, partnerstwa publiczno-prywatnego, środków pozabudżetowych i pochodzących z budżetów państw członkowskich oraz ze środków programu Horyzont 2020 powinno zapewnić zrównoważony rozwój nie tylko w Europie, ale i w Polsce. W artykule przedstawiono podstawowe kierunki prac w ramach biogospodarki z uwzględnieniem reguł obiegu zamknietego.
EN
In December 2015, the European Commission published a communication to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions „Closing the loop-EU action plan for the circular economy”. The European Commission adopted well as measures to improve the action plan towards sustainable bioeconomy includes reducing manufacturing waste. The elimination of a substantial part of the waste can, in fact, provide sustainable operation of modern civilization. This should become a policy priority, and the ability to ensure the conditions for the development of science, knowledge transfer and innovation into practice will decide about the future of not only the European Union but also of each of the Member States of the community. The effective use of science and research facilities of agricultural sciences and related public-private partnership, off-budget measures and those from the budgets of the Member States and with the Horizon 2020, should provide a sustainable development not only in Europe, but also in Poland. The article shows the basic directions of work within the framework of the bioeconomy, taking into account the rules of the circular economy.
EN
Cleantech refers to processes which help reduce the environmental load caused by humans. For the present, the wood products sector has been considered a part of the concept of bioeconomy in Finland. This study aimed to analyse the possibilities for closer collaboration between the wood products sector and cleantech. An in-depth interview of 10 experts mostly from outside the wood products sector was carried out. In addition, a web questionnaire sent to 228 experts representing in particular the forest and wood sector received 62 answers. The results revealed many opportunities and benefits that are not being maximized in terms of collaboration between the wood products and cleantech sectors. Timber construction and wood product manufacturing process know-how are among the areas showing the strongest possibilities for closer integration with cleantech. People outside the forest sector seem to be more open to collaboration between cleantech and wood-based industries than those in the forest sector. China, followed by other Asian and European countries, offers virtually unlimited markets for cleantech solutions, and wood may assume a prominent role in those markets.
PL
Biogospodarka zgodnie z definicją zawartą w komunikacie Komisji Europejskiej Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy obejmuje produkcję odnawialnych zasobów biologicznych oraz przekształcanie tych zasobów i powstających w procesie ich przetwarzania odpadów w produkty o wartości dodanej, takie jak żywność, pasze, bioprodukty i bioenergia [1]. Biogospodarka obejmuje wiele gałęzi przemysłu, w tym sektory rolno-żywnościowy, leśnictwa, przemysłu chemicznego, biotechnologicznego i energetycznego. Wyzwania związane z przyszłym ograniczeniem wydobycia paliw kopalnych oraz ograniczeniem emisji CO2 powodują coraz większe zainteresowanie nowymi odnawialnymi źródłami energii (OZE). W porównaniu z innymi formami pozyskiwania energii odnawialnej (np. energia wiatru, pływów czy kolektory solarne, ogniwa fotowoltaniczne) energia biopaliw może być magazynowana, a także może być stosunkowo łatwo wykorzystywana w istniejącej infrastrukturze transportowej. Stosowanie biokomponentów w paliwach jest istotnym elementem zrówno-ważonego rozwoju oraz pozytywnie wpływa na stan środowiska przez redukcję emisji dwutlenku węgla i innych zanieczyszczeń. W ostatnim czasie aspekty ekologiczne związane z wykorzystaniem biopaliw są implementowane w prawo-dawstwie, co stymuluje rozwój tego rynku. Nie do pominięcia są również aspekty ekonomiczne, takie jak generowanie dodatkowych miejsc pracy przez sektor biopaliwowy czy poprawa bilansu pasz białkowych, które powstają w łańcuchu wytwarzania biopaliw. W opozycji do tych pozytywnych aspektów stawia się kwestie społeczne wynikające z wykorzystywania surowców żywnościowych do produkcji biopaliw, które obecnie stanowią większość. To powoduje dążenie do rozwoju biopaliw kolejnych generacji, przy produkcji których wykorzystuje się m.in. algi. Rozwój sektora biopaliw jest związany z licznymi wyzwaniami o charakterze regulacyjnym, ekonomicznym, technologicznym, środowiskowym i społeczno-demograficznym i niektóre z nich są przedstawione w tym artykule. Artykuł opisuje możliwości rozwoju sektora biopaliw przez analizę wielu aspektów otoczenia mających wpływ na branżę i pokazanie szans i zagrożeń, jakie to otoczenie generuje.
