Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  building insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Współcześnie niezwykle istotną rzeczą jest ocieplanie budynków pozwalające na zmniejszenie kosztów ich eksploatacji, zwłaszcza przy dużych kosztach nośników energii, takich jak gaz, paliwo opałowe, czy też energia elektryczna. Do ociepleń budynków stosowane są specjalne siatki dziane, stanowiące warstwę zbrojącą. Wspomniane siatki powinny odznaczać się odpowiednimi właściwościami fizycznymi. Spośród wielu właściwości rozpatrywanych siatek najistotniejszymi wydają się być ich odporność na uderzenie oraz nasiąkliwość. W artykule przedstawiono wyniki badań wspomnianych właściwości fizycznych siatek produkowanych przez firmy PROXIM, HELICO oraz CB. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że badane siatki charakteryzowały się zróżnicowanymi właściwościami fizycznymi charakteryzowanymi poprzez ich odporności na uderzenie i nasiąkliwość.
EN
Nowadays, the most important thing is the insulation of buildings, which reduces the cost of their exploitation, especially at high cost of energy carriers such as gas, fuel or electricity. Special insulating knitted meshes are used for building insulation. Those meshes should have the appropriate physical properties. The most important of the many properties of considered knitted meshes are their impact resistance and absorbency. The paper presents the results of research on the physical properties of meshes manufactured by PROXIM, HELICO and CB. Based on the researches, it was found that the tested meshes were characterized by different physical properties characterized by their resistance to impact and absorbability.
PL
Istnieją różne rozwiązania, dzięki którym można osiągnąć założony cel. W niniejszym opracowaniu rozważono 4 warianty, z których pierwszy obejmuje pełną termomodernizację budynków (ściany zewnętrzne, stropodachy, stolarka okienna w częściach wspólnych). W wariancie 2, oprócz rozwiązań zaproponowanych w wariancie 1, rozważono wymianę instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u. Wariant 3 zawiera dodatkowo propozycję budowy nowej kotłowni gazowej. Ostatni wariant jest rozszerzeniem wariantu 3. Znajduje się w nim analiza wykorzystania kolektorów słonecznych na przygotowanie ciepłej wody użytkowej. W celu przygotowania bilansu energetycznego efektów termomodernizacji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, zamodelowano budynki w programie Audytor OZC 6.5. Pro. Dodatkowo skorzystano z programu RETScreen 4, który pozwolił dobrać odpowiednią wielkość instalacji kolektorów słonecznych. Otrzymane wyniki zostały następnie zestawione i przeanalizowane. Głównym wnioskiem jaki otrzymano, jest bardzo korzystny wpływ termomodernizacji budynków na zmniejszenie ich zapotrzebowania na energię. W obiektach kilkudziesięcioletnich, wystarczy wykonać odpowiednią warstwę izolacji na przegrodach zewnętrznych aby zmniejszyć to zapotrzebowanie o 40-50%. W celu uzyskania większych efektów energetycznych, należy wykonać dodatkowe zadania modernizacyjne. Należy jednak pamiętać, że głęboka termomodernizacja, wykonana na grupie budynków, a nie na jednym obiekcie, jest najbardziej korzystnym ze wszystkich rozwiązań.
EN
This article examines the possibility of reducing energy consumption in a group of residential buildings on the example of existing complex of buildings from the 80s which is supplied from the local coal boiler house. They belong to housing cooperative. There are various solutions for reducing energy demand. This study examines four variants. The 1st, includes a full thermomodernization of buildings (external walls, roofs, windows in the common areas). The 2nd variant, in addition to the solutions proposed in variant 1, includes exchange of internal installations of central heating and domestic hot water systems (DHW). The 3rd variant includes 2nd variant and exchange of the old coal boiler for the new gas boiler. The last variant includes 3rd variant and installation of solar collectors for preparation of DHW. In order to analyze the energy consumption and effects of energy balance of the thermo-modernization with using renewable sources of energy, the buildings have been modeled in the Audytor OZC 6.5 Pro software. The installation of solar collectors has been selected by using RETScreen 4 software. The results were summarized and analyzed. The main conclusion which was observed is very positive impact of thermal insulation on the building energy demand. The same insulation, when it is made on buildings from the 80s and older, can reduce energy demand by 40-50%. In order to achieve greater energy effects, his necessary to perform additional tasks of modernization. The best solution is deep thermomodernization made on a group of buildings.
3
Content available remote Kiedy należy stosować technologię ocieplenia na ociepleniu
PL
W artykule omówiono zalety technologii wykonywania ocieplenia na ociepleniu. Wymieniono niezbędne kroki przed podjęciem takich prac oraz czynniki, na które należy zwracać szczególną uwagę. Podkreślono znaczenie łączników mechanicznych w poprawnym mocowaniu obu ociepleń.
EN
The article discusses the advantages of insulation-on-insulation technology. The necessary steps before commencement of such work, as well as matters of special concern are enumerated. The importance of mechanical joints for fixing the two insulation layers properly is emphasized.
4
Content available remote Budowlane materiały izolacyjne
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące izolowania przegród budowlanych. Opisano możliwe do zastosowania materiały izolacyjne wpływające na funkcjonowanie przegród budowlanych całego budynku. Scharakteryzowano pojawiające się na rynku nowe materiały termoizolacyjne. Przedstawiono możliwe do wykorzystania hydroizolacje pozwalające na ochronę budynku przed szkodliwym działaniem wody i przeciwdziałające niszczeniu elementów konstrukcyjnych.
EN
The article presents issues of isolation of the building. It describes possible to use insulating materials and their impact on the functioning building envelope. New insulation material appearing on the construction industry market is characterized. It also presents available for use waterproofing to protect the building against the harmful water action and anti-destroying components.
PL
W artykule omówiono wybrane awarie dotyczące systemów ocieplania ścian zewnętrznych budynkównierzadko powstałe wskutek niskiej świadomości wykonawców. Podzielono je na awarie bezpośrednio związane z funkcjonalnością ocieplenia oraz awarie natury estetycznej. O ile w literaturze dostępna jest wiedza dotycząca zapobiegania błędom popełnianym przez wykonawców, to nadal trudno jest wyjaśnić wiele przyczyn powstawania mankamentów natury estetycznej, które mogą być pierwszym sygnałem poważniejszych zagrożeń. W pracy wyjaśniono niektóre przyczyny powstawania takich uszkodzeń, jak również podano wskazówki pomocne przy zapobieganiu im.
EN
The article discusses the selected failures in the insulations systems of buildings often caused by low awareness of the performers. Divided into two groups: failures directly related to warming functionality and aesthetic failures. While in the literature there is knowledge in dealingwith the commission of errors by operators in the correct functionalityof insulation, it is still difficult to explain the causes of many aesthetic shortcomings, which may be a sign of serious threats. This paper explains some of the causes of such failures, aswell as some hints to help you prevent them.
PL
Izolacje termiczne budynków wykonane z płyt styropianowych cechują się niskimi kosztami, stabilnością kształtu i odpornością na zawilgocenie, ale utrudniają odprowadzenie wody technologicznej z konstrukcji budynku. Sytuację może poprawić zastosowanie styropianu perforowanego, jednak jego podaż jest ograniczona z uwagi na brak technologii umożliwiającej masową produkcję. W IMBiGS – we współpracy z ZPB "Jerzy Maciejewski" – podjęto się realizacji projektu badawczego w zakresie technologii oraz urządzeń do masowej produkcji styropianu perforowanego. W opracowanej technologii perforacja następuje w wyniku wytapiania otworów przez rozgrzane wgłębniki, a pakiet płyt jest perforowany w dwóch przejściach roboczych. Urządzenie uzyskuje maksymalną wydajność 20 m 3/h dzięki możliwości perforowania całych, zafoliowanych pakietów płyt.