EN
Bioeconomy as defined in the Commission communication "Innovating for Sustainable Growth: a Bioeconomy for Europe" includes the production of renewable bio-resources and transforming those resources and emerging in the process of waste-to-value-added products, such as food, feed, bio-based and bioenergy [1]. Bioeconomy covers many industries, including agro-food, forestry, chemical, biotechnology and energy. The challenges of the future reduction of fossil fuel extraction and reduction of CO2 emissions, are increasingly interested in new renewable energy sources (RES). In comparison with other forms of renewable energy (eg. Wind, tidal and solar collectors, photovoltaic cells), biofuel energy can be stored, and can be relatively easily used in existing transport infrastructure. The use of bio fuels is an important element of sustainable development, and has a positive impact on the environment by reducing carbon dioxide emissions and other pollutants. Recently, the environmental aspects associated with the use of biofuels are implemented in legislation, which stimulates the growth of this market. Not to be missed are the economic aspects, such as generating additional jobs by the biofuel industry, and improving the balance of protein feed that arise in the chain of production of biofuels. In contrast to these positive aspects are placed social issues arising from the use of raw materials for the production of biofuels, which now constitute the majority. It will strive to develop the next-generation biofuel production, which is used, among others, algae. The development of the biofuel sector is associated with numerous challenges of regulatory, economic, technological, environmental and socio-demographic, and some of them are presented in this article. Article presents the possibility of development of biofuels sector, through the analysis of several environment aspects that affect the sector and show the opportunities and threats that this environment generates.
PL
Mało kto zdaje sobie sprawę, jak wielką rolę w naszej egzystencji odgrywają rośliny. To właśnie one dały życie na naszej planecie. Stworzyły atmosferę, stymulowały ewolucję. Dzięki nim istnieją zwierzęta i ludzie. Ta fundamentalna prawda jakoś nie trafia do świadomości dzisiejszego cywilizowanego człowieka, czującego się panem i władcą tego świata. A przecież, jak napisałem w artykule o fotosyntezie (str. 389), materia organiczna, a wraz z nią życie, mogła powstać z nieorganicznej tylko na drodze fotosyntezy, pod wpływem światła słonecznego.
PL
Artykuł uzasadnia potrzebę zwiększenia wydajności zasobów leśnych z punktu widzenia biogospodarki, dzięki której lasy staną się źródłem surowca, dającego możliwość wyrobu innowacyjnych produktów konsumpcyjnych i energetycznych (biomasa) w sposób niezakłócający równowagi ekologicznej środowiska. Omawia warunki wymagane do zapewnienia zrównoważonego rozwoju biogospodarki w obszarach leśnych. Podkreśla, że spełnienie tych warunków zależy od polityki państwa, działalności inwestycyjnej banków i stosownej edukacji społeczeństwa.
EN
The article shows a need to increase efficiency of forest resources from the perspective of bioeconomy which helps the forest become a source of materials with potential of making innovative consumer and energy (biomass) products with minimum negative environmental impact. The article discusses conditions required for sustainable development of the forest products sector underlining the role of government policy, banks and fit-for-purpose education.
PL
W rolnictwie i przetwórstwie rolno-spożywczym powstają duże ilości pozostałości poprodukcyjnych, zależnie od rodzaju i wielkości produkcji ale także od stosowanych technologii. W przemyśle rolno-spożywczym najwięcej pozostałości powstaje w cukrownictwie, mleczarstwie, przetwórstwie owocowo-warzywnym, gorzelnictwie browarnictwie. Biomasa tych pozostałości stanowi olbrzymi potencjał energetyczny i nawozowy. Powinna być wykorzystywana zgodnie z zasadami biogospodarki, czyli przetworzona na bioenergię lub bioprodukty (pasze, nawozy organiczne) w zależności od jaj właściwości fizycznochemicznych. W celu zmniejszenia ilości powstających pozostałości gospodarstwa rolne i zakłady produkcyjne powinny prowadzić racjonalną gospodarkę materiałowo-surowcową i stosować najlepsze dostępne technologie produkcji. Stosunek masy pozostałości (produktów ubocznych i odpadów) do ilości produktów finalnych, powinien być uznany za jeden z głównych wskaźników nowoczesności technologii produkcji i ochrony czystości środowiska. Racjonalne wykorzystanie pozostałości poprodukcyjnych jest koniecznością dyktowaną względami gospodarczymi i ekologicznymi.
EN
The agriculture and agri-food industry generate large quantities of production residues. The amount of residues depends on type and volume of production but also on the technologies used. In the agri-food industry the most residues are produced in the sugar industry, dairy industry, fruit and vegetable processing, distilling of alcohol and brewing. The biomass of these residues is a huge potential for energy and fertilizers. It should be used in accordance with the principles of the bio-economy and it should be processed into bioenergy and bioproducts (animal feed, organic fertilizers). The use of biomass depends on its physical and chemical properties. In order to reduce the amount of production residues the agricultural holdings and food establishments should implement rational materials and raw materials management. They should also apply the best available technologies of production. Proportion of the mass of the residues (side products and wastes) to the quantities of finished products should be regarded as one of the main evaluation indicators of modern manufacturing technology and indicators of protection of environmental quality. Rational utilization of production residues is necessary for economic and environmental reasons.
PL
Zanim do produkcji papieru zaczęto stosować masy wytwarzane z drewna, wykorzystywano do tego celu głównie odpady w postaci szmat lnianych, konopnych i bawełnianych, zużytych lin i innych wyrobów z roślin niedrzewnych. W starożytnych Chinach papier wytwarzano głównie z surowców niedrzewnych (łyka, odpadów konopnych oraz zużytych sieci rybackich) (1). Niezwykłe właściwości tego tworzywa oraz rozpowszechnienie jego produkcji spowodowały znaczny wzrost popytu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.