EN
Thermal insulation of buildings with the use of polystyrene boards is characterized by low costs, stability in shape and resistance to moisture but it hampers a drainage of process water from the buildings structure. The situation may be improved by applying a perforated polystyrene foam but its supply is limited due to the lack of mass production technology. IMBiGS – in cooperation with ZPB "Jerzy Maciejewski" – conducted a research within the field of technologies and machines for mass production of perforated polystyrene foam. In the new technology perforation results from smelting holes through heated indenters. A set of boards is perforated in two operating transitions. The machine reaches maximum performance 20 m 3/h due to the possibility of perforating complete and foiled sets of boards.
PL
W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań nad glonami aerofitycznymi porastającymi elewacje budynków wielkopłytowych, średniowysokich, zlokalizowanych w Bydgoszczy' Badania laboratoryjne próbek pobranych z elewacji wykazały obecność glonów i zielenic nitkowatych. Zwiększone występowanie tych form na elewacjach termoizolowanych metodą BSO z użyciem styropianu wynika z powstania warunków siedliskowych sprzyjającego ich rozwojowi.
EN
The paper reports on preliminary results over aerophyt algae sprouting multi plate, middle high buildings in Bydgoszcz. Laboratory researches of samples front facades present algae and filiform green algae. Occurring increasing on heat-insulated with foamed polystyrene BSO method facades results from site conditions good for development.
PL
W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (ETICS) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, ze to nie jest tylko problem lokalny, ale teł ogólnopolski W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują zmianę warunków pracy statyczno-wytrzymałościowej dla warstwowego układu ocieplenia, a w konsekwencji powstawanie uszkodzeń. Są to zagadnienia mało doceniane przez uczestników procesu termomodernizacji Dotychczasowy brak kryteriów, w zakresie ilościowej analizy skutków wadliwego wykonawstwa ocieplenia, stwarza pole do subiektywnej oceny jego jakości W opracowywanych aktualnie warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ociepleniowych powinny znaleźć się także kryteria dotyczące metod oceny stopnia jakości ocieplenia i dopuszczalnego zakresu wad wykonawczych.
EN
While executing thermal insulation for buildings using method without joints (ETICS) errors are made that result in shortening of the thermo-insulation durability. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper presents the basic defects in the execution of works, which cause change in static and strength conditions for laminar system of protection from cold and thus causing defects. People involved in thermo-modernization process do not appreciate the importance of these problems. Until now there have been no criteria as far as quantitative analysis of construction defects is concerned. Thus, the particular members of the thermo-modernization process evaluate the quality of thermo-insulation very subjectively. In presently worked out technological conditions of realizing and accepting thermo-insulating works with exterior finishing systems there should be clearly defined criteria for methods of thermo-insulation quality assessment and acceptable range of construction faults.
9
Content available remote Celulozowe izolacje termiczne. Cz. I.
PL
O ociepleniu budynków włóknocelulozą było głośno w krajach zachodnioeuropejskich w czasie kryzysu energetycznego w latach 1970-1980. Juz wówczas tamtejsze społeczności szybko dostrzegały i doceniały zdrowotne, ekologiczne i ekonomiczne wartości tej izolacji, dzięki czemu systematycznie zdobywała popularność. W owym czasie gospodarka socjalistyczna na polskim rynku skutecznie blokowała jej stosowanie (technologia była za droga). Praktycznie więc polski klient musiał na nią czekać dopiero aż do ostatniej dekady XX w.
10
Content available remote Wytrzymałościowe aspekty trwałości ocieplania budynków metodą bezspoinową
PL
W procesie realizacji ocieplania budynków metodą bezspoinową (BSO) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. W artykule opisane są podstawowe wady wykonawcze, które powodują zmianę warunków pracy statyczno-wytrzymałościowej dla warstwowego układu ocieplenia, a w konsekwencji powstanie uszkodzeń. Są to zagadnienia mało doceniane przez uczestników procesu termo-modernizacji. Dotychczasowy brak kryteriów, w zakresie ilościowej analizy skutków wadliwego wykonawstwa, stwarza pole do subiektywnej oceny jakości ocieplenia, przez poszczególnych uczestników procesu termomodernizacji. W opracowywanych aktualnie warunkach technicznych wykonania i odbioru robót ociepleniowych systemem bezspoinowym powinny znaleźć się także kryteria dotyczące metod oceny stopnia jakości ocieplenia i dopuszczalnego zakresu wad wykonawczych.
EN
In the realization process of thermo-insulation of the buildings (BSO) errors are made that result in shortening thermo-insulation durability. The paper presents the basic defects in the execution of works, which cause change of working static-strength conditions for laminar system of protection from cold and thus causing defects. People involved in thermo-modernization process do not appreciate the importance of these problems. Until now there have been no criteria as far as quantitative analysis of construction defects is concerned. Thus, the particular members of the thermo-modernization process evaluate the quality of thermo-insulation very subjectively. In presently worked out technological conditions of realizing and accepting thermo-insulating works with exterior finishing systems there should be clear criteria about the methods of thermo-insulation quality assessment and acceptable range of construction faults.
11
Content available remote Systematyka wad wykonawczych ocieplania budynków metodą bezspoinową
PL
W trakcie wykonywania ocieplenia budynków metodą bezspoinową (B S O) popełniane są błędy, których skutkiem jest skrócenie jego trwałości. Publikacje z ostatnich lat wskazują, że to nie jest problem lokalny, ale też ogólnopolski. W tym artykule omówiono przykłady wad wykonawczych i ich wpływ na powstawanie i rozwój uszkodzeń w czasie. Analiza rodzajów powstających uszkodzeń wskazuje, że są one skutkiem zmiany schematu statycznego konstrukcji warstwowego ocieplenia, spowodowanej wadami wykonawczymi. W oparciu o te kryteria zaproponowano ich podział na wady czynne i bierne. Do wad czynnych można zaliczyć wszystkie te, które występują w płaszczyźnie styku izolacji termicznej z podłożem i generuj ą powstanie dodatkowych sił rozciągających w warstwach wierzchnich. Do wad biernych - wady wierzchniej warstwy klejowo-tynkarskiej.
EN
Several errors are committed during thermo-insulation of buildings with exterior finishing systems, their result being a shorter period of thermo-insulation duration. Recent publications show that it is not a local problem but Poland-wise one. The paper discusses examples of construction faults and the influence they have on formation and development of defects in time. The analysis of different kinds of defects shows that they are results of changing static construction scheme of the laminar thermo-insulation caused by construction faults. On the basis of these criteria these faults were divided into active and passive ones. The active ones include all these which appear in the plane of thermal insulation contact with plaster base and which generate additional tensile forces in the surface layers. The passive faults include defects in the surface gluing-plaster layer.
12
Content available remote Kilka uwag o skutkach niekontrolowanej termomodernizacji
PL
Artykuł dotyczy problemu, z którym spotyka się większość spółdzielni mieszkaniowych, posiadających w swoich zasobach budynki wielkopłytowe. Na przykładzie wybranego osiedla przeanalizowano przyczyny powstania niekorzystnych zjawisk cieplno-wilgotnościowych, mających miejsce po wykonaniu termomodernizacji. W większości przypadków wprowadzane „usprawnienia" wywołały skutki odwrotne od oczekiwanych.
EN
Article concerns problem the majority of housing cooperatives with which meets, possessing in one's supplies prefabricated buildings. It on example of chosen settles analyse the causes of rise of unfavourable, higro-thermal, phenomena, formation after realization the thermomodernization. In of cases introduced majorities "they improvement " called out opposite results from waited.
PL
Budynki wielkopłytowe wybudowane w latach 1960-1990 wymagają modernizacji z uwagi na obecnie inne wymagania użytkowe i zapotrzebowanie rynku. Modernizacja powinna być poprzedzona oceną stanu technicznego umożliwiającą sformułowanie kryteriów dla rozważenia pozostającego lub projektowanego okresu użytkowania po modernizacji oraz analizą ekonomiczną jej opłacalności. W Katedrze Budownictwa Ogólnego i Przemysłowego Politechniki Krakowskiej prowadzone są prace nad budową modeli do diagnozowania nieprawidłowości (uszkodzeń) występujących w konstrukcji budynków wielkopłytowych, które determinują okres użytkowania konstrukcji istniejącego budynku i konstrukcji docieplenia.
EN
Buildings from large slab built between 1960s and 1990s need modernization because of different useful requirements and market demands which are obligatory nowadays. This modernization should be preceded by analysis of technical conditions and profitability of repair works. Therefore for stating the range of work necessary for valuation of technical conditions before the modernization works it is essential to create a unified model for making a diagnosis of defects that appear in buildings from large slab.
14
Content available remote Building thermal insulation and its economic repayment
EN
Current development of material base and technology makes it possible to use different methods to improve thermal insulating properties of the existing building constructions. Depending on the service life, the methods may be very different. The paper deals with the appreciation of thermal insulation from the point of view of financial costs repayment in relation to its service life. Basic calculation formulae and their graphic illustration (which determine economic effectiveness) are presented.
PL
Obecny rozwój materiałów budowlanych i technologii pozwala na poprawianie charakterystyki cieplnej budynków istniejących na różne sposoby. Poszczególne technologie różnią się między sobą m.in. czasem życia technicznego. W artykule przedstawiono ocenę metod docieplania budynków z uwagi na zwrot kosztów inwestycji i jej trwałość. Podano podstawowe formuły obliczeniowe i wykresy, pozwalające na ocenę efektywności ekonomicznej.
15
Content available remote Zabezpieczenia przeciwwodne w starych budynkach
PL
Coraz częściej stare, ponad stuletnie obiekty objęte ochroną konserwatorską stają się biurowcami o reprezentacyjnym wystroju wnętrz lub luksusowymi budynkami mieszkalnymi. Aby zapewnić wysoki standard użytkowania pomieszczeń w takich budynkach, nieraz bardzo zaniedbanych, konieczne jest wykonanie zabezpieczeń przeciwwodnych równie skutecznych, jak w budynkach nowobudowanych.
16
Content available remote Ocieplanie fasad płytami z wełny mineralnej
PL
Ocieplanie ścian zewnętrznych metodą lekką mokrą polega na zamocowaniu płyt izolacyjnych do podłoża i wykonaniu na nich ochronnej elewacyjnej warstwy tynku. Metoda ta znana jest również pod nazwami: BSO (bez spoinowe systemy ociepleń) lub ETICS (zewnętrzne ocieplenia zespolone).
18
Content available remote Nowa instrukcja wykonywania docieplenia metodą BSO
PL
Niniejszy artykuł powstał wyłącznie w oparciu o instrukcję BSO i zawiera wypis najbardziej interesujących, moim zdaniem, informacji przydatnych w wykonywaniu projektów, wykonawstwie i nadzorze budowlanym. Przedmiotem wspomnianej instrukcji jest technologia ocieplania ścian zewnętrznych budynków, zwana bezspoinowym systemem ocieplania (BSO), dotycząca zarówno budynków istniejących jak i nowo wznoszonych.
19
Content available remote Izolacje transparentne
20
Content available remote Tynki jako ochrona izolacyjna budynków: część 1: rodzaje tynków
PL
Tynki nadają budowlom estetyczny wygląd, chronią przed działaniem czynników atmosferycznych i izolują od strat ciepła. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie materiał konstrukcyjny ścian nie jest dostatecznie trwały i estetyczny. Pokrywane są nimi m.in. ściany, filary, stropy, sklepienia, cokoły, portale, pilastry.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